TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Hukuka aykırı bir şekilde tapu kaydının gerçeğe aykırı gözükmesi durumunda, hazırlanacak “tapu iptali ve tescil dilekçesi” ile bu durumun gerçeğe uygun hale getirilmesi istenir. Tapu iptali ve tescil davası dilekçe örnekleri aşağıdaki gibidir.

Tapu ve gayrimenkul hukuku uzmanlık alanında Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından paylaşılan bu makalenin faydalı olması dileği ile…

Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçe Örneği -1-


İHTİYAT-İ TEDBİR TALEPLİDİR!

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE

DAVACI                  :

VEKİLİ                    : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI                   :

 KONUSU : Tapu İptali ve Tescil Talebimiz hak.

DAVA DEĞERİ       : 30.000,00 TL – fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla –

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkil 1993 yılı  muris babası X’ in sağlığında, ; Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, İstasyon Mahallesi, 425 ada, 3 parselde bulunan taşınmazın üzerine iki katlı (altı depo üstü ev) ev inşa etmiştir. Müvekkilimizin inşaat yapımında kardeşlerinden veya muris Eşref DEMİR’ den  hiçbir maddi beklentisi olmamış ve tüm masrafları müvekkil kendisi yapmıştır.  (DELİL-1: TAŞINMAZ TAPU SENEDİ)

2-) Müvekkilimizin babası muris X 10.02.2014 yılında, müvekkilimizin annesi X 20.10.2016 yılında vefat etmişlerdir. Müvekkilimiz 1995 yılından beri tapu kaydı olan taşınmaz üzerine inşa ettiği binada ikamet etmiştir. Söz edilen bu iki katlı evin tüm elektrik, su, doğalgaz abonelikleri de müvekkilimizin üzerindedir.

3-) Müvekkilimizin murisin mirasına konma ve maddi herhangi bir beklentide olma niyeti olmadığı yukarıda anlatılanlar ve hal hareketlerinden bellidir. Bu durumları ve müvekkilimizin inşaat masraflarının tamamını iyi niyetli bir şekilde kendi cebinden karşıladığını diğer mirasçılarda bilinmektedir. Bu hususlar yargılama aşamasında  göstereceğimiz tanıkların beyanlarıyla açıklığa kavuşacaktır. Bütün bunları yaparken müvekkilin haklı bir sebebi bulunmaktadır ve müvekkil her aşamada iyi niyetini korumuştur.. Dava konusu bağımsız bölümün inşası için yapılan harcamalar – yargılama aşamasında bilirkişi marifetiyle de tespit edildiğinde – bağımsız bölümün ilgili taşınmazdaki arsa payı değerinden oldukça fazla olduğu görülecektir.

4-) 4721 sayılı yasanın 724. maddesinde yer alan “ Yapının değeri açıkça arazinin değerinden fazlaysa, iyiniyetli taraf uygun bir bedel karşılığında yapının ve arazinin tamamının veya yeterli bir kısmının mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesini isteyebilir. ” hükmünde öngörülen şartlar gerçekleşmiştir. Müvekkilim yapının inşa edildiği süre boyunca iyiniyetlidir ve yapının değeri açıkça arazinin değerinden fazladır. Bu hüküm Yargıtay Kararlarıyla ‘ da desteklenmektedir.

5-) Bütün bu nedenlerle Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, İstasyon mah., 425 ada, 3 parselde bulunan taşınmazın üzerinde bulunan 2 katlı evin mülkiyetinin üzerinde oturduğu arsanın değerinin tespiti yapılarak , “ Yapının değeri açıkça arazinin değerinden fazla olduğundan, iyiniyetli müvekkil adına uygun bir bedel karşılığında yapının ve arazinin tamamının  tescil edilmesi için dava iş bu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

İHTİYAT-İ TEDBİR TALEBİMİZ

İşbu dava dilekçesi içerisindeki taleplerimiz göz önüne alındığında, dava konusu taşınmazın dava devamınca 3. kişilere devredilerek müvekkilin haklarına halel geleceği yüksek bir ihtimaldir. Bu sebeple  Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, İstasyon mah., 425 ada, 3 parselde bulunan taşınmazın üzerinde bulunan 2 katlı evin mülkiyetinin  kaydına TENSİP KARARI İLE BİRLİKTE (duruşma günü değerlendirilmesine karar verilmesi halinde davalının söz konusu taşınmazı elden çıkarma ihtimali çok yüksektir) dava sonuna kadar 6100 Sayılı HMK’nun 392/1. maddesine istinaden TEMİNATSIZ OLARAK İHTİYAT-İ TEDBİR konulmasını talep ediyoruz.

Davalının muhtemel taşınmazı elden çıkartması halinde, dava sonunda hükmedilmesi muhtemel kararların hiçbir şekilde tahsil edilme olasılığı da kalmayacaktır. Bu sebeple talebimiz hakkında hakkaniyet ölçüsünde düşünülerek karar verilmesini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER        : 4721 S. K. m. 19, 722, 723, 724; 6100 S. K. m. 1, 2, 5, 6, 12, 119 ve her türlü yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          : – Davalının delillerine karşı delil bildirme hakkımız saklı kalmak kaydıyla- taşınmazın tapu kaydı (Dinar Tapu Müdürlüğü’nden getirtilecek), binanın bir kısmını gösteren fotoğraflar, keşif ve bilirkişi incelemesi, Yargıtay Kararları, tanık, yemin ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM              : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle; yapılacak yargılama ve inceleme sonunda haklılığımız anlaşılacağından davamızın KABULÜ ile Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, İstasyon mah.,425 ada, 3 parselde bulunan taşınmazın üzerinde bulunan 2 katlı evin tapu kaydının iptal edilerek ilgili yasa hükümleri uyarınca müvekkil adına tesciline, ve teminatsız bir şekilde ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine müvekkil adına saygıyla talep ederiz. (Dilekçenizin bu kısmına tarihi yazınız)

EKİ:

 1- Tapu kaydı

 2- Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekilleri

Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçe Örneği -2-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                              :  

VEKİLLERİ                        :

DAVALI                              : ………… Belediyesi 

DAVA                                  :TAPU İPTALİ VE TESCİL

DAVA KONUSU               : X İlçesi ….. ada …. nolu parselde kain taşınmazın tapusunun iptal edilerek davacılar adına tescil edilmesi talebidir.

MÜDDEABİH  DEĞERİ  :10.000,00 YTL

AÇIKLAMALAR            : Dava konusu taşınmaz geçmişten beri davacılar tarafından kullanılmaktadır. Bu bahçenin davacıların murisi ………………’ e ait olduğuna ilişkin 03/09/1960  tarihli tapu mevcuttur. Söz konusu tapu bahçenin sınırlarını Şarken yol ve hamam Garben ……. …..bahçesi ve dere Şimalen dere Cenuben ……… bahçesi olarak göstermektedir.  

Taşınmaz  bir bütünken yapılan kadastro çalışmaları sonucu bahçe,…. nolu parsel olarak kaydedilmiş üzerinde belediyeye ait mezbaha bulunan parça ise hatalı olarak ayrılıp …. nolu parsel olarak Şirvan Belediyesi adına tescil edilmiştir. Oysaki belediyece yapılan mezbaha tapuda herhangi bir hakka dayanılmadan inşa edilmiştir. Söz konusu taşınmaz davacı müvekkillere ait bahçeyle bir bütündür. Davalı belediyenin bu taşınmaz üzerinde herhangi bir hakkı bulunmamaktadır.

Şirvan Kadastrosu 2001 yılında yapılmıştır. Süresinde Kadastro mahkemesinde tespit davası açılamadığından mahkemenizde tapu iptal ve tescil davası açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :MK, HUMK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER   :Tapu kayıtları, kroki,keşif,bilirkişi v.s delil

NETİCE İ TALEP        :Yukarıda izah edilen nedenlerle davanın KABULÜ İLE

1-Dava konusu …..ada…….. nolu parseldeki taşınmazın  tapusunun iptali ile davacılar adına tesciline

2-Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına Karar verilmesini arz ve talep ederiz. (tarih)

                                                                                                          Davacılar Vekili

EK  :

Kroki

Tapu Kayıtları

Verasetname

Vekaletname

Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçe Örneği -3-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                     :  

DAVALILAR                             :1-Maliye Hazinesine İzafeten ………. Mal Müdürlüğü

DAVA                                         :Tapu İptal ve Tescil(Zilyetliğe Dayalı)

 

DAVA DEĞERİ                         :1000,00 TL (Fazlaya İlişkin Haklarımız Saklı Kalmak Kaydıyla   Şimdilik)

TALEP KONUSU                      :………. İli………….İlçesi ……………. Mahallesinde, Kain 509 Ada ve 1 Parsel nolu taşınmazın, davalılar Maliye Hazinesi ve Orman Genel Müdürlüğü adına olan Tapu Kayıtlarının İptali ile Müvekkil adına Tespit ve Tesciline karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR:

1-:………. İli………….İlçesi ……………. Mahallesinde, Kain 509 Ada ve 1 Parsel nolu taşınmaz müvekkile aittir. Ancak dava konusu taşınmazın bulunduğu Atatürk Mahallesinde yapılan Kadastro çalışmaları sonucu söz konusu taşınmaz, ham toprak vasfıyla davalı Maliye Hazinesi adına tescil edilmiştir. Yapılan kadastro tespiti hatalıdır. Müvekkil uzun yıllardır tarım arazisini ekip biçmektedir. Hatalı kadastro tespiti dolayısıyla müvekkil davacı mağdur edilmiştir. Bu mağduriyetin giderilmesi açısından iş bu davanın açılması gerekliliği hasıl olmuştur.

2-Müvekkil davacı, dava konusu taşınmazı 50 yıla yakın süredir ekip biçmektedir ve taşınmaz üzerinde malik sıfatıyla zilyet durumundadır. Müvekkil hiçbir zaman taşınmazını pasif durumda bırakmamıştır. Ekip biçme suretiyle taşınmazını kullanmış ve söz konusu tarlayı imar ve ihya etmiştir. Taşınmazın küçük bir bölümünde bulunan çam ağaçları yaklaşık 15-20 yıl önce dikilmiştir. Daha önce taşınmazda herhangi bir orman varlığı söz konusu değildir.

3-Dava konusu taşınmaz devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilen yerlerden değildir. Ayrıca müvekkil davacı, masraf ve emek sarf ederek taşınmazı imar ve ihya etmiş tarıma elverişli hale getirmiştir. Dolayısıyla dava konusu taşınmaz, 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre müvekkil davacı adına tescil edilmeliydi. Ancak yapılan hatalı tespit sonucu davalı Maliye Hazinesi adına tapu kütüğüne tescil edilmiştir. Taşınmazın etrafında bulunan taşınmazların tapuları mevcuttur. Dava konusu taşınmazın hemen bitişiğinde bulunan taşınmazlardan 112/1 ile 112/9 parseller arasındaki tüm parsellerin ve yine imar çalışması yapılan alanlardan 498/2 ile 498/9 parseller arasındaki tüm taşınmazların tapuları mevcuttur. Aynı yerde bulunan müvekkil davacıya ait taşınmazın tescil edilmemiş olması hukuka aykırıdır. Ayrıca sayın mahkemenin de yapacağı keşifte ve görevlendireceği bilirkişilerin hazırlayacağı raporlarda da bu husus ortaya çıkacaktır. Dava konusu taşınmazın davalı adına olan kayıtlarının iptal edilmesi ve müvekkilim adına tapu siciline tescil edilmesi gerekmektedir. Ayrıca tanık listemizi de daha sonra sayın mahkemenize sunacağız.

HUKUKİ NEDENLER: 3402 Sayılı Kadastro Kanunu, HMK, TMK, İlgili Mevzuat Hükümleri,

HUKUKİ DELİLLER: Adana Kadastro Tutanakları, Keşif, Bilirkişi incelemesi, Tanıklar, Delil Listesi, Yargıtay Kararları ve İlgili Her Türlü Delil

SONUÇ ve TALEP: Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerle ve mahkemenizce re’sen araştırılacak sair sebeplerle; DAVAMIZIN KABÜLÜNE,

1- İli………….İlçesi ……………. Mahallesinde, Kain 509 Ada ve 1 Parsel nolu taşınmazın,, davalı Maliye Hazinesi adına olan Tapu Kayıtlarının İptali ile Müvekkil adına Tespit ve Tesciline,

2Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı taraflara yükletilmesine, karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                   Davacı Vekili

EKLER:

1-Taşınmazın Tapu Bilgileri

2-Onaylı Vekaletname Sureti

Tapu İptali ve Tescil ve Terditli Alacak Davası Dilekçesi -4-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ADANA

TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI                                 : 

VEKİLİ                                   : Av. …………  – Bilgiler Antettedir.

DAVALILAR                        : Muris ……………….’ın mirasçıları;

                  1-) ( Kızı ) …………………

                  2-) ( Oğlu ) …………..

                  3-) ( Oğlu ) …………..

                  4-) ( Oğlu ) …………………

                  5-) ( Oğlu ) …………………..

           Muris ( Oğlu ) ……………….. mirasçıları;

                  6-) ( Gelini ) ………………

                  7-) ( Torunu ) ………………

                  😎 ( Torunu ) ……………….

                  9-) ( Torunu ) …………………

TALEP KONUSU                : Tapu İptali ve Tescil – Tescil Olmadığı Takdirde Satılan Taşınmazın Bedelinin İadesi Talebinden İbarettir. (Fazlaya  ilişkin haklarımız saklı tutulmuştur.)

DAVA DEĞERİ                    : 1.000,00-TL (Harca esas bedel, keşif sonucu tespit edileceğinden eksik harç gerçek değerin tespitinden sonra tamamlanacaktır.)

AÇIKLAMALARIMIZ         :

1-) Davacı müvekkilim ile davalılar akraba olup Muris ………. müvekkilimin öz amcasıdır. Muris ……………… 10/10/1981 tarihinde vefat ettikten sonra mirasçılar terekeyi kendi aralarında sözlü olarak paylaşmışlar ve gayrimenkullerin hiçbirini intikal dahi ettirmemişlerdir.

Müvekkilim ise 25 yıl önce yani 1994 yılı civarlarında mirasçıların sözlü olarak yaptıkları miras bölüşümünde ……………….’ın payına düşen

Kayseri İli, K……… İlçesi, D… Köyü, Ç……… Mevkii, 1.. Ada, 1.. Parselde kayıtlı Tarla Vasfındaki 7.904,81 Metrekare taşınmazı satın almıştır.

Mirasçı ……….., …………, …………..  ve Döneminin D…… Mahallesi Muhtarının imzası ve mührü bulunan yazılı bir satış sözleşmesi de şahitler huzurunda yapılmıştı. Diğer mirasçıların zamanın şartlarında yurtdışında ve yahut çok uzak şehirlerde olması dolayısıyla imzası alınamamıştır.

Satış karşılığında müvekkilim edimleri olan iki buçuk ton (kızıltan-tohumluk) buğday ve 100 Amerikan Dolarını davalılardan ………  ve ailesine teslim etmiştir.

2-) Müvekkilim karşı tarafın amcasının oğlu olmasından dolayı hiçbir şekilde güvensizlik duymamış, edimlerini yerine getirmiş ve hala terekeyi paylaşmamış kardeşler bir gün nasılsa paylaşır ve aldığım tarlayı da bana devrederler düşüncesiyle tamamen güven çerçevesi içerisinde hareket ederek Murisin hissesini satın almış ve devir konusunda aceleci olmamıştır.

3-) Söz konusu tarlayı 25 yıldır müvekkil işletmiştir. Şimdi ise …………..’ın ailesindeki şahıslar müvekkilimin hisselerini kabul etmeyerek devrini yapmamıştır. Bu yıl müvekkilim tarlaya arpa ektikten sonra …………… ve ailesi müvekkilimin ektiği buğdayın üzerine arpa ekmiş ve müvekkilimi sahibi olduğu arsadan uzaklaştırmış, müdahale etmesini engellemiştir.

4-) Oysa ki sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren bu zamana kadar muris ve davalılar ile müvekkilim arasında eylemli olarak kullanılageldiği hakkında herhangi bir uyuşmazlık konusu olmamıştır. Davanın açıldığı tarihe kadar 25 yılı aşkın bir süreden beri taşınmazların müvekkilim tarafından tasarruf edildiği ve müdahale olana kadar da müvekkilim tarafından kullanıldığı tanıklar dinlenildiği zaman anlaşılacaktır.

Davalılar TMK m.2’de belirtilen dürüstlük kuralı ve Yargıtayın kabul ettiği çelişkili  davranma yasağı ilkesine aykırı davranmışlardır.

Müvekkilim, davalılardan taşınmazı satın aldıktan sonra malik sıfatıyla kullanmaya başlamış, satın almış olduğu tarihten bu yana toplam 25 yılı aşkın süredir kendisi ekip biçmiştir.

Mahkemenize bildireceğimiz tanıkların dinlenilmesini talep ederiz.

Müvekkil satıcı olan davalılara alacağı ödemiş ve taşınmazdaki zilyetlik müvekkilime teslim edilmiştir. Ancak, anılan taşınmazdaki davalıların hissesi sözleşmenin düzenlenmesinden bu güne kadar müvekkilime devredilmemiştir. Bu nedenle dava konusu taşınmazdaki sözleşmedeki satıcı olarak yer alan davalıların murisi adına kayıtlı olan hisselerin iptali ile müvekkilim adına tapuya tesciline,  bu mümkün olmadığı takdirde davalıların hisselerinin rayiç bedelleri tespit edilerek dava tarihinden itibaren faizi ile birlikte, rayiç bedel belli olmadığı takdirde satış bedelinin sözleşmenin düzenlenme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte günümüz değerine güncellenerek ve değiştirilerek davalılardan hisseleri oranında bilirkişi raporu doğrultusunda müvekkilime ödenmesi için huzurdaki davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

Ayrıca, dava konusu taşınmazda davalı hissesinin 3. Kişilere devretme olasılıkları bulunmaktadır. Bu nedenle dava konusu taşınmaz üzerine davalıların hissesinin 3. Kişilere devrinin önlenmesi için davalıdır şerhi konulmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER           : TBK, TMK, HMK, MK, İİK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER            :

– Tapu Kaydı,

– Veraset İlamı,

– Sözleşme,

– Emsal Mahkeme Kararı,

– Bilirkişi,

– Keşif,

– Tanık,

– Yemin,

– İsticvap,

– Yargıtay Kararları Ve Sair Her Türlü Yasal Delil.

NETİCE-İ TALEP                 :

Yukarıda kısaca arz ve izah olunan nedenlerle, fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydı ile;

Öncelikle ihtiyati tedbir talebimizin kabulü ile dava konusu;

– Kayseri İli, K………… İlçesi, D………. Köyü, Ç…….. Mevkii, 1.. Ada, 1.. Parselde kayıtlı Tarla Vasfındaki 7.904,81 Metrekare taşınmazdaki davalıların mirasçısı olduğu hisselerin 3. Kişilere devrinin önlenmesi için tedbir konulmasına ya da davalıdır şerhi işlenmesine,

– Sayın Mahkeme gerekli gördüğü takdirde Muris …………’ın ve Muris ………..’ın mirasçılarını tam ve eksiksiz davaya dahil etmek için Sulh Hukuk Mahkemesinden mirasçılık belgesi almak ve mahkemenize sunmak üzere tarafımıza yetki verilmesine, 

– Davamızın kabulü ile, yukarda belirtmiş olduğumuz taşınmazdaki davalıların mirasçısı olduğu muris adına kayıtlı bulunan hissenin iptali ile müvekkilim adına tapuya kayıt ve tescilinin yapılmasına,

– Tapu iptali ve ya tescil yönündeki talebimiz uygun görülmez ise, davaya konu sözleşmedeki, davalıların hisselerinin rayiç bedelleri tespit edilerek dava tarihinden itibaren faizi ile birlikte, rayiç bedel belli olmadığı takdirde satış bedelinin sözleşmenin düzenlenme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte günümüz değerine güncellenerek ve değiştirilerek davalılardan hisseleri oranında alınarak müvekkilime verilmesine,

-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalılara tahmiline karar verilmesini, bilvekale arz ve talep ederiz.  22.04.2019

                                                                                                                                                           Davacı Vekili

Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçe Örneği (Kadastro Nedeniyle) -5-

ADANA X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

-İHTİYATİ TEDBİR TALEBLİDİR-

DAVACI  :

Adresi  :

DAVACI VEKİLİ :

Adresi  :.

DAVALI  :

Adresi  :

KONU  : Tapu İptali Ve Tescil Talebi (Kadastro Uygulaması Öncesi Maliklik ve Zilyetlik Nedenine Dayalı)

DAVA DEĞERİ : Şimdilik 2.000-TL (Belirsiz alacak davası olup, Harca esas dava değeri tahkikat aşamasında yapılacak keşif ve bilirkişi incelemeleri sonucu tespit edileceğinden eksik harç gerçek değerin tespitinden sonra tamamlanacaktır.)

AÇIKLAMALAR

 • Husumet konusu taşınmazlar, X ili Merkez ….(köyü) sınırları içerisinde …. mevkinde bulunan davacı …’ adına kayıtlı .. Ada .. sayılı Parsel üzerine kayıtlı taşınmaz ile davalı … adına kayıtlı .. ada … sayılı Parsel üzerine kayıtlı taşınmazın bir kısmı arasındadır.(Ek-1)
 • Davacı müvekkil yıllardan beridir kendisine ait olarak bilinen taşınmazın bir kısım parçasına (Ek-1’de görülen kısmına) X yılında davalı tarafından haksız şekilde müdahale edilmeye başlandığı düşüncesiyle bu durumun araştırmasını yapmış ve … Mahallesine Kadastro uygulamasının yapıldığını ve kendisine ait olan taşınmazın bir kısmının davalı komşu parsele tespit ve tescil edildiğini öğrenmiştir.
 • Bunun üzerine davacı müvekkil X Kadastro Müdürlüğüne yapılan hatalı kadastro uygulamasının düzeltilmesi için X tarihli şikayet ve taleplerini içeren dilekçe ile başvurmuştur. Başvuru sonucu davacı müvekkile X tarihinde X  Kadastro Müdürlüğün’den cevap verilmiştir. Cevaben:…. 579 parsel kadastro teknik mevzuatına uygun olarak parsel numarasının yenilenmesi ile Merkez .. Mahallesi .. ada .. parsel olarak Kadastro Haritalarinin Yeniden Düzenlenmesi Ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapilmasinda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında zemine mevcut yapı ve sınırlar, kadastro sırasında düzenlenen belgeler ve bilirkişi beyanlarına göre tapu kütüğünün mülkiyet ve gayrimenkul üzerindeki tescilli tüm haklar dışındaki diğer unsurları yeniden belirlenmiş, sınırlandırılması yapılmış ve kadastro haritaları yeniden düzenlenerek 3402 sayılı Kadastro Kanununun 11.maddesine göre 30 günlük ilan süresi içerisinde Kadastro Mahkemesinde dava açılmadığından kesinleşmiştir. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. Maddesi ve Kadastro Sirasinda Veya Sonrasinda Yapilan İşlemlerle Geometrik Durumlari Kesinleşmiş Olan Taşinmazlarda Ölçü, Sinirlandirma, Tersimat Ve Hesaplamalardan Doğan Hatalarin Düzeltilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında düzeltilmesi gereken ölçü, sınırlandırma, tersimat ve hesaplama hatası tespit edilememiştir. Bu nedenle söz konusu taşınmazlarla ilgili mevzuat gereğince, idari yoldan müdürlüğünüzce düzeltme yapılamayacağından ilgili dilekçeniz ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılamamıştır. Söz konusu iddianız ile ilgili olarak Hukuk Mahkemelerinde hükmen çözüm yoluna gidebileceğiniz hususu; bilgilerinize sunulur” ifadelerine yer verilmiştir.(Ek-2)
 • Husumet konusu taşınmalardan davacı …. ait olan … ada … sayılı parselin bir kısmı, X tarihinde gerçekleştirilen Kadastro çalışmaları sırasında davalı .. adına kayıtlı .. ada .. sayılı parsele tespit ve tescil edilmiştir. Ancak davacı … ait söz konusu bir kısım taşınmaz parçası kadastro uygulamaları sırasında sehven davalı taraf adına tescil edilmiştir.
 • Komşu davalı .. ada . sayılı parsele aktarımı yapılan .. ada .... sayılı parselin Ek-1’de gösterilen kısmı ile ada sayılı parselin tamamı’ davasız aralıksız çok eskiden beridir yaklaşık X yılından beri davacı müvekkil ve atalarının zilyet ve tasarrufundadır. Yıllardır malik sıfatıyla davacı müvekkil bu taşınmazı ekip biçmektedir. Şuanda da .. ada … sayılı parselin tamamı davacı müvekkil zilyetliğinde ve tasarrufundadır. Bu hususlar yapılacak keşif ve dinlenecek tanıklarla ispatlanacaktır.
 • EK-3‘de sunulan husumetli taşınmazların Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması verilerindeki uydu görüntülerine bakıldığında herkesçe bilinen kadim sınırların burada da belirgin olduğu anlaşılacaktır. Ek-4‘de sunulan X Belediyesi sitesinden sorgulanan taşınmazların uydu görüntülerine bakıldığında davacıya ait olan parselin … ada X sayılı parsel ile davalıya ait olan … ada X sayılı parsel arasındaki sınırın yine belli olduğu, bu sınıra kadar tarafların taşınmazını ekip biçtiği yeşillendirdiği anlaşılacaktır.
 • Yine davalının şuan ki parseli de davacı müvekkilin akrabaları tarafından davalıya satılmıştır. Satılan alan herkesçe bilindiği üzere iki taşınmaz arasında belli olan iğde ağaçları, su kuyuları ve çeşitli bitkilerin olduğu hat sınır kabul edilmiştir. Bu husus hakkında da tanık dinletilecektir.
 • Davalı taraf, husumet konusu taşınmazların herkesçe bilinen kadim sınırlarının ötesine geçerek davacı müvekkilin taşınmazını haksız şekilde kullanarak zarar vermeye başlamıştır. Husumetli taşınmazların sınırını belirleyen yaklaşık altmış ile seksen senelik iğde ağaçlarına ve diğer ağaçlara kepçe vasıtasıyla zarar verilmiştir. Çeşitli bitkiler yakılmıştır. Yine müvekkilin yıllardır kullandığı su kuyusuna zarar verilmiştir. İlgililere karşı oluşan zararların tazmini hakkımızı saklı tutmaktayız.(EK-5)
 • Kadastro uygulaması sonucu 22/A maddesi kapsamında yapılan çalışmalarda kadastro öncesi zilyetlik ve mülkiyet intikal değişikliği olmuş evvelce yapılan tapu ve kadastro uygulamaları kapsam ve içerik yönünden değişikliğe uğramıştır. Somut uyuşmazlıkta davacı müvekkilin parselinde eksilme, davalı komşu parselde ise artma mevcuttur. İş bu nedenlerle mahkemenizde dava açma gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : Kadastro K.,TMK, HMK, Ilgili Yönetmelikler Ve Sair Mevzuat.

DELİLLER  : Taraflara Ait Tapu Senetleri, Kadastro Uygulamasına Ait Belgeler, Tapulama Tutanakları, Tanık Beyanları, Muhtar Beyanları, Taşınmazlarla Ilgili Fotoğraflar ve Görüntüler, Paftalar, Tapu Kadastro Müdürlüğünün Şikayet Talep Ve Cevap Yazıları, Tapu ve Kadastro Evrakları, Bilirkişi, Keşif, Yemin Ve Her Türlü Yasal Delil.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve resen nazara alınacak nedenlerle;

 • X İli Merkez … Mahallesi .. ada 68-69 sayılı parsellerdeki taşınmazlarda yapılan Kadastro uygulaması öncesi maliklik ve zilyetlik nedeniyle, komşu davalı … ait .. ada 69 sayılı parseldeki taşınmazın yargılama sonucu tespit edilecek fazlalık kısmın tapu kaydının iptaliyle davacı müvekkil … adına tapuda tesciline karar verilmesini,
 • İşbu davanın sonuna kadar Adana İli Merkez Mahallesi … ada 69 sayılı davalı komşu parseldeki taşınmazın davalı tarafından başkalarına satış ve devrinin önlenmesi adına tapu kaydı üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini,
 • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, saygılarımızla arz ve talep ederiz. tarih

DAVACI VEKİLİ

K-1: Husumetli Parseller Arasındaki Taşınmaz Parçası.

EK-2: X Kadastro Müdürlüğü cevap yazısı.

EK-3: Husumetli Taşınmazın Taraflarca Bilinen Kadim Sınırları.

EK-4: X Belediyesi sitesinden alınan parsel sorgulama görüntüsü.

EK-5: Komşu davalı tarafından kadim sınır geçilerek davacıya verilen zararlar.

EK-6: X İli Merkez …. Mahallesi … ada X sayılı parsele ilişkin tapular.

EK-7: Vekaletname ve Harçlandırma Makbuzu.

Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçe Örneği

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

16 yorumlar

 1. elinize sağlık. Bizim de aynı buna çok yakın bir davamız var bir türlü çözemiyoruz

  • Çözümsüz kaldığınız noktalarda, soru-cevap kısmından bir başlık oluşturabilirsiniz. Gerek ben gerek aynı sorunu yaşayan insanlar sorununuzun çözümü için fikir katkısında bulunabilirler.

 2. Mhb ben zeynep kocabaş izmirden annanemi n bana verdiği vekaletle evini sattım oglumlagelinime bana aydın incirliovadañ ev bakın satın alicam dedim gelinin babsinanin iban numarasına parayı sattığım kişiler yatırdı beni beklemeden gelinimin üstüne tapuyu çıkarmışlar engelli olduğum için geri istedim vermiyorlar tapumu birde tehdit ediyorlar alamazsın diye ortada kaldım gidecek yerimde yok ne yapmam gerekiyor saygılar

  • Bir avukat aracılığı ile Tapu iptali ve tescil davası açmanız gerekmektedir.

   • sayın Avukat Saim İNCEKAŞ
    Kendi köyüme 2009 yılında kadastro girdi. Kadastro girdiği yıllarda terör olayları nedeniyle zamanında itirazlarda bulunma imkanları yoktu. Şimdi bu durumda kendi adıma kayıtlı arsa üzerinde ve eski evimin yanında 48 M’2 lik bir mutfak yaptım.
    Husumatı olan bir kişi şikayet etti. Özel idare gelip inceleme yaptı diyor ki siz hazine arsasına kaçak yapı yapmışsınız. Ancak ben mutfak yaparken yerin tamamı bana ait olduğunu biliyordum. Kadastro elemanı ölçüm yaparken hata yapmıştır. Hazineye geçen kısmı ben 49 yılık veya daha uzun vade de kiralama yapabilirmiyim. Sizin örnek dilekçeleriniz den hangisini uygun görürsünüz.

 3. bir inşaat firmasından aynı şartlarda adi sözleşmeyle satın aldığımız dairenin tapusu bana verilmesi gerekirken komşuma verilmiştir.akabinde yüklenici firma iflas bahanesiyle firar etti bende komşuma tapu iptali davası açtım avukatım yok buralardan araştırarak davayı devam ettiriyorum kazanma olasılığım nasıl acaba

 4. selamlar müşterek olan iki taşınmaz hissedarlarından babamın vefat etmesi ile diğer hissedarlardan biri belediye ile anlaşarak taşınmaza 18 mad kapsamına alarak taşınmaz üzerindeki kendi hissesini ayırp bir tapu kalanlan hisedarlarıda diğer parselde müştrerek bırakmıştır vefat eden babamın hisselerinden dolayı herhangi bir intikal işlemi yapılmamış birileri aracılığı ile kendi hissesini ayırıp tejk tapu diğer müşterekleride hisseli olarak diğer tapuda bırakma hakkı varmıdır ne yapabiliriz inşaata başlamaması için

 5. Saim bey merhaba ayrıldığım esimle tekrar barışır ken nikâh yapmadan üzerine ev aldım. Evi aldığım kişi ile aramda emlakçı satış sözleşmesi var. Tapuyu alırken eski eşimin adına tekrar barisacaz diye yaptım. Eve geldi beraber dini nikahla yaşamaya başladık aldıktan 2 yıl sonra sudan sebeplerle evi yine terk etti. Evi geri istiyorum vermiyor. Bu durumda evi geri alabilir miyim.
  İlk sözleşmede 11 bin TL ödeme yaptığıma dair yazı var.diğer ödemeleri elden nakit verdim.
  Şahit var

  • Avukat Saim İncekaş

   Erkan Bey nikahtan önce eşiniz adına aldığınız ev gizli bağış hükümlerine tabii olarak yorumlanabilir. Meşakkatli bir dava tarafımızdan profesyonel bir destek almanızda fayda var.

 6. merhaba ben berfen 9 yıl önce babam kardeşim ve ben 15 adet 1+1 apart daire aldık 270 tl ben oyılda bankaya kardeşime ödeme yaptım babam banka yolu ile ödeme yaptı. kardeşim kredi çekmek lazım diye tapuları kendi üzerine aldı.bizi oyaladı 10 yıl şimdi tapularımızı vermiyor bu arada 2 yıl önce başka birinin üzerine vermiş ve iki yıl once geri almış o kişi para karşılında almadıgına sahitlik edecek bu durumda tapu iptal davası açabilirmiyiz kazanma şansımız ne kadar

 7. Merhaba,
  Büyük parsele bitişik 10 m2 alanı olan küçük bir parsel var. Büyük parsel sahibi küçük parseli kendi parseliyle birleştirmek istiyor. Ancak küçük parsel sahibinin adresi bilinmiyor. Dava yoluyla birleştirme sağlanabilir mi? Hangi davanın açılması gerekir? Bilgi verirseniz sevinirim. Saygılarımla.

 8. Yıldır Arslan

  Merhabalar; eşimle yaklaşık olarak iki senedir ayrı yaşıyoruz ve eşim geçen ay bana karşın boşanma davası açtı. Dava çekişşmeli olarak devam ediyor. Bu arada eşim, tapusunu babasının üzerine yaptırarak bir ev satın aldı ve taşınıp orada yaşamaya başladı. Bu durumda benim dava açma hakkım var mı? Varsa eğer hangi türden açmalıyım? Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim. Bir de dava için göstermem gereken teminat öiktarı neye göre nasıl saptanıyor.

 9. Merhabalar, bir taşınmazımız var . taşınmaz kadastro geçmeden önce muhtar senedi ile tarafımıza satılmıştır. Kadastro 2018 yılında geçmiş ve tapu eski malik adına çıkmıştır. Muhtar senedinin yapılma tarihi 2005’tir ve şahitler huzurunda imzalanmış usulen tamamdır. ihtiyati tedbir konularak tapu iptal ve tescil davası açmamız gerekiyor. Tanıklarımız ve ıslak imzalı muhtar senedimiz hali hazırda mevcuttur. Olumlu sonuçlanma ihtimali var mıdır ? veyahut neye dikkat ederek açılmalı dava ? teşekkür ederim şimdiden

 10. merhaba babanem 40 yıl once babamlardan habersız uzerıne kayılı olan malını abısıne hıbe etmıs babamların haberı olmadıgı ıcın bu olaya ıtıraz edememısler (babamlar kucukmus olay oldugunda9babam 4 yıl once vefat ettı resmı mırascısı benım ben babamın dayısına tapu ıptal davası acabılırmıyım olumlu sonuclanırmı yardımlarınızı rıca ederım

 11. ahmet cemil güneş

  halen sağ bulunan dayım, rahmetli olan annemi tapu dairesine götürerek ikisinin atalarının üzerine olan taşınmazları kendi üzerine satış olarak kaydettirip tapuları kendi üzerine almıştır.
  iki kardeş olan dayım ile annemin atalarından kalan malı eşit şekilde paylaşmaları gerekmezmiydi.annem cahil bir kadın olduğundan istifade ederek bu işlem yapılmış.
  şimdi bu durumu mahkemeye vermek istiyoruz,bize bilgi verebilirmisiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir