Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

T.C. ANTALYA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI                    :

 

VEKİLİ                      :

 

DAVALILAR             :

 

KONU                                    : Kıymet takdir raporuna karşı itirazlarımızdan ibarettir.

 AÇIKLAMALAR

Müvekkil Bankanın … Şubesi ile davalılardan arasında imzalanan Genel Kredi Sözleşmesi uyarınca davalıya kredi açılmış ve kullandırılmıştır.

Davalı krediyi geri ödeyemediği için sözleşmenin müvekkil Banka’ya vermiş olduğu yetkiye istinaden hesap kat edilerek asıl borçluya, müşterek borçlu ve müteselsil kefillere … yevmiye no’lu ihtarnameleri keşide edilmiştir.

Kredinin teminatı olan gayrimenkulün paraya çevrilmesi için … sayılı dosyası ile ipoteğin paraya çevrilmesi için takip başlatılmıştır. İpotekli gayrimenkulün satışa esas kıymet takdiri …Talimat sayılı dosyasından yapılmıştır. Bilirkişi ipotekli gayrimenkulün toplam …-TL değerde olduğunu tespit etmiştir. Bilirkişinin raporunda belirlemiş olduğu gayrimenkul değeri fahiş olup gerçeği yansıtmamaktadır. Öyle ki; söz konusu taşınmazın bulunduğu yer ve konumu itibariyle bilirkişinin belirlemiş olduğu değer, emsallerinin oldukça üstündedir. Keza … numaralı raporu ile mevcut taşınmazın değeri …-TL olarak tespit edilmiştir. Bu sebeple bilirkişi raporuna itiraz edilmesi zorunluluğu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : İcra İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri ve sair mevzuat.

DELİLLER                            : İcra dosyası, Sözleşme, İpotek Belgesi, İhtarnameler, Değerleme raporu, keşif, bilirkişi, her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM                : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle Kıymet takdir raporuna itiraz eder ve gayrimenkulün değerinin tekrar tespiti için keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalılardan tahmiline karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim.

DAVACI

 VEKİLİ

 

Ekler: İhtarnameler

           İpotek belgesi ve tapu yazısı

           Takip talebi sureti

           Değerleme raporu

           Vekâletname sureti


Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi, Örnek -2, Bir başka kıymet takdirine itiraz dilekçesi ise fikir vermek amacıyla aşağıdaki gibi paylaşılmıştır.


 …….. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

……. NÖBETÇİ İCRA HUKUK M AHKMESİ’NE

 

İCRA DOSYA NO                :

 

KIYMET TAKDİRİNE

İTİRAZ EDENLER              : 

 

VEKİLİ                                  : 

      

KARŞI TARAF                     :

 

VEKİLİ                                  : 

 

KONU                                    : ……İcra Müdürlüğünün ……… E.   sayılı dosyasından ……… tarihli bilirkişi raporundaki taşınmazlara takdir edilen kıymet takdiri raporundaki değerlerin düşüklüğü nedeniyle taşınmazların kıymetlerinin yeniden tespitine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR

 

Öncelikle …. tarihli bilirkişi raporu müvekkillere …… tarihinde tebliğ edilmiş olup yedi günlük yasal süresi içinde kıymet takdiri raporunda bulunan değerlerin düşük olması sebebiyle bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

Karşı tarafça müvekkil aleyhine ………….İcra Müdürlüğünün …….. E.   sayılı dosyası ile takip başlatılmış ve iş bu dosyadan ……… ve Umut ………. ait taşınmazların kıymet takdirinin yapılması talep olunmuş ve ……..İcra Müdürlüğünün …… E.    Sayılı dosya ile;

……… adına kayıtlı bulunan:

  • ……… İlçesi, …….. Mahallesi, ……. ada, ……. parselde bulunan taşınmazın değeri bilirkişi tarafından yapılan Kıymet Takdiri neticesinde ………. TL olarak takdir edilmiştir.

Şehir imar planı içerisinde bulunan taşınmaz, organize sanayi bölgesinde kalmakta, ana yola cepheli konumdadır. Fabrika binalarının bulunduğu yerde alt yapı yönünden; kanalizasyon, yol, doğal gaz, çevre düzenlemesi, PTT hizmetleri, TEK hizmetleri dâhil her türlü alt yapı hizmeti bulunmaktadır.

  • ….. ili, ……. İlçesi, , ……. Ada…… parselde bulunan taşınmazın değeri bilirkişi tarafından yapılan Kıymet Takdiri neticesinde ………… TL olarak takdir edilmiştir.

Taşınmaz merkezi bir konumdadır. TEK, PTT, Doğalgaz, Belediye tüm alt yapı hizmetleri mevcuttur. Ayrıca, Binanın içi lüks işçiliğe sahiptir ve taşınmazın emsal alınan taşınmazlara nisbetle sahip olduğu artı özellikler göz önünde tutulmamıştır.  Taşınmazlar %100 bitmiş iskan durumdadır. …… Belediyesi imar planı içerisindeki taşınmaz ……… Karayoluna yakın konumda olup merkezi bir konumdadır. TEK, PTT, Doğalgaz, Belediye tüm alt yapı hizmetleri mevcuttur.

……….. adına kayıtlı bulunan :

 

  • …… ili, …….. İlçesi, ………. Mahallesi …………… mevkii, ……… parselde bulunan taşınmazın değeri bilirkişi tarafından yapılan Kıymet Takdiri neticesinde ………. TL,

Söz konusu taşınmaz şehir merkezine yakın tercih edilen merkezi bir konuma sahip, kolay ulaşılabilir konumdadır. Taşınmazlar kaliteli malzeme ve işçilikle yapılmıştır. Etrafında kıymet takdiri yapılan taşınmaza emsal oluşturabilecek kalitede taşınmaz dahi yoktur. Buna rağmen değerinin çok çok altında bir değer biçilmiştir. Emsal oluşturabileceği düşünülen taşınmazlara oranla kaliteli malzemeden yapılması ve kullanıma elverişli planları gözetilmeden inceleme yapılarak kıymet takdir edilmiştir. 

 

Bilirkişi incelemesini, binaların yaşını, kullanım alanını ve binanın içi yapılırken kullanılan malzemenin kalitesi ve kullanıma elverişli alan,  taşınmazın bulunduğu konumun iyi değerlendirilmemesi, yapısal ve çevresel değerlerin gözetilmemesi ve eksik inceleme ile rayiç değer tespitini kabul etmiyoruz. Basit ve somut değerlendirmelerden uzak, emlak piyasası muadilinden çok düşük değer belirlenerek yapılan tespitler hukuki olmaktan uzaktır. Sunulu nedenle kıymet takdirini kabul etmiyor ve yeniden kıymet takdiri yapılmasını talep ediyoruz.

DELİLLER                           : 

 

  • …..İcra Müdürlüğünün …… E. Sayılı dosya
  • Emsal ve rayiç değer araştırması,
  • Keşif ve Bilirkişi İncelemesi,
  • Her tür yasal ve takdiri deliller.

 

NETİCE VE TALEP               : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; 

 

  • Bilirkişi tarafından taşınmaza takdir edilen değerin gerçek rayiçlerinin altında kalması nedeniyle kıymet takdirine itiraz ve şikâyetimizin kabulüne,
  • Bilirkişi marifetiyle mahcuzların gerçek değerinin takdir ve tespitine,
  • Mezkûr ….. tarihli …….İcra Müdürlüğünün ……. E. sayılı dosyasından yapılan kıymet takdirinin hükümsüz sayılmasına,

 

Yargılama gider ve masraflarının karşı tarafa tahmiline karar verilmesini takdir ve tensiplerinize arz ederiz. Saygılarımızla

                                                                                                                

DAVACILAR VEKİLİ

 

 

                 Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

 

Özet
Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi
Makale İsmi
Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi
Açıklama
Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi - Adana Avukatları
Yazar
Yayınlayıcı
Adana Avukatlık - İncekaş Hukuk
Yayınlayıcı Logo
Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.

Özet- Aşağıdaki Tabloda Bilgi Almak İstediğiniz Maddelere Tıklayabilirsiniz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bu makale hakkında soru sorun veya yorum yapın.

İLETİŞİM
Soru Sor
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.