Ticareti Usulsüz Terk Nedeniyle Şikayet Dilekçesi

Mar 6, 2018 | İcra Hukuku

Ticareti Terk Suçu Şikayet Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Ticareti usule uymaksızın terk etmek bir suç teşkil eder. Ticaret bir güven zinciridir ve ticareti terk etmek belirli usüller dahilinde mümkün olabilir. Ticareti bu usullere aykırı olarak terk eden şahıs veya şirketler hakkında şikayet dilekçesi ile dava açılabilecektir. Ticareti usulsüz terk nedeniyle yazılması gereken dilekçe örneğini sizinle paylaştık.

Ticareti Terk Şikayet Dilekçesi -1-


ADANA NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE 

ŞİKAYETÇİ   :

Vekili          : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

ŞÜPHELİ      :

                
SUÇ              : Ticareti Terk Etme Suçu İİK mad. 337/a)

OLAYLAR 

1- Müvekkile  olan borcunu vadesinde ödemeyen borçlular ………………….. hakkında İstanbul Anadolu………… İcra Müdürlüğünün ………… esas sayılı dosyasından  icra takibi yapılmış icra takibinde yer alan ödeme emirleri  borçlulara ……….. tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edilmiştir. 

2- 05/11/2013 tarihinde Borçlu şirketlerin ticaret sicil gazetesinde yer alan “ ………………….” adreslerine hacze gidilmiş, apartmanda 3 numaralı dairenin bulunmadığı tespit edilmiş ve binada  …………. ne ve ……….. ………İ ne ait herhangi bir tabelaya veyahut herhangi  bir emareye rastlanılamamıştır.

Halen söz konusu şirketlerin adresi ticaret sicil gazetesinde hacze gidilen ve hacze gidildiği tarihte ticaret sicil gazetesinde yer alan adresleri olup; söz konusu borçlu şirketlerin, ticaret sicil gazetesinde ticareti terk ettiğine ilişkin yapılmış bir bildirim  mevcut değildir.

2004 sayılı kanunun 337/a maddesinde, aynı kanunun 44 üncü maddesine göre mal beyanında bulunmayan veya beyanında mevcudunu eksik gösteren veya aktifinde yer almış malı veya yerine kaim olan değerini haciz veya iflas sırasında göstermeyen veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf eden borçlu, bundan zarar gören alacaklının şikayeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Birinci fıkradaki fiillerin işlenmesinden alacaklının zarar görmediğini ispat eden borçluya ceza verilmez. Borçlunun iflası halinde, birinci fıkradaki durum ayrıca taksiratlı iflas hali sayılır. hükmü yer almaktadır.

İcra İflas Kanununun 44. Maddesinde de, “Ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunmaya mecburdur. Keyfiyet ticaret sicili memurluğunca ticaret sicili ilanlarının yayınlandığı gazete’de ve alacaklıların bulunduğu yerlerde de mutat ve münasip vasıtalarla ilan olunur. İlan masraflarını ödemeyen tacir beyanda bulunmamış sayılır. Bu ilan tarihinden itibaren bir sene içinde, ticareti terk eden tacir hakkında iflas yolu ile takip yapılabilir. Ticareti terk eden tacir, mal beyanının tevdii tarihinden itibaren iki ay müddetle haczi kabil malları üzerinde tasarruf edemez.” hükmü düzenlenmiştir.

Yukarıda anılı maddelerde de belirtilmiş olduğu üzere ticareti terk eden tacirin  bu durumu en geç 15 GÜN içerisinde ticaret sicili müdürlüğüne bildirme yükümlülüğü mevcut olup;  Bu bildirimle birlikte aynı zamanda mal beyanında da bulunmalı ve bunları ilan ettirmelidir.

Söz konusu şirketler ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan olunan adreslerinde bulunamamış olup, bu durum haciz tutanağı ile sabittir. Her iki şirkette de  Hem ticaret sicil gazetesinde var olmayan bir adres şirket adresi olarak tescil ve ilan edilmiş  hem de söz konusu adreste herhangi bir değişiklik yapılmamış ve bu durum ticaret sicilde tescil ve ilan edilmemiştir.

Hal böyle iken; her iki şirketin yetkilisi olan şüpheli  Bülent Yıldırım  söz konusu şirketlerle ilgili olarak ticaretin terk edildiğini ticaret sicil müdürlüğüne bildirmemiştir.

İİK 337/a maddesi uyarınca hapsen tazyikin şartları oluşmuş olup;  merciinize başvurma gereği hasil olmuştur.

DELİLLER : İstanbul Anadolu 1 İcra Müdürlüğünün 2013/4269 Esas sayılı dosyası ve sair deliller.

HUKUKİ SEBEPLER : IIK.Mad.76 ve devamı.

NETİCE-I TALEP :

Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle  borçlu ……………… Şti yetkilisi ………………. ın her iki şirket için ayrı ayrı olmak üzere İİK 337/a maddesi uyarınca hapsen tazyikine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

                                                                                              Şikayetçi Vekili

 Ek : 1-Vekaletname fotokopisi

Ticareti Terk Şikayet ve Dava Dilekçesi -2-

İSTANBUL (    ) İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

Müşteki                      :

Vekili                          :

Şüpheli                       : … … (TC: …) (… LTD. ŞTİ. Yetkilisi)

Konusu                       : Usulsüz olarak ticareti terk eden şüphelinin cezalandırılması talebidir.

İcra Dosya No                        : İstanbul … İcra Müdürlüğü’nün …/… E. sayılı dosyası.

AÇIKLAMALAR

 • Şüphelinin yetkilisi olduğu … LTD. ŞTİ.’nin müvekkile olan borçlarını ödememesi nedeniyle hakkında İstanbul …. İcra Müdürlüğü’nün …/… E. sayılı dosyasıyla icra takibi başlatılmıştır.

 • Borçlu hakkında icra takibi kesinleşmesini müteakip, fiili haciz işlemi uygulanmak üzere …….. tarihinde Bakırköy …. İcra Müdürlüğü’nün …/… Tal. Sayılı dosyası ile şirketin Ticaret Siciline kayıtlı adresine gidilmiş ancak borçlunun adresi terk ettiği tespit edilmiştir.

 • Buna göre şüphelinin yetkilisi olduğu şirketin ticareti bıraktığı ve İİK. m. 44 ve m. 337/a gereği bu durumu Ticaret Siciline bildirmediği gibi mal beyanında da bulunmadığı anlaşılmıştır. Yukarıda anılı maddelerde de belirtilmiş olduğu üzere ticareti terk eden tacirin bu durumu en geç 15 gün içerisinde ticaret sicili müdürlüğüne bildirme yükümlülüğü mevcut olup bu bildirimle birlikte aynı zamanda mal beyanında da bulunmalı ve bunları ilan ettirmelidir.

 • Söz konusu şirket ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan olunan adresinde bulunamamış olup, bu durum haciz tutanağı ile sabittir. Hal böyle iken; şirketin yetkilisi olan şüpheli …….. söz konusu şirketle ilgili olarak ticaretin terk edildiğini ticaret sicil müdürlüğüne bildirmemiştir. Şüpheli, bu eylemi ile müvekkilin zarar görmesine sebebiyet vermiş ve İİK 337/a maddesi uyarınca hapsen tazyikin şartları oluşmuş olduğundan merciinize başvurma gereği hâsıl olmuştur.

Hukuki Sebepler           : İ.İ.K. m.44, 337/a ve sair mevzuat.

Hukuki Deliller              : İstanbul …. İcra Müdürlüğü’ nün …/… E. sayılı dosyası, Ticaret Sicil Kayıtları, Vergi dairesi kayıtları, zabıta araştırması ve sair her türlü delil.

Netice-i Talep                : Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen tespit edilecek nedenlerle; ek beyan ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile;

 • Usulsüz ticareti terk eden sanığın İİK. 337/a maddesi uyarınca eylemine uyan tazyik hapsi ile cezalandırılmasına,
 • Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin de karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil olarak saygı ile arz ve talep ederim.

                       Müşteki Vekili

                                                                                       

Eki       :

Vekâletname

Ticaret Sicil Kaydı

Haciz Zaptı

Ticareti Terk Şikayet Dilekçesi(Olumlu Netice)

X NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ

Kanalı ile

X NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİNE

ŞİKAYET EDEN                   : TİCARET LTD. ŞTİ.

 

VEKİLİ                                   : Av.) (Adres:)

SANIK                                   : 

İCRA DOSYA NO               :  Adana 7. İcra Müdürlüğü’nün 2018/22686 E. sayılı dosyası

KONU                                   :  Ticareti terk eden borçlu şirket için İİK Md. 44 uyarınca bildirim yapılmaması nedeniyle borçlu şirket müdürünün İİK 337/a hükmü gereğince cezalandırılması istemidir.

AÇIKLAMALAR                  :

Borçlu şirket aleyhine Adana 7. İcra Müdürlüğü’nün 2018/ dosyası ile başlatılan takip kesinleşmiş olup müvekkil şirket faiz ve masraflar hariç 29.248,92 TL alacaklı durumundadır. (Ek-1: Takip Talebi)

Takibin kesinleşmesi üzerine borçlu şirketin ticaret sicilinde kayıtlı olan adresine hacze gidilmiş, mezkur adreste şirketin faaliyet göstermediği, adresin terk edilmiş olduğu görülmüş ve haciz mahallinde yapılan araştırmada borçlu şirkete ait hiçbir belge de bulunamamıştır. (Ek:2 Haciz Tutanağı)

Borçlu şirketin ticaret merkezi, hacze gidilen adres olup şirketin ticareti terk ettiğine, şirket merkezini taşıdığına ve/veya mevcut ticari merkezlerinde faaliyet sürdürmediklerine dair herhangi bir bildirim veya İİK Md. 44 gereği yazılı mal beyanı da bulunmamaktadır.

İcra ve İflas Kanunu’nun 44. Maddesi;

 “Ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunmaya mecburdur. Keyfiyet ticaret sicili memurluğunca ticaret sicili ilanlarının yayınlandığı gazetede ve alacaklıların bulunduğu yerlerde de mütat ve münasip vasıtalarla ilan olunur. İlan masraflarını ödemeyen tacir beyanda bulunmamış sayılır.”

hükmünü amirdir.

Aynı Kanunun 337/a Maddesi ise;

“44 üncü maddeye göre mal beyanında bulunmayan veya beyanında mevcudunu eksik gösteren veya aktifinde yer almış malı veya yerine kaim olan değerini haciz veya iflas sırasında göstermeyen veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf eden borçlu, bundan zarar gören alacaklının şikayeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

hükmünü amirdir.

belirtilen Kanun maddeleri hükmünden açıkça görüleceği üzere, ticareti terk eden tacirin bu durumu en geç 15 gün içerisinde Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne bildirme yükümlülüğü mevcut olup, bu bildirimle birlikte aynı zamanda mal beyanında da bulunmalı ve bunu ilan ettirmelidir.

Sayın Mahkemenizin de malumları olduğu üzere, yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre şirket müdürlerinin yukarıda ilgili kanun maddelerinde değinilen suçları işleyebileceği ve tacirin fiili olarak ticareti terk etmesi ve bu durumu 15 günlük süre içerisinde kayıtlı olduğu ticaret siciline bildirmemesi ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyannamesi sunmaması, borçlu şirketin adresinde fiili olarak herhangi bir faaliyetinin olmaması isnat edilen suçun meydana geldiğini tevsik eden unsurlardır. (Ek-3: Yargıtay İçtihatları)

İlaveten, alacaklı şirketin alacağını tahsil edememek suretiyle zarara uğraması da atılı suçun bir diğer unsurunu teşkil etmektedir. Somut olayda müvekkilimizin alacağını borçludan tahsil edemediği hususu belgelerle sabit olup izahtan varestedir. Dosya kapsamında mevcut olan tüm deliller dikkate alındığında, yerleşik Yargıtay içtihatları ve ilgili kanun hükümlerinde değinilen yükümlülüklerin borçlu şirket tarafından yerine getirilmediği ve buna mukabil isnat edilen suçun unsurlarının oluştuğu ve sabit olduğu aşikardır.

Müvekkilimiz alacağını halen tahsil edememiştir. Borçlu şirket ticareti terk etmesine rağmen kanuni yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçındığından İİK Md. 345 uyarınca borçlu şirketin yetkili ve kurucusu ………………hakkında şikayette bulunma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : İİK, HMK, TTK, TCK ve Diğer İlgili Yasal Mevzuat

DELİLLER                              : Adana 7. İcra Müdürlüğü’nün 2018/22686E. sayılı Takip Dosyası, Tarihli Haciz Tutanağı, Haciz Mahallinde Çekilmiş ve Borçlu Şirketin Gayri Faal Olduğunu Tevsik Eder Nitelikteki Fotoğraflar, Şirket Kayıt ve Defterleri, Zabıta Araştırması, Ticaret Sicil Kayıtları, Vergi Dairesi Kayıtları ve sair İlgili Tüm Deliller

NETİCE-İ TALEP                 : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, ticareti terk etmesine rağmen İİK Md. 44’e göre mal beyanında bulunmayan borçlu şirket yetkilisi ………………..İN İİK Md. 337/a maddesi uyarınca hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesini bilvekale talep ederiz. tarih

Şikayet Eden Vekili

Av.

Ticareti terk şikayet dilekçesi(Defterdarlığa)

T.C

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

ADANA DEFTERDARLIĞI’NA

Ticaret siciline kayıtlı ve sicil numarası  ‘’……’’ olan ‘’ …………. ile müvekkillerim        – …………………….– arasında … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin …… E. Sayılı dosyasında kiralanan taşınmazın tahliyesine ilişkin davamız görülmekte olup iş bu dava ile ilgili tebligatlar; …’nin kira sözleşmesinde yazılı bulunan adresine o adreste bulunmadıklarından dolayı yapılamamıştır. Bu husus yargılama sürecini uzatmakta ve müvekkillerimin mağduriyetine yol açmaktadır.

Bu şirket; kira sözleşmesi kurulurken davaya konu taşınmazda şirket faaliyetlerini yürüteceğini tarafımıza bildirmiş ancak iş bu adrese gidildiği zaman şirketle ilgili hiçbir belirti bulunmayıp tarafımızı, kamuoyunu ve diğer merciileri kandırmıştır.

Bu şirketin kira sözleşmesinde yazılı adresi olan; ‘’ …………………’’ adresine tarafınızca yetkilendirilmiş kişiler tarafından gidilip bu şirketin ticareti usulsüz  şekilde terk ettiği hususunda araştırmalar yapılması ve bir ticareti usulsüz  terk söz konusuysa bunun soruşturularak ilgili idari ve cezai işlemlerin yapılmasını rica ederim.

Şikayet Edenler Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

1 Yorum

 1. themis

  çok iyi tebrik ederim yanlışlıkla 2 verdim

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.