Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

Mar 6, 2018 | İcra Hukuku

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi -1-

T.C. ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI                    :

VEKİLİ                      : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

DAVALILAR             :

KONU                                    : Kıymet takdir raporuna karşı itirazlarımızdan ibarettir.

 AÇIKLAMALAR

Müvekkil Bankanın … Şubesi ile davalılardan arasında imzalanan Genel Kredi Sözleşmesi uyarınca davalıya kredi açılmış ve kullandırılmıştır.

Davalı krediyi geri ödeyemediği için sözleşmenin müvekkil Banka’ya vermiş olduğu yetkiye istinaden hesap kat edilerek asıl borçluya, müşterek borçlu ve müteselsil kefillere … yevmiye no’lu ihtarnameleri keşide edilmiştir.

Kredinin teminatı olan gayrimenkulün paraya çevrilmesi için … sayılı dosyası ile ipoteğin paraya çevrilmesi için takip başlatılmıştır. İpotekli gayrimenkulün satışa esas kıymet takdiri …Talimat sayılı dosyasından yapılmıştır. Bilirkişi ipotekli gayrimenkulün toplam …-TL değerde olduğunu tespit etmiştir. Bilirkişinin raporunda belirlemiş olduğu gayrimenkul değeri fahiş olup gerçeği yansıtmamaktadır. Öyle ki; söz konusu taşınmazın bulunduğu yer ve konumu itibariyle bilirkişinin belirlemiş olduğu değer, emsallerinin oldukça üstündedir. Keza … numaralı raporu ile mevcut taşınmazın değeri …-TL olarak tespit edilmiştir. Bu sebeple bilirkişi raporuna itiraz edilmesi zorunluluğu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : İcra İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri ve sair mevzuat.

DELİLLER                            : İcra dosyası, Sözleşme, İpotek Belgesi, İhtarnameler, Değerleme raporu, keşif, bilirkişi, her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM                : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle Kıymet takdir raporuna itiraz eder ve gayrimenkulün değerinin tekrar tespiti için keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalılardan tahmiline karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim.

DAVACI

 VEKİLİ

Ekler:

İhtarnameler

İpotek belgesi ve tapu yazısı

Takip talebi sureti

Değerleme raporu

Vekâletname sureti


Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi -2-


 …….. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

……. NÖBETÇİ İCRA HUKUK M AHKMESİ’NE

 

İCRA DOSYA NO                :

 

KIYMET TAKDİRİNE

İTİRAZ EDENLER              : 

 

VEKİLİ                                  : 

      

KARŞI TARAF                     :

 

VEKİLİ                                  : 

 

KONU                                    : ……İcra Müdürlüğünün ……… E.   sayılı dosyasından ……… tarihli bilirkişi raporundaki taşınmazlara takdir edilen kıymet takdiri raporundaki değerlerin düşüklüğü nedeniyle taşınmazların kıymetlerinin yeniden tespitine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR

 

Öncelikle …. tarihli bilirkişi raporu müvekkillere …… tarihinde tebliğ edilmiş olup yedi günlük yasal süresi içinde kıymet takdiri raporunda bulunan değerlerin düşük olması sebebiyle bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

Karşı tarafça müvekkil aleyhine ………….İcra Müdürlüğünün …….. E.   sayılı dosyası ile takip başlatılmış ve iş bu dosyadan ……… ve Umut ………. ait taşınmazların kıymet takdirinin yapılması talep olunmuş ve ……..İcra Müdürlüğünün …… E.    Sayılı dosya ile;

……… adına kayıtlı bulunan:

……… İlçesi, …….. Mahallesi, ……. ada, ……. parselde bulunan taşınmazın değeri bilirkişi tarafından yapılan Kıymet Takdiri neticesinde ………. TL olarak takdir edilmiştir.

Şehir imar planı içerisinde bulunan taşınmaz, organize sanayi bölgesinde kalmakta, ana yola cepheli konumdadır. Fabrika binalarının bulunduğu yerde alt yapı yönünden; kanalizasyon, yol, doğal gaz, çevre düzenlemesi, PTT hizmetleri, TEK hizmetleri dâhil her türlü alt yapı hizmeti bulunmaktadır.

….. ili, ……. İlçesi, , ……. Ada…… parselde bulunan taşınmazın değeri bilirkişi tarafından yapılan Kıymet Takdiri neticesinde ………… TL olarak takdir edilmiştir.

Taşınmaz merkezi bir konumdadır. TEK, PTT, Doğalgaz, Belediye tüm alt yapı hizmetleri mevcuttur. Ayrıca, Binanın içi lüks işçiliğe sahiptir ve taşınmazın emsal alınan taşınmazlara nisbetle sahip olduğu artı özellikler göz önünde tutulmamıştır.  Taşınmazlar %100 bitmiş iskan durumdadır. …… Belediyesi imar planı içerisindeki taşınmaz ……… Karayoluna yakın konumda olup merkezi bir konumdadır. TEK, PTT, Doğalgaz, Belediye tüm alt yapı hizmetleri mevcuttur.

