İflas Ertleme Müdahale – İtiraz Dilekçesi

Son Güncelleme Tarihi

İflas Ertleme Müdahale Dilekçesi

                                                                       

                                       ……………………………….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

                                                                                                                          Dosya No………… E.

 

MÜDAHALE TALEBİNDE

BULUNAN

——————————————: …………………………………..

 

VEKİLİ

——————————————: Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

İFLASININ ERTELENMESİNİ

TALEP EDEN

——————————————: ………………………………………..

DİLEKÇE KONUSU

——————————————:  Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası ile borçlu şirket tarafından açılan İflasının Ertelenmesini talepli davaya müdahalemiz ile davanın Reddine ilişkin taleplerimizidir.

AÇIKLAMALAR

           

                       1- Müvekkilimiz şirket ile davacı borçlu şirket arasındaki ticari ilişki neticesinde, müvekkilimiz şirketin alacağına karşılık, davacı borçlu şirket tarafından satın alınan mallardan kaynaklanan bakiye ……………… TL asıl alacak ve ferilerinin tahsili amacıyla ………… İcra Müdürlüğünün ……………… E. sayılı dosyası ile icra takibi başlattık. Davacı/borçluya ödeme emri tebliğ olduktan sonra mahkemenizin İHTİYATİ TEDBİR KARARINA dayanarak ……………… tarihinde borca ve takibe itiraz ettiler

                       2-Davacı borçlu şirketin Mahkemeniz nezdinde tamamıyla kötüniyetli bir şekilde alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla ikame ettiği bu davada sunduğu iddialar da gerçeklik payı taşımamaktadır. Davacı borçlu şirket İhtiyati Tedbir kararı ile de hukukun koruması altına girmiş, mal ve hizmet üretip satan haklı alacaklılarının da fazlasıyla mağdur olmasına yol açmıştır.

                        3-Davacı borçlu şirketin İflasının Ertelenmesine ilişkin talebi sadece ve sadece alacaklılarından mal kaçırma gayesi taşıdığından ve şimdilik bu amacına İhtiyati Tedbir kararı sebebiyle ulaştığından öncelikle bu tedbirin kaldırılmasını, sonrasında ise İflasın Ertelenmesine ilişkin talebinin Reddini istemekteyiz.

HUKUKSAL NEDENLER

———————————–:  TTK , İİK, ilgli diğer mevzuat.

DELİLLER

———————————–: Ekte takip talebinin suretini sunduğumuz ……………. İcra Müdürlüğünün ……………. E. sayılı dosyası, bu dosyaya dayanak olan ve suretlerini sunduğumuz 6 adet fatura.

SONUÇ VE İSTEM

————————————: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

                           Öncelikle ekteki belgelerin incelenmesi ile davaya müdahilliğimize karar verilmesini;

Borçlu şirketin mal kaçırmak ve alacağımızı hiç alamamamız veya geç almamız amacıyla

giriştiği bu yargılama sürecinde verilen İhtiyati Tedbirin Kaldırılmasına;

 Davacı/borçlu şirketin İflasının Ertelenmesine ilişkin talebinin reddine,

           

                           Mahkeme masrafları ve vekâlet ücretinin davacı şirket üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekâleten talep etmekteyiz. Saygılarımla. 30.05.2017

 

                                                                                              Müdahale Talep Eden

Şirket Vekili

                                                                                                         

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.