MİRASIN HÜKMEN REDDİ DİLEKÇESİ – REDDİ MİRAS

Mirasın hükmen reddi ve sonuçları üzerinde durulması gereken teknik bir konudur. Kişilerin büyük hak kayıplarına yol açabilecek bir prosedürdür. Aşağıda yol gösterici bir şekilde hazırlanmış olan mirasın hükmen reddi dava dilekçesi örneği bulunmaktadır. Aşağıda mirasın reddine yönelik dilekçe örnekleri bulunmaktadır.

Tereke borca batık ise ve Hükmen ret talep etmek isteyenler herhangi bir şekilde terekeyi sahiplenici eylem içinde olmamışlarsa asliye hukuk mahkemesinde dava açabilirsiniz. Mirasın reddinde herhangi bir gerekçe bildirmenize gerek yoktur. 3 aylık yasal süresinde açmanız, murise ait hiçbir mal varlığını üzerinize intikal ettirmemeniz ve tabi ki borcu da üstlenmemiş olmanız gerekli ve yeterlidir.

3 aylık sureyi kaçırdığınız zaman 605/2 durumunu ispat etmek için terekenin borca batık olup olmadığının tespiti istenir.


Mirasın Reddi Dilekçe Örnekleri -1-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI            :

VEKİLİ             : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALILAR      :

1) Finansbank A.Ş. xxxx Vergi Nolu – Büyükdere Cad. No:129 34394 Mecidiyeköy – İstanbul

2) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. – Sanayi Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Güler Sok. No:51 Kâğıthane / İSTANBUL

KONU: Mirasın Hükmen Reddi taleplerimizi içerir.

AÇIKLAMALAR

 • Müvekkillerimin müteveffa babası xxxxx 08.05.2014 tarihinde vefat etmiştir.
 • Müteveffa xxxxxx davalı bankalardan kullandığı kredileri ve kredi kartı borçlarını ödemeden vefat edince davalı bankalar müvekkillerime alacaklarını tahsil amaçlı takip başlatmışlardır.
 • Davalı Finansbank Marmaris 2. İcra Müdürlüğü 2014/3155 E. Sayılı dosya üzerinden takip başlatmış olup tarafımızca söz konusu takip itiraz edilerek durdurulmuştur.
 • Davalı Türkiye Vakıflar Bankası Marmaris . İcra Müdürlüğü 2014/… Sayılı dosya üzerinden takip başlatmıştır.
 • Kural olarak mirasçılar 3 aylık yasal sürede mirası reddetmedikleri zaman mirası kabul etmiş sayılacaktır. Türk Medeni Kanununun 605/2. maddesi bu konuyu hüküm altına almıştır. Buna göre “Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi (borca batıklığı) açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.” Yasa hükmünden açıkça anlaşıldığı gibi, mirasın hükmen reddi, herhangi bir süreye bağlanmamıştır. Mirasın hükmen reddinin koşulu, murisin ölümü tarihindeki borçlarının, alacakları ve tüm hakları da dâhil olmak üzere malvarlığından fazla olmasıdır. Yani, miras bırakanın ölümü tarihinde tereke kapsamındaki pasiflerin aktiflerden fazla olması durumunda ödemeden aczinden (borca batıklık durumundan) söz edilecektir. Terekenin borca batıklığı, murisin ölümü tarihinde söz konusu olmalıdır. Söz konusu borca batıklığın resmen tespit edilmiş veya tespit edilebilir olması gerekmektedir. Terekenin borca batık olduğunun resmen tespiti, ödemeden aciz vesikası veya iflas kararı alınarak sağlanabilir. Ölen kişinin malvarlığının borçlarını karşılayamayacak halde olduğu, mirasçıları ve yakınları tarafından biliniyorsa da mirasın hükmen reddini talep etmeleri mümkündür.
 • Mirasın hükmen reddi davası, mirasın gerçek reddi davasından farklı olarak 3 aylık veya herhangi bir süreye tabi olmaksızın, terekenin borca batık olduğu durumlarda açılabilir. Mirasın hükmen reddi davasının açılması süre şartına bağlı değildir, her zaman açılabilir.
 • Müteveffa borçlu xxxxx’ın ölüm tarihi itibariyle taşınır, taşınmaz, nakit ve/veya herhangi bir mal varlığı yoktur. Ölüm tarihi itibariyle borçlu xxxx’ın pasifi aktifinden fazladır. Hatta borçlu xxxxx’ın hiçbir aktifi bulunmamaktadır. Sayın Mahkemece de yapılacak araştırma da bu durum görülecektir.
 • Yukarıda açıklamaya çalıştığımız sebeplerle Sayın Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER  : TMK, HMK ve ilgili yasal her türlü mevzuat

HUKUKİ DELİLLER    : Tanık, Bilirkişi, İlgili Kurumlardan istenecek müzekkere cevapları ve ikamesi caiz her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM     :

 • Tensiple birlikte borçlu müteveffa xxxxx adına kayıtlı taşınmaz bulunup bulunmadığının tespiti için Marmaris Tapu Sicil Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına,
 • Tensiple birlikte borçlu müteveffa xxxxx adına kayıtlı taşınır (araç) bulunup bulunmadığının tespiti için Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik tescil Bürosuna müzekkere yazılmasına,
 • Tensiple birlikte borçlu müteveffa xxxx’ın banka hesaplarının incelenmesini ve herhangi bir mevduatının bulunup bulunmadığının tespiti için Marmaris ilçesindeki tüm bankalara müzekkere yazılmasına,
 • Tensiple birlikte borçlu müteveffa xxxx’ın SGK dökümlerinin incelenmesi için Marmaris SGK’ya müzekkere yazılmasına,
 • Borçlu müteveffa xxxxx’ın terekesinin borca batık olduğunun tespitine,
 • Müvekkillerimin Mirası Reddettiklerinin kabulüne,
 • Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini Saygılarımızla arz ve talep ederiz. tarih

EKLER      :

 • Bir adet onaylı vekâletname örneği
 • Mirasın hükmen reddi ile ilgili emsal Yargıtay Kararları

Av. Saim İNCEKAŞ

İlginebileceğiniz diğer dilekçe örnekleri:


Mirasın Reddi Dilekçe Örnekleri -2-


SEYHAN Sulh Hukuk Mahkemesi SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI :  
VEKİLİ :

Adres girilmemiş

DAVALI :  
     
DAVA KONUSU : Mirasbırakan … ‘nın terekesinin borca batık olduğunun tespiti talebidir.
DAVA DEĞERİ : 0
AÇIKLAMALAR : 1) Mirasbırakan … , … tarihinde vefat etmiştir. Geriye yasal mirasçıları olarak  kalmış olup, buna ilişkin   …  Mahkemesi’nin … sayılı ve … tarihli veraset ilamı bulunmaktadır. (EK-1- Nüfus kaydı)

 

(EK-2- Veraset ilamı)

Veraset ilamında … .

2) Davalı, murisin mirasçıları olan müvekkiller aleyhine … Sayılı dosya ile icra takibi  açmıştır.

3) Mirasbırakanın ölüm tarihinde malvarlığı borçlarına yetmemektedir.

Bu sebeple terekesinin borca batık olduğunun yani borç ödemede  acze düştüğünün tespiti ile mirası reddin tescilini edilmesi zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : MK. md. 605 ve devamı, HMK. ve sair mevzuat.
DELİLLER : 1-  Nüfus kaydı,

 

2- …  Mahkemesi’nin …  tarih ve …  sayılı veraset ilamı,

3- … sayılı icra takip dosyası ve diğer her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, davacının  … olan muris … ‘nın terekesinin borca batık olduğunun tespiti ile müvekkilin mirası hükmen reddinin tesciline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.08/01/2018
  

 

DAVACI VEKİLİ
Avukat

Reddi Miras Dilekçesi -3-

ADANA SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR:

VEKİLLERİ:

DAVALI:  Hasımsız

KONU: Mirasın Reddi

 • Müvekkillerimizin kız kardeşi olan B (T.C. ), 10/05/2014 tarihinde vefat etmiş, geride en yakın yasal mirasçısı olarak çocukları O ile E kalmışlardır.
 • B’un en son yasal ikametgah adresi “L” olup, haricen öğrendiğimiz kadarıyla en yakın yasal mirasçıları O ve E, Adana 12. Sulh Hukuk Mahkemesi 2014/473 E. dosyasından ikame ettikleri davayla mirasın reddini talep etmişlerdir.
 • Adana Sulh Hukuk Mahkemesi 2014/473 E. dosyasından 15/10/2014 tarihinde verdiği kararla, … yönünden mirasın reddine hükmetmiş, ancak TMK-612. Maddesi uyarınca mirasın iflas hükümlerine göre tasfiyesine yönelik herhangi bir karar vermemiştir.
 • Bu haliyle en yakın yasal mirasçılar mirası ret ettiklerinden ve müvekkillerimiz de 2. dereceden yasal mirasçı statüsünde bulunduklarından, müvekkillerimiz açısından da mirasın reddini talep etme zarureti doğmuştur.

DELİLLERİMİZ: Yasal delillere ilaveten;

 • Nüfus kayıtları (UYAP’tan çıkartılacak).
 • Adana … Sulh Hukuk Mahkemesi 2014/473 E. dosyası (celbi gerekmektedir).

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıdaki açıklamalarımıza istinaden, müvekkillerimiz açısından müteveffa B’un mirasının ret edildiğinin tespit ve tesciline karar verilmesini dileriz.

Saygılarımızla,

Eki: Vekaletname örnekleri ve yetki belgesi

([1]) Madde 612: En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflâs hükümlerine göre tasfiye edilir.

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Mirasın Reddi Mahkeme Kararı

Mirasın Reddi Mahkeme Kararı

Mirasın Hükmen Reddi Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

ADANA … NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI                        :   ……. (T.C. …….)

VEKİLİ                           : 

DAVALI                         :

DAVA KONUSU           : Müvekkilin müteveffa babasından kalan terekenin borca batık olduğunun tespiti ve mirasın hükmen reddi talebimizden ibarettir.

İHTİYATİ TEDBİR TALEBİMİZ :

…..Vergi Dairesi Müdürlüğü’ nden …… tarihinde müvekkilin vefat eden babası ….nın kuruma olan ……-TL borcundan mirasçısı sıfatıyla sorumlu olduğuna dair bir yazı müvekkilime tebliğ edilmiştir. Ancak tereke borca batıktır, bu nedenle mirasın hükmen reddi için dava açmış bulunmaktayız. İşbu dava sürerken davalı kurumun işlemlerinin durdurulmasını talep ederiz.

AÇIKLAMALAR         :

Müvekkilin babası müteveffa … yılında vefat etmiştir. Müvekkil … müteveffanın tek mirasçısıdır. Bu nedenle terekenin tamamı miras yoluyla müvekkile geçmiştir.

… tarihinde müvekkile … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden müteveffa babası … kuruma borcu olduğuna dair bir yazı gönderilmiştir (EK 2). Ancak müteveffadan kalan tereke borca batıktır. Bu nedenle her ne kadar vefattan sonraki 3 ay içinde reddi miras talebinde bulunulmamış olsa da TMK m. 605/2 uyarınca “ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.” Bu nedenle müvekkil … vefat eden babasının borcundan sorumluluğu bulunmamaktadır. Müvekkil de … tarihinde davalı kuruma gönderdiği bir yazı ile borcunu yukarıda yazılı nedenlerle reddetmiştir (EK 3).

Müvekkilin davalı kuruma herhangi bir borcu yoktur. Bu nedenle terekenin borca batık olduğunun tespiti ve mirasın hükmen reddi için işbu davayı açma zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER   : Türk Medeni Kanunu ve sair yasal mevzuat

SUBUT DELİLLER       :

1- Nüfus kaydı, Müvekkile ait nüfus kaydının gönderilmesi için Sayın Mahkeme’den ilgili nüfus müdürlüğüne müzekkere yazılmasını talep ederim.

2- Davalı kurumdan Müvekkilin borçlu olduğuna dair gönderilen yazı,

Bu delil dava dosyamızın ekinde Sayın Mahkeme’ ye sunulacaktır.

3- Müvekkilin davalı kuruma cevaben gönderdiği yazı

Bu delil dava dosyamızın ekinde Sayın Mahkeme’ye sunulacaktır.

4- Tanıklar,

5- Bilirkişi vs. her türlü yasal deliller.

SONUÇ VE TALEP:

Yukarıda yazılı nedenlerle;

Müteveffa ….’ nın terekesinin borca batık olduğunun tespitine,

Müvekkil ……’ ya intikal eden mirasın hükmen reddine,

Mahkeme masrafları ile ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini Sayın Mahkeme’ den saygıyla vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

EKLER:

1- Onanmış vekaletname örneği,

2- Davalı kurumdan Müvekkilin borçlu olduğuna dair gönderilen yazı,

3- Müvekkilin davalı kuruma cevaben gönderdiği yazı,                                                                             

Mirasın Hükmen Reddi Dava Dilekçesi 4

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                :

VEKİLİ                   :

DAVALI                :

KONU                   : Mirasın Hükmen Reddine Karar Verilmesi İsteği

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilin murisi olan ………………………………. tarihinde vefat etmiştir. Geride mirasçı olarak Müvekkil …………………… kalmıştır.

2) Müvekkil …………………., mirası reddetme konusunda bilgi sahibi olmadığı için muris olan ……………………… mirasını, TMK’nın öngörmüş olduğu 3 aylık yasal süre içerisinde reddetmemiştir.

TMK’nın 605. Maddesinde; “Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.” denmektedir. Bu hükme göre, mirasın gerçek reddinin aksine, illaki süresi içerisinde ret beyanında bulunmak gerekmemektedir.

Murisin ölüm tarihindeki borçları, alacakları ve tüm hakları dahil olmak üzere malvarlığından fazladır. Borca batıklığı açıkça bellidir. Müvekkil …………., murisin ölüm tarihinden, davanın açıldığı tarihe kadar mirası kabul ettiğine dair bir davranışta bulunmamıştır.

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi 2012/7473 E., 2013/2529 K., 31.01.2013 T.: “Mirasın hükmen reddi davası, alacaklılara karşı her hangi bir süreye bağlı olmaksızın her zaman açılabilir. Davanın alacaklılara yöneltilmesi, gösterdikleri takdirde delillerinin toplanması, tüm deliller bir arada değerlendirilerek gerçekleşecek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, davanın, yasal sürede açılmadığı gerekçesiyle reddedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.”

3) Muris ölüm tarihi itibariyle geride aktif malvarlığı bırakmamış, aksine; Davalı ……………………Şirketi’ne olan borcunu bırakmıştır. Murisin daha farklı borçları da vardır.

4) Davalı tarafından, muris … aleyhine … İcra Müdürlüğünün … E. sayılı icra takibi dosyasından …………….TL borç miktarı için icra takibi başlatılmış olup, ………………. vefatı sonucu yasal mirasçı konumunda olması nedeni ile müvekkile borç muhtırası tebliğ edilmiştir. Müvekkilim bu nedenle borca batık olan terekenin borçlarını ödemekle karşı karşıya kalmıştır.

5) Müvekkilin borcu karşılayacak aktif mal varlığının olmadığı gibi miras bırakandan intikal eden herhangi bir mal varlığıda yoktur. Tereke üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunmamıştır. Dolayısıyla terekenin borca batıklığı sabittir.

6) Bu sebepten  terekenin borca batık olması nedeniyle, Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti ile Mirasın Hükmen Reddine karar verilmesi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER: TMK ve ilgili sair mevzuatlar.

HUKUKİ DELİLLER:

1) …………. İcra Müdürlüğünün ……………. E. sayılı dosyası, 2) Ölüm Belgesi – Hastahane Kayıtları, 3) Veraset İlamı, 4) Nüfus ve Muhtarlık Kayıtları, 5) Banka – Tapu – Trafik Kayıtları, 6) Tanık ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda belirtilen nedenler dahilinde, davamızın kabulüne, terekenin borca batık olduğunun tespiti ile mirasın hükmen reddi talebimizin kabulüne dava ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil olarak saygı ile dilerim.

Davacı Vekili

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

blank
Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Mirasçıları İntifadan Men İçin İhtarname

İHTARNAME KEŞİDE EDEN: KARŞI TARAF: KONUSU: Mirasçılar arasındaki intifadan men istemine ilişkindir. AÇIKLAMALAR : Adana …

Yorum var.

 1. blank
  Atila Büyükmurat

  Değerli Meslektaşım,
  Bir hükmi red dilekçesi için Google’a girdim. En başta sizin çalışmalarınız vardı ve benim müvekkillerimin konusuna da uyuyordu. Çok teşekkür ederim. Çok yararlandım ve dilekçemi tamamaladım. Umarım, dava lehime biter, derim.
  Selam ve saygılar.
  Avukat Atila Büyükmurat İSTANBUL
  0532.2369014 atilabm@yahoo.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: