MİRASIN HÜKMEN REDDİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


Mirasın hükmen reddi ve sonuçları üzerinde durulması gereken teknik bir konudur. Kişilerin büyük hak kayıplarına yol açabilecek bir prosedürdür. Aşağıda yol gösterici bir şekilde hazırlanmış olan mirasın hükmen reddi dava dilekçesi örneği bulunmaktadır.       


  

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI            :

 

VEKİLİ             : Av. Saim İncekaş

 

DAVALILAR      : 1) Finansbank A.Ş. xxxx Vergi Nolu – Büyükdere Cad. No:129 34394 Mecidiyeköy – İstanbul

                             2) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. – Sanayi Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Güler Sok. No:51 Kâğıthane / İSTANBUL

 

KONU               : Mirasın Hükmen Reddi taleplerimizi içerir.

 

AÇIKLAMALAR

 

 • Müvekkillerimin müteveffa babası xxxxx 08.05.2014 tarihinde vefat etmiştir.
 • Müteveffa xxxxxx davalı bankalardan kullandığı kredileri ve kredi kartı borçlarını ödemeden vefat edince davalı bankalar müvekkillerime alacaklarını tahsil amaçlı takip başlatmışlardır.
 • Davalı Finansbank Marmaris 2. İcra Müdürlüğü 2014/3155 E. Sayılı dosya üzerinden takip başlatmış olup tarafımızca söz konusu takip itiraz edilerek durdurulmuştur.
 • Davalı Türkiye Vakıflar Bankası Marmaris . İcra Müdürlüğü 2014/     Sayılı dosya üzerinden takip başlatmıştır.
 • Kural olarak mirasçılar 3 aylık yasal sürede mirası reddetmedikleri zaman mirası kabul etmiş sayılacaktır. Türk Medeni Kanununun 605/2. maddesi bu konuyu hüküm altına almıştır. Buna göre “Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi (borca batıklığı) açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.” Yasa hükmünden açıkça anlaşıldığı gibi, mirasın hükmen reddi, herhangi bir süreye bağlanmamıştır. Mirasın hükmen reddinin koşulu, murisin ölümü tarihindeki borçlarının, alacakları ve tüm hakları da dâhil olmak üzere malvarlığından fazla olmasıdır. Yani, miras bırakanın ölümü tarihinde tereke kapsamındaki pasiflerin aktiflerden fazla olması durumunda ödemeden aczinden (borca batıklık durumundan) söz edilecektir. Terekenin borca batıklığı, murisin ölümü tarihinde söz konusu olmalıdır. Söz konusu borca batıklığın resmen tespit edilmiş veya tespit edilebilir olması gerekmektedir. Terekenin borca batık olduğunun resmen tespiti, ödemeden aciz vesikası veya iflas kararı alınarak sağlanabilir. Ölen kişinin malvarlığının borçlarını karşılayamayacak halde olduğu, mirasçıları ve yakınları tarafından biliniyorsa da mirasın hükmen reddini talep etmeleri mümkündür.
 • Mirasın hükmen reddi davası, mirasın gerçek reddi davasından farklı olarak 3 aylık veya herhangi bir süreye tabi olmaksızın, terekenin borca batık olduğu durumlarda açılabilir. Mirasın hükmen reddi davasının açılması süre şartına bağlı değildir, her zaman açılabilir.
 • Müteveffa borçlu xxxxx’ın ölüm tarihi itibariyle taşınır, taşınmaz, nakit ve/veya herhangi bir mal varlığı yoktur. Ölüm tarihi itibariyle borçlu xxxx’ın pasifi aktifinden fazladır. Hatta borçlu xxxxx’ın hiçbir aktifi bulunmamaktadır. Sayın Mahkemece de yapılacak araştırma da bu durum görülecektir.
 • Yukarıda açıklamaya çalıştığımız sebeplerle Sayın Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER  : TMK, HMK ve ilgili yasal her türlü mevzuat

 

HUKUKİ DELİLLER    : Tanık, Bilirkişi, İlgili Kurumlardan istenecek müzekkere cevapları ve ikamesi caiz her türlü delil.

 

SONUÇ VE İSTEM     :

 • Tensiple birlikte borçlu müteveffa xxxxx adına kayıtlı taşınmaz bulunup bulunmadığının tespiti için Marmaris Tapu Sicil Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına,
 • Tensiple birlikte borçlu müteveffa xxxxx adına kayıtlı taşınır (araç) bulunup bulunmadığının tespiti için Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik tescil Bürosuna müzekkere yazılmasına,
 • Tensiple birlikte borçlu müteveffa xxxx’ın banka hesaplarının incelenmesini ve herhangi bir mevduatının bulunup bulunmadığının tespiti için Marmaris ilçesindeki tüm bankalara müzekkere yazılmasına,
 • Tensiple birlikte borçlu müteveffa xxxx’ın SGK dökümlerinin Adana Avukatları incelenmesi için Marmaris SGK’ya müzekkere yazılmasına,
 • Borçlu müteveffa xxxxx’ın terekesinin borca batık olduğunun tespitine,
 • Müvekkillerimin Mirası Reddettiklerinin kabulüne,
 • Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini Saygılarımızla arz ve talep ederiz.05.05.2015

EKLER      :

 • Bir adet onaylı vekâletname örneği
 • Mirasın hükmen reddi ile ilgili emsal Yargıtay Kararları

Av. Saim İNCEKAŞ

İlginebileceğiniz diğer dilekçe örnekleri:


ÖRNEK -2


SEYHAN Sulh Hukuk Mahkemesi SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI :  
VEKİLİ :  

Adres girilmemiş

 

DAVALI :  

 

 

 
DAVA KONUSU : Mirasbırakan … ‘nın terekesinin borca batık olduğunun tespiti talebidir.

 

DAVA DEĞERİ : 0

 

AÇIKLAMALAR : 1) Mirasbırakan … , … tarihinde vefat etmiştir. Geriye yasal mirasçıları olarak  kalmış olup, buna ilişkin   …  Mahkemesi’nin … sayılı ve … tarihli veraset ilamı bulunmaktadır. (EK-1- Nüfus kaydı)

(EK-2- Veraset ilamı)

Veraset ilamında … .

2) Davalı, murisin mirasçıları olan müvekkiller aleyhine … Sayılı dosya ile icra takibi  açmıştır.

3) Mirasbırakanın ölüm tarihinde malvarlığı borçlarına yetmemektedir.

Bu sebeple terekesinin borca batık olduğunun yani borç ödemede  acze düştüğünün tespiti ile mirası reddin tescilini edilmesi zarureti doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER : MK. md. 605 ve devamı, HMK. ve sair mevzuat.

 

DELİLLER : 1-  Nüfus kaydı,

2- …  Mahkemesi’nin …  tarih ve …  sayılı veraset ilamı,

3- … sayılı icra takip dosyası ve diğer her türlü yasal delil.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, davacının  … olan muris … ‘nın terekesinin borca batık olduğunun tespiti ile müvekkilin mirası hükmen reddinin tesciline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.08/01/2018
  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Yorumlarınızı veyahut sorularınızı aşağıdan yazabilirsiniz. Yorumlarınız bizim tarafımızdan onaylandıktan sonra görünür hale gelir.

 1. Atila Büyükmurat dedi ki:

  Değerli Meslektaşım,
  Bir hükmi red dilekçesi için Google’a girdim. En başta sizin çalışmalarınız vardı ve benim müvekkillerimin konusuna da uyuyordu. Çok teşekkür ederim. Çok yararlandım ve dilekçemi tamamaladım. Umarım, dava lehime biter, derim.
  Selam ve saygılar.
  Avukat Atila Büyükmurat İSTANBUL
  0532.2369014 atilabm@yahoo.com

Bu makale hakkında soru sorun veya yorum yapın.

İLETİŞİM
Soru Sor
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.
%d blogcu bunu beğendi: