Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

İnşaatın Gecikmesi Sebebiyle Kira Kaybı Dava Dilekçesi

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KONU : Fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik toplam X TL kira kaybı alacağının inşaatın mahkeme kararıyla bitirileceği tespit edilen X tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil ile davalı Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında X tarihinde, X Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında “Kadastro Arsa Sözleşmesi” yapılmıştır. Sözleşme ile Adana İli, Seyhan İlçesi, X no’lu parselde bulunan müvekkile ait X m2 hissesini sözleşmenin imzalanmasını müteakip, davalı Belediye adına devredecek, davalı Belediyece de X tarih ve 482 sayılı Belediye Meclis Kararı uyarınca müvekkile hissesi oranında X m2’lik konut verileceği kararlaştırılmıştır. Müvekkil X no’lu parselde X m2 olan hissesini X TL ödeyerek 500 m2 ye tamamlamış ve 120 m2’lik konut hakkı edinmiştir.

Müvekkil sözleşme kapsamında taşınmazını boş olarak davalı Belediyeye teslim etmiş, üzerine düşen tüm edimleri yerine getirmiştir. Ancak inşaatın bitirtilme süresi hakkında sözleşmede hüküm bulunmamakla birlikte Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Adana Valiliğine gönderilen X gün ve X sayılı yazıda imar planlarının kesinleşmesini müteakip inşaat çalışmalarına başlanılacağı ve inşaat süresinin ruhsat tarihinden itibaren 24 ay olduğu belirlenmiş olup, Adana Asliye Hukuk Mahkemesi’nin X E. Sayılı dosyasında verilen X tarihli kararda X parseldeki inşaatın bitirilme süresi X olarak tespit edilmiş ve mahkemece davalı Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına inşaatı tamamlamak üzere TBK 123. madde uyarınca 1 yıl 6 ay süre verilmiştir. Bu kararla inşaatın bitirilme süresi X olmaktadır. Söz konusu karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin X E. sayılı dosyasından verilen X tarihli kararla onanmıştır. Bu bağlamda davaya konu proje kapsamında inşaatın tamamlanma tarihi X olarak belirlenmiş ve karar kesinleşmiştir.

Ayrıca belirtmek gerekirse, davalı Belediye ile imzaladığı sözleşme nedeniyle proje kapsamındaki taşınmazların yapım işini üstlenen ortak girişimin çeşitli tarihlerde yazılı ve görsel basında yaptığı açıklamalar ve TMMOB Şehir Planlamacıları Odasının Şubat basım tarihli üyelerine gönderdiği süreli yayında; proje kapsamında inşaat ruhsatlarının X yılında alınmaya başlandığı, inşaatların 2 yıl içinde tamamlanacağı ve ilk teslimlerin X yılı içerisinde yapılacağı belirtilmiştir.

Buna rağmen davalı Belediyece müvekkilin arsası karşılığında payına düşen Adana İli Seyhan İlçesi X Köyü X parselde kain P Blok X no’lu dairesi X tarihinde teslim edilmiştir. Teslim formu ektedir.

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, sözleşmede inşaatların tamamlanması için kesin bir süre tayin edilmemesi, inşaatı yapacak tarafa keyfi davranma ve istediği zaman inşaatı yapıp bitirme hakkı vermez. İnşaatı yapma yükümlülüğü bulunan tarafın sözleşmeden sonra çalışmalarına hemen başlaması ve zorunlu haller dışında ara vermeden çalışmalarını devam ettirerek makul süre içerisinde edimini yerine getirmesi, yerleşik Yargıtay içtihatları gereğidir.

Ancak davalı belediye tamamen keyfi davranarak, imar mevzuatının gerektirdiği çalışmaları süresi içerisinde başlayıp tamamlayamadığından inşaatların zamanında başlayıp bitirmesi mümkün olmamıştır.

Taşınmazın teslim edildiği X tarihi ile mahkeme kararıyla kesinleşen ve teslim edilmesi gereken X tarihi arasında kalan sürede müvekkilin geç teslimden kaynaklanan mağduriyeti doğmuştur. Bu mağduriyetin giderilmesi için iş bu davayı açmak gerekmiştir.

Davamızın emsali niteliğinde olan ve karara çıkmış başkaca davalar olup;

Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesi X E., X K. Sayılı dosyası davalarında davaların kabulüne karar verilmiştir.

HUKUKİ DELİLLER :

1- Arsa sözleşme örneği,

2- Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığınca adana Valiliğine gönderilen X gün ve X sayılı yazı,

3- Adana Asliye Hukuk Mahkemesi’nin X E. sayılı dosyasında verilen X tarihli kararı,

4- Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin X E. sayılı dosyasında onama kararı,

5- Tapu senedi örneği,

6- Konut teslim formu örneği,

7- Emsal Mahkeme ve Yargıtay kararları,

8- Bilirkişi incelemesi, keşif, tanık, yemin ve her türlü yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER : TBK., HMK, TMK ve ilgili yasal mevzuat.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve re’sen araştırılacak sair sebeplerle davanın KABULÜNE,

1- Geç teslimden kaynaklanan kira kaybı alacağımızın tespiti ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik X TL kira kaybı alacağının inşaatın mahkeme kararıyla bitirileceği tespit edilen X tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsil edilerek davacıya verilmesine,

2- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini bilvekale talep ederiz.

Davacı Vekili

Ekler: 1-Arsa Sözleşme Örneği 2-Teslim Formu örneği 3-Vekaletname

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir