Ticareti Usulsüz Terk Nedeniyle Dava ve Şikayet Dilekçesi

Ticareti usule uymaksızın terk etmek bir suç teşkil eder. Ticaret bir güven zinciridir ve ticareti terk etmek belirli usüller dahilinde mümkün olabilir. Ticareti bu usullere aykırı olarak terk eden şahıs veya şirketler hakkında şikayet dilekçesi ile dava açılabilecektir. Ticareti usulsüz terk nedeniyle yazılması gereken dilekçe örneğini sizinle paylaştık.

Ticareti Terk Şikayet Dilekçesi -1-


ADANA NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE 

ŞİKAYETÇİ   : ………  (TC Kimlik No:……………)

Vekili          : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

ŞÜPHELİ      :

                
SUÇ              : Ticareti Terk Etme Suçu İİK mad. 337/a)

OLAYLAR 

1- Müvekkile  olan borcunu vadesinde ödemeyen borçlular ………………….. hakkında İstanbul Anadolu………… İcra Müdürlüğünün ………… esas sayılı dosyasından  icra takibi yapılmış icra takibinde yer alan ödeme emirleri  borçlulara ……….. tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edilmiştir. 

2- 05/11/2013 tarihinde Borçlu şirketlerin ticaret sicil gazetesinde yer alan “ ………………….” adreslerine hacze gidilmiş, apartmanda 3 numaralı dairenin bulunmadığı tespit edilmiş ve binada  …………. ne ve ……….. ………İ ne ait herhangi bir tabelaya veyahut herhangi  bir emareye rastlanılamamıştır.

Halen söz konusu şirketlerin adresi ticaret sicil gazetesinde hacze gidilen ve hacze gidildiği tarihte ticaret sicil gazetesinde yer alan adresleri olup; söz konusu borçlu şirketlerin, ticaret sicil gazetesinde ticareti terk ettiğine ilişkin yapılmış bir bildirim  mevcut değildir.

2004 sayılı kanunun 337/a maddesinde, aynı kanunun 44 üncü maddesine göre mal beyanında bulunmayan veya beyanında mevcudunu eksik gösteren veya aktifinde yer almış malı veya yerine kaim olan değerini haciz veya iflas sırasında göstermeyen veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf eden borçlu, bundan zarar gören alacaklının şikayeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Birinci fıkradaki fiillerin işlenmesinden alacaklının zarar görmediğini ispat eden borçluya ceza verilmez. Borçlunun iflası halinde, birinci fıkradaki durum ayrıca taksiratlı iflas hali sayılır. hükmü yer almaktadır.

İcra İflas Kanununun 44. Maddesinde de, “Ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunmaya mecburdur. Keyfiyet ticaret sicili memurluğunca ticaret sicili ilanlarının yayınlandığı gazete’de ve alacaklıların bulunduğu yerlerde de mutat ve münasip vasıtalarla ilan olunur. İlan masraflarını ödemeyen tacir beyanda bulunmamış sayılır. Bu ilan tarihinden itibaren bir sene içinde, ticareti terk eden tacir hakkında iflas yolu ile takip yapılabilir. Ticareti terk eden tacir, mal beyanının tevdii tarihinden itibaren iki ay müddetle haczi kabil malları üzerinde tasarruf edemez.” hükmü düzenlenmiştir.

Yukarıda anılı maddelerde de belirtilmiş olduğu üzere ticareti terk eden tacirin  bu durumu en geç 15 GÜN içerisinde ticaret sicili müdürlüğüne bildirme yükümlülüğü mevcut olup;  Bu bildirimle birlikte aynı zamanda mal beyanında da bulunmalı ve bunları ilan ettirmelidir.

Söz konusu şirketler ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan olunan adreslerinde bulunamamış olup, bu durum haciz tutanağı ile sabittir. Her iki şirkette de  Hem ticaret sicil gazetesinde var olmayan bir adres şirket adresi olarak tescil ve ilan edilmiş  hem de söz konusu adreste herhangi bir değişiklik yapılmamış ve bu durum ticaret sicilde tescil ve ilan edilmemiştir.

Hal böyle iken; her iki şirketin yetkilisi olan şüpheli  Bülent Yıldırım  söz konusu şirketlerle ilgili olarak ticaretin terk edildiğini ticaret sicil müdürlüğüne bildirmemiştir.

İİK 337/a maddesi uyarınca hapsen tazyikin şartları oluşmuş olup;  merciinize başvurma gereği hasil olmuştur.

DELİLLER : İstanbul Anadolu 1 İcra Müdürlüğünün 2013/4269 Esas sayılı dosyası ve sair deliller.

HUKUKİ SEBEPLER : IIK.Mad.76 ve devamı.

NETİCE-I TALEP :

Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle  borçlu ……………… Şti yetkilisi ………………. ın her iki şirket için ayrı ayrı olmak üzere İİK 337/a maddesi uyarınca hapsen tazyikine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

                                                                                              Şikayetçi Vekili

                                                                                        Av. ………….

 

 Ek : 1-Vekaletname fotokopisi

Ticareti Terk Şikayet ve Dava Dilekçesi -2-

İSTANBUL (    ) İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

 

Müşteki                      :

Vekili                          :

Şüpheli                       : … … (TC: …) (… LTD. ŞTİ. Yetkilisi)

Konusu                       : Usulsüz olarak ticareti terk eden şüphelinin cezalandırılması talebidir.

İcra Dosya No                        : İstanbul … İcra Müdürlüğü’nün …/… E. sayılı dosyası.

AÇIKLAMALAR

 

  • Şüphelinin yetkilisi olduğu … LTD. ŞTİ.’nin müvekkile olan borçlarını ödememesi nedeniyle hakkında İstanbul …. İcra Müdürlüğü’nün …/… E. sayılı dosyasıyla icra takibi başlatılmıştır.

  • Borçlu hakkında icra takibi kesinleşmesini müteakip, fiili haciz işlemi uygulanmak üzere …….. tarihinde Bakırköy …. İcra Müdürlüğü’nün …/… Tal. Sayılı dosyası ile şirketin Ticaret Siciline kayıtlı adresine gidilmiş ancak borçlunun adresi terk ettiği tespit edilmiştir.

  • Buna göre şüphelinin yetkilisi olduğu şirketin ticareti bıraktığı ve İİK. m. 44 ve m. 337/a gereği bu durumu Ticaret Siciline bildirmediği gibi mal beyanında da bulunmadığı anlaşılmıştır. Yukarıda anılı maddelerde de belirtilmiş olduğu üzere ticareti terk eden tacirin bu durumu en geç 15 gün içerisinde ticaret sicili müdürlüğüne bildirme yükümlülüğü mevcut olup bu bildirimle birlikte aynı zamanda mal beyanında da bulunmalı ve bunları ilan ettirmelidir.

  • Söz konusu şirket ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan olunan adresinde bulunamamış olup, bu durum haciz tutanağı ile sabittir. Hal böyle iken; şirketin yetkilisi olan şüpheli …….. söz konusu şirketle ilgili olarak ticaretin terk edildiğini ticaret sicil müdürlüğüne bildirmemiştir. Şüpheli, bu eylemi ile müvekkilin zarar görmesine sebebiyet vermiş ve İİK 337/a maddesi uyarınca hapsen tazyikin şartları oluşmuş olduğundan merciinize başvurma gereği hâsıl olmuştur.

                                               

Hukuki Sebepler           : İ.İ.K. m.44, 337/a ve sair mevzuat.

Hukuki Deliller              : İstanbul …. İcra Müdürlüğü’ nün …/… E. sayılı dosyası, Ticaret Sicil Kayıtları, Vergi dairesi kayıtları, zabıta araştırması ve sair her türlü delil.

Netice-i Talep                : Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen tespit edilecek nedenlerle; ek beyan ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile;

  • Usulsüz ticareti terk eden sanığın İİK. 337/a maddesi uyarınca eylemine uyan tazyik hapsi ile cezalandırılmasına,

  • Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin de karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil olarak saygı ile arz ve talep ederim.

                       Müşteki Vekili

                          Av. …

                                                                                       

Eki       :

Vekâletname

Ticaret Sicil Kaydı

Haciz Zaptı

Yorumlar (1)

çok iyi tebrik ederim yanlışlıkla 2 verdim

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.