……….. adına kayıtlı bulunan :

 

…… ili, …….. İlçesi, ………. Mahallesi …………… mevkii, ……… parselde bulunan taşınmazın değeri bilirkişi tarafından yapılan Kıymet Takdiri neticesinde ………. TL,

Söz konusu taşınmaz şehir merkezine yakın tercih edilen merkezi bir konuma sahip, kolay ulaşılabilir konumdadır. Taşınmazlar kaliteli malzeme ve işçilikle yapılmıştır. Etrafında kıymet takdiri yapılan taşınmaza emsal oluşturabilecek kalitede taşınmaz dahi yoktur. Buna rağmen değerinin çok çok altında bir değer biçilmiştir. Emsal oluşturabileceği düşünülen taşınmazlara oranla kaliteli malzemeden yapılması ve kullanıma elverişli planları gözetilmeden inceleme yapılarak kıymet takdir edilmiştir. 

 

Bilirkişi incelemesini, binaların yaşını, kullanım alanını ve binanın içi yapılırken kullanılan malzemenin kalitesi ve kullanıma elverişli alan,  taşınmazın bulunduğu konumun iyi değerlendirilmemesi, yapısal ve çevresel değerlerin gözetilmemesi ve eksik inceleme ile rayiç değer tespitini kabul etmiyoruz. Basit ve somut değerlendirmelerden uzak, emlak piyasası muadilinden çok düşük değer belirlenerek yapılan tespitler hukuki olmaktan uzaktır. Sunulu nedenle kıymet takdirini kabul etmiyor ve yeniden kıymet takdiri yapılmasını talep ediyoruz.

DELİLLER                           : 

 • …..İcra Müdürlüğünün …… E. Sayılı dosya
 • Emsal ve rayiç değer araştırması,
 • Keşif ve Bilirkişi İncelemesi,
 • Her tür yasal ve takdiri deliller.

 

NETİCE VE TALEP               : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; 

 • Bilirkişi tarafından taşınmaza takdir edilen değerin gerçek rayiçlerinin altında kalması nedeniyle kıymet takdirine itiraz ve şikâyetimizin kabulüne,
 • Bilirkişi marifetiyle mahcuzların gerçek değerinin takdir ve tespitine,
 • Mezkûr ….. tarihli …….İcra Müdürlüğünün ……. E. sayılı dosyasından yapılan kıymet takdirinin hükümsüz sayılmasına,

 

Yargılama gider ve masraflarının karşı tarafa tahmiline karar verilmesini takdir ve tensiplerinize arz ederiz. Saygılarımızla

                                                                                                                

DAVACILAR VEKİLİ

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi -3-

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK HAKİMLİĞİ’NE

İtiraz  Eden     :

Vekili          : Av

Davalı         :  

Vekili          : Av.                                  

Konu             : Kıymet takdir raporuna itirazlarımızın sunulması.

Teb. Tarihi       :

 

İZAHI          :

Müvekkil aleyhine davalı yanca Alanya 3.İcra Müd.nün 2016/5021 E. sayılı dosyası ile icra takibi yapılmış  ve neticede müvekkil ait olan Antalya  İli Alanya  İlçesi, Tosmur  Mh. İsmail Özdemir Sokak  Şehri-yeşil sitesi 14/A -19 numaralı bağımsız bölümün  kıymet takdiri yapılmıştır. Takdir edilen 250.000 TL değer, çok düşük olduğu gibi raporda bazı tespitler yanlış ve eksiktir. Şöyleki ;

1-Değerleme raporuna konu 19 nolu bağımsız bölüm-daire, Alanya İlçesinin en değerli yerinde bulunan bir taşınmazdır. Alanya sahiline 400 mt. Uzaklıkta, 440.mt uzağında çevre otoyolu bulunmaktadır.                          

2-Dava konusu taşınmaz raporda belirtildiği gibi 7. katta olup bulunduğu binada kapalı otopark’a sahip olup otopark sorunu yoktur. Müvekkil ait taşınmaz, yapılı bir taşınmaz olup içinde kullanılan malzemeler 1.sınıf malzemelerdir.

3-Arsa payına ve arsa üzerindeki bağımsız bölümlere biçilen değer, arsanın ve binanın bulunduğu konum itibari ile çok düşüktür. Raporda değerlemeye binanın şehir merkezinde olan ve belediyenin tüm hizmetlerinden eksiksiz faydalandığı bir konumda olduğu ve ayrıca imar planında ticari saha içinde kaldığı belirtilmesine rağmen 19 nolu bağımsız bölüme biçilen 250.000,0 TL’lik değer, çok düşük bir değerdir. Rapora konu 19 nolu daire, Alanya ilçesinde en kıymetli yerde olup  rapor tarihi itibari ile değeri daha yüksektir. Raporda, daire için değerlemeye esas alınan kriterler ile bu kriterlere göre tespit edilen değerler yukarıda belirttiğimiz nedenlerle çelişkilidir.

Yukarıda belirttiğimiz nedenlerle, işbu itirazı yapmak zorunda kaldık.

DELİLLER        : Tapu Kayıtları, Keşif ve bilirkişi İncelemesi ve her türlü delil.

 

SONUÇ           : Yukarıda belirttiğimiz ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle,

1-Alanya 3. İcra Müd.nün E. sayılı dosyası ile Antalya İli Alanya İlçesi, Tosmur Mah. İsmail Özdemir Sok. nolu bağımsız bölüme bilirkişi raporu ile biçilen değere yaptığımız itirazımızın kabulü ile dava konusu 19 nolu dairenin kıymet takdirinin yeniden yaptırılmasına,

2-Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten dilerim.

Eki : Vekaletname sureti                                                                  

                                                                                                          İtiraz Edenler Vekili

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi -4-

ADANA 5. İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

                 

DAVACI            :

VEKİLİ               : Av.

DAVALI            : Anadolu Bank A.Ş.

VEKİLİ              :

DAVA KONUSU: Kıymet takdirine itiraz

AÇIKLAMALAR,

Davalı taraf İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile müvekkilim aleyhinde Salihli  İcra Müdürlüğü’nün . E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatmıştır. Söz konusu dosya ile Salihli İlçesi Taytan Mh. 140 ada 4 numaralı mesken ve Salihli İlçesi Taytan Mh. 139 ada 5 ve 6 numaralı taşınmazlara kıymet takdiri yapılmıştır. Kıymet takdiri raporu tarafımıza 21/05/2019 tarihinde tebliğ edilmiştir. Söz konusu rapora itiraz ediyoruz.

Söz konusu kıymet takdiri raporunda yukarıda bahsi geçen  Salihli İlçesi Taytan Mh. 140 Ada 4 Nolu Avlulu Kargir ev niteliğindeki taşınmaz için 145.000,00 TL değer biçilmiştir. Bu değer taşınmazın nitelikleri itibariyle çok düşüktür. Taşınmaza değer biçilirken bulunduğu mevki, gelişme şartları, emsal değerler eksik gözetilmiştir. Taşınmazın bulunduğu bölge gelişmekte olan bir bölgededir, sadece arsa değeri dahi gözetilse bu taşınmaz için takdir edilen değer yanlıştır.

Aynı bilirkişi raporu ile Salihli İlçesi Taytan Mh. Bulunun 139 Ada 5 ve 6 Numaralı parseller için de kıymet takdiri yapılmıştır. Yapılan bu kıymet takdiri, gayrimenkulün konumu, nitelikleri ve rayiç değeri karşısında gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkile ait taşınmazın bulunduğu muhitteki emsal taşınmazların değeri ile örtüşmemektedir.

Bilirkişi raporunda hiçbir emsal sunulmamıştır. Bu yönüyle de raporda eksiklikler mevcuttur.

Yukarıda bahsettiğim nedenlerden dolayı davaya konu taşınmaza biçilen değer düşük olup tekrar belirlenmek üzere yeni bir kıymet takdirinin yapılması gereklidir.

HUKUKİ SEBEPLER :İİK, HMK ve sair her türlü mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Emsal satış bedelleri, Keşif, Bilirkişi İncelemesi, Salihli . İcra Müdürlüğü .. E. Sayılı dosyası ve  her türlü yasal delil.

 

SONUÇ VE İSTEM      :Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenlerle, taşınmaza ilişkin yapılan kıymet takdirine yaptığımız itirazlarımızın kabulü ile taşınmaz hakkında keşif ve bilirkişi incelemesi yapılarak gerçek değerinin tespitinin yapılmasına karar verilmesini talep ederiz.27/05/2019

                                                                                       Davacı Vekili Av. 

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi -5-

Kıymet takdirine itiraz neticesinde olumlu sonuç aldığımız bir dilekçe örneği aşağıdaki gibidir:

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi -6-

Kıymet takdirine itiraz neticesinde olumlu sonuç aldığımız bir diğer dilekçe örneği aşağıdaki gibidir:

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

1 Yorum

 1. MURAT ÇELİK

  iyi günler kolay gelsin. 1726 metrelik arsada 2019 yılı 5. ayında yapılmış olan kaçak ve ruhsatsız inşaat vardır 2katlı daha önce açılmış olan ortaklığın giderilmesi davasından dolayı satış kararı vardır. sorum şu buraya bilirkişi tarafından değer tespiti yapılırken bu kaçak ve ruhsatsız olan inşaatın aynı zamanda inşaat hakkında yıkım kararıda var ruhsatsız yapının ekonomik değeri varmıdır belediyesinden yapının resmiyeti ile ilgili görüş alınır mı nasıl bir itiraz yolu izlemeliyim kolay gelsin

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.