Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

El atmanın önlenmesi ve ecrimisil dava dilekçesi

ADANA ( ) ASLİYE  HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACILAR            :

ADRESLERİ              :

VEKİLİ:

DAVALILAR:

KONU                        :

DAVA DEĞERİ          : Ecrimisil için 30.000-TL (Fazlaya İlişkin Haklar Saklıdır.) Men’i Müdahale İçin 10.000-TL (Fazlaya İlişkin Haklar Saklıdır.)

AÇIKLAMALAR        :

1-) Müvekkillerimiz, muris …..’dan intikal eden, … mevkiinde kain arsa vasfındaki 11966 ve 11893 parsel numaralı taşınmazlara davalılar ile birlikte müştereken maliklerdir. Yine müvekkillerimiz, … Mahallesi’nde kain, 1309 ada 2 parsel numaralı arsa vasfındaki taşınmaza ise, davalılar ve dava dışı .. ile birlikte müştereken maliklerdir.(EK-1) 

2-) Davalılar, muris …..’ın vefat tarihi 05/08/2011’den bu yana mezkur taşınmazların tamamını kullanmakta olup, müvekkillerin kullanımına izin vermemektedirler. Müvekkillerin, mezkur taşınmazlardaki paylarına karşılık çekişmesiz olarak kullandıkları bir kısım veya yer de yoktur. Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 08/10/2015 gün, 2015/10187 Esas ve 2015/11551 Karar sayılı kararı; “… Elbirliği mülkiyetinde de paydaşlardan biri öteki paydaşların olurlarını almadan veya miras şirketine temsilci atanmadan tek başına ortak taşınmazdan yararlanmasına engel olan ortaklar aleyhine ecrimisil davası açabilir. Ancak, o paydaşın, payına karşılık çekişmesiz olarak kullandığı bir kısım yer varsa açacağı ecrimisil davasının dinlenme olanağı yoktur.” şeklinde hükme alınmıştır. Mezkur Yargıtay  Kararına tevfikan, müvekkillerin, davalılar aleyhine ecrimisil davası açmasında hukuki yararı oldukları her türlü duraksamadan uzaktır.

3-) Muris ……’dan intikal eden ve müvekkillerimizin pay sahibi oldukları, … mevkiinde kain  arsa vasfındaki 11966 ve 11893 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde,2 katlı ve 4 adet işyerinden oluşan ve muris tarafından yaptırılmış bir yapı mevcuttur. Mezkur yapıdaki dört adet işyerine ait, murisin öldüğü tarih öncesine dayanan kira sözleşmeleri mevcut olup, murisin ölüm tarihinden sonra da kira bedellerinin tamamı davalılar tarafından alınmaktadır ve mezkur kira gelirlerinden müvekkillerimin paylarına karşılık gelen gelirler müvekkillere ödenmemektedir. Müvekkillerimiz, defaetle, davalılara haksız kullanımlarını sona erdirmeleri ve paylarına düşen kira bedellerinin ödenmesine matuf şifahi telkinlerde bulunmalarına karşın bu telkinler davalılar tarafından dikkate alınmamıştır.

Sayın mahkemenizce uygun görüldüğü takdirde tanık listesinde (EK- 2) isim ve adresleri yazılı tanıklarımız duruma ilişkin izahatta bulunacaktır. Mezkur taşınmazlar üzerindeki dört adet işyerinden, aylık ortalama 15.000-TL kira geliri elde edilmektedir. Sayın mahkemece uygun görüldüğü takdirde yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesinin akabinde hakikat tezahür edecektir. Müvekkiller, 2011-2017 yılları arasında elde edilen ve davalılarca alınan kira bedellerinin karşılığı olarak, paylarına düşen ecrimisilin her kira döneminden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsilini talep etmektedirler.

4-) Ayrıca, … Mahallesi’nde kain, 1309 ada 2 parsel numaralı taşınmaz üzerinde müvekkillerin murisi tarafından yaptırılan 3 katlı yapı bulunmaktadır. Bu yapı 3 daire,1 işyerinden oluşmaktadır. İşyeri, dava dışı …..’a aittir ve onun tarafından kullanılmakta olup, davaya konu değildir. Ancak, mezkur taşınmaz üzerindeki yapıda bulunan 3 adet daire, davalılar tarafından kullanılmakta olup, müvekkillerime kullanım hakkı tanınmamaktadır. Binaenaleyh, müvekkiller, davalıların kullanımında olan 3 adet daireye yapılan haksız müdahalenin menini talep etmektedirler.

5-) Öte yandan, ecrimisil talep edilebilmesi için gerekli şartlardan biri olan intifadan men koşulunun, iş bu davada aranmayacağı hususunda kuşkuya yer yoktur. Zira, davalıların haksız kullanımından dolayı hakkında ecrimisil talep edilen taşınmazlardan kira geliri elde edilmektedir. Yargıtay 1.Hukuk Dairesi’nin 09/05/2016 gün, 2015/2943 Esas ve 2016/5735 Karar sayılı kararı; “Kural olarak, men edilmedikçe paydaşlar birbirlerinden ecrimisil isteyemezler. İntifadan men koşulunun gerçekleşmesi de, ecrimisil istenen süreden önce davacı paydaşın davaya konu taşınmazdan ya da gelirinden yararlanmak isteğinin davalı paydaşa bildirilmiş olmasına bağlıdır. Ancak, bu kuralın yerleşik yargısal uygulamalarla ortaya çıkmış bir takım istisnaları vardır. Bunlar; davaya konu taşınmazın kamu malı olması, ecrimisil istenen taşınmazın (bağ, bahçe gibi) doğal ürün veren ya da (işyeri, konut gibi) kiraya verilerek hukuksal semere elde edilen yerlerden olması, paylı taşınmazı işgal eden paydaşın bu yerin tamamında hak iddiası ve diğerlerinin paydaşlığını inkar etmesi, paydaşlar arasında yapılan kullanım anlaşması sonucu her paydaşın yararlanacağı ortak taşınmaz veya bölümlerinin belirli bulunması, davacı tarafından diğer paydaşlar aleyhine daha önce bu taşınmaza ilişkin, elatmanın önlenmesi, ortaklığın giderilmesi, ecrimisil ve benzeri davalar açılması veya icra takibi yapılmış olması halleridir. Bundan ayrı, taşınmazın getirdiği ürün itibariyle de, kendiliğinden oluşan ürünler; biçilen ot, toplanan fındık, çay yahut muris tarafından kurulan işletmenin yahut, başlı başına gelir getiren işletmelerin işgali halinde intifadan men koşulunun oluşmasına gerek bulunmamaktadır.” şeklinde hükme alınmıştır.Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 29/05/2014 gün, 2014/7383 Esas ve 2014/10676 Karar ve Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 03/05/2016 gün, 2014/16962 Esas ve 2014/5448 Karar sayılı kararları da bu doğrultudadır.

6-) Müvekkillerimizin hisse sahibi oldukları mezkur taşınmazlarda, müvekkillerin hisselerine yapılan müdahalenin men’ini ve  mezkur taşınmazların davalılar tarafından haksız ve müsaade alınmadan kullanılması hasebiyle, fazlaya ilişkin talep ve dava hakkının baki kalması kaydıyla, her bir müvekkil için ayrı ayrı 10.000-TL,ceman 30.000-TL ecrimisil talebimize binaen işbu davayı ikame etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : İlgili Tüm Mevzuat Hükümleri.

HUKUKİ DELİLLER :

1-Müvekkillere ait tapu kayıtları

2-Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi, (Bilahare Bildirilecektir.)

3- … kain emsal işyeri ve daire kiralarının … Belediye Başkanlığı’ndan ve … Emlak Komisyoncuları odasından sorulması gerekir,

4- … Noterliği’nin 29/06/2017 tarih ve  13694 yevmiye numaralı mirasçılık belgesi,

5- Bilirkişi İncelemesi,Yemin ve Keşif,

6- Karşı Tarafın Delillerine Karşı Delil Sunma Hakkımız Baki Kalmak Kaydıyla Her Türlü Delil.

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda sunulu sebeplerden dolayı,

-Müvekkillerimizin mezkur taşınmazlar üzerindeki hisselerine yapılan haksız müdahalenin meni’ne, 

-Mezkur taşınmazların müvekkillerimizin hisselerini de ihlal edecek şekilde davalılarca haksız olarak kullanılması hasebiyle ve fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımızın baki kalması kaydıyla;

-Müvekkil …. için 10.000-TL

-Müvekkil …. İçin 10.000-TL

-Müvekkil …. için 10.000-TL olmak üzere; ceman 30.000-TL ecrimisilin davalılardan müştereken ve müteselsilen ve her kira döneminden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte tahsiline,

-Ücret-i vekaletin ve yargılama giderlerinin davalılara tahmiline karar verilmesini müvekkillerimiz adına saygıyla talep ederiz.

 EKLER:

  1. Müvekkile ait tapu kayıtları
  2. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,
  3. Bir adet onaylı vekaletname örneği
  4. …… Noterliği’nin 29/06/2017 tarih ve  13694 yevmiye numaralı mirasçılık belgesi,

Davacılar Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir