Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi -1-

T.C. ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

DAVALILAR:

KONU: Kıymet takdir raporuna karşı itirazlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil Bankanın … Şubesi ile davalılardan arasında imzalanan Genel Kredi Sözleşmesi uyarınca davalıya kredi açılmış ve kullandırılmıştır.

Davalı krediyi geri ödeyemediği için sözleşmenin müvekkil Banka’ya vermiş olduğu yetkiye istinaden hesap kat edilerek asıl borçluya, müşterek borçlu ve müteselsil kefillere … yevmiye no’lu ihtarnameleri keşide edilmiştir.

Kredinin teminatı olan gayrimenkulün paraya çevrilmesi için … sayılı dosyası ile ipoteğin paraya çevrilmesi için takip başlatılmıştır. İpotekli gayrimenkulün satışa esas kıymet takdiri …Talimat sayılı dosyasından yapılmıştır. Bilirkişi ipotekli gayrimenkulün toplam …-TL değerde olduğunu tespit etmiştir. Bilirkişinin raporunda belirlemiş olduğu gayrimenkul değeri fahiş olup gerçeği yansıtmamaktadır. Öyle ki; söz konusu taşınmazın bulunduğu yer ve konumu itibariyle bilirkişinin belirlemiş olduğu değer, emsallerinin oldukça üstündedir. Keza … numaralı raporu ile mevcut taşınmazın değeri …-TL olarak tespit edilmiştir. Bu sebeple bilirkişi raporuna itiraz edilmesi zorunluluğu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: İcra İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri ve sair mevzuat.

DELİLLER: İcra dosyası, Sözleşme, İpotek Belgesi, İhtarnameler, Değerleme raporu, keşif, bilirkişi, her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle Kıymet takdir raporuna itiraz eder ve gayrimenkulün değerinin tekrar tespiti için keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalılardan tahmiline karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim.

DAVACI

 VEKİLİ

Ekler:

İhtarnameler

İpotek belgesi ve tapu yazısı

Takip talebi sureti

Değerleme raporu

Vekâletname sureti


Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi -2-


ADANA İCRA HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO                :

KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ EDENLER              : 

VEKİLİ                                  : 

KARŞI TARAF                     :

VEKİLİ                                  : 

KONU                                    : ……İcra Müdürlüğünün ……… E.   sayılı dosyasından ……… tarihli bilirkişi raporundaki taşınmazlara takdir edilen kıymet takdiri raporundaki değerlerin düşüklüğü nedeniyle taşınmazların kıymetlerinin yeniden tespitine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR

Öncelikle …. tarihli bilirkişi raporu müvekkillere …… tarihinde tebliğ edilmiş olup yedi günlük yasal süresi içinde kıymet takdiri raporunda bulunan değerlerin düşük olması sebebiyle bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

Karşı tarafça müvekkil aleyhine ………….İcra Müdürlüğünün …….. E.   sayılı dosyası ile takip başlatılmış ve iş bu dosyadan ……… ve Umut ………. ait taşınmazların kıymet takdirinin yapılması talep olunmuş ve ……..İcra Müdürlüğünün …… E.    Sayılı dosya ile;

……… adına kayıtlı bulunan:

……… İlçesi, …….. Mahallesi, ……. ada, ……. parselde bulunan taşınmazın değeri bilirkişi tarafından yapılan Kıymet Takdiri neticesinde ………. TL olarak takdir edilmiştir.

Şehir imar planı içerisinde bulunan taşınmaz, organize sanayi bölgesinde kalmakta, ana yola cepheli konumdadır. Fabrika binalarının bulunduğu yerde alt yapı yönünden; kanalizasyon, yol, doğal gaz, çevre düzenlemesi, PTT hizmetleri, TEK hizmetleri dâhil her türlü alt yapı hizmeti bulunmaktadır.

….. ili, ……. İlçesi, , ……. Ada…… parselde bulunan taşınmazın değeri bilirkişi tarafından yapılan Kıymet Takdiri neticesinde ………… TL olarak takdir edilmiştir.

Taşınmaz merkezi bir konumdadır. TEK, PTT, Doğalgaz, Belediye tüm alt yapı hizmetleri mevcuttur. Ayrıca, Binanın içi lüks işçiliğe sahiptir ve taşınmazın emsal alınan taşınmazlara nisbetle sahip olduğu artı özellikler göz önünde tutulmamıştır.  Taşınmazlar %100 bitmiş iskan durumdadır. …… Belediyesi imar planı içerisindeki taşınmaz ……… Karayoluna yakın konumda olup merkezi bir konumdadır. TEK, PTT, Doğalgaz, Belediye tüm alt yapı hizmetleri mevcuttur.

……….. adına kayıtlı bulunan :

…… ili, …….. İlçesi, ………. Mahallesi …………… mevkii, ……… parselde bulunan taşınmazın değeri bilirkişi tarafından yapılan Kıymet Takdiri neticesinde ………. TL,

Söz konusu taşınmaz şehir merkezine yakın tercih edilen merkezi bir konuma sahip, kolay ulaşılabilir konumdadır. Taşınmazlar kaliteli malzeme ve işçilikle yapılmıştır. Etrafında kıymet takdiri yapılan taşınmaza emsal oluşturabilecek kalitede taşınmaz dahi yoktur. Buna rağmen değerinin çok çok altında bir değer biçilmiştir. Emsal oluşturabileceği düşünülen taşınmazlara oranla kaliteli malzemeden yapılması ve kullanıma elverişli planları gözetilmeden inceleme yapılarak kıymet takdir edilmiştir. 

Bilirkişi incelemesini, binaların yaşını, kullanım alanını ve binanın içi yapılırken kullanılan malzemenin kalitesi ve kullanıma elverişli alan,  taşınmazın bulunduğu konumun iyi değerlendirilmemesi, yapısal ve çevresel değerlerin gözetilmemesi ve eksik inceleme ile rayiç değer tespitini kabul etmiyoruz. Basit ve somut değerlendirmelerden uzak, emlak piyasası muadilinden çok düşük değer belirlenerek yapılan tespitler hukuki olmaktan uzaktır. Sunulu nedenle kıymet takdirini kabul etmiyor ve yeniden kıymet takdiri yapılmasını talep ediyoruz.

DELİLLER: 

  • …..İcra Müdürlüğünün …… E. Sayılı dosya
  • Emsal ve rayiç değer araştırması,
  • Keşif ve Bilirkişi İncelemesi,
  • Her tür yasal ve takdiri deliller.

NETİCE VE TALEP               : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; 

  • Bilirkişi tarafından taşınmaza takdir edilen değerin gerçek rayiçlerinin altında kalması nedeniyle kıymet takdirine itiraz ve şikâyetimizin kabulüne,
  • Bilirkişi marifetiyle mahcuzların gerçek değerinin takdir ve tespitine,
  • Mezkûr ….. tarihli …….İcra Müdürlüğünün ……. E. sayılı dosyasından yapılan kıymet takdirinin hükümsüz sayılmasına,

Yargılama gider ve masraflarının karşı tarafa tahmiline karar verilmesini takdir ve tensiplerinize arz ederiz. Saygılarımızla.

DAVACILAR VEKİLİ

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi -3-

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK HAKİMLİĞİ’NE

İtiraz  Eden     :

Vekili          : Av

Davalı         :  

Vekili          : Av.                                  

Konu             : Kıymet takdir raporuna itirazlarımızın sunulması.

Teb. Tarihi       :

İZAHI          :

Müvekkil aleyhine davalı yanca Alanya 3.İcra Müd.nün 2016/5021 E. sayılı dosyası ile icra takibi yapılmış  ve neticede müvekkil ait olan Antalya  İli Alanya  İlçesi, Tosmur  Mh. İsmail Özdemir Sokak  Şehri-yeşil sitesi 14/A -19 numaralı bağımsız bölümün  kıymet takdiri yapılmıştır. Takdir edilen 250.000 TL değer, çok düşük olduğu gibi raporda bazı tespitler yanlış ve eksiktir. Şöyleki ;

1-Değerleme raporuna konu 19 nolu bağımsız bölüm-daire, Alanya İlçesinin en değerli yerinde bulunan bir taşınmazdır. Alanya sahiline 400 mt. Uzaklıkta, 440.mt uzağında çevre otoyolu bulunmaktadır.                          

2-Dava konusu taşınmaz raporda belirtildiği gibi 7. katta olup bulunduğu binada kapalı otopark’a sahip olup otopark sorunu yoktur. Müvekkil ait taşınmaz, yapılı bir taşınmaz olup içinde kullanılan malzemeler 1.sınıf malzemelerdir.

3-Arsa payına ve arsa üzerindeki bağımsız bölümlere biçilen değer, arsanın ve binanın bulunduğu konum itibari ile çok düşüktür. Raporda değerlemeye binanın şehir merkezinde olan ve belediyenin tüm hizmetlerinden eksiksiz faydalandığı bir konumda olduğu ve ayrıca imar planında ticari saha içinde kaldığı belirtilmesine rağmen 19 nolu bağımsız bölüme biçilen 250.000,0 TL’lik değer, çok düşük bir değerdir. Rapora konu 19 nolu daire, Alanya ilçesinde en kıymetli yerde olup  rapor tarihi itibari ile değeri daha yüksektir. Raporda, daire için değerlemeye esas alınan kriterler ile bu kriterlere göre tespit edilen değerler yukarıda belirttiğimiz nedenlerle çelişkilidir.

Yukarıda belirttiğimiz nedenlerle, işbu itirazı yapmak zorunda kaldık.

DELİLLER        : Tapu Kayıtları, Keşif ve bilirkişi İncelemesi ve her türlü delil.

SONUÇ           : Yukarıda belirttiğimiz ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle,

1-Alanya 3. İcra Müd.nün E. sayılı dosyası ile Antalya İli Alanya İlçesi, Tosmur Mah. İsmail Özdemir Sok. nolu bağımsız bölüme bilirkişi raporu ile biçilen değere yaptığımız itirazımızın kabulü ile dava konusu 19 nolu dairenin kıymet takdirinin yeniden yaptırılmasına,

2-Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten dilerim.

Eki : Vekaletname sureti                                                                  

                                                                                                          İtiraz Edenler Vekili

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi -4-

ADANA 5. İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI            :

VEKİLİ               : Av.

DAVALI            : Anadolu Bank A.Ş.

VEKİLİ              :

DAVA KONUSU: Kıymet takdirine itiraz

AÇIKLAMALAR,

Davalı taraf İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile müvekkilim aleyhinde Salihli  İcra Müdürlüğü’nün . E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatmıştır. Söz konusu dosya ile Salihli İlçesi Taytan Mh. 140 ada 4 numaralı mesken ve Salihli İlçesi Taytan Mh. 139 ada 5 ve 6 numaralı taşınmazlara kıymet takdiri yapılmıştır. Kıymet takdiri raporu tarafımıza 21/05/2019 tarihinde tebliğ edilmiştir. Söz konusu rapora itiraz ediyoruz.

Söz konusu kıymet takdiri raporunda yukarıda bahsi geçen  Salihli İlçesi Taytan Mh. 140 Ada 4 Nolu Avlulu Kargir ev niteliğindeki taşınmaz için 145.000,00 TL değer biçilmiştir. Bu değer taşınmazın nitelikleri itibariyle çok düşüktür. Taşınmaza değer biçilirken bulunduğu mevki, gelişme şartları, emsal değerler eksik gözetilmiştir. Taşınmazın bulunduğu bölge gelişmekte olan bir bölgededir, sadece arsa değeri dahi gözetilse bu taşınmaz için takdir edilen değer yanlıştır.

Aynı bilirkişi raporu ile Salihli İlçesi Taytan Mh. Bulunun 139 Ada 5 ve 6 Numaralı parseller için de kıymet takdiri yapılmıştır. Yapılan bu kıymet takdiri, gayrimenkulün konumu, nitelikleri ve rayiç değeri karşısında gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkile ait taşınmazın bulunduğu muhitteki emsal taşınmazların değeri ile örtüşmemektedir.

Bilirkişi raporunda hiçbir emsal sunulmamıştır. Bu yönüyle de raporda eksiklikler mevcuttur.

Yukarıda bahsettiğim nedenlerden dolayı davaya konu taşınmaza biçilen değer düşük olup tekrar belirlenmek üzere yeni bir kıymet takdirinin yapılması gereklidir.

HUKUKİ SEBEPLER :İİK, HMK ve sair her türlü mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Emsal satış bedelleri, Keşif, Bilirkişi İncelemesi, Salihli . İcra Müdürlüğü .. E. Sayılı dosyası ve  her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM      :Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenlerle, taşınmaza ilişkin yapılan kıymet takdirine yaptığımız itirazlarımızın kabulü ile taşınmaz hakkında keşif ve bilirkişi incelemesi yapılarak gerçek değerinin tespitinin yapılmasına karar verilmesini talep ederiz.

                                                                                       Davacı Vekili Av. 

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi -5-

Kıymet takdirine itiraz neticesinde olumlu sonuç aldığımız bir dilekçe örneği aşağıdaki gibidir:

ADANA İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                               :

BİLİRKİŞİ RAPORUNA

İTİRAZ EDEN DAVALI              :

VEKİLİ                                       :

DAVACI                                      :

VEKİLİ                                        :

KONU                                         :

AÇIKLAMALAR                       :

Dava konusu taşınmaz ,…ili … ilçesi… Korusu Arkası mevkii 390 ada 2 nolu parsel , 499.99 m2 yüzölçümlü , Bir Bodrum Bir Zemin Dört Normal katlı Bahçeli Kagir Apartman nitelikli ana taşınmazda 12/144 arsa paylı, zemin kat, 4 nolu bağımsız bölüm mesken değeri olarak bilirkişi raporunda 86,737.38 TL şeklinde belirlenmiştir.

Bilirkişi raporunda yer alan kıymet takdirine ilişkin açıklamalar eksik hususlar içermektedir. Dava konusu taşınmaz …Belediyesi sınırlarında çok merkezi bir alanda yer almakta olup ilçenin git gide bu mevkiiye doğru nüfusu daha da artan bir yerleşim yerine dönüşen konumda bulunması gibi hususlar dikkate alınmadan bilirkişi raporu taşınmazın gerçek değerinden uzak bir kanaatle düzenlenmiştir.

Ayrıca taşınmaz civarı üniversite kampüsü, okul, benzinlik, hastane vs. işyerleri ile çevrili bir alanda bulunmakta ve şehir merkezinde yer almaktadır, bu yönden de oldukça kıymet teşkil eden bir konuma sahip olan ( raporda da belirtilen bu özellikleriyle) taşınmazın rapordaki yetersiz ve yerinde olmayan sebepler dolayısıyla kıymeti harbiyesinin düşük gösterilmesi hak ihlaline yol açabilecek mahiyettedir.

Bilirkişi raporunda taşınmazın kıymetini etkileyebilecek unsurlar belirtilmesine rağmen kıymet takdir edilirken dikkate alınmamış ve hak ettiği değerden çok düşük bir bedel biçilmiştir. Bu nedenlerle bilirkişi raporuna itirazlarımızın incelenmesi gerekmektedir.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlı ve dar kapsamlı yapılan bilirkişi incelemesine itiraz eder dosyanın yeniden itirazlarım yönünde inceleme yapılmak üzere mahkemenizce takdir edilecek tarafsız bir bilirkişi heyetine tevdiine karar verilmesini talep ederim. 06.02.2019

                                                                                                                                            Davacı Vekili  

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi -6-

Kıymet takdirine itiraz neticesinde olumlu sonuç aldığımız bir diğer dilekçe örneği aşağıdaki gibidir:

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI-ALACAKLI:

VEKİLİ:

DAVALILAR-BORÇLULAR

İCRA DOSYA NO: Adana İcra Müdürlüğü 13 esas sayılı dosya

KONU: Kıymet takdirine itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

1- Dosyamız borçlusu …………… adına kayıtlı ………….. İcra Müdürlüğü …………….. E. sayılı dosyasından………………………… ana taşınmazı Tarla nitelikli taşınmaza haciz şerhimiz işlenmiştir.

2- ………….. İcra Müdürlüğü ………….. Esas sayılı dosyası ile takibe konu edilen taşınmaz bilirkişiye gönderilmiştir. Bilirkişi raporu tarafımıza henüz tebliğ edilmemiş olup, tarafımızca haricen henüz öğrenilmiştir. Yasal süresi içinde kıymet takdirine itiraz etme zarureti hasıl olmuştur. Şöyle ki;

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN KIYMET TAKDİRİ RAPORUNDA,

a-…………………………. Nolu ana taşınmazı Tarla nitelikli taşınmazın kıymeti değeri ………………….. tl olarak tespit edilmiştir. Ancak icra müdürlüğü tarafından yapılan kıymet takdiri ile, tarafımızca yapılan piyasa araştırmasında, arada fahiş bir farklılık bulunduğu görülmüştür. Tarafımızca yapılan harici piyasa araştırmasında, o bölgedeki aynı vasıftaki taşınmazların değerinin ……………..TL’yi aşmadığı görülmektedir.

b- …………………………………. Nolu ana taşınmazı Tarla nitelikli taşınmaz taşınmazın kıymeti değeri …………………… TL olarak tespit edilmiştir. Ancak icra müdürlüğü tarafından yapılan kıymet takdiri ile, tarafımızca yapılan piyasa araştırmasında, arada fahiş bir farklılık bulunduğu görülmüştür. Tarafımızca yapılan harici piyasa araştırmasında, o bölgedeki aynı vasıftaki taşınmazların değerinin ………………… TL’yi aşmadığı görülmektedir.

c- …………………………… Nolu ana taşınmazı Tarla nitelikli taşınmaz taşınmazın kıymeti değeri …………… olarak tespit edilmiştir. Ancak icra müdürlüğü tarafından yapılan kıymet takdiri ile, tarafımızca yapılan piyasa araştırmasında, arada fahiş bir farklılık bulunduğu görülmüştür. Tarafımızca yapılan harici piyasa araştırmasında, o bölgedeki aynı vasıftaki taşınmazların değerinin ………………. tl’yi aşmadığı, görülmektedir.

İcra müdürlüğü tarafından yapılan kıymet takdirinde, tespit yapılırken taşınmazın konumu ve vasfının ve çevre koşullarının değerlendirme dışı tutulduğu anlaşılmakta olup, taşınmazın değerini belirlerken dikkate alınmadığı görülmektedir.

Ayrıca bilirkişi raporunda, emlakçılardan emsal piyasa araştırmasının bilirkişilerce yapılmış ve araştırma neticelerinin raporda açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir. Oysa anılan raporda, bu şekilde bir araştırma bulunulmadığı görülmektedir. 

Bu nedenle yapılan tespitte taşınmazın değeri piyasa değerinin üzerinde belirlenmiş olup, mahkemece yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılarak, üzerinde bulunan yapılarında değerinin belirlenmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER       :  İ.İ.K, .H.M.K.,  vs. ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLERİ       :  İcra Müdürlüğü Esas sayılı dosya,  keşif,  bilirkişi incelemesi, tanık beyanları, yemin vs. her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davamızın kabulü ile Sayın Mahkemece yapılacak keşif icrasının ardından düzenlenecek bilirkişi raporu doğrultusunda taşınmazın değerinin belirlenmesi ve vekalet ücreti ile yargılama giderlerinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

                                                                                                                         Davacı Vekili

Av.

EKLER:

1-Onanmış Vekâletname

2-Yetki Belgesi

3-Birleşme devir sözleşmesi

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi -7-

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

İLGİLİ İCRA DOSYA NO : … İcra Müdürlüğü … Esas

DAVACI:

VEKİLİ:

ALACAKLI/DAVALI:

VEKİLİ:

T.  KONUSU: Kıymet takdirine itirazlarımızın sunulması ile yeniden kıymet takdiri yapılmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilim çalışanı …… adına … İcra Müdürlüğünün ….. esas sayılı dosyası ile icra işlemleri başlatılmış olup bu icra dosyası kapsamında müvekkilime ait işyerinde haciz işlemi yapılmıştır. Haciz işleminde müvekkilime ait 66 adet top kumaş haczedilmiştir. Yapılan haciz üzerine müvekkil adına tarafımızca istihkak iddiası davası açılmış olup dava halen … İcra Hukuk Mahkemesi ….. Esas sayılı dosyası ile devam etmektedir. … İcra Hukuk Mahkemesinde … tarihli davasının 4.celsesinde 1 numaralı ara karar gereği davayla bağlantılı olan … İcra Müdürlüğündeki …. esas sayılı dosya üzerinden … tarihinde Kıymet Takdiri talep edilmiş olup talep üzerine … tarihinde Kıymet Takdiri Raporu tanzim edilmiştir.

2- … tarihli bilirkişi raporunda müvekkile ait tekstil işinde kullanılan 66 adet satışa hazır top kumaşın değeri 16.500,00 TL olarak hesaplanmıştır. Yapılan bu kıymet takdiri, satışa hazır kumaşların nitelikleri ve rayiç değeri karşısında gerçeği yansıtmamaktadır. Aynı fiyata sahip farklı kumaşlara nazaran daha değerli olacağı hususu göz önünde bulundurulmadan kıymet takdiri yapılmıştır. Eğer emsallerine ve rayiç değerlerine göre tespit yapılmış olsa idi, top kumaşların değerinin, tespit edilen değerinden çok daha fazla olduğu ortaya çıkacaktır.

3- Satışa hazır 66 adet top kumaşın kıymet takdiri bedeli gerçeği yansıtmadığı için yapılacak işlemlerde müvekkilin büyük zararı doğacaktır. Bu nedenle yeniden kıymet takdiri yapılması talebiyle iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: İ.İ.K. ve İlgili Mevzuat Hükümleri

DELİLLER:

– … İcra Müdürlüğünün ….. esas sayılı dosyası,

– … İcra Hukuk Mahkemesi ….. Esas sayılı dosyası

– … Tarihli Kıymet Takdiri Raporu

– Bilirkişi, Keşif,

– Her türlü yasal delil.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

-Davanın kabulü ile davacı müvekkile ait hacizli satışa hazır 66 adet top kumaşın satışa esas değerinin tespit edilmesi için yeniden kıymet takdiri yaptırılmasına,

-Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa tahmiline,

karar verilmesine müvekkil adına vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim. 

Kıymet Takdirine İtiraz Eden Davacı Vekili

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi -8-

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ EDEN BORÇLU DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI(ALACAKLI):

VEKİLİ:

DAVA: Kıymet Takdirine İtiraz.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ: Adana İcra Müdürlüğü’nün … Sayılı dosyası.

AÇIKLAMALAR: Davalı alacaklı tarafından müvekkilimiz aleyhine alacağın tahsili amacıyla … İcra Müdürlüğü’nün … Sayılı icra dosyası ile takip başlatılmıştır. İlgili icra dosyasından müvekkilimiz adına kayıtlı bulunan … Nolu Bağ. Bölümde bulunan, mesken niteliğindeki taşınmazına haciz konulmuş; taşınmazın kıymet takdiri yaptırılmıştır.

İhtilafa konu kıymet takdir raporundaki tespitler gerçeğe aykırı olup … tarihli raporda hukuki ve teknik eksiklikler, hatalı tespitler bulunmaktadır. Şöyle ki:

1- KIYMET TAKDİR RAPORUNDA; DAİRENİN ANA CADDE ÜZERİNDE, BELEDİYENİN TÜM HİZMETLERİNDEN YARARLANAN,  SOSYAL TESİSİ VE BAHÇESİ OLAN LÜKS BİR YAPI OLDUĞU, DEĞER TESPİTİ YAPILIRKEN GÖZ ARDI EDİLMİŞ TÜM BU ÖZELLİKLER DEĞER TESPİTİNE YANSITILMAMIŞTIR. BİLİRKİŞİ RAPORUNDA … MERKEZE OLAN UZAKLIĞINDAN BAHSEDİLMİŞ OLSA DA, GÜNÜMÜZ … KOŞULLARINDA BU KAVRAMIN ÇOK DA GEÇERLİ BİR SEBEP OLMAYACAĞI BİLİRKİŞİLERCE DEĞERLENDİRİLMEMİŞTİR. BİLİRKİŞİLERCE TAŞINMAZLARIN DEĞERLERİ EMSALLERİN ÇOK ALTINDA GÖSTERİLMİŞTİR. MAHKEMECE YAPILACAK EMSAL ARAŞTIRMASINDA TAŞINMAZLARIN BİLİRKİŞİ RAPORUNDAN DAHA FAZLA DEĞERDE OLDUĞU TESPİT EDİLECEKTİR.

2- SAYIN MAHKEMECE DE BİLİNDİĞİ ÜZERE, DAVA KONUSU TAŞINMAZ DEĞERİN %50’SİNDEN SATIŞA ÇIKARILACAKTIR. MÜVEKKİLİMİZİN HUKUKEN KORUNMASI GEREKEN MENFAATLERİ İSE KIYMET TAKDİRİ RAPORUNDA DAHA DA DÜŞÜRÜLEN FİYAT ÜZERİNDEN SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZIN SATIŞI NEDENİYLE DAHA DA FAZLA ZARAR UĞRAYACAKTIR.

3- MÜVEKKİLİN DAVALI ALACAKLI TARAFA BORCU BULUNMAMAKTADIR. BU HUSUS MENFİ TESPİT DAVASI İLE DE İSPATLANACAKTIR.

4- … TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA, TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER VE TAŞINMAZIN SAHİP OLDUĞU NİTELİKLER KIYMET TAKDİRİ AŞAMASINDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMAMIŞTIR.

… tarihli bilirkişi raporundan da anlaşılacağı üzere taşınmazın bulunduğu … ilçesinin hızla geliştiği en önemli alanlarından biridir. Davaya konu taşınmaz; sosyal tesise sahip, emsallerine oranla en yüksek kat imarlı alan olup; …’nın nezih bölümlerinden biridir. Bilirkişilerce sayılan hususlar göz önünde bulundurulmadan hazırlanan raporun kabulü mümkün değildir.  

5- BİLİRKİŞİ RAPORUNDA; DAVAYA KONU TAŞINMAZIN BULUNDUĞU BÖLGENİN NİTELİKLERİ, ANA MERKEZE OLAN MESAFESİ, ULAŞIM, ALT YAPI HİZMETLERİNDEN YARARLANMA DURUMU, FİİLİ DURUMU, MAHALLİ KONUMU, İMAR DURUMU KİRA GETİRİSİ, MUHİTİ… VS.  GİBİ HUSUSLARIN TAŞINMAZ DEĞERİ ÜZERİNDE NE GİBİ OLUMLU ETKİLER YARATTIĞI / YARATACAĞI HUSUSU BELİRTİLMEMİŞ, TAM ANLAMIYLA GÖZ ARDI EDİLMİŞTİR.

Yukarıda izah ettiğimiz sebeplerle davaya konu edilen kıymet takdir raporu, tespit edilen değerin anlaşılabilmesine olanak verecek açık şekilde ve ayrıntılı olarak düzenlenmemiş olduğundan kıymet takdir raporuna karşı Sayın Mahkemenize şikayette bulunma zorunluluğumuz doğmuştur.

DELİLLER: 1- … İcra Müdürlüğü’nün … sayılı dosyası.

2-Keşif.

3-Bilirkişi incelemesi.

4-Her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan ve re’sen göz önünde bulundurulacak nedenlerle; ilgili taşınmazlarda … İcra Müdürlüğü’nün … Sayılı dosyası dosyasından düzenlenmiş bulunan KIYMET TAKDİR RAPORUNA KARŞI İTİRAZIMIZIN VE ŞİKAYETİMİZİN KABULÜ İLE;

1- Taşınmazların değerinin Sayın Mahkemece keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak yeniden tespitine,

2- Yargılama gideri ve vekil ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini davacı vekili olarak arz/ talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi 9

ADANA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

İLGİLİ DOSYA NO : Ort. Gid. Satış

ŞİKAYET EDEN (DAVALI) :

DAVACI :

VEKİLİ :

T. KONUSU : … tarihli bilirkişi raporuna karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

OLAYLAR ve İTİRAZLARIMIZ

1- Adana 2. Sulh Hukuk Mahkemesindeki 13 E. sayılı dosya kararı ile Adana 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 13 E. sayılı dosyası üzerinden satışa çıkarılan; Adana ili, Seyhan ilçesi, … mahallesi, … ada, … parsel numaralı taşınmaz ve üzerindeki yapının yaptırılan … tarihli bilirkişi raporu tarafıma tebliğ edilmemiş eski vekilime gönderilmiştir. Bu nedenle bahse konu bilirkişi raporuna süresi içerisinde itiraz ediyorum.

2- Söz konusu kıymet takdir raporuna göre anılan taşınmazların değeri toplam … TL olarak belirlenmiştir. Bilirkişiler tarafından takdir edilen değer, özellikleri raporda ayrıntısıyla belirtilmiş olan taşınmazlar için son derece düşüktür.

3- Bilirkişiler, raporunu hazırlarken fiyat araştırması yapmamış, benzer nitelikteki taşınmazlar için istenen değerler bilirkişiler tarafından dikkate alınmamıştır. Benzer nitelikteki taşınmazlar için belirlenen fiyatlar araştırıldığında dava konusu taşınmazlar için tespit edilen değerin düşük olduğu görülecektir.

4- Açıklanan nedenlerle kıymet takdiri belirlenen gayrimenkullerin değerlerinin ve özelliklerinin yeni bir bilirkişi heyetince incelenmesini ve kıymet takdirinin yeniden yapılmasını talep zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İİK, HMK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER : Adana 2.Sulh Hukuk Mahkemesi … sayılı dosya ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklandığı üzere XXXX tarihli kıymet takdir raporuna belirtilen nedenlerle itiraz ediyor ve yeni bir bilirkişi heyetince inceleme yapılmasını saygı ile talep ediyoruz. 04.06.2021

Şikayetçi – Davalı

Taşınmaz Değerine İlişkin Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi 10

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Dosya No :

Davalı :

Vekili :

Davacı :

Vekili :

Konu : Bilirkişi raporuna karşı itirazlarımızın sunulmasıdır.

Açıklamalar :

Mahkemeniz dosyasına sunulan Ziraat bilirkişileri tarafından hazırlanan 02.04.2020 tarihli rapor ile Fen bilirkişileri tarafından hazırlanan 10.03.2020 tarihli raporda ki hesaplamaları ve değerlendirmeleri kabul etmemekteyiz. Söz konusu ziraat bilirkişileri tarafından hazırlanan 02.04.2020 tarihli raporda dava konusu taşınmazların değeri düşük hesaplanmıştır. Mahalli rayiç bedellerle ve emsal nitelikteki taşınmazlarla bir karşılaştırılma yapılmamıştır.

Ayrıca bilirkişiler tarafından satış bedellerinin, satış vadi sözleşmesinin yapıldığı dönemde rayicin çok altında, düşük olduğu yönündeki iddialarımızda değerlendirilmemiştir. Bilirkişilerce bu husus dikkate alınmamıştır. Bu bakımdan eksik ve hatalı inceleme ile hazırlanan bilirkişi raporlarına itiraz etmekteyiz. Sayın Mahkemece itirazlarımız doğrultusunda ek rapor alınmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

Sonuç : Belirtilen nedenlerle;

-Mahkemeniz dosyasına sunulan Ziraat bilirkişileri tarafından hazırlanan 02.04.2020 tarihli rapor ile Fen bilirkişileri tarafından hazırlanan 10.03.2020 tarihli raporda ki hesaplamalara ve değerlendirmelere itiraz etmekteyiz. Sayın Mahkemece itirazlarımız doğrultusunda ek rapor alınmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

Kıymet Takdirine İtiraz 11

ADANA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ EDENLER :

VEKİLİ :

DAVALI :

VEKİLİ:

KONU: Kıymet Takdirine İtiraz

AÇIKLAMALAR : Müvekkillerimin paydaşı olduğu;

Mevkii Cilt No Sayfa No Pafta No Parsel No Niteliği Yüzölçümü

taşınmazların, Sayın Mahkemenizin 13.10.2020 tarih, 13 esas sayılı ilamı ile satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmiştir. Bu karar da 13.11.2020 tarihi itibariyle kesinleşmiş ve kararın infazı için görevli olan Adana Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu’na dosya yollanmış ve burada da 10 Satış numarasını alarak işlemlerine başlanmıştır. Satış dosyası kapsamında ilgili bilirkişilerce keşif icra edilmiş ve kıymet takdir raporları satış dosyasına sunulmuştur. İlgili raporları 20.11.2020 tarihi itibariyle tebliğ almış bulunuyoruz.

Ancak bahse konu raporda;

Mevkii Cilt No Sayfa No Pafta No Parsel No Niteliği Yüzölçümü:

yukarıda ayrıntılarını verdiğimiz taşınmazlar için verilen kıymet takdirleri ne yazık ki gerçeği yansıtmamakta değerleri düşük tespit edilmiştir. Bahse konu yerler arsa niteliğinde olup imar planı içerisindedir ve değerleri tespit edilenden çok daha fazladır. Bu durum da gerek devletin uğrayacağı vergisel zararlar gerekse de müvekkillerimin satıştan uğrayacağı zararlar göz önüne alındığında yeniden bilirkişiler marifetiyle keşif yapılarak yeniden kıymet takdiri yapılması gereği talebi zaruri olmuştur.

Satış dosyasına konu diğer yerler içinse tespit edilen kıymet takdirlerine bir diyeceğimiz olmadığı gibi bu geriye kalan 3 yer için itiraz hakkımızdan feragat ediyoruz. Bu nedenle de satış dosyasının onaylı bir suretinin çıkartılarak kesinleşen yerler bakımından kalan işlemlere devam edilebilmesi ve satış günü verilerek satışlarının yapılması için satış memurluğuna gönderilmesini talep etmekteyiz.

YASAL DAYANAKLAR : 4721 sayılı kanun ve 6098 sayılı HMK ve ilgili sair yasalar.

DELİLLER : 1- Adana Satış Memurluğu’nun 2020/13 sayılı satış dosyası

2- Mahkemenizin 13 sayılı dosyası

3- Tanık, bilirkişi, keşif ve gerektiğinde her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız nedenlerden dolayı;

1- Satışa konu aşağıda ayrıntıları verilen taşınmazlarla ilgili olarak yeniden bilirkişiler marifetiyle keşif yapılarak bahse konu yerler için yeniden kıymet takdiri yapılmasına;

Mevkii Cilt No Sayfa No Pafta No Parsel No Niteliği Yüzölçümü

2- Satış dosyasına konu diğer yerler içinse kıymet takdir raporları kesinleştikten sonra kalan işlemlere devam edilebilmesi ve satış günü verilerek satışlarının yapılabilmesi için satış dosyasının onaylı bir suretinin çıkartılarak kesinleşen yerler bakımından satış memurluğuna gönderilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

Kıymet Takdirine İtiraz Edenler Vekili

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

İtirazın Kaldırılması ve İflas Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : İtirazın kaldırılması ve …

Yorum var.

  1. iyi günler kolay gelsin. 1726 metrelik arsada 2019 yılı 5. ayında yapılmış olan kaçak ve ruhsatsız inşaat vardır 2katlı daha önce açılmış olan ortaklığın giderilmesi davasından dolayı satış kararı vardır. sorum şu buraya bilirkişi tarafından değer tespiti yapılırken bu kaçak ve ruhsatsız olan inşaatın aynı zamanda inşaat hakkında yıkım kararıda var ruhsatsız yapının ekonomik değeri varmıdır belediyesinden yapının resmiyeti ile ilgili görüş alınır mı nasıl bir itiraz yolu izlemeliyim kolay gelsin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: