Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

İşçilik Alacakları-İşçi Alacağı Dava Dilekçesi

Bu yazımızda iş mahkemesi dava dilekçelerini inceledik. Kıdem tazminatı, fazla mesai, AGİ gibi başlıca işçilik alacakları için dava dilekçesinin nasıl hazırlanması gerektiği hakkında fikir sahibi olacaksınız. Kapsamlı şekilde hazırlanmış işçi alacağı dava dilekçelerini inceleyerek dava süreci hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İş hukukuyla ilgili daha geniş bilgi sahibi olmak isterseniz iş hukuku kategorimizi incelemenizi tavsiye ederiz.

İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi -1- (Mobilya Ustası)


ANKARA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI:

KONU: Davaya konu alacağın hesaplanması uzmanlık gerektirdiği için davamızı bilirkişi raporundan sonra artırmak üzere fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutmak kaydıyla ŞİMDİLİK 5.000,00 TL kıdem tazminatı, 2.000,00 TL ihbar tazminatı, 1.000,00 TL fazla mesai ücret alacağı, 500,00 TL yıllık ücretli izin alacağı olmak üzere, toplam 8.500,00 TL alacağın mevzuatta belirtilen faiz tutarlarıyla birlikte davalı şirketten tahsiline yönelik belirsiz alacak (HMK 107 gereğince) davasıdır.

HARCA ESAS DEĞER: 8,500,00 TL

AÇIKLAMALAR:

1) Müvekkilim X davalı işveren nezdinde 2012 tarihinde işe başlamış ve 2018 tarihine dek “mobilya ustası” olarak çalışmıştır. Müvekkilimin iş sözleşmesi 2018 tarihinde işverence sözlü ve haksız olarak feshedilmiştir. Davalı işveren işyerini kapatacağını gerekçe göstererek müvekkilimin iş ilişkisinden doğan yasal kazanımlarının tamamını da ödemeksizin iş akdini sonlandırmıştır. (EK 1: Hizmet Döküm Cetveli).

2) Müvekkilimin hak ettiği yasal alacaklarının ödenmesi konusunda davalı işverenle yapılan Arabuluculuk Görüşmeleri sonuçsuz kaldığı için iş bu alacak davasının açılması zorunluluğu doğmuştur. (EK-2 2018/ dosya numaralı Arabuluculuk son tutanağı)

A) DAVACI MÜVEKKİLİN ÜCRETİNE İLİŞKİN

3)  Evli ve 2 çocuklu müvekkilin aylık net maaşı yaklaşık 1.900,00 TL olup, maaş ödemelerinin asgari ücret kadarı müvekkilin Vakıfbank hesabı üzerinden geri kalanı ise elden ödenmektedir. (EK 3.a: Banka hesap ekstresi)

Banka kanalıyla ödenen ücretin gerçeği yansıtmadığının tespiti hususunda;

a- TÜİK Kazanç Sorgulama Sistemi‘yle oluşturulan rapor incelendiğinde “mobilya ustası” olarak çalışan bir kimsenin sistemden sorgulanabilen en son dönem olan  2014 yılı için aldığı emsal ücret 1497,00 TL olup, güncel enflasyon oranlarıyla hesaplandığında bu miktarın ~2100,00 TL dolaylarında olduğu görülecektir. [EK-3.b Kazanç Bilgisi Sorgulama Raporu]

b- Ayrıca;

AĞAÇ-İŞ (İletişim bilgilerini belirtiniz.)

ÖZ AĞAÇ-İŞ (İletişim bilgilerini belirtiniz.)

Sendikalarına yazılacak bir müzekkere ile mobilya ustasının alabileceği emsal ücretin ne olacağının sorulmasını Sayın Mahkeme’den talep ediyoruz.

B) FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN

4) Müvekkil, davalının iş yerinde çalışmaya başlamasından itibaren haftada 6 gün sabah 08:00, akşam 18:30 saatleri arasında çalışmış olup, davalı işveren ara dinlenmesi yaptırmamıştır. Müvekkilin fazla çalışmaya yönelik hiçbir yazılı onayı da bulunmamaktadır.

5) Müvekkilim haftalık en az 63 saat fazla çalışma yapmasına rağmen kendisine herhangi bir fazla çalışma ücreti ödenmemiştir.

6) İşverence tutulan kayıtlarda (bordro, ücret hesap pusulası ) fazla mesai yapıldığına dair hiçbir süre tahakkuk ettirilmemiştir. Fazla çalışmanın varlığı tanıklarımızın beyanlarıyla ortaya konacak olup müvekkilin çalıştığı işyerinin kapasitesi ve çalışmakta olan işçi sayısının azlığı dikkate alındığında, müvekkile yüklenen işlerin fazla çalışma yapılmaksızın tamamlanamayacağı açıktır.

C) KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINA İLİŞKİN

7) Müvekkil 2018 tarihi mesai bitiminde işvereni tarafın “mağazanın kapatılacağı” gerekçesiyle işten çıkartılmıştır. Müvekkilin işveren nezdinde geçen hizmet süresi 5 yıldan fazla olup 4857 S.K’nın 17/a maddesine göre ihbar öneli 8 haftadır. Buna rağmen işverence müvekkilime herhangi bir yazılı fesih bildirimi yapılmamış, yasal alacakları da kendisine ödenmemiştir.

D) YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞINA İLİŞKİN

8) Müvekkilim işyerinde beş yılı aşkındır çalışmaktadır. Çalıştığı süre boyunca hak kazandığı yıllık iznin ….. gününü kullanamamıştır.

HUKUKİ SEBEPLER: 4857 s. K. ve sair mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: Davalı yanın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak üzere tanık ifadeleri, bilirkişi incelemeleri, Emsal Ücret Araştırması, İşyeri Özlük Dosyası ve işveren nezdindeki her türlü bilgi, belge ve kayıt, SGK kayıtları, Banka kayıtları, keşif, yemin vs. her türlü sair delil.

TANIKLARIMIZ:(TC No ve adres)

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah olunan ve ayrıca Sayın Mahkemece re’sen gözetilecek diğer sebeplerle müvekkilin iş sözleşmesinin davalı işverence haksız olarak feshedilmesi nedeniyle davamızın KABULÜ ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ŞİMDİLİK 5.000,00 TL kıdem tazminatı, 2.000,00 TL ihbar tazminatı, 1.000,00 TL fazla mesai ücret alacağı, 500,00 TL yıllık ücretli izin alacağı olmak üzere, toplam 8.500,00 TL alacağın mevzuatta belirtilen faiz tutarlarıyla birlikte davalı şirketten tahsiline, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına vekaleten talep ederim.

Davacı Vekili

EKLER:

EK-1 Hizmet Döküm Cetveli

EK-2 Arabuluculuk son tutanağı

EK-3.a Banka hesap ekstresi

EK-3.b Kazanç Bilgisi Sorgulama Raporu

EK-4 Onaylı Vekâletname

İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi -2-

ADANA İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Davacı müvekkilin iş akdinin davalı tarafından haksız ve usulsüz feshi sebebiyle fazlaya ilişkin tüm talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla, fazla mesai alacağı, bayram ve genel tatil alacağı, hafta tatili ücret alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesi taleplerimizin arzıdır.

HARCA ESAS DEĞER: Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1000,00-TL

AÇIKLAMALAR

MÜVEKKİLİN HİZMET SÜRESİ, MAAŞ VE SAİR GELİRİ

Müvekkil, davalıya ait işyerinde, . tarihinden, davalının iş akdini haksız nedenle feshettiği .. tarihine kadar aralıksız çalışmıştır. Müvekkil davacı, davalı işyerinde yol yapımı için hafriyat nakliyesi görevinde bulunmuş, en son aylık …-TL ücret  almıştır. Söz konusu ücretin yattığı maaş hesabı dilekçemiz ekinde sunulmuş olup mahkemenizce yapılacak incelemede bahsettiğimiz husus görülebilecektir. Bununla birlikte, müvekkil davalı şirkete ait barakalarda konaklamış olup, aylık yemek parası almamış; yemeklerini şirket nezdinde yemiştir. Yargıtay içtihatlarına göre, bu durumda aylık barınma ve yemek ücretinin de hesaplanarak müvekkilin maaşına eklenmesi gerekmektedir.

Yargıtay 22. HD. 2013/36930 E. 2014/15533 K. 03.06.2014

“Somut olayda, tazminata esas ücrete yansıtılan günlük yemek ücreti, Yol- İş Sendikası Genel Başkanlığının bildirdiği emsal yemek ücreti miktarına göre hesaplanmıştır. Oysa, fesih tarihinde yemek ücretinin ne miktarda olabileceği Lokantacılar Odasından sorularak kar payının düşülmesinden sonra tazminata esas ücrete eklenmesi gerekir. Diğer taraftan, tazminata esas ücrete yansıtılan günlük barınma ücretinin neye göre belirlendiği de belli değildir. Barınma ücretinin de ilgili kurum ve kuruluşlardan sorularak, tespit edilmesi gerekirken, Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi de isabetsizdir.”

MÜVEKKİLİN, DAVALI İŞVEREN NEZDİNDE ÇALIŞMA ŞARTLARI, İŞÇİLİK HAK VE ALACAKLARI

Müvekkil davalı işveren şirkette işçiler için yapılmış barakalarda konaklamış olup, şirket nezdinde sabah 07:00 akşam 22:00 arası çalışmış, ancak davalı işverenin müvekkile yaptığı fazla çalışmanın karşılığı ödenmemiştir.

Müvekkil davalı şirkette çalıştığı … tarihinden itibaren dini bayramlarda çalışmamış ancak milli ve ulusal bayramlarda çalıştırılmış ve bu çalışmaların karşılığı da müvekkile ödenmemiştir.

Yine müvekkil, Pazar günleri de çalışmasını sürdürmüş olup, buna ilişkin hafta tatili ücreti de kendisine ödenmemiştir. Belirtilen hususlar, tanık beyanlarıyla ispatlanacaktır.

İŞ AKDİNİN FESHİ HAKKINDA

Müvekkil,  fazla mesai ve milli ve ulusal bayram genel tatil günlerinde dahi eksiksiz ve özverili çalışması karşısında hak etmiş olduğu işçilik alacaklarının ödenmemiş olmasına karşın ekonomik sebeplerden ötürü davalı şirketle iş akdini sonlandıramamış; işyerinde en iyi performansla çalışmasını sürdürmüştür. Ancak davalı şirket, müvekkilin iş akdini …. tarihinde hiçbir neden göstermeksizin feshettiğini bildirmiştir. Davalı şirketin, müvekkilin kıdemini doldurmasına bir aydan az bir süre kalmışken iş akdini feshetmesi, kötü niyet teşkil etmektedir.  Ayrıca, müvekkile kanuni haklarını almasını engellemek amacıyla istifa dilekçesi ve ibraname imzalatılmaya çalışılmış; müvekkil, imzalaması için sunulan hiçbir belgeyi, kendisine kanunen verilen haklardan feragat etme korkusuyla imzalamamıştır.

Devam eden ilk iş gününde müvekkil, İstanbul Anadolu Arabuluculuk Bürosu’na işveren ile işçi arasından kaynaklanan husumet sebebiyle başvuruda bulunmuştur. Davalı tarafın, arabuluculuk sürecine katılmamasından dolayı, huzurdaki davayı ve işe iade davasını açma zorunluluğu hâsıl olmuştur. İşe iade davası, Bakırköy …İş Mahkemesi … E. sayılı dosya numarasıyla devam etmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER: İş Kanunu, HMK, TBK, vs. ilgili mevzuat.

DELİLLERİMİZ:

 1. Müvekkil tarafından X tarihinde İstanbul Anadolu Arabuluculuk Bürosu’na sunulan Arabuluculuk Başvuru Formu
 2. Müvekkile ait SGK kayıtları (SGK’ dan celbi talep olunur)
 3. Müvekkile ait işe giriş bildirgesi (İşverenden celbi talep olunur)
 4. Müvekkile ait sair özlük dosyası belgeleri (İşverenden celbi talep olunur)
 5. Müvekkile ait işten ayrılış bildirgesi (İşverenden celbi talep olunur)
 6. Müvekkile ait banka maaş hesabı dökümleri
 7. Tanık beyanları (bilahare bildirilecektir)
 8. Bilirkişi, keşif, yemin, yasal her türlü delil

Karşı tarafın sunacağı delillere mukabil delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla yukarıda liste halinde sunduğumuz delillerimizin kabulüne karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle fazlaya dair tüm talep ve haklarımız saklı kalmak kaydıyla; tahkikat sonucuna göre müvekkilin yasal haklarının tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın talebimizi arttırmak kaydıyla şimdilik;

 1. 500,00-TL Fazla Mesai Ücretinin arabuluculuk başvuru tarihi olan X tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile birlikte,
 1. 250,00-TL Hafta Tatili Ücretinin arabuluculuk başvuru tarihi olan X tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile birlikte,
 1. 250,00-TL Milli Bayram ve Ulusal Tatil Ücretinin arabuluculuk başvuru tarihi olan X tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,
 1. Yargılama ve vekalet ücretinin davalı yana tahmiline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

İşçi Davası Dilekçesi -3-

ADANA İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik müvekkilin kıdem tazminatı alacağına ilişkin olarak 200,00-TL., ihbar tazminatı alacağına ilişkin olarak şimdilik 2.000,00-TL.,yıllık izin ücreti alacağı olarak şimdilik 1.000,00-TL., Mart ve Nisan ayı ücret alacağına ilişkin şimdilik 3.800,00-TL. olmak üzere toplamda 7.000,00-TL. kısmi alacağın tahsili talebimiz hakkında.

AÇIKLAMALAR:

1-  Davacı müvekkil 08.12.2007 tarihinden 30.04.2018 tarihine kadar davalı işveren bünyesinde satın alma müdürü olarak çalışmış olup müvekkilin iş akdi işveren şirket tarafından haklı  hiçbir sebep gösterilmeden  sona erdirilmiştir.

Davacı müvekkilin davalı şirketten aldığı son aylık net ücreti 1.930,00-TL.’dir.  Davacı müvekkil işe şirketin sağlamış olduğu servis aracılığıyla gidip gelmiş ve yemek şirket tarafından karşılanmıştır. Davacı, yıllık izinlerini de kullanmamış buna karşılık yıllık izin ücret alacağı da kendisine ödenmemiştir.

2- Davacı müvekkil, işe girdiği tarihten fesih tarihine kadar davalı şirket bünyesinde mesai mevhumu gözetmeksizin çalışmış olmasına rağmen hak etmiş olduğu işçi alacakları kendisine ödenmemiş ayrıca davalı işveren şirket tarafından haklı bir sebep gösterilmeden  iş akdi sona erdirilmiştir.

3- Davalı şirket, haklı bir sebep göstermeden ve fesih ihbar sürelerine uymadan müvekkil ile olan iş akdini  30.04.2018 tarihinde feshetmiştir. Davacı müvekkil, mesai mevhumu gözetmeksizin yaklaşık 13 yıl  boyunca davalı şirkette çalışmış ve davacı müvekkilin hak etmiş olduğu iki aylık ücret alacağı, kıdem tazminatı alacağı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücret alacağı tüm taleplerine rağmen kendisine ödenmemiştir. Arabuluculuk görüşmeleri de olumsuz sonuçlanmıştır. Bu sebeplerden ötürü  işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: İş Kanunu, HMK ve sair yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER:

1- Davacıya ait sigorta sicil dosyası

2- İş yeri kayıtları, belgeler

3- Arabuluculuk ilk oturum ve son oturum görüşme tutanağı asılları

4- Tanık anlatımı ( Tanık isim ve adresleri bildirilecek)

5- Bilirkişi incelemesi

6- Yemin

7- Karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda açıkladığımız sebeplerle ; Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik müvekkilin kıdem tazminatı alacağına ilişkin olarak 200,00-TL., ihbar tazminatı alacağına ilişkin olarak şimdilik 2.000,00-TL.,yıllık izin ücreti alacağı olarak şimdilik 1.000,00-TL., Mart ve Nisan ayı ücret alacağına ilişkin şimdilik 3.800,00-TL.olmak üzere toplamda 7.000,00-TL. kısmi alacağın kıdem tazminatına akdin feshi tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faizi ile, ücret alacağına dava tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faizi ile, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti alacağına dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve karşı ücreti vekaletin davalı yana tahmiline karar verilmesini saygılarımızla arz, vekaleten talep ederiz.

Davacı Vekili

Ekler:

1- Arabuluculuk ilk oturum ve son oturum görüşme tutanağı asılları

2-Onaylı vekaletname sureti

İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi -4-

Adana İş Mahkemesi Sayın Hakimliğine

Davacı:

Vekili:

Davalı:

Konu: Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, müvekkile ödenmeyen maaş, kıdem tazminatı farkı, ihbar tazminatı  , fazla çalışma, hafta tatili, yıllık izin, yol ve yemek ücretlerinin davalılardan tahsili talebidir.  

Dava değeri: 4.260,04-TL (Harca esas bedel bilirkişi raporu sonucu elde edileceğinden, eksik harç gerçek değerinin tespit edilmesine müteakip tamamlanacaktır.)

Açıklamalar

1- Müvekkil x 17.09.2003 tarihinde davalılardan A ‘da  elektrik teknisyeni olarak çalışmaya başlamış, (EK-1: SGK Hizmet Dökümü ) 09.01.2012 tarihinde personel devir sözleşmesi ile B’ye transfer edilerek yeni şirketin bünyesinde çalışmaya devam etmiştir. (Ek-2: Personel İş Sözleşmesinin Devrine İlişkin Taahhüt ve Muvafakatname) Müvekkil davalı şirket tarafından ihbar sürelerine dahi uyulmadan haksız şekilde 30.09.2016 tarihinde işten çıkartılmıştır.

Müvekkil aradaki bu anlaşmazlığın giderilmesi ve haklarına kavuşmak için arabuluculuk görüşmelerine katılmış ancak bu görüşmelerden de olumlu netice alınamamıştır.

Ücret ve Yol-Yemek Alacağı

2- Müvekkil davalı işveren A’da 15/09/2016 ve 30.09.2016 tarihleri arasında çalışmış olduğu günlerin karşılığında ücretini alamamıştır. Müvekkil ücretini defalarca istemesine rağmen, davalı işveren tarafından herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Müvekkilin işten ayrıldığı tarihteki maaşı, müvekkile ait SGK dökümlerinde de görüleceği üzere 2.993,79-TL’dir. Yol (185 TL) ve yemek (350 TL) ücretleriyle birlikte müvekkile toplamda aylık olarak 3.528,79 TL ödenmektedir. Müvekkilin davalılardan 15 günlük maaş ve yol yemek ücretlerine tekabül eden 1.764,39- TL alacağı bulunmaktadır.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacağı

3- Müvekkil, önceki işveren A ve sonraki işveren B arasında imzalanan “Personel İş Sözleşmesinin Devrine İlişkin Taahhüt ve Muvafakatname” sözleşmesinde “İş sözleşmesinin işçinin kıdem tazminatına ve ihbar öneline hak kazanacağı şekilde sona ermesi halinde 17.09.2003 tarihinden iş akdinin devir tarihi olan 09.01.2012 tarihine kadar olan süreye kadar doğmuş olan kıdem tazminatı ve peşin ödenmesi halinde ihbar öneli ücretinden A sorumlu olacaktır.” İbaresi yer almaktadır. Eksik ödenen kıdem ve ihbar tazminatından A’nın da sorumlu olduğu aşikardır.

Davacı müvekkil haklı fesih sebebiyle kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmıştır. Müvekkil, davalı şirketlerle imzalamış olduğu Personel İş Sözleşmesinin Devrine İlişkin Taahhüt ve Muvafakatname ‘de de açıkça belirtildiği üzere 17.09.2003 tarihinden itibaren tüm alacak ve tazminat hakları saklı kalmak ve yeni şirketin yükümlülüğüne devredilmesi koşuluyla B’ye geçiş yapmıştır. Müvekkilin işten çıkış tarihinde almış olduğu brüt ücreti ve yol yemek ücretleri toplamı 3.528,79 -TL’dir. Dolayısıyla işe başlangıç tarihi olan 17.09.2003 ile işten çıkış tarihi 30.09.2016 tarihleri arasında net olarak  45.689,19-TL kıdem tazminatına hak kazanmıştır. Ancak davalı şirket  B tarafından davacı müvekkile  yalnızca ve eksik olarak 36.054,53-TL kıdem tazminatı ödenmiştir.(Ek-3: Tazminat Ödeme Bordroları) Müvekkile ödenmesi gereken bakiye kıdem tazminatı ücretinin bilirkişi marifetiyle tespiti gerekmektedir.

Müvekkil ihbar süresine uyulmadan işten çıkartılmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesinde düzenlenen “İş sözleşmeleri, .. d-) işi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır.” Hüküm gereği 5.549,02 -TL ihbar tazminatına hak kazanmıştır. Ancak B tarafından müvekkile herhangi bir ihbar tazminatı ödenmemiştir. Müvekkile ödenmesi gereken ihbar tazminatı ücretinin bilirkişi marifetiyle tespiti gerekmektedir.

Yıllık İzin Alacağı

4- Davacı müvekkil hak etmiş olduğu 21 günlük yıllık izni kullandırılmamış ve karşılığında da herhangi bir izin ücreti ödemesi yapılmamıştır. Bundan dolayı müvekkilin davalılardan yıllık izin ücret alacağı da bulunmaktadır. Müvekkilin 2.993,79 -TL brüt ücretinden 21 günlük yıllık izin için hesaplanacak alacağı 2.095,65-TL’dir. Ancak davalı şirketler davacı müvekkilin bu alacağına dair de bir ödeme yapmamıştır. Müvekkilin davalılardan 15 günlük maaş ve yol yemek ücretlerine tekabül eden 2.095,65- TL yıllık izin alacağı bulunmaktadır.

Fazla Mesai Alacağı

5- Müvekkil davalı işveren şirketin bünyesinde yıllarca elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır. Elektrik aksamlarında zamansız çıkan arızalar sebebiyle çoğu zaman mesaisi geç saatlere kadar sarkmıştır. Müvekkil bakım onarım ve kontrollerin ve sıklıkla çıkan arızalar sebebiyle çoğunlukla 20:00-21:00 saatlerine kadar çalışmaktadır. Bundan dolayı fazla mesai alacağı doğmuş fakat davalı işveren bu müvekkilin hak kazandığı fazla mesai alacaklarını da ödememiştir. Ödenmeyen fazla mesai alacakları müvekkilin imzasının bulunmadığı bordrolardan müvekkilin fazla mesai alacağının bilirkişi eliyle hesap edilmesini talep etmekteyiz.  

Hafta Tatili Alacağı

6- Müvekkil yoğun iş temposu sebebiyle hafta tatillerini ancak iki haftada bir kullanabilmektedir. Ayda yalnızca 2 Pazar tatili yapabilmekte cumartesi günleri ise çalışmaktadır. Davalı şirkette diğer personeller haftanın 5 günü çalışırken, müvekkile yapılan ayrımcı davranışla ayın 2 haftasında 6 gün, 2 haftasında ise 7 gün çalıştırılması müvekkilde hem maddi hem de manevi yorgunluğa sebebiyet vermiştir. Davalı şirketler müvekkilin hafta tatillerinde çalıştığı mesai ücretine dair herhangi bir ödeme de yapmamıştır.

Yukarıda 6 başlık altında izah olunan nedenlerle huzurdaki davanın açılması gereği hasıl olmuştur.

Hukuki Sebepler:  İş Kanunu, Yargıtay İçtihatları ve sair mevzuat

Deliller:   1- SGK Hizmet Dökümü

2- Personel İş Sözleşmesinin Devrine İlişkin Taahhüt ve Muvafakatname

3-Tazminat Ödeme Bordrosu

4- İşyeri Personel Dosyası (Celbedilecek)

5-SGK Kayıtları (Celbedilecek)

6-Banka Kayıtları (Celbedilecek)

7- Bilirkişi

8- Keşif

9- Yemin

10- Her türlü diğer delil.

Netice-i talep: Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce de re’sen dikkate alınacak nedenlerle, fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak ile şimdilik ödenmeyen;

 • Davacı müvekkil X’in ödenmeyen ücret ve yol yemek alacağı 764,39-TL’nin hakkın doğumundan itibaren işleyecek bankalarca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline,
 • Bakiye Kıdem tazminatına ilişkin olarak bilirkişi marifetiyle giydirilmiş brüt maaşa göre hesabın yapılması suretiyle alacaklı olduğunun tespit edilmesine, şimdilik faize esas 100-TL üzerinden hakkın doğumundan itibaren işleyecek bankalarca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline,
 • İhbar tazminatına ilişkin olarak bilirkişi marifetiyle giydirilmiş brüt maaşa göre hesabın yapılması suretiyle alacaklı olduğunun tespit edilmesine, şimdilik faize esas 100-TL üzerinden hakkın doğumundan itibaren işleyecek bankalarca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline,
 • Çalıştığı süre boyunca devamlı hale gelen fazla mesaileri bilirkişi marifetiyle hesap edilmesi suretiyle şimdilik faize esas 100-TL üzerinden hakkın doğumundan itibaren işleyecek  bankalarca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline,
 • Yıllık ücretli iznin kullandırılmadığının tespiti yapılarak bilirkişi marifetiyle hesap edilmesi suretiyle şimdilik faize esas 095,65-TL ‘nin hakkın doğumundan itibaren işleyecek  bankalarca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline,
 • Davacı müvekkilin haftasonu, pazar tatillerinde yapmış olduğu çalışmaların karşılığının tespiti yapılarak bilirkişi marifetiyle hesap edilmesi suretiyle şimdilik faize esas olmak üzere 100-TL üzerinden hakkın doğumundan itibaren işleyecek bankalarca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline.

                                                                                             Davacı Vekili

Ekler:

– SGK Hizmet Dökümü

– Arabuluculuk Başvuru Formu

– Personel İş Sözleşmesinin Devrine İlişkin Taahhüt ve Muvafakatname

– Tazminat Ödeme Bordrosu

– Vekaletname sureti

İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi -5-

CEYHAN NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

DAVACI:

DAVALI:

DAVANIN KONUSU:

Fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla davalı taraftan 10,000 TL alacağımızın tahsili taleplidir.

AÇIKLAMALAR:

1-……. – …….. tarihleri arasında  …..  a.ş. de 3 yıllık işçi olarak sabah 8 akşam 8 arası  çalışmam mevcuttur.

2-Sadece 12-1 arası 1 saatlik mola verilerek 12 saatlik mesai yaptırılmıştır.

3-çalışmamızın karşılığı olarak aylık …….TL maaş verilmiştir.UGBT VE AGİ Fazla çalışma alacakları ……   ödenmemiştir.

4-Bu çalışmalar hafta tatili, bayram tatili, yıllık izin olmadan devam olmadan devam etmiştir.

5-Maaşım her ayın 1 inde ödenmesi gerekirken sürekli gecikmeli olarak ödenmiştir.Bu gecikme devamlılık oluşturduğundan haklı bir fesih sebebi oluşturmaktadır.

6-aylık maaşımı Vakıfbank Çankırı şubesinden almaktaydım.IBAN NUMARASI:……..

7-Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı fazlaya ilişkin alacak taleplerim saklı kalmak kaydıyla;

-kıdem tazminatı olarak X TL ,

-ihbar tazminatı olarak XTL,

-kötüniyet tazminatı olarak X TL,

-fazla çalışma karşılığı olarak X TL,

-yıllık ücretli izin alacağı olarak X TL,

-UGBT alacağı olarak X TL,

-AGİ alacağı olarak X TL,

-hafta tatili alacağı olarak X TL,

olmak üzere toplam X TL alacağın davalı tarafından tahsiline karar verilmesi talebimizdir.

HUKUKİ SEBEPLER:

Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri

DELİLLER:

Tanık beyanları , işyeri kayıt defteri, iş sözleşmesi, SGK hizmet dökümü, puantaj kayıtları, Vakıfbank IBAN numaralı hesabın dökümü, ilgili sair deliller

İSTEM VE SONUÇ:

Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla X TL alacağın davalıdan tahsil edilmesine, alacaklara ilişkin en yüksek faiz oranının uygulanmasına, masraf ve yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi -6-

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

 

DAVA DEĞERİ: Şimdilik 20.700,00TL (fazlaya ilişkin haklarımız saklıdır)

 

KONUSU: 1475 sayılı yasanın 14. Maddesi çerçevesinde evlilik nedeniyle iş sözleşmesini haklı olarak fesheden müvekkil davacının 6100 sayılı yasanın (HMK) 107. Maddesi uyarınca toplanacak delillere göre; kıdem tazminatı ile ödenmeyen ücret, fazla çalışma (mesai), hafta tatili ve genel tatil ücreti dini ve ulusal bayram ücreti, AGİ, yıllık izin ücretleri (kısmen) belirlenerek şimdilik 20.000,00TL’nin her bir tazminat ve alacak kalemi için ödemeleri gerektiği tarihlerden itibaren en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte tahsili talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkilim yukarıda unvanı ve adresi yazılı işyerinde 29.08.2012 tarihinde laborant olarak işe başlamış ve 12.01.2018 tarihine kadar işe devam etmiştir. Müvekkilem, bu işyerinde başlamış olduğu işine kesintisiz olarak 12.01.2018 tarihine kadar çalışmıştır.

2- Müvekkilem, 07.01.2018 tarihinde evlenmiştir. İşbu husus evlenme cüzdanı ile de sabittir (EK-1). Müvekkilem, 1475 sayılı yasanın 14. Maddesinden doğan hakkını kullanmak istediğini davalı şirkete verdiği 12.01.2018 tarihli dilekçe ile bildirmiş ve tazminatlarının kendisine verilmesini istemiştir. Buna rağmen müvekkilemin talebi reddedilerek tazminatları ve ücreti ödenmemiştir.

3- Müvekkilimin 29.08.2012 tarihinden beri çalıştığı işyerinde son aldığı net ücret ise, 2.000,00TL’dir. Müvekkilem, davalı işyerinden ayrılmadan evvel 2.000,00TL net ücretin yanı sıra, 200,00TL yol parası alıp Yemek ihtiyacı tıp merkezi tarafından yemekhane usulüyle karşılanmaktaydı.

4-Müvekkilimin maaşının bir kısmı elden bir kısmı ise banka marifetiyle ödenmektedir. Son zamanlarda Müvekkilimin maaşının büyük bir kısmı (1.400 TL )Banka aracılığıyla ödenmektedir. Ancak Küçük bir kısmı elden ödenmeye devam etmiştir. (600 TL )

Sebebi ise davalı tarafından bir takım muhasebe  teknikleri ile hazırlanmış bordrolara müvekkilimin zorla imza atmasını sağlamaktır.

5-Müvekkilime maaş dışında hiçbir ödeme yapılmamıştır. Bordrolarda gösterilen aslında net maaştır. Müvekkilimiz itiraz etmesin diye elden verilen maaş karşılığı bordroya zorla imza attırılmaktadır. Bu hususla ilgili şahitlerimizde mevcuttur.

6-Müvekkilimin işe başladığı ilk aydan kesilerek içeride teminat adı altında 15 günlük maaş alacağı bulunmaktadır , Ayrıca çalıştığı son aydan elden ödenmeyen 600 TL’lik ücret alacağı da bulunmaktadır.

7- Müvekkilemin mesai saatleri haftalık olarak değişiklik göstermektedir şöyle ki ;

1.Hafta

PAZARTESİ   18.00 – 08.00 14 SAAT GECE ÇALIŞMASI

ÇARŞAMBA  18.00 – 08.00 14 SAAT GECE ÇALIŞMASI

CUMA            18.00 –  08.00 14 SAAT GECE ÇALIŞMASI

PAZAR  24 SAAT NÖBETÇİ OLARAK ÇALIŞMAKTADIR

1.Hafta sonunda toplam 66 saat çalışma yapılmıştır.

2.Hafta

SALI 18.00- 08.00 14 SAAT GECE ÇALIŞMASI

PERŞEMBE 18.00-08.00 14 SAAT GECE ÇALIŞMASI

CUMARTESİ 18.SAAT

2.Hafta sonunda  toplam da 46 saat çalışma  yapılmış.

Bazı Aylarda 5 adet Pazar günü çalışma yapıldığı da göz önüne alındığında müvekkilem oldukça ağır şartlarda uzun  ve yorucu bir mesai tablosu bulunmaktadır.

Müvekkilem uzun mesai saatleriyle çalıştığı gibi, yaptığı işin niteliği gereği de 24.saat hizmet veren bir tıp merkezinde çalışmasından dolayı  dini ve ulusal bayram ve tatillerde de çalışmıştır. Ancak işbu çalışmasına karşılık olarak ekstra herhangi bir ücret alamamıştır. Ayrıca müvekkilim fazla mesai yaptığı halde hiçbir zaman fazla mesai ücretini alamamıştır.

8- Müvekkilim, davalı işyerinde çalıştığı süre boyunca yıllık izin hakkını kısmi olarak kullanmıştır. Çalıştığı en son yılın yıllık iznini (21gün) kullanamadığı gibi  yıllık izin ücreti de tarafına ödenmemiştir. Ayrıca müvekkilim evlilik izni olarak  yasal olarak kullanması gereken 3 günlük evlilik iznini de kullanamamıştır. İşbu husustaki talebi de davalı şirket tarafından reddedilmiştir.

9-Bütün bunlara ek olarak Müvekkilim davalı şirkette Laborant olarak çalışmakta olup sigorta girişleri ise sigortaya vezne kayıt elemanı olarak bildirilmiş ve sigorta primlerini aldığı maaş üzerinden değil asgari ücret üzerinden yatırılmıştır.

10- Müvekkilem, 07.01.2018 tarihinde evlenmiştir. Müvekkilem, 1475 sayılı yasanın 14. Maddesinden doğan hakkını kullanmak istediğini davalı şirkete verdiği 12.01.2018 tarihli dilekçe ile bildirmiş ve  işçilik alacaklarını (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, AGİ, genel tatil ve hafta tatili izin ücreti, dini ve ulusal bayram tatil ücretlerini vs.) talep etmiş ancak davalı şirket  hiçbirini ödememiştir.

11- Fazlaya ilişkin talep, hak, alacak, dava ve sair her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla müvekkilimin kıdem tazminatını, ihbar tazminatını, fazla mesai ücretlerini, yıllık ücretli izin ücretlerini, resmi tatil ve bayram ücretlerini, AGİ ödemelerini, yıllık izin hakkını kısmi olarak kullanamadığı için kısmi yıllık izin ücretlerini isteme mecburiyeti hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: SGK kayıtları, işyeri işçi özlük dosyası, maaş bordroları, banka kayıt ve dekontları, yazılı belgeler, işyeri kayıtları, bilirkişi incelemesi, keşif, kabul ve ikrar, yazılı belge, tanık (bilahare bildirilecektir) ve sair her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER: 1475 ve 4857 sayılı İş Kanunları, BK, HMK, Yargıtay içtihatları, doktrin ve sair mevzuat.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden ötürü (fazlaya ve diğer hususlara ilişkin talep ve dava hakkımız saklıdır.) yargılama yapılarak davamızın kabulü ile şimdilik;

1- Kıdem tazminatı için şimdilik 20.000,00TL,

    Resmi tatil ve bayram ücreti için 50,00TL

   Yıllık ücretli izin ücreti için 50,00TL

   Yıllık izin hakkını kullanmadığı için 50,00TL

   AGİ ödemeleri için 50,00TL

   Fazla mesai alacağı için 500,00TL

Olmak üzere toplamda 20.700,00TL alacağın müvekkilimce fesih tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek banka faizi ile birlikte davalı şirketten alınarak tarafımıza ödenmesine,

2- Yargılama giderleri ile birlikte avukatlık ücretinin de davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim.

Davacı  vekili

EK:1- Onaylı vekaletname örneği

İşçi Kıdem Alacağı Dava Dilekçesi -7-

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLLERİ:

DAVALI:

KONU: Müvekkilin kıdem tazminatı alacağının ödenmesi talebimiz ve delil listemizin sunulması hakkındadır.

HARCA ESAS DEĞER:

 

AÇIKLAMALAR:

Müvekkil, davalı işveren yanında X tarihinden itibaren iş akdini haklı nedenlerle feshettiği X tarihine kadar kesintisiz şekilde X danışmanı görevinde çalışmıştır.

Müvekkil aylık 7.825,00 TL brüt ücret karşılığında istihdam edilmiştir. …… tarihinde ………. Başvurusu numarası ile ………. arabuluculuk kurumuna başvurulmuş ise de yapılan müzakerelerde olumlu bir netice elde edilememiştir.

1475 sayılı Kanun’un 14. maddesinin 5. fıkrası ve 506 sayılı Kanun’un md 60/I-A’nın (a) ve (b) bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları ve aynı Kanun’un 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını ve sair mevzuattan kaynaklanan diğer şartlara sahip olunması halinde kıdem tazminatının alınarak işten ayrılması mümkün kılınmıştır. Nitekim müvekkil de Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yaparak yukarıda yazılı şartların gerçekleştiğine binaen inceleme yapılması talebinde bulunmuştur. SGK tarafından yapılan değerlendirme neticesinde …………………….. sayılı ve …………. tarihli yazıda dilekçe tarihi itibariyle yapılan incelemede adı geçenin sigortalılık süresinin 21 yıl, prim ödeme gün sayısının ise 6400 gün olduğu anlaşıldığı belirtilip, bu nedenle kıdem tazminatı almaya hak kazandığı ifade edilmiştir. (EK: 1. SGK yazısı)

Müvekkil işbu dilekçe ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nden kıdem tazminatının ödenmesi gerektiğine dair cevabi yazılar ile birlikte davalı işverene başvuruda bulunarak kıdem tazminatının ödenmesi talebini iletmiştir. (EK: 2. İşverene yapılan başvuru dilekçesi ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün yazısı) Ancak davalı işveren tarafından müvekkile herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi bugüne kadar olumlu bir yanıt da verilmemiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle iş akdinin haklı nedenle feshinden doğan alacağın ödenmesi için işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLERİMİZ :

 1. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yazısı (ekte sunulmuştur)
 2. İşverene yapılan başvuru dilekçesi
 3. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün yazısı  (ekte sunulmuştur)
 4. İşçi şahsi sicil dosyası
 5. Tanıklarımız

İsim ve adresleri mahkemece gerekli görüldüğü takdirde daha sonra bildirilecektir. 

 1. Bilirkişi incelemesi
 2. Gerektiğinde emsal ücret araştırmasının yapılabilmesi için ilgili meslek kuruluşlarına mahkeme nezdinde müzekkere marifetiyle başvuru yapılması
 3. Emsal kararlar
 4. Kanuni ve takdiri tüm deliller
 5. Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutuyoruz

 

NETİCE VE TALEP: Yukarıda izah edilen nedenlerle;

 1. Müvekkilin hizmet akdini haklı nedenle feshetmesi gerekçesiyle fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik, X TL kıdem tazminatının akdin fesih tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanacak en yüksek faizle birlikte davalıdan tahsiline,
 2. Yargılama ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini bilvekale talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

İşçi Alacaklarının Ödenmesi Dava Dilekçesi -8-

CEYHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE;

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

DAVACI                   : ….

ADRES                      : ……  

VEKİLİ                     : …..

ADRES                      : …..

DAVALI                   : ……

ADRESİ                    :……..  

DAVALI                     : ……

ADRES                  : ……..

KONU                       :Ücret, Fazla Çalışma Ücreti,Bayram Genel Tatil Ücreti ve Hafta Tatili Ücreti olarak fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla şimdilik 2.000,00 TL  İşçi Alacakları Ödenmesi İstemi

AÇIKLAMALAR    :

1-) Müvekkilimiz İhale Makamı …. olan “Trafo Yapım İşi” alt yüklenici ……..olan işyerinde; X tarihleri arasında sigorta giriş ve çıkışları yapılarak şantiye işlerinde usta olarak hizmet ifa etmiştir.

Arabuluculuk görüşmeleri olumsuz sonuçlanmıştır.

2-) Müvekkil ile davalı işveren arasında günlük çalışma alacağı X TL ve yemek alacağı X TL olmak üzere ortalama brüt toplam X TL günlük ücret alacağı anlaşması yapılmıştır bu hususa ekteki tanıklar yeminli ifade vereceklerdir.

Ekteki evraklardan da anlaşılacağı üzere davalı işveren ortaklığı alacakları kabul edip hakkediş tutarından ödeyeceklerine dair imzalı kaşeli ikrarı davada haklılığımızı ortaya koymaktadır.

Nitekim bu durum ekte sunduğumuz şirket yazışmalarında da işçilerin asgari ücretten fazla ücret alacakları oluğu, fazla mesai alacakları olduğu kararlaştırılmış iken hiçbir ödeme yapılmamıştır.

Ücret alacakları her işçinin yaptığı işe göre ve o işin o günkü yoğunluğuna göre ihale makamı ve davalı işveren tarafından belirlenmektedir.

Müvekkiller ara vermeksizin mart ayından itibaren hep çalışmışlardır ancak SGK girişleri eksik gösterilmiştir. Buna ilişkin hakkımızı saklı tutuyoruz.

3-) Müvekkilin çalışma biçimi şöyledir;

Müvekkil davalıya ait işyerinde her gün, sabah 08.00’de işe başlamakta, işin niteliğine bağlı olarak çoğunlukla akşam 20.00 de sona ermektedir. Bu çalışma biçimi, haftanın 7 günü,  resmi tatillerde ve dini bayramlarda da aynı şekilde sürmüştür.

Bu çalışmaya rağmen müvekkile ücret alacağı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, bayram ve genel tatil ücreti gibi yasal hakları ödenmemiştir. Tüm ödemeler asgari ücret hesabına göre yapılmıştır.

Fazla mesai haftalık ortalama 20 saat olup bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacaktır.

Müvekkilimize davalı tarafından ne işten çıkışının yapıldığı tarihte ne de şu ana kadar yapılan her hangi bir ödeme bulunmamaktadır. Bu durum, tanık beyanlarıyla sabittir.

4-) Davalı X ihale makamı olup İş Kanunu m. 36 ya göre işçilerden ücreti ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığının kontrolü, işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlüdür. Bu konuda emsal kararlar dilekçemin ekinde mevcuttur.

5-) Müvekkile bugüne kadar davalı işveren tarafından ödeme yapılmamıştır, yukarıda belirttiğimiz sebeplerden ötürü işbu davanın açılması gereği doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 4857 S. K. m. 32, 41, 7036 S. K. m. 5, 6, 7, 8, 9, İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği m. 5, 9

HUKUKİ DELİLLER: Hizmet Dökümü, Şirketle Yapılan Yazışmalar, tanık, bilirkişi incelemesi vesair delail

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız nedenler ile şimdilik fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1-) Maaş Ücret Alacağı Olarak … TL,

2-) Fazla Mesai Ücret Alacağı Olarak … TL,

3-) Ulusal Gün Ve Genel Tatil Günleri Ücret Alacağı Olarak ..TL

4-) Hafta Tatili Alacağı Ücret Alacağı …..TL,

Olmak Üzere Toplamda X TL İşçi Alacaklarının Sorumlu Oldukları Miktar Uyarınca Davalılardan Alınarak Davacıya Verilmesine Yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesine saygıyla arz ve talep ederiz.

EKLER: Hizmet Dökümü, Şirketle Yapılan Yazışmalar, Tanık Listesi, Arabulucu Tutanağı, Emsal Kararlar, Vekaletname

TANIK LİSTESİ:

İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi -9-

ADANA İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: 30.000,00 TL’nin tahsili talebimizdir

AÇIKLAMALAR

1 – Müvekkil 25.12.2010 tarihinde Brüt 1.679,73 ( Net 1.200,00 ) TL ücretle, işyerinde, yönetici asistanlığı ve büro müdürü sıfatı ile işe başlamıştır. Ancak sonradan öğrendiğimize göre; Tek taraflı olarak ücreti,  kayden Brüt 837,00 TL ya düşürülerek, 2018 yılına kadar primleri asgari ücretten  SGK ya yatırılmıştır. İtirazlarımız ve şikayetçi olacağımıza ilişkin beyanlarımız dikkate alınarak, davacının primleri Nihayet, Ocak 2018 den itibaren 6.993,89 TL dan ödenmiştir.

2- Müvekkilimin net ücretleri;

     25.12.2010 / 30.9.2011 tarihleri arasında net :     TL

     01.10.2011 / 30.9.2012     “            “                    TL,

     01.10.2012 / 30.4.2013     “            “          “        TL,

     01.05.2013 / 31.3.2014     “            “          “        TL,

     01.04.2014 / 31.3.2017     “            “                    TL.

     01.04.2017 / 06.06.2018   “            “           “        TL dır.

3- Müvekkil geçmiş dönemde eksik bildirilen ücretleri nedeni ile emekli olduğunda düşük aylık alacağından bahisle, eksik ödenen primler için ek bildirgeler verilmesini ve oluşacak mağduriyetinin önlenmesini talep etmişse de hiçbir olumlu yanıt alamamış, sadece 2018 yılı başından itibaren primlerinin gerçek ücret üzerinden ödenmesi yoluna gidilmiştir.

4-  Müvekkilin ofisteki normal  çalışma saatleri haftada 5 gün 09.00-18.00 arasıdır. Haftalık çalışma saati : 1 saatlik ara dinlenmesi tenzil edildiğinde 40 saattir. Ancak, müvekkilin çalışması saat 18.oo sona ermemekte idi. Zira kendisinden telefonunun 24 saat açık olması Müvekkil zaman gözetmeksizin iş günleri saat 18.00’dan sonrada çalışma fiilen  sürdürmekle kalmamış, Çalışma günü olmayan Cumartesi, Pazar günleri, UBGT günleri ve Yıllık izin kullandığı sürelerde dahi gece ve gündüz,

5- Yukarda anılan nedenlerle ;

       a- Hafta için saat 18.oo den sonraki saatlerde ortalama olarak haftada 9 saat

       b- Cumartesi /Pazar günleri haftada ortalama olarak 6 saat,

       c- Yıllık izinde iken ortalama olarak günde 3 er saat,

       d- UBGT günlerinde ortalama 3 er saat hizmet vermekte ancak bunlar için kendisine hiçbir ödeme yapılmamakta idi.

Yapılan bu çalışmaların 40-45 saat arasındaki 5 saatlik çalışması fazla sürelerle çalışma olup % 25 zamlıdır. Haftalık 45 saati aşan çalışmaları ile fazla mesai olup  % 50 zamlıdır.

Anılanlar ışığında fazlaya ve saireye dair her türlü dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydı ile ;

a- Fazla sürelerle çalışma ücreti alacağına ilişkin olarak :       7.500 TL

b- Fazla mesaiye ilişkin olarak………………………..   :     20.000 TL

c- Genel tatil ve yıllık izindeki çalışmalar karşılığı          :      2.500 TL ‘ki

Toplam 30.000 TL nın tahsili için iş bu davanın ikamesi zorunlu olmuştur.

6- İş bu dava ikame edilmeden önce zorunlu arabulucuya başvurulmuş ancak uyuşmazlık tutanağı tanzim edilmiş olup tutanak aslı ekte sunulmaktadır.( EKTE )

HUKUKİ NEDENLER         : İş Kanunu vs yasal mevzuat.

DELİLLER : SGK Kayıtları, Telefon kayıtları, İşyeri sicil dosyası, Tanıklar, Arabuluculuk uzlaşamama tutanağı, her türlü yazılı ve şifahi yasal deliller.

NETİCE: Yukarıda anlatılan nedenlerle; fazlaya ve saireye ilişkin Her türlü dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydı ile Belirsiz alacak davası olarak ikame ettiğimiz İŞ bu davamız uyarınca; Yukarda 5. maddede tadat edilen alacaklar toplamı 30.000 TL nın arabulucuya başvuru tarihi itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini, masraf ve vekalet ücretinin davalı ortaklığa yükletilmesini Saygı ile arz ve talep ederim.

İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi -10-

ADANA İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla; HMK 109.maddesi uyarınca, davacının KIDEM TAZMİNATI VE İHBAR TAZMİNATI  kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere Kısmi dava,

Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla;  HMK 107.maddesi uyarınca  Fazla Mesai Ücreti, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti, Gece vardiyası zammı, Hafta tatili ücreti Kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda artırılmak üzere Belirsiz alacak davasıdır.

HARCA E.DEĞER: 700 TL ( Fazlaya ilişkin hakları ile diğer konulara dair talepte bulunma ve dava açma haklarının saklı kalması kaydıyla, şimdilik harca esas olmak üzere )

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkil, davalı iş yerine 22.11.2008 tarihinde girmiştir. Bu tarihten itibaren aktif bir şekilde 10.10.2018 tarihine kadar çalışmaya devam ermiştir. 10.10.2018 tarihinde müvekkille iş veren arasında müvekkilin işçilik alacaklarına yönelik ibra sözleşmesi yapılarak müvekkil kod 4 e göre işten çıkarılmıştır.
 1. İbra sözleşmesi sırasında işçiye senin tüm alacakların hesaplandı 15.000 TL ediyor diyerek imza atması sağlanmıştır. Ancak müvekkil anlaştığı miktarın gerçek hakkından çok aşağı olduğunu öğrendiği andan itibaren tekrar eski iş vereni ile iletişime geçtiğinde iş veren biz sana hakkını verdik gerisi senin bileceğin iş demiştir. Bunun üzerine;
 1. 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3.maddesi 1. Fıkrası uyarınca zorunlu arabuluculuğa başvurulmuş ancak anlaşılamamıştır. Bundan dolayı dava açmak gereği doğmuştur.
 2. Müvekkil ile davalı arasında yapılan Müvekkilin alacağına yönelik yapılan İbra Sözleşmesi 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 420 ye göre ( İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür. Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu hâlde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması zorunludur. )geçersizdir. Çünkü Müvekkilin İşçilik alacaklarından kaynaklı hakkının çok azı banka hesabına yatırılmıştır.
 1. Müvekkil her ayın birinde(1) maaşını almaktadır ve net maaşı 2050 TL’dir.

İşçi-İşveren İlişkisi:

Müvekkil Ömer, 22.11.2008 tarihinde işe başlamıştır. Bu tarihten itibaren kendisine verilen işleri büyük bir fedakarlık ve özveri ile yerine getiriyorken  10.10.2018 tarihinde davalı ile aralarında yaptıkları İbra Sözleşmesi ile işten çıkarılmıştır. Müvekkilime Çalıştığı süre boyunca sürekli fazla mesai yaptırılmış ama ancak karşılığı kendisine ödenmemiştir.

Fazla Çalışma Alacağına Esas Teşkil Eden Unsurlar :

Müvekkilimin normal çalışma şekli haftanın 6 günü sabah 08.00 dan akşam 18.00- 19.00- 21.30 a kadar sürmektedir. Yani iş çıkışı en erken 18.00’dır. Pazar günleri ise sürekli olmamakla beraber iş yoğunluğuna göre çalıştığı zamanlar olmuştur.

Her ne kadar iş başlama saati 08.00 olsa da Müvekkile zaman zaman işyerinden telefonla arayıp çağırmaları üzerine saat 06.00 da işe başladığı da olmuştur. Müvekkil işe erken gitmesine rağmen iş çıkış saatleri değişmemekle beraber ertesi gün yine saat 08.00 da iş başı yapmaktadır.

Müvekkilin çalıştığı iş sektöründen dolayı Kasım ayından mart ayına kadar iş yükü az olduğundan dolayı Sabah saat 08.00 da işe başlayıp akşam 19.00 a kadar çalışma devam ediyor çalışma uzamıyor ancak Nisan ayı ile beraber iş yükü artmaya başladığından dolayı  iş çıkış saatleri 21.30-22.30 uzamaya başlıyordu.(Nisan ayından kasım ayına kadar fazla mesai yapılıyor.) Yapılan bu fazla mesai için herhangi bir ücrette ödenmemiştir.

Kanunumuzda Haftalık 45 saatlik çalışmanın üstü işçiye fazla çalışma ücreti yahut serbest zaman öngörmüştür. Ancak müvekkilim her iki haktan da yoksun bırakılmıştır. Kanun gereği Müvekkilime her bir saat fazla çalışma karşılığında normal bir saatlik ücretin yüzde elli fazlası işlemiş olan faizi ile birlikte ödenmelidir.

Resmi ve Dini Bayramlarda Çalışma Karşılığına Esas Teşkil Eden Unsurlar:

Müvekkilimin Çalışmasına denk gelen Ulusal Bayram ve Genel tatil günlerinden sadece Dini Bayramlarda iznini kullanmış olup Resmi Bayramlarda Kesinlikle herhangi bir izin kullandırılmamış olmakla beraber çalışmaları karşılığında müvekkilime herhangi bir ücret ödenmemiştir. Resmi Bayramlarda çalışıp da alamadığı ücretlerin işlemiş olan faizleri ile birlikte hesaplanarak ödetilmesi gereklidir.

Kıdem Tazminatına Esas Teşkil Eden Unsurlar:

1475 Kanun Numaralı İş Kanunu Madde 14 e göre Müvekkilimin hak kazandığı Kıdem Tazminatının karşılığı da ödenmemiştir. Dolayısıyla 22.11.2008 tarihinden beri çalışan müvekkilimin hesaplanan kıdem tazminatının  akdin fesih tarihi olan 10.10.2018 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanacak en yüksek faizi ile birlikte müvekkilime ödetilmesi gerekir.

İhbar Tazminatına Esas Teşkil Eden Unsurlar :

4857 sayılı İş kanunu 17. madde uyarınca iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa yazılı olarak bildirilmesi esastır. Madde gereğince; 6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar süren çalışmalarda 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar süren çalışmalarda 6 hafta, 3 yıldan uzun süren çalışmalarda 8 hafta bildirim süresi uygulanmaktadır. 

Müvekkil işyerinden çıkarılırken hiçbir ihbarda bulunulmamıştır. Dolayısıyla Müvekkilin ihbar tazminatı alacağı da doğmuştur. Ancak bu hakkı da kendisine ödenmemiştir. Bu miktarında hesaplanarak kendisine ödetilmesi gereklidir.

Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı dava açmak ihtiyacı hasıl olmuştur..

HUKUKİ DELİLLER:

 • SGK Kayıtları
 • Banka Kayıtları
 • Tanık Beyanları (İsim ve Adresleri Bilahare Sunulacaktır.)
 • Yemin
 • Bilirkişi
 • Ve sair hukuki Deliller

HUKUKİ NEDENLER: İş Kanunu, Borçlar Kanunu, HMK ve Sair mevzuat

NETİCE VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle;

Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Kanunun 109. Maddesine göre belirlenecek tutardan şimdilik;

 1. Müvekkilimizin almaya hak kazandığı 100 TL ( Şimdilik harca esas olmak üzere) Kıdem Tazminatının akdin fesih tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanacak en yüksek faizi ile birlikte ödetilmesine,
 2. Müvekkilimizin almaya hak kazandığı 100 TL (şimdilik harca esas olmak üzere) İhbar tazminatının akdin fesih tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanacak en yüksek faizi ile birlikte ödetilmesine,

Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere, 6100 sayılı kanunun   107. Maddesine göre belirlenecek tutarlardan şimdilik;

Müvekkilimizin almaya hak kazandığı 100 TL (şimdilik harca esas olmak üzere) Fazla mesai ücretinin akdin fesih tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanacak en yüksek faizi ile birlikte ödetilmesine,

Müvekkilimizin almaya hak kazandığı 100 TL (şimdilik harca esas olmak üzere) Resmi ve Dini Bayramlarda Çalışma karşılığının akdin fesih tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanacak en yüksek faizi ile birlikte ödetilmesine,

Müvekkilimizin almaya hak kazandığı 100 TL (şimdilik harca esas olmak üzere) Bakiye ücret alacağının akdin fesih tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanacak en yüksek faizi ile birlikte ödetilmesine,

Müvekkilimizin almaya hak kazandığı 100 TL (şimdilik harca esas olmak üzere) Hafta tatili ücretini  akdin fesih tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanacak en yüksek faizi ile birlikte ödetilmesine,

Müvekkilimizin almaya hak kazandığı 100 TL (şimdilik harca esas olmak üzere) Yıllık ücretli izin alacağını akdin fesih tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanacak en yüksek faizi ile birlikte ödetilmesine,

Şimdilik toplam 700 TL alacağın iş akdinin sona erdiği 10.10.2018 tarihinden itibaren işletilecek en yüksek mevduat faiziyle (yasal faiz oranından az olmamak üzere) birlikte davalıda tahsiline,

Davalı tarafın sunacağı delillere karşı yeni delil sunma hakkımız saklı kalmak üzere sunduğumuz delillerin kabulüne,

Yargılama harç ve giderleri ile Ücreti Vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Hemşire İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi -11-

ADANA İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU:  Fazlaya ilişkin dava, ıslah ve artırım haklarımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik 100 TL KIDEM TAZMİNATI, 1200 TL FAZLA MESAİ, 1000 TL ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ alacağı olmak üzere toplamda 1400 TL’lik alacağımızın faizi ile birlikte davalıdan tahsili istemimize ilişkin alacak davasıdır.

HARCA ESAS DEĞER: 2300 TL.( Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile.)

AÇIKLAMALAR

Müvekkil Kübra, 16.06.2015 tarihinden sözleşmesini feshettiği 06.05.2019 tarihine kadar kesintisiz olarak davalıya bağlı “MEDİVİA” hastanesi bünyesinde hemşire olarak çalışmıştır.

06.05.2019 tarihinde Zeytinburnu 4.Noterliği’nin … Yevmiye numaralı ihtarnamesi ile  müvekkil sözleşmesini Fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil çalışma ücretlerinin ödenmemesi, elden ödeme yapılarak sigorta priminin düşük gösterilmesi ve diğer haklı sebeplerle derhal feshetmiştir.

MAAŞ: Müvekkilin maaşı 2400 TL olup bu maaşın bir kısmı banka üzerinden, kalanı ise elden ödenmiştir.

FAZLA MESAİ: İş yerinde 08:00-18:00 ve 18:00-08:00 olmak üzere iki vardiyalı çalışma sistemi uygulanmakta olup müvekkil ise sürekli olarak gece vardiyasında çalışmıştır. Müvekkil gün aşırı şekilde çalışmış olup bir hafta pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere 4 gün; diğer hafta ise salı, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere 3 gün çalışmıştır. Her ne kadar gece vardiyası saatleri yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi 18:00-08:00  olsa da her Pazar gününe tekabül eden çalışmada müvekkil 24 saat; her cumartesi gününe tekabül eden çalışma gününde ise 18 saat nöbet yapmıştır. Böylece müvekkil sürekli olarak bir hafta 46 , diğer hafta ise 66 saat olacak şekilde çalışmıştır.

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL:  Hemşire olan müvekkilim Ulusal bayram ve genel tatillerde de sürekli olarak çalışmaya devam etmiş ve ücretini alamamıştır. Hatta öyle ki gündüz vardiyasında çalışan personel, resmi-dini bayram ve genel tatillerde izinli olduğu için müvekkilim gibi gece vardiyasında çalışan personeller 24 saatlik nöbet yapmışlardır.

YOL – YEMEK : İşyerinde kahvaltı(mesaiden önce) ve öğle yemeği işverence sağlanmıştır. Gün içerisinde yarım saatlik öğle yemeği molası bulunmaktadır.

ÜCRETLİ YILLIK İZİN:

Davalı işveren ile yapılan arabuluculuk görüşmesinde işverenin ödeme yapmak istememesi sebebi ile sonuç alınamamıştır. ( Ek-2: Arabuluculuk Son Toplantı Tutanağı ) Böylece huzurdaki davayı açma zaruretimiz hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: İş kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu ve ikamesi mümkün sair mevzuat

HUKUKİ DELİLLER:

1- Müvekkile ait SGK kayıtları  (mahkemece celp edilecek)

2- Banka Hesap Dökümü ve Banka Kayıtları ( mahkemece celp edilecek)

3- Müvekkile ait işyeri şahsi sicil dosyası, ( mahkemece celp edilecek)

4- Tanık beyanları ( tanıklarımız bilahare bildirilecektir. )    

5- Bilirkişi incelemesi,

6- Emsal ücret araştırmaları,

7- Yemin,

8- Arabuluculuk Son Toplantı Tutanağı

9- Vekaletname ve davalının sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydı ile yasal her türlü delil.

Müvekkile ait banka hesap bilgileri:  T.Garanti Bankası A.Ş., X IBAN no’lu TL hesabı, AHMEDİYE / ÜSKÜDAR Şubesi ( 740 )

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerden ötürü, fazlaya ilişkin tüm yasal haklarımız saklı kalmak ve tahkikat aşamasında ortaya çıkacak rakama arttırmak kaydıyla,

-İhbar Tazminatı alacağımız için şimdilik 100 TL,

-Fazla mesai alacağımız için şimdilik 1200 TL ( BELİRSİZ ALACAK )

-Hafta Tatili ücret alacağımızın için şimdilik 100 TL

-Ulusal bayram ve genel tatil alacağımız için şimdilik 100 TL

olmak üzere şimdilik toplam 1500 TL alacağımızın hakların doğdukları tarihten itibaren bankalarca mevduata uygulanacak en yüksek faizi ile birlikte davalıdan tahsiline;

-Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

EK-1:  BANKA HESAP DÖKÜMÜ

EK-2:  Arabuluculuk Son Toplantı Tutanağı

EK-3:  Vekaletname

İşçi Alacağı Dava Dilekçesi -12-

ADANA İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: İş akdini haklı nedenlerle fesheden davacının, Fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkı saklı olmak, bilirkişi raporunda gerçek alacak miktarları belirlenebilir olduğunda talebini artırmak üzere, Kıdem Tazminatı, Fazla çalışma, Genel Tatil, Yıllık İzin ve AGi ücret alacakları ile ödenmemiş maaş alacaklarının her bir tazminat ve alacak için ödenmeleri gereken tarihten itibaren işletilecek en yüksek mevduat faizleri, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle beraber tahsili talebidir.

DAVA DEĞERİ: 5.000 TL

İZAHAT:

1) Müvekkilim X tarihinden iş akdini haklı nedenle feshettiği X tarihine kadar X ismiyle faaliyet gösteren davalı şirkette Tıbbi Laboratuvar Sorumlusu olarak çalışmıştır. Müvekkilim meslek yüksek okulu mezunu tıbbi laboranttır.

2) İşyeri X mahallesinde faaliyet gösteren ve 24 saat açık olan bir tıp merkezidir. Müvekkilin çalışma saatleri normalde hafta içi günlerde sabah 08:00 akşam 18:00, Cumartesi günleri sabah 08:00 öğle 14:00 saatleri arasındadır. Ancak hafta içi günlerde haftada üç gün hemşire tutmakta ve gece 24:00 a kadar çalışmaktadır.  Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde normal çalışma olmakta, dini bayram günlerinde bayram süresince nöbetçi sistemi uygulanmakta, nöbet gelirse çalışmaktadır. Yapılan tüm bu fazla mesai, bayram ve genel tatil günleri çalışmalarında ayrıca ücret ödenmemektedir. Yıllık izin işverenin keyfine göre eksik ve zamansız kullandırılmaktadır.

3) Müvekkilim X TL net maaş almasına karşın sigorta bildirimi asgari ücret üzerinden yapılmakta, maaşın asgari kısmı X şubesindeki X iban numaralı hesabına yatırılmakta, bakiye kısmı elden ödenmektedir. Gerek banka hesabına gerekse elden ödenmesi gereken maaş ödemeleri bazı aylar hiç ödenmemekte, genellikle de zamanında değil, parça parça ve eksik ödenmektedir. İşverenin yasal olarak ödemek zorunda olduğu Asgari Geçim İndirimi alacağı ücreti de ödenmemektedir.

4) Müvekkil işe başladığı tarihten itibaren işyerindeki sıkıntıların giderilmesi, maaşların gününde ve eksiksiz ödenmesi, sigortaya gerçek maaş üzerinden bildirimde bulunulması, yapılan fazla mesai ve diğer alacakların ödenmesi konusunda işverenden sürekli talepte bulunmuş, ancak hiçbir düzelme olmamıştır.  X tarihine gelindiğinde, bankaya yatacak aylık maaş ödemelerinden X ayı X TL, X ayı X TL, X ayı X TL, X ayı X TL, X ayı X TL, X ayı X TL ödemenin yapılmamış olması, yılbaşından itibaren elden ödenmesi gereken aylık X TL aylık ödemeleri yapılmaması, tüm aykırılıkların artarak devam etmesi karşısında iş akdini haklı sebeplerden feshettiğini, tüm hak ve alacaklarının üç gün içerisinde banka hesabına ödenmesini, aksi halde dava açacağını ihtar etmiştir. Müvekkil işyerine sadakati ve iş ahlakı gereğince X tarihine kadar çalışmaya devam etmiştir. Davalı tarafça bugüne değin herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

HUKUKİ ARAÇLAR: 4857 sayılı iş kanunu, 5521 sayılı yasa, HMK vd. ilgili mevzuat

İSPAT ARAÇLARI: İşyeri ve Sigorta kayıtları, İhtarname, Tanık beyanları, Banka Kayıtları, Emsal ücret araştırması, Bilirkişi, yemin vs. her türlü delil.

NETİCE ve TALEP:  Tüm bu izahat ve deliller neticesi olarak;

Haklı nedenle iş akdini fesheden müvekkilin, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak ve sonradan artırılmak koşuluyla şimdilik,

Kıdem Tazminatı için 500 TL,

Fazla Mesai alacağı için 500 TL,

Genel Tatil alacağı için 100 TL,

Yıllık İzin alacağı için 100 TL,

AGİ alacağı için 100 TL,

Ödenmemiş X yılı Kasım, X yılı Ocak, Şubat, Nisan, Mayıs, Haziran, X yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayları maaş alacağı için X TL  olmak üzere toplam X TL nin, her bir tazminat ve alacak için ödenmeleri gerektiği tarihlerden işletilecek en yüksek mevduat faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle beraber davalı işverene ödetilmesine karar verilmesi vekaleten arz ve talep olunur.(tarih)

İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi -13-

ADANA İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Davacı:

Vekili:

Davalı:

Konu: Tarafımızdan haklı nedenle iş akdinin feshinin kabulü ile fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı tutularak şimdilik 3.000-TL kıdem tazminatı alacağı, 1.000-TL fazla çalışma ücreti alacağı, 100-TL milli bayram ve genel tatil ücreti alacağı olmak üzere toplam 4.100-TL alacağın istemi hakkında.

Açıklamalar: Müvekkil davacı, 06/01/2010-29/07/2011 ile 01/12/2011-28/09/2014 tarihleri arasında davalı nezdinde yaklaşık dört buçuk yıl uzun yol tır şoförü olarak çalışmıştır. Davacı, iş akdinin fesih tarihi itibari ile 1.250-TL net maaş almakta idi. Maaşın asgari ücret kısmı banka hesabına yatmakta geriye kalan kısım ise elden ödenmekte idi. Davalı tarafından SGK’ya da asgari ücretten maaş bildirimi yapılmıştır. Ancak gerek tanık anlatımları gerekse mahkemece celp edilecek meslek kuruluşlarından alınacak görüşler doğrultusunda ağır vasıta uzun yol tır şoförünün (davacının) maaşının asgari ücret tarifesinin üzerinde olduğu kanıtlanacaktır.

Davacı, sabah iş olsun olmasın sabah 8.00’de işyerinde bulunmakta ve yine iş olsun olmasın 18.00’de işyerinden ayrılmakta idi. Cumartesi günü ise işin durumuna göre en erken 15.00–16.00 saatlerinde iş bırakılmakta bazı zamanlar iş beklenmekte ve geç saatlerde yola çıkılmakta idi. Sefer bekleme zamanlarında ise işyerinde mevcut kolileri taşıma-yerleştirme ve temizlik işleri şoförler tarafından görülmekte idi.  Bazı zamanlar ise sabah 4-5 gibi yola da çıkıldığı oluyor idi. Bu durum biraz nadir olmakla birlikte, çoğunlukla Cuma ve Salı günleri Çeşme Limanına “dorse işi” seferi yapılmakta, söz konusu günlerde sefere çıkma ihtimaline binaen işyerinde saat 24.00’e kadar beklenilmekte idi. Bu seferler şoförler arasında “dorse işi” olarak anılmakta ve yolun kısa olmasına rağmen gümrük işleri nedeniyle saatlerce sürebilmekte, saat 22.00 gibi yola çıkıldığında işin bırakılması gece 3-4’ü bulmakta idi. Davacının asıl işi “dorse işi” değildir. “Dorse işi” yapan şoförlerin maaşı 2.000-TL olup, davacı ara sıra bu işi yapmasına rağmen maaşı 1.250-TL’dir. Söz konusu fazla çalışmalar gerek tanık anlatımları ile gerekse takometre ve irsaliye kayıtları ile kanıtlanacaktır.

Davacı; Denizli, Uşak, Manisa, Aydın, Balıkesir, Konya, Ankara, İstanbul, Aliağa vb. yerlere mal taşımakta, bu taşımalarda aracın boşaltılması ve tekrar yüklenmesinin ve gidilen yerde hazır yüklenecek yük bulunmasının zaman alması nedeniyle bazı seferlerde gidilen yerlerde araç içerisinde kalınmakta ve yatılmakta idi. Davacının, bu seferler sonrası işi bırakması 2-3-4 günü ve çoğu zaman gece yarılarını bulmakta idi. Şehir dışı seferlerinde müvekkile yolun uzunluğuna göre günlük 20-30 TL civarında harcırah verilmekte idi, işyerinde iken yemek davalı tarafından karşılanmakta idi.

Dini bayramlarda bayram günleri çalışılmamakla birlikte milli bayramlarda çalışma yapılmakta idi. Ancak söz konusu çalışmışlıkların ücretleri de davalı tarafından ödenmemiştir.

Ayrıca, davalı şirketin sahibi tarafından davacıya karşı olmasa bile bazı çalışanlara küfürler edilmekte ve çalışanlar sık sık azarlanmakta idi. Her ne kadar davacıya yönelik bir eylem olmasa dahi, bu durum davacının, kendini kötü hissetmesine ve acaba bize karşıda bu şekilde bir davranış sergilenecek mi? korkusu ve çekincesi içerisinde, huzursuz bir biçimde çalışmasına neden olmuştur. İşyerinde, yöneticiler tarafından işçilere karşı mesafeli tutum ve davranışlar bir yana baskıcı  ve onur kırıcı bir yönetim hakimdir. Fazla mesai ve tatil ücretlerinin ödenmemesi bir yana davacının işten ayrılmasının başında, işçilere karşı sergilenen tutum ve davranışlar gelmektedir.

Hukuki Nedenler : 4857 sayılı kanun ve diğer yasal mevzuat.

Yasal Kanıtlar: İşyeri Sicil Dosyası, takometre örnekleri, sevk irsaliyeleri, tanık anlatımları, meslek kuruluşlarından alınacak görüşler, bilirkişi incelemesi, nüfus ve SGK kaydı, yüksek mahkeme kararları vs. yasal kanıtlar.

Sonuç ve İstem: Davalının iş kanunun emredici kurallarına aykırılıkları nedenleriyle tarafımızdan haklı nedenler ile iş akdinin feshinin kabulü ile fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı tutularak şimdilik ;

A) 000 TL kıdem tazminatının, fesih tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte,

B) 000 TL fazla çalışma ücretinin, dava tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte,

C) 100 TL ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin, dava tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,

D) Yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

Davacı Vekili

İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi -14-

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Müvekkilin iş akdinin, müvekkil tarafından haklı nedenle feshi nedeniyle 6100 sayılı HMK 107. Md gereğince müvekkile ödenmeyen işçi hak ve alacaklarının -her birinin ayrı ayrı faizleriyle birlikte ve ileride bilirkişi incelemesi ve işveren taraf bilgi ve belgeleri ile belirli hale geldiğinde talep artırım dilekçesiyle taleplerimizi artırılma haklarımız saklı kalmak kaydı ile- tahsili talebinden ibaret belirsiz alacak davasıdır.

HARCA ESAS DEĞER: 2.300,00 TL

AÇIKLAMALAR

MÜVEKKİLİN HİZMET SÜRESİ VE GÖREVİ:

Müvekkil davalı iş yerlerinden ve asıl işveren olan X Bünyesinde 05.05.2006 tarihinden beri çalışmaktadır. Alt işveren Y Ltd. Şti. ile de çalışmış olup, iş akdi 04.11.2016 tarihinde bildirim yapılmaksızın ve ortada haklı ve geçerli bir neden olmadan sonlandırılmıştır. Müvekkil davalı şirkette SATIŞ TEMSİLCİSİ olarak çalışmıştır. Alt işveren sıfatına haiz olan Y’nin ürünlerinin satışını yaptığından aralarındaki asıl işveren-alt işveren ilişkisi nedeniyle de müvekkil SADECE X şirketine ait olan ürünleri araç ile marketlere ve bakkallara satışını, pazarlamasını, gerektiğinde tahsilatını ve stand dizimini yapmaktadır. Müvekkilin görevi ve hizmet süresi tanık anlatımları ispat edilecektir.

MÜVEKKİLİN ÜCRETİ:

Müvekkil davalı işyerinde en son net olarak 3.000,00 TL ile çalışmıştır. Müvekkil maaşının yanında ayrıca her ay 500,00 TL X şirketinden gelen prim almaktaydı. Bu primler X tarafından verilmekte idi. Bu ödemeler alt işveren Y tarafından gerçekleşmekteydi. Verilen primlerin her ay verilmesi söz konusu olduğu gibi bazen 2-3 ayda bir toplu ödenmesi de söz konusu olmaktaydı. Müvekkilin maaşı asgari ücret + prim olarak bankadan yatmaktaydı. Bu nedenle de kayıtlarda yapılan ödemelere ilişkin rakamlarda farklılıklar görülmektedir. Müvekkilin öğle yemekleri iş yeri tarafından karşılanmaktaydı. Müvekkile yemek ücreti olarak 350,00 TL verilmekte ve son 3 senedir de servis hizmeti sağlanmaktaydı. Bu durum müvekkilin giydirilmiş ücret hesabında dikkate alınmalıdır. Müvekkilin ücretine ilişkin olarak tanık anlatımları ile birlikte müvekkilin görevi, kıdemi yaptığı işin mahiyetinin belirtilerek alınacak emsal ücret araştırması ile iddialarımız ispat edilecektir.

MÜVEKKİLİM , İŞ AKDİNİ ORTADA HAKLI VE GEÇERLİ BİR SEBEP YOK İKEN SONA ERDİRİLMİŞTİR.

Müvekkil davalı işyerinde iş görme borcunu layıkıyla yerine getirmesine karşılık davalı işveren tarafından müvekkilin hakları kendisine tanınmamıştır. İşin şartları ağır olmasına rağmen (satış elemanı yapmış olduğu satışın bedelini bayiden alamaz ise bu miktarın maaşından kesilmesi, araca eksik mal yüklendiğinde alt işveren Y’nin sorumlu olmayıp satış elemanının sorumlu olması gibi) görevini hep eksiksiz bir şekilde yerine getirmiştir. Müvekkilimin bu kadar özveride bulunmasına rağmen kendisine hakları tanınmadan sözleşmesi feshedilmiştir. İşbu nedenlerle müvekkilimin  kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, 2012-2014 yılları arası 1(bir) hafta kullanılan yıllık izin dışında kalan kullandırılmayan yıllık izinler, hafta tatili, resmi tatil (milli ve dini bayram) alacakları  mevcuttur.

MÜVEKKİLİMİZİN FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ ÖDENMEMİŞTİR.

Müvekkil davalı işyerinde haftanın 6 (altı) günü günü 07:00 – 18:00/19:00/20:00 saatleri arasında çalışmış olup, öğle yemeği arası izni 1 (bir) saat olarak kullandırılmıştır. Bu çalışma saatleri haftasonu içinde aynıydı. Müvekkilin yapmış olduğu fazla mesailerinin ücreti hiçbir surette ödenmemiştir. Tüm bu durum tanık anlatımları ile sübuta erecektir.

MÜVEKKİLİMİZİN GENEL TATİL ÜCRETLERİ ve HAFTA TATİLİ ÜCRETLERİ ÖDENMEMİŞTİR

Müvekkilimiz davalı işyerinde tüm dini ve milli bayramlarda ve tüm resmi tatillerde çalışmıştır. Ancak müvekkilimize hak ettiği halde genel tatil ücreti alacakları ödenmemiştir. Müvekkil dini bayramların son günlerinde çalışıyordu. Bu husus tanık anlatımları ile ispatlanacaktır. Bu nedenle genel tatil ücreti alacağımız mevcuttur.

MÜVEKKİLİMİZE YILLIK İZİNLERİ EKSİK KULLANDIRILMIŞTIR.

Müvekkilimize hizmet süresi boyunca yıllık izinleri kullandırmamış olup (2012- 2014 yılları arasında sadece 1 -bir- hafta izin kullanmış diğer izin hakları bu sürelerde kullandırılmamıştır), iş akdinin feshi tarihinde muaccel hale gelen yıllık izin alacaklarının ödenmesini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER: 4857 sayılı İş kanunu ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: 1-İşyeri kayıtları (celbini talep ederiz)

Müvekkilin çalışma koşulları ve dava dilekçemizde iddia ettiğimiz diğer maddi vakıaların ispatına yarar delilimizdir.

2-Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıtları (celbini talep ederiz)

Müvekkilin hizmet süresini kanıtlar yönden yarar delillerimizdir.

3- Bilirkişi

Müvekkilin dava ile talep ettiğimiz alacaklarının miktarlarının tespiti ve dava dilekçenizde ifade ettiğimiz diğer maddi vakıaların ispatına yarar delilimizdir.

4- Emsal Ücret Araştırması

Müvekkilin ücretinin ispatı bakımından delilimizdir.

5- Yargıtay İçtihatları

Müvekkilin dava ile talep ettiğimiz üzere işçilik alacaklarının ödenmesi gerekeceğinin ispatına yarar delillerimizdir.

6- Yemin

Sayın mahkemece lüzum görüldüğü taktirde dava ile iddia ettiğimiz maddi vakıaların ispatına yarar delilimizdir.

7- Tanıklarımız

Tanıklarımız; işyerindeki çalışma koşulları, çalışma şartlarına, fazla mesainin olduğuna, müvekkilin ücret miktarı bakımından ve dava dilekçemizde ifade ettiğimiz diğer maddi vakıalara ilişkin hususlarda tanıklık edeceklerdir.

8- Banka hesapları

Müvekkilin banka hesap hareketlerinin ispatına yarar delillerimizdir.

9- Her türlü yasal sair delil

NETİCE VE TALEP: Yukarıda belirtilen nedenlerle 6100 sayılı HMK 107 md. gereğince alacak miktarı bilirkişi incelemesi ve davalı taraf bilgi ve belgeleri ile belirli hale geldiğinde talebimizi belirlenen miktara tamamlama hakkımız saklı kalmak kaydı ile ve ileride kesin olarak belirlenecek ve talep artırım dilekçesi ile artırılacak tutarları da kapsamak üzere;

1.000,00 TL kıdem tazminatı alacağının ileride kesin olarak belirlenecek ve talep artırım dilekçesi ile artırılacak tutarı da kapsamak üzere, akdin feshi tarihinden itibaren yasal faizden aşağı olmamak kaydıyla işleyecek en yüksek banka faiziyle birlikte davalıdan tahsiline,

1.000,00 TL İhbar tazminatı alacağının alacağının ileride kesin olarak belirlenecek ve talep artırım dilekçesi ile artırılacak tutarı da kapsamak üzere, akdin feshi tarihinden itibaren yasal faizden aşağı olmamak kaydıyla işleyecek en yüksek banka faiziyle birlikte davalıdan tahsiline,

100,00 TL net fazla mesai ücret alacağının ileride kesin olarak belirlenecek ve talep artırım dilekçesi ile artırılacak tutarı da kapsamak üzere, temerrüt tarihinden itibaren yasal faizden aşağı olmamak kaydıyla işleyecek en yüksek banka faiziyle birlikte davalıdan tahsiline,

100,00 TL net ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağının ileride kesin olarak belirlenecek ve talep artırım dilekçesi ile artırılacak tutarı da kapsamak üzere, akdin feshi tarihinden itibaren yasal faizden aşağı olmamak kaydıyla işleyecek en yüksek banka faiziyle birlikte davalıdan tahsiline,

100,00 TL yıllık izin alacağı ileride kesin olarak belirlenecek ve talep artırım dilekçesi ile artırılacak tutarı da kapsamak üzere, temerrüt tarihinden itibaren yasal faizden aşağı olmamak kaydıyla işleyecek en yüksek banka faiziyle birlikte davalıdan tahsiline,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ederim.

DAVACI VEKİLİ

Kıdem Tazminatı Dava Dilekçesi -15-

ADANA İŞ MAHKEMESİ’NE 

DAVACI :

VEKİLLERİ :

DAVALI:

KONU: Davacının iş akdinin haksız olarak feshedilmesi sebebiyle  kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti alacağı, fazla mesai ücreti alacağının davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmesi istemimiz hk

HARCA ESAS DEĞER : 1200,00 TL

AÇIKLAMALAR:

1-) 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. Maddesi çerçevesinde 23.05.2019 tarihi itibariyle başvurulan arabuluculuk faaliyeti sonucunda yukarıda isimleri belirtilen müvekkil davacı ve davalı arasında anlaşmaya varılamamış olup buna ilişkin 11.10.2019 tarihli son tutanağın aslı/arabulucu tarafından onaylanmış bir örneği ekte yer almakta olup anlaşma sağlanamadığı için işbu davayı açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.  ( Ek-1: 11.10.2019 tarihli Arabuluculuk  son tutanağı aslı)

2-) Müvekkil davalı şirket nezdinde 13.07.2018 tarihinde şoför olarak çalışmaya başlamıştır. Müvekkil çalışmasına devam ederken 21.09.2019 tarihinde  hiçbir neden belirtilmeksizin  müvekkile  iş akdinin feshedildiği,  ayrıca hiçbir hak ve alacağı olmadığı belirtilmiştir.

Müvekkil hangi sebeple iş akdine son verildiğini sormasına karşın, davalı şirket yetkililerinden hiçbir cevap alamamıştır.  Davalı şirket tarafından bu şekilde haksız olarak iş akdinin feshedilmesine karşın müvekkile herhangi bir şekilde kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi de yapılmamıştır.

Müvekkilin davalı işyerinde 1 yıldan fazla kıdemi mevcut olduğundan ve iş akdi davalı işverence haksız olarak feshedildiğinden kıdem tazminatına hükmedilmesini ayrıca davalı işverence ihbar sürelerine de uyulmadan derhal fesih yapıldığından ihbar tazminatına da hükmedilmesini arz ve talep ederiz.

3-) Müvekkilin almakta olduğu  son  net ücret  2.350,00 TL’ dir. Ayrıca müvekkile her ay 410,00 TL miktarlı  X yemek kartı da verilmekteydi.  Sayın mahkemenizce X Yemek kartına ilişkin olarak X Kurumsal Hizmetler X” adresinden  belgelerin de celbini arz ve talep ederiz.

4-) Müvekkil çalışmış olduğu süre boyunca sabah 08.00 – 19.00 saatleri arasında çalışmıştır. Ancak müvekkile bu fazla çalışmasına karşı hiçbir ödeme yapılmamıştır. Bu sebeple müvekkilin yapmış olduğu ancak tarafına ödenmeyen fazla mesai ücretlerinin davalıdan  tahsiline karar verilmesini arz ve talep etmekteyiz.

Davalı işveren şirkette parmak izi uygulaması bulunmakta olup, müvekkil sabah  08.00 da işe giriş yaparken ve akşam 19.00 da çıkış yaparken parmak izini okutmaktadır. Bu sebeple fazla mesai tespit edilirken, bilirkişiye gerekirse yerinde inceleme yetkisi verilmesini ayrıca davalı kurumdan da parmak izi okutmasına ilişkin verileri sunmasının istenmesini arz ve talep  ederiz. Ayrıca parmak izi cihazlarında çalışanlar aleyhine oynama yapılıp yapılmadığı hususunun da dikkate alınmasını arz ve talep ederiz.

Ayrıca yargılama aşamasında dinleteceğimiz tanıklarımızın beyanları ile de netlik kazanacaktır.

5-) Müvekkilin, davalı şirket nezdinde yapmış olduğu çalışması karşısında hak etmiş olduğu yıllık izinleri müvekkile hiç kullandırılmamış olup, müvekkilin yıllık izin alacağı mevcuttur. Bu sebeple yıllık izinlerine ilişkin hak etmiş olduğu ücretlerin davalıdan tahsiline karar verilmesini arz ve talep etmekteyiz.

Yukarıda açıklanan sebeplerle  müvekkilin iş akdi haklı bir neden olmaksızın haksız olarak derhal ve kötüniyetli sona erdiğinden  kıdem tazminatı ve ihbar taleplerimizin kabulüne karar verilmesini, davacı müvekkile çalıştığı süre boyunca fazla mesai ücreti ve yıllık ücretli izin alacağı ödenmediğinden fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti  istemimizin Kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz.

DELILLER :

1-)Hizmet Dökümü

2-)İşyeri şahsi sicil dosyası ve özlük dosyası, bordrolar,

3-) Hesap ekstresi ve kayıtları ( İlgili banka şubesinden istenmesine)

4-)Bilirkişi İncelemesi, keşif

5-)SGK şahsi sicil dosyası

6-)Tanıklar ( Bilhare sunulacaktır)

7-) Davalı şirket parmak izin kayıtları,

İSTEM SONUCU :Yukarıda açıkladığımız nedenler ile DAVANIN KABULÜNE Karar verilmesi ile;

1-) Fazlaya ilişkin tüm talep, ıslah ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla ve fesih tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanmak suretiyle 500,00 TL kıdem tazminatının (brüt) davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmesini ( Kısmi dava)

2-)  Fazlaya ilişkin tüm talep, ıslah ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla ve dava tarihinden itibaren yasal faiz  uygulanmak suretiyle 500,00 TL ihbar tazminatının  (brüt)davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmesini ( Kısmi dava)

3-) Fazlaya ilişkin tüm talep, ıslah ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla ve fesih tarihinden itibaren yasal  faiz oranı uygulanmak suretiyle 100,00 TL yıllık izin ücretini  ( brüt) davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmesi,( Kısmi dava)

4-)  Fazlaya ilişkin tüm talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla ve dava tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte 100,00 TL fazla mesai ücretinin  ( brüt) davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmesini(6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca deliller toplandıktan ve bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra toplam fazla mesai ücreti belirleneceğinden, davacının fazla mesai ücretinin tespitine, rakamsal olarak toplam zarar tespit edildikten sonra tespit edilen rakam üzerinden bu konudaki bakiye harcı tamamlamak üzere tarafımıza süre verilmesine ve tespit edilecek fazla mesai ücretinin tamamının davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine) ( Belirsiz alacak davası )

5-) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına, yasal kesintilerin infazda dikkate alınmasına karar verilmesini saygıyla talep ederiz. (tarih)

Ekler:

 • Arabuluculuk son tutanak ASLI
 • Onaylı vekaletname sureti

DAVACI VEKİLİ

İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi -16-

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Haksız olarak işten çıkarılan müvekkilin, toplanacak delillere göre, kıdem ve ihbar tazminatı ile ödenmeyen ücret, fazla çalışma, genel tatil, yıllık izin ücret alacakları belirlenerek, her bir tazminat ve alacak için ödenmeleri gerektiği tarihlerden işletilecek faizleri, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverene ödetilmesi talebimiz hak.

HARCA ESAS : 7500 TL (Fazlaya ilişkin haklar saklıdır.)

AÇIKLAMALAR

Müvekkilim, X’de X bulunan isimli işyerinde 04.05.2018 tarihinde Temizlikçi ve Şef Garson olarak 06.06.2019 tarihine kadar çalışmış, daha sonra davalı işverence 06.06.2019 tarihinde müvekkilimi haklı sebep olmaksızın işten çıkarmıştır. Müvekkilim haklı sebep olmaksızın işten çıkarılması nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanmıştır. Dolayısıyla müvekkilimin haksız yere işten çıkarılması nedeniyle ödenmesi gereken şimdilik 1.000 TL ( Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ) kıdem tazminatının iş akdinin sona erdiği tarih olan 28/04/2019 tarihinden itibaren TL mevduata bankalarca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi ile tarafımıza ödenmesine karar verilmesini talep ederiz.

Müvekkilim, 04.05.2018 – 06.06.2019 tarihleri arasında davalı yana bağlı olarak Otel isimli Otelde aylık 2300 TL ücret karşılığında Temizlikçi ve Şef Garson olarak sabah 08:00 ile akşam 18:00 arasında çalışmıştır. Müvekkilim toplam 5900 TL maaş alacağını davalı işverenden alamamış, ücretini ısrarlı bir şekilde istemesi nedeniyle davalı işveren tarafından haklı sebep olmaksızın 06/06/2019 tarihinde işten çıkarılmıştır. Müvekkilim işten çıkarılmasından sonra davalı işverence SGK’ya bildirimde bulunulurken 1 numaralı kod ile işverence işten çıkarıldığı Sgk kayıtlarının celbi istenildiğinde açıkça görülecektir. Sgk’ya bildirimde bulunurken mevcut Kod’un 4 olması gerekir iken işverence 1 olarak gösterilmiştir. Sgk’ya söz konusu bildirim doğru olarak yapılmamıştır. Müvekkilimin ödenmeyen ücret alacağı olan 5900 TL’nin iş akdinin sona erdiği tarih olan 06.06.2019 tarihinden itibaren TL mevduata bankalarca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi ile tarafımıza ödenmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

Müvekkilim 2018 yılında işe girmesi ile birlikte Haziran döneminden-Eylül dönemine kadar(Haziran-Temmuz-Ağustos) Otel işlerinin yoğun olması nedeniyle yaz süreci boyunca haftada altı gün gündüz 08.00 ile akşam 22:00 arasında 14 saat olmak üzere haftada toplamda 84 saat çalışmıştır. Müvekkilime çalıştığı dönemlerde herhangi bir fazla çalışma ücreti ödenmemiştir. Şimdilik fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere 200 TL fazla çalışma alacağının dava tarihinden itibaren yasal faizi ile tarafımıza ödenmesine karar verilmesini talep ederiz. Müvekkilimin yaz dönemi boyunca günde 14 saat ve haftada altı gün çalıştığına ilişkin aynı çalışma dönemlerinde birlikte çalıştığı çalışma arkadaşları yani tanıklarımız mahkemeye bilahare bildirilecektir.

Müvekkilim, çalıştığı işletmenin Otel olması ve 7/24 açık bulunması nedeniyle bayram ve resmi tatillerde de çalışmış, ancak davalı işveren tarafından UBGT alacağı ödenmemiş ve bunun yanında hak kazandığı yıllık izni kendisine kullandırılmadığı gibi bu izne karşılık gelen tutar da müvekkilime ödenmemiştir. Müvekkilim haklı sebep olmadan işten çıkarılması nedeniyle işbu alacaklara hak kazanmıştır. Şimdilik fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere 100 TL UBGT alacağı ve 100 TL yıllık izin alacağının dava tarihinden itibaren yasal faizi ile tarafımıza ödenmesine karar verilmesini talep ederiz.

Müvekkil davalı yana ait Otel isimli işletmede 13 ay çalışmış ve haklı sebep olmaksızın işten çıkarılması nedeniyle aynı zamanda ihbar tazminatına da hak kazanmıştır. İş Kanunun 17. Maddesi uyarınca 4 haftalık ihbar tazminatına hak kazanmıştır. Şimdilik fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere 200 TL ihbar tazminatının dava tarihinden itibaren yasal faizi ile tarafımıza ödenmesine karar verilmesini talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER:  İK, HMK. BK. ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: Davalı yanın sunacağı delillere karşı delil bildirme hakkımızı saklı tutma kaydıyla; Arabuluculuk Anlaşamama Tutanağı, SGK Hizmet Dökümü (celbi talep olunur), SGK Kayıtları (celbi talep olunur), yemin, tanık, bilirkişi vs. her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda beyan edildiği üzere fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere 1000 TL kıdem tazminatı, 5900 TL ücret alacağı, TL 200 TL ihbar tazminatı, 200 TL fazla çalışma alacağı, 100 TL UBGT alacağı ve 100 TL yıllık izin alacağının davalı işverenden alınarak tarafımıza verilmesine karar verilmesini,  dava harç ve masrafları ile vekalet ücretinin karşı yana bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. (tarih)

 Davacı Vekili

EK 1- Arabuluculuk anlaşamama tutanağı

EK 2- Yetki Belgesi

EK 3- Vekâletname Sureti      

İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi -17-

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİNE

ADLİ YARDIM TALEPLİDİR

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU:  Ücret alacağı, kıdem tazminatı, ücretli yıllık izin alacağı, fazla çalışma ücreti, hafta tatili, asgari geçim indirimi, ulusal bayram ve genel tatili  ücretleri alacağının tahsili istemidir.

DAVA DEĞERİ: Ücret alacağı için 10 TL, kıdem tazminatı   için 10 TL,  Asgari geçim indirimi için 10TL  , yıllık izin ücreti için 10 TL‘lik   alacağın  fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalması kaydıyla KISMİ  dava olarak, fazla çalışma için 10 TL, hafta tatili için 10 TL, ulusal bayram ve genel tatil ücret  için 10 TL’lik alacağın  fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalması kaydıyla ise BELİRİSİZ ALACAK davası olmak üzere toplamda 70 TL ve  her bir tazminat ve ücret alacağının ödenmeleri gerektiği tarihten işletilecek en yüksek mevduat faizleri, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalıya ödetilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil 17/07/2017 tarihinde davalı şirketin Uşak ilinde bulunan şantiyesinde aylık net 3000,00 Türk Lirası ücret karşılığında kepçe operatörü olarak çalışmaya başlamış olup 18/08/2017 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumuna sigortalı işe başlama bildirimi gecikmeli bir şekilde yapılmıştır. Müvekkil hak etmiş olduğu ücret alacaklarını alamadığından 4857 Sayılı İş Kanunu 24/1(e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,) gereği iş sözleşmesini 11/09/2018 tarihinde haklı nedenle feshetmiştir.

Müvekkilin çalışma saatleri taraflar arasında yapılan iş sözleşmesi gereği 08.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiş ve uygulanmıştır. Müvekkil haftanın yedi günü yukarda alılan saatler arasında çalışmış ve kanuni hakkı olan hafta tatili, iki haftada bir kullandırılmıştır. Bunun karşılığında ise herhangi bir fazla çalışma ücreti kendisine ödenmemiştir.

Dini bayramlar dışında genel tatil ve ulusal bayram günlerinde çalıştırılmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu Madde 47 – Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. hükmü yer almaktadır. Müvekkilim anılan günlerde çalışmış olup bu çalışmalarının karşılığı olan ve ayrıca ödenmesi gereken ücret kendisine ödenmemiştir.

4857 sayılı İş Kanunu Madde 53 – İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez .hükmü yer almaktadır. Müvekkilin davalı işveren yanında işe başlama tarihi 17/07/2017, işten ayrılma tarihi ise 11/09/2018’dir. Çalışma süresi göz önünde bulundurulduğunda müvekkile mezkûr kanun maddesinin 4. Fıkrasının a bendi gereği 14 gün olan, vazgeçilmez nitelikteki yıllık ücretli izin hakkı kullandırılmamıştır. Mezkur  kanun  Madde 59 – İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar. Müvekkile kullandırılmayan yıllık ücretli izni karşılığında anılan maddede öngörülen ücret de ödenmemiştir.

Müvekkil ile davalı işveren arasında kurulan iş akdi gereği aylık net ücret 3000 TL olarak kararlaştırılmıştır. 4857 sayılı İş Kanununun 32. Maddesinin 5. Fıkrası şu şekildedir; Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir. Davalı işverence ücreti aylık olarak ödenmemiş yalnızca 5.000,00 TL banka aracılığıyla, 15.000,00 TL ise çek vermek suretiyle ödenmiştir. Belirtilenler dışında herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Ayrıca müvekkilin sigorta primleri, ücreti nispetiyle değil asgari ücret baz alınarak yapılmıştır. Yargıtay Hukuk Dairesi 18.01.2005 tarih 2044/24571 E. 2005/13555 K. sayılı kararında    “Davalı savunmasında davacının asgari ücretle çalıştığını ileri sürmektedir. Davacı ise aylık net 460.000.000TL aldığını dava dilekçesinde açıklamıştır. Gerçek ücretin saptanabilmesi için fesih tarihindeki ve diğer işçilik haklarının gerçekleştiği tarihteki ücretin ne olabileceğinin davacının kıdemi, yaptığı iş ve işyerinin özellikleri dikkate alınarak meslek kuruluşundan sorulmalı ve alınacak cevaba göre hüküm kurulmalıdır.  Gerekçede belirtildiği üzere uzun yıllardan beri usta olarak çalıştığı anlaşılan bir kimsenin asgari ücret ile çalıştığı kabul edilemez ise de hesaplamalara baz alınan ücretin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da araştırılması gereken bir konu niteliğindedir. Az önce açıklandığı üzere durumun açıklığa kavuşturulması için meslek odasından ücretinin tahkik edilmesi zorunludur. O halde karar bu yönden bozulmalıdır.’’ demektedir. Müvekkil kepçe operatörü olup işin vasfı değerlendirildiğinde teknik bilgi ve beceri gerektirdiği, operatörlük belgesi ve G sınıfı ehliyet belgesi sahibi olarak icra edilebilecek bir iş olması hasebiyle asgari ücretle çalışılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ortadadır.

Müvekkil 17/07/2017 tarihinden işten çıkarılma tarihi olan 11.09.2018 tarihine kadar çalışmış olup kıdem tazminatımızı bu sigortasız çalışılan dönemleri de kapsayacak şekilde talep etmekteyiz. Bu durum da tanıkla ispat edilecektir. Ayrıca davacı tarafından kıdem ve diğer işçi alacaklarının istendiği Yargıtay’ın 7 Hukuk, 03/11/2014, E. 2014/9313 sayılı kararında işçinin çalışma suresini ispat etmek için hizmet tespit davası açmak zorunda olmadığını açıkça ifade etmektedir. Nitekim söz konusu kararda “..Mahkeme tarafından davacının çalışmasının sigortasız olduğu, önce çalışmanın varlığının kanıtlanması amacıyla hizmet tespit davası açılması, hizmetin varlığının kanıtlanmasından sonra alacaklar bakımından araştırma yapılması gerektiği, davacı olan tarafa hizmet tespit davası açılması yönünden süre verilmesine rağmen dava açılmadığı, davanın ispatlanamamış olmasıyla davanın reddine karar verilmiştir. Davacı, işçi alacaklarının tahsili için dava açmıştır. Hiç kimse, hizmet tespiti davası açmaya zorlanamaz. Hizmet tespit davası sosyal güvenlik hakkını ilgilendirmektedir. Bir kişinin işçi sayılması için illa ki SSK’lı çalışması gerekmez. Davacı tanıklarının davacının davalının yanında çalıştığı süre ile çalışma gün ve saatlerine dair somut bilgiler verdikleri görülmektedir. Bu sebeplerle açılan davanın toplanmış olan delillere göre esastan değerlendirilmesi gerekirken, yerinde olmayan bir gerekçeyle reddi hatalı olup bozma nedenidir”

Müvekkilin ücretleri aylık olarak ödenmediği ve eksik ödenmediği için ücrete AGİ’ler tam yansıtılmamış olup müvekkilin son maaşı 3.000,00 TL’dir.

YASAL NEDENLER: 4857 sayılı İş Kanunu, 6100 sayılı HMK.m.107, 109 ve diğer hükümleri, 5510 sayılı Yasa vb. ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER: İşyeri ve sigorta kayıtları, kolluktan istenecek işyeri personel kimlik bildirim kayıtları,  tanıklar, bilirkişi raporu vs. her tür kanıt ve yasal  mevzuat.

SONUÇ VE TALEP : Sunulan nedenlerle fazlaya ilişkin alacak taleplerimiz saklı kalmak kaydıyla ;

 1. Müvekkil ödeme gücünden yoksun olduğu için öncelikle adli yardım talebimizin kabulüne karar verilmesini,
 2. Şimdilik Ücret alacağı için10 TL, Kıdem Tazminatı için 10 TL ,  Asgari Geçim İndirimi için 10TL , Yıllık İzin ücreti için 10 TL, Fazla Çalışma için 10 TL, Hafta Tatili için 10 TL ,ulusal bayram ve genel tatil ücret  için 10 TL alacaklarının 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca yapılacak yargılama ve toplanacak delillerle belirlenmesinden sonra, her bir tazminat ve ücret alacağının ödenmeleri gerektiği tarihten işletilecek en yüksek mevduat faizleri davalıya ödetilmesine.
 3. Yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle davalıya ödetilmesine davacı adına vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Ek: Arabulucu Son Tutanağı, Vekâletname, Fakirlik belgesi

İşçilik Alacağı (Evlilik Nedeniyle İşten Çıkarılan İşçi) -18-

ADANA İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI:

 

VEKİLİ:

DAVALI:

DAVA: ALACAK (İşçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan)

DAVA DEĞERİ: 450.00 TL (fazlaya ilişkin hak ve alacakların saklı kalması yoluyla şimdilik harca esas değer)

 

AÇIKLAMALAR:

Davacı müvekkil, davalı X Ticaret Limited Şirketi ‘ne bağlı bir Rehabilitasyon Merkezinde  Eğitici Öğretmen olarak  işe giriş yapmış 3 yılı aşkın süredir bu şirkette çalıştıktan sonra ,  davacı müvekkil 06.06.2019 tarihinde evlenmiş ve iş akdini EVLİLİK SEBEBİYLE X tarihinde sona erdirmiştir.

Davacı işçi davalı şirket bünyesinde ilk olarak 10/05/2016 tarihinde işbaşı yapmış , aralıksız olarak 18/06/2019 tarihine  kadar davalıya ait işyerinde çalışmış , ancak davacı müvekkil X, EVLİLİK sebebiyle işten ayrılacağını, haklarının ve alacaklarının kendisine ödenmesi için davalı işverene gerekli bildirimleri yapmış olup , davalı işveren tarafından ise müvekkilin hiçbir hak ve alacağı ödenmemiş ve 18/06/2019 tarihinde de bu iş akdi sona ermiştir.

Davacı müvekkil, davalı şirket bünyesinde  çalıştığı süre zarfında tüm özen ve sadakat yükümlülüklerini yerine getirmiş, işverenin emir ve talimatlarına bağlı kalmış, çalıştığı süre boyunca iş arkadaşları , öğrenciler , veliler  ve işveren temsilcileriyle sorun yaşamamıştır. Davacı müvekkilin çalıştığı dönem içerisinde verimsizliğinden ya da başkaca bir olumsuzluğundan bahsedilmemektedir.

Evlilik sebebiyle işten ayrılan Davacı Müvekkil X hak etmiş olduğu  kıdem tazminatı alacağı hiç ödenmediği gibi diğer işçilik alacakları da ödenmemiştir.

İş sözleşmesi sona erdikten sonra tarafımızca  arabuluculuğa başvurulmuş ve 11/10/2019 tarihinde arabuluculuk süreci başlamıştır. Ancak taraflar arasında anlaşma yapılamamış 18/10/2019 tarihinde Arabuluculuk süreci olumsuz olarak  bitmiştir. Böylelikle dava şartı olan arabuluculuğa başvuru zorunluluğu da yerine getirilmiştir.

Davalı işveren tarafından davacının ücreti resmiyette asgari ücret üzerinden gösterilmiş ve bu miktar bankaya yatırılarak ödenmiş, üzeri ücret ise elden belgesiz olarak verilmiştir. Davacının son aylık ücreti 2.800 TL NET olup bunun 2.000 TL ‘si banka aracılığı ile kalan 800 TL ise elden nakit olarak ödenmiştir.

Ayrıca Davacı işçinin maaşı düşük gösterildiği için Sigorta primleri eksik yatırılmış ve sosyal güvenlik hakları da ihlal edilmiştir.

Davacı X, davalı işverenin yanında 3 yıldan fazla bir zamandır çalışmış   olmasına karşın kendisinin Yıllık İzinlerinin tamamı kullandırılmamıştır. Toplamda kullanılmayan 35 günlük yıllık izin bulunmakta olup , bu kullanılmayan 35 GÜNLÜK yıllık izinlerin de ücretleri davacıya ödenmemiştir.

Davacı işçinin fazla çalışma ücretleri de ödenmemiştir.

Davacı işçi işe girdiği tarihten itibaren ilk 1 buçuk yıl boyunca, haftanın 6 günü olmak üzere  sabah saat 10:00 da işbaşı yapmış aksam 18:45‘te mesaisi bitmiştir.

Bu 1 buçuk yıl sonrasındaki süreçte ise arada bir hafta tatili 2 güne çıkartılmış fakat bu durum bir düzene oturtulmamış, bazı zamanlar haftada 1 gün tatil yapılırken bazı zamanlarda 2 gün tatil yapılmıştır. Davalı şirket bünyesinde çalışılan süre boyunca davacı müvekkilin çalışma sürelerinde herhangi bir azalma olmamış , hatta çoğu zaman müvekkil kendi dersi olmadığı halde başka derslere de girmiş fakat davalı işveren bunu kayıt altına almamıştır.

Hatta ve hatta müvekkilin sabah 10:00 ile akşam 18:45 aralığında okulda olduğu halde bazı günler davalı işveren tarafından kötü niyetli olarak bu çalışma saatleri az gösterilmiş ya da hiç gösterilmemiş olup , bu durum tarafımızca yeni ve haricen öğrenilmiştir.

Davacı müvekkil çalıştığı 3 yıl boyunca hiçbir zaman mazeretsiz yere işini aksatmamış olup , aksine neredeyse her gün fazladan çalışmalar yapmış, kendi dersleri dışında boş olan dersler varsa onlara da girmiş , 3 yıl boyunca çok az yıllık izin kullanılmasına rağmen  davalı işveren tarafından davacı müvekkilin primleri düşük gösterilmiş , hak kaybı yaşamasına sebebiyet olunmuş, tüm gün okulda olduğu bazı günler okulda değilmiş gibi gösterilmiş, kendi derslerine ek olarak başka derslere girdiği halde bunlara ilişkin hakları ödenmemiş, kayıt altına alınmamış, davalı işveren tarafından müvekkilin hak ve alacakları defalarca kez ihlal edilmiştir.

Davacı işçiye ilk işe girerken yemek hizmeti verileceği veyahut yemek ücretinin kendisine muhakkak ödeneceği hususunda taahhüt verilmiş, çalışmanın başladığı ilk 1 yıl içerisinde yemek hizmeti verilmiş sonraki 2 yıl içerisinde ne yemek hizmeti ne de yemek ücreti verilmemiş bu husus yöneticilerle konuşulduğunda yemek ücretlerinin verileceği defalarca kez tekrarlanmış fakat 2 yıl boyunca hiçbir ödeme yapılmamış ve yemek hizmeti verilmemiştir.  Müvekkil ve diğer iş arkadaşları ise öğle yemeklerini kendi bütçelerinden harcamak zorunda kalmışlar ve bu yemek ücretleri davacı müvekkile ödenmemiştir.

Davalı işveren tarafından davacı işçinin maaşından otomatik olarak  bireysel emeklilik sistemi için 3 aylık bir kesinti yapılmış( 2018 yılı haziran,  temmuz ,ekim aylarına ilişkin olmak üzere ) davacı işçi bu kesintinin yapılmamasını ve yapılan kesintinin kendisine geri ödenmesi için davalı işverene talepte bulunmuş davalı işveren de bu ödemeyi yapacağını beyan ve taahhüt etmesine karşın, bu kesintilerinde geri ödemesi davacı işçiye yapılmamıştır.

İŞ AKDİ SONA EREN DAVACI MÜVEKKİLİN HAK KAZANMIŞ OLDUĞU KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI VE İŞÇİLİK ALACAKLARI  HAKLARI BUGÜNE KADAR ÖDENMEMİŞ OLUP BU SEBEPLERLE İŞ BU DAVANIN AÇILMASI GEREĞİ HASIL OLMUŞTUR.

Müvekkilin maaşı asgari ücretin üzerinde olup, bununla alakalı emsal ücret araştırmasına gidilmesini  ve emsal ücret araştırması sonucunda çıkan meblağ müvekkilin gerçek maaşından yüksek ise  kıdem tazminatı ve diğer  alacaklarının hesaplanmasında emsal ücretin dikkate alınmasını talep ederiz.

Ayrıca Kıdem Tazminatına esas alınacak ücretin tespitinde 4857 sayılı kanunun 32.maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak davacı işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen tüm menfaatler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kapsamda davacı müvekkile sağlanan ‘yol parası , yemek yardımı, prim , ikramiye , aldığı eğitimler , kendisine sağlanan sağlık sigortası ve diğer sigorta türleri ‘ gibi vb. ödemeler davacının kıdem tazminatı  hesaplamasında esas ücret bulunurken dahil edilmelidir.

TÜM BU SEBEPLERLE;

Davacı müvekkil X evlenmesi nedeniyle iş akdini sona erdirmesiyle sonuçlanan, davalı işveren tarafından halen ödenmeyen, davacı işçinin hak etmiş olduğu kıdem tazminatı diğer işçilik alacakları için iş bu davanın açılması gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: İş K. MK., HMK ve ilgili mevzuat

MADDİ DELİLLER:

-Emsal ücret araştırması

-İşyeri Sicil Dosyası

-Davacıya Ait SGK Sicil Dosyası Ve Kayıtları

-Davalı İşverene Ait SGK Dosya Ve Kayıtları

-Arabuluculuk Tutanakları

-Davacıya ait banka kayıtları

-Davacının çalıştığı süre boyunca yararlandığı Özel Sağlık Sigortası ve diğer sigortalara ilişkin kayıtlar

-Sivas Lokantacılar Odasından Bir Öğün Yemek Ücretine İlişkin Kayıtlar

-Servisçiler Odasından Servis Ücret Kayıtları

-Tanık Beyanları

-Yemin

-Bilirkişi İncelemesi

-Her türlü yasal delil

SONUÇ:

Fazlaya ilişkin tüm talep ve dava haklarımız saklı olmak kaydıyla, DAVAMIZIN KABULÜ İLE,

Davacının, davalı nezdinde işe başlama tarihi olan 10/05/2016 tarihinden iş akdinin sona erdirildiği 18/06/2019 tarihleri arasındaki çalışmasına istinaden alamadığı kanuni hakları olan;

Kıdem Tazminat Alacağı       : 100.00TL

Yıllık İzin Ücreti                    : 100.00 TL

Fazla Çalışma Alacağı           : 100.00 TL

Yemek Ücreti                         : 100.00 TL

BES kesintisi ücreti                : 50.00 TL

olmak üzere toplam şimdilik 450.00 TL Alacak ve Tazminatın , iş akdinin sona erdiği 18/06/2019 tarihinden itibaren işleyecek şekilde ;kıdem tazminatı ve diğer hükmedilecek tüm alacak kalemleri için mevduata uygulanan en yüksek oranda faiz yürütülmesini , tüm tazminat ve alacakların faizleriyle birlikte davalı işverenden tahsiline karar verilmesini,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına  karar verilmesini, saygı ile arz ve talep ederiz.

  DAVACI VEKİLİ

Ekler: 1-Vekaletname 2-Arabuluculuk tutanakları

İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi(Belirsiz Alacak) -19-

ADANA İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: HMK md 107’ye göre belirsiz alacak talebimiz belirlenebilir hale geldiği anda talebimizi arttırmak kaydı ile 100,00 TL kıdem tazminatı (iş akdinin feshi tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte), 2.000,00 TL fazla çalışma (dava tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte),1.000,00 TL net ihbar tazminatı (dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte), 100,00 TL resmi ve dini bayram alacağından kaynaklanan alacaklar (dava tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte),100 TL net ücretli yıllık izin alacağı, (dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte), 100 TL şua izni alacağı (dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte) olmak üzere toplam 3.400,00 TL’nin davalı taraftan tahsiline karar verilmesini içeren belirsiz alacak davasıdır.

HARCA ESAS DEĞER: 3.400,00 TL (belirsiz alacak davasıdır)

AÇIKLAMALAR:

İş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak 25/10/2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış bulunan 12/10/2017 tarih ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu düzenlenen ve 01/01/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ARABULUCULUK alternatif çözüm yoluna binaen X Arabuluculuk Bürosuna başvurulmuştur. Arabulucu olarak atanan Arabulucu Av. X nezdinde X tarihinde ilk toplantı yapılmış işveren taraf ile anlaşılamamıştır. X Arabuluculuk Bürosu ,Başvuru No:2019/X Arabuluculuk Dosya No:2019/3 X (Ek: Hukuk uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk son tutanağı)

1-ÇALIŞILAN SÜRE VE GÖREV:

Davacı müvekkil, davalı X Özel Sağlık Hiz. A.Ş bünyesinde İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 27.02.2014  tarihinden 30.04.2017 tarihine kadar aralıksız BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ TEKNİKERİ olarak çalışmıştır. Tomografi teknikerleri, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 12/04/2011 tarihli  ve 5010 sayılı Radyoloji Cihazları Lisansları konulu görüş yazısında tomografi cihazlarının radyoaktif kaynaklı cihazlar olduğu ve bu cihazları kullanan personellerin radyasyon görevlisi olduğu belirtilmiştir.

2-MAAŞ MİKTARI :

Davacı müvekkil, davalı işyerinde iş akdinin haksız olarak feshedildiği tarihten önce almış olduğu son net aylık ücret 3.000.00 TL’dir. Davalı yan bu ücreti SGK’ya asgari ücret üzerinden bildirmektedir.(Bu hususta SGK’ya hizmet tespiti davası açma hakkımızı saklı tutuyoruz. ) Müvekkilim maaşının asgari ücret olan kısmını bankadan almakta olup geri kalan kısmını elden almaktadır.

3-MESAİ SAATLERİ VE FAZLA ÇALIŞMA:

Müvekkilim işe girdiği 27.02.2014 tarihinden iş akdini haksız olarak feshedildiği 30.04.2017 tarihe kadar nöbet usulü 24:00 saat çalışma esaslı ayda 10 (On) nöbet tutacak şekilde  çalıştırılmıştır.

Resmi tatillerin tümünde  müvekkilim  çalışmış herhangi bir fazla  mesai ücreti almamıştır.

Dini bayramlarda sadece ilk iki gün izinli diğer günler çalışmış olup buna ilişkin mesai ücretini alamamıştır.

Yukarıda açıkladığımız üzere müvekkil Tomografi Teknikeri olarak çalışmış olup, yapmış olduğu iş gereği radyasyona maruz kalınan iş sınıfına girmektedir. 3153 sayılı Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkındaki Kanun’un4 ek 1. maddesi ile “İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saat olarak düzenlenmiştir. Buna göre müvekkilin haftalık 35 saat geçen çalışma süreleri fazla mesai olarak kabulü gerekmektedir.

4- YILLIK İZİN ALACĞI VE ŞUA İZNİ:

Müvekkil işe girdiği tarihten itibaren yıllık izinleri kullandırılmamıştır. Yıllık izin ücretleri de tarafına ödenmemiştir.

Ayrıca Radyasyon riskine tabi olarak çalışanların maruz kaldıkları iş şartları sağlık gereksinimleri de gözetilerek bu kimseler bakımından yukarıda belirtilen yıllık izin haklarının yanında ayrıca “şua izni” olarak nitelenen bir izin hakkı daha öngörülmüştür. Radyoloji, Radyom Ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname’nin 24. maddesine göre; “bu gibi işyerlerinde çalışma yapan her röntgen mütehassısının veya röntgen ve radyom ile iştigal eden kimsenin senede dört hafta muntazaman devamlı tatil yapması mecburidir” hükmüne yer verilerek şua izninin kapsamı ve süresi açıklanmıştır. Ancak müvekkil davalı yan şirkette çalıştığı süre boyunca hiçbir şua izni hakkı kullandırılmamıştır ve ücretleri de ödenmemiştir.

5-FESİH SEBEBİ:

Müvekkil işe girdiği tarihten iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiği tarihe kadar iş yerinde Tomografi Teknikeri olarak işini laiki ile yerine getirmiştir. Ancak davalı işveren tarafından Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile olan ihale sözleşmesinin süresinin bitmesinden dolayı sigortaya çıkışları bildirilmiş ancak hiçbir sosyal, özlük ve işçilik hakları ödenmemiştir.  Müvekkil bunun üstüne davalı işyeri sahibi ile işe girdiği tarihten bugüne kadar kendisine ödenmemiş olan fazla mesai ve ücret alacaklarının, dini ve resmi tatil ücret alacaklarının, sosyal haklarından kaynaklanan alacaklarının (AGİ) ile kıdem, ihbar ve senelik izin ile şua izni alacaklarının kendisine ödenmesi ve yatırılmayan SGK primlerinin yatırılması, asgari ücretten yatırılan SGK primlerinin ise geçmişe dönük olarak gerçek maaşı üzerinden düzeltilerek yatırılması amacıyla davalı şirkete bir çok kez başvurmuştur. Davacı müvekkilimin başvuruları neticesiz kalmıştır.  Davacı müvekkilimin bu nedenle   iş bu huzurdaki davayı açması bahsi geçen alacaklar ile hakların iadesini mahkemenizden talep etmekten başka çaresi kalmamıştır.

HUKUKİ SEBEPLER: İş Kanunu, BK., HMK., yasal mevzuat.

DELİLLER: Karşı tarafın sunacağı delillerle karşı delil sunma ve elde olmayan nedenlerle sunulamayan delilleri sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

1- İşyeri Özlük Dosyası, İşverende bulunan Ücret bordroları, mesai çizelgeleri-defterleri

2- İşyeri Muhasebe kayıtları ile diğer kayıtlar

3- Tanık Beyanları ( isimleri ve adresleri daha sonra bildirilecektir)

4- Bilirkişi incelemesi,

5- Meslek odalarından ücret araştırması,

6- Sair tüm deliller.

MÜZEKKERE YAZILACAK KURUMLAR VE İSTENİLECEK BELGE-BİLGİLER:

1- DAVALI-İŞVERENE MÜZEKKERE YAZILARAK:

Davacıya ait olan; İşyeri Özlük Dosyası, Ücret Bordroları, Yılık Ücretli İzin Defteri, Mesai Çizelgeleri-Defterleri ve diğer kayıtların ivedi olarak mahkemeye gönderilmesinin istenilmesi.

2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA MÜZEKKERE YAZILARAK:

Davacı X SGK hizmet dökümünün ve hizmet dökümünde adı geçen işverenin isim/unvanının bildirilmesinin istenilmesi.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirttiğimiz hususlar göz önüne alınarak, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile HMK M.D 107 gereğince (belirlenebilir hale geldiği anda talebimizi arttırma irademiz ile) açtığımız belirsiz alacak davasında;

1-100,00 TL kıdem tazminatı (iş akdinin feshi  tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte),

2-2.000,00 TL fazla çalışma ücreti alacağı (dava tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte),

3-100,00 TL Resmi ve dini bayram ücreti alacağı ( dava tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte )

4-100,00 TL  yıllık izin alacağı  (dava tarihinden itibaren kanuni faizi ile birlikte),

5-100,00 TL  ŞUA izni alacağı  (dava tarihinden itibaren kanuni faizi ile birlikte),

6- 1.000,00 TL net ihbar tazminatı (dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte)

olmak üzere, toplam 3.400,00 TL’nin tahsiline, yargılama giderleri ile ücreti vekâletin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

EKLER: 1-Arabuluculuk tutanağı 2-Vekaletname

İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi -20-

ADANA  NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

TC Kimlik No  :

ADRESİ :

VEKİLİ :  Av.

DAVALILAR :

DAVA KONUSU   : Fazlaya ilişkin talep ve dava  haklarımız saklı kalmak kaydıyla 7.501.-TL’ nın davalıdan tahsili istemi.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilim davalılara ait işyerinde 10.02.2005 – 24.03.2014 tarihleri arasında “ enjeksikyon operatörü ” olarak çalışmıştır.

Müvekkilimin çalışmasının bir kısmı “ İvedik Organize San. Bölgesi ,Genç Kardeşler Sanayi Ostim – ANKARA” adresinde , son 1 ya da 1,5 yıl kısmı ise Akyurt – ANKARA adresinde geçmiştir. Ancak sigorta kayıtları incelendiğinde; müvekkilimin bilgisi dışında  farklı işyeri sicil numaralarında kayıtlı işyerlerinden ve  illerden çalışmasının  kuruma bildirildiği, sigorta primlerinin girdi – çıktı yapılmak suretiyle eksik ödendiği görülmektedir.

SGK Sicil No : 0602199708325

( DELİL  : SGK kayıtları, diğer belgeler ve tanık )

2- Müvekkil davacının , aylık ücretlerinin asgari ücret kadar olan kısmı bankaya yatırılmakta bakiyesi elden ödenmektedir. Gerçek ücretleri bordroda gösterilmemektedir. Aylık ücretler parça parça ve gecikmeli olarak ödenmekte olup  işyerinde hizmeti süresince  fazla çalışma yapmış, hafta tatili izinlerinin büyük çoğunluğunu ile dini bayramlar dışında kalan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılmıştır. Ancak zamlı ücretleri ödenmemiştir. Yıllık ücretli izinleri kısmi olarak  kullandırılmamıştır.

Müvekkilimin belirtilen nedenlerle 4857 s.y. nın 24 / II – e mad. ve diğer yasal mevzuat hükümleri uyarınca 24.03.2014 ( mesai saati bitiminden )  tarihinden geçerli olmak üzere iş akdini haklı nedenle  feshetmiştir.

Davalı işverenlik müvekkilimden kendi isteği ile işyerinden ayrıldığına dair dilekçe vermesi halinde davacıya kıdem tazminatı ve diğer alacaklarının ödeneceğini bildirmesine rağmen , muhasebece müvekkilime 2.900.-TL ödeme yapılacağı bilgisi verilmiştir. Müvekkil kendisine teklif edilen bu miktarı kabul etmemiştir.

3- Müvekkil vasıflı ve kıdemli bir enjeksikyon operatörü olup davalı nezdinde 9 yılı aşan süre istihdam edilmiştir. Davalı işyerinde aylık ücretlerin , asgari ücret kadar olan kısmı banka kanalı ile bakiyesi ise elden ödenmektedir. Gerçek ücretler ücret bordrosuna yansıtılmamaktadır.

Müvekkilim  Şekerbank A.Ş. / İvedik Organize San.  Şubesi’nden bireysel tüketici kredisi kullanmıştır. Bu krediyi kullanırken müvekkilime davalı işverenlikçe bankaya verilmek üzere düzenlenen gerçek ücretini gösterir  belge tanzim edilmiştir ve müvekkil bu belgeyi bankaya vermiştir.

Davacının aylık ücreti ( AGİ hariç  2 çocuklu ve eşi çalışmayan ) 1.450.-TL NET’dir. Haftanın 6 iş günü çalışan davacıya , davalı işverenlikçe 1 öğün tabldot öğle yemeği yardımı ve  Ulus’dan Akyurt’a kadar olan bölümde işe gidiş ve dönüşte servis yardımı yapılmaktadır.

( DELİL : Şekerbank A.Ş. / İvedik Organize San.  Şubesi’nde kredi dosyası içindeki gerçek ücreti gösterir belge , Meslek Odası araştırması , Ankara Lokantacılar ve Kebapçılar Odası yemek ücreti araştırması ve tanık)

4- Müvekkil davalılara ait işyerinde ; Mayıs – Eylül ayları arasında tüm Pazar günleri dahil olmak üzere  kış aylarında ise ayda 2 Pazar çalışmak suretiyle , 08:30 – 18:00 saatleri arasında fiilen günde 9,5 saat çalışmasına rağmen , davalı işverenlikçe sadece 18:00 den sonra yapılan çalışma karşılığı fazla mesai ücreti yine elden ödenmiştir. Davacının  08:30 – 18:00 saatleri arasındaki çalışmasından kaynaklanan fazla mesai ücretleri , Pazar günleri çalışması ücretleri ödenmemiştir.

Davacı müvekkilim yukarıda belirtilen çalışmaları dışında sadece 05.02.2014 – 15.02.2014 tarihleri arasında 10 gün , her gün 06:00 – 20:30 saatleri arasında istihdam edilmiştir. Belirtilen döneme denk gelen Pazar çalışması ve anılan saatleri kapsayan yasal günlük 7,5 saati aşan fazla çalışma ücretleri de ödenmemiştir.

Davalı işyerinde kural olarak dini bayramlarda çalışılmamaktadır. AREFE GÜNLERİ ,                    01 Ocak , 23 Nisan ,  1 Mayıs , 19 Mayıs , 30 Ağustos , 29 Ekim günlerinde devamlı olarak çalışılmış olup müvekkilime bu çalışmaları karşılığı zamlı ücretleri hiç ödenmemiştir.

( DELİL : tüm hizmet süresine dair ücret bordroları , ödeme belgeleri ve tanık  )

5- Müvekkilim hizmeti süresince sadece 12 gün yıllık ücretli izin kullanmıştır. Kullandırılmayan bakiye yıllık ücretli izni mevcut olup iş akdinin feshi ile muaccel hale gelen yıllık ücretli izin alacağı ödenmemiştir.

( DELİL : Davalı yandan celbedilecek yıllık ücretli izin belgeleri )

6- Müvekkilimin 2014 yılı / Şubat ayı ve Mart ayında 24 günlük ödenmeyen ücret alacağı da bulunmaktadır.  Ayrıca 2014 Şubat ayından  10 gün , 06:00 – 20:30 saatleri arası çalışmasından kaynaklı fazla mesai ücreti ve hafta tatili çalışması ücretleri de ödenmemiştir.

( DELİL : davalı yandan celbedilecek ödeme belgeleri , banka hesap dökümü ,  dekontu vb. )

Davalı işyerinde müvekkilimin aylık ücretleri Şekerbank İvedik Org. San. Şubesi,  Maestro  Card 6768 3205 0401 4573  no’lu kart hesabına bir miktarı yatırılmakta bakiyesi ise elden ödenmektedir.

Yukarıda gerekçesi ve yasal dayanağı belirtilen  nedenlerle ; müvekkilimin bu güne kadar ödenmeyen işçilik haklarından kaynaklanan alacaklarının tahsili amacıyla Sayın Mahkemenize başvurma zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER   : İş Kanunu , Av. K. , H.M..K., B.K. ve diğer yasal mevzuat

DELİLLER    :  1-  Şahsi  sicil dosyası ( işe giriş bildirgesi , hizmet akdi , tüm hizmet süresine ait  ücret  bordroları , ödeme belgeleri , puantaj kayıtları , yıllık ücretli izin belgeleri ve diğer belgeler )

2- SGK sicil dosyası

3- Meslek Odası Ücret Araştırması Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası , Metal – İş Sendikası vd. yerler

4- Şekerbank A.Ş. / İvedik Org. San.  Şubesi’nden kredi dosyası celbi

5- Ankara Lokantacılar ve Kebapçılar Odası 2013 yemek ücreti

6- Şekerbank İvedik Org. San. Şubesi,Maestro  Card X  no’lu kart hesabına ait   hesap dökümü celbi

7- TANIKLAR : tanıkların ad-soyada ve adresleri bildirilecektir.

8- Bilirkişi incelemesi

9- Her türlü yasal delil

SONUÇ ve İSTEM        :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak  kaydıyla :

1- Kıdem tazminatından                                     1,00.-TL

2-  2014 yılı / Şubat – Mart  ayı ücret alacağından    1.500,00.-TL

3- Yıllık ücretli izin alacağından                  500,00.-TL

4- Fazla mesai ücretinden    4.000,00.-TL

5-  Hafta Tatili Çalışmasından     1.000,00.-TL

6- UBGT. günleri çalışması alacağından                      500,00.-TL

olmak üzere toplam 7.501.-TL nın , kıdem tazminatının akdin feshi tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek banka mevduat faizi, yıllık ücretli izin alacağı ve ihbar tazminatının  dava tarihinden itibaren yasal faizi ile , ödenmeyen 2014 yılı / Şubat – Mart  ayı ücret alacağı, fazla mesai ücreti , hafta tatili çalışması , UBGT. günleri çalışması zamlı alacaklarının  dava tarihinden itibaren 4857 s.y. 34 mad. göre  en yüksek banka  mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri  ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten Saygılarımızla  arz ve talep ederiz.

EKİ :          Davacı Vekili

İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi(Belirsiz Alacak-Adli Yardım) -21-

=ADLİ YARDIM TALEPLİDİR= 

KOZAN ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALILAR:

DAVA KONUSU: “Davamızın tamamen ıslahı talebimiz neticesinde yeni dava dilekçemizdir

Davacının, 6100 Sayılı Yasa‘nın İlgili Maddeleri Uyarınca Toplanacak Delillere Göre; Fazla Çalışma Ücreti, Kıdem tazminatı, İhbar Tazminatı, Hafta Tatili, Ulusal Bayram, Genel Tatil Ücreti, Yıllık Ücretli İzin Alacağı Ve Asgari Geçim İndiriminin Hesap Edilmesi, Her Bir Ücret Alacağı İçin Dönemlere Göre Ödenmesi Gerektiği Temerrüt Tarihinden İşletilecek Faiziyle Birlikte Davalılardan Tahsiline Karar Verilmesi İstemidir.

DAVA DEĞERİ:

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkil ……………… uzun yıllar önce alt işverenlerle yaptığı iş sözleşmeleri uyarınca Tatvan Belediye Başkanlığı bünyesinde çalışmaya başlamış daha sonraki süreçte birkaç farklı alt işveren bünyesinde fakat yine asıl işverenin Tatvan Belediye Başkanlığı olduğu aynı işyeri ve aynı hizmette, en son olarak ise …………………… ile yaptığı sözleşmeye isnaden Tatvan Belediye Başkanlığı bünyesinde   Fen İşleri Kısmın da İş Makinesi Operatörü olarak aylık 2 asgari ücret ile çalışmıştır.

2-) En son olarak davalılar Tatvan Belediye Başkanlığı ile X arasında imzalanmış olan “Fen İleri Müdürlüğü 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arası 1 adet 4*4 picap ve 29 personel ile 12 Ay Hizmet Alımı”  işine ait sözleşme dâhilinde aynı birimde aynı işi yapmaya devam etmiştir.

Müvekkilin işine Tatvan Belediyesi tarafından 08.02.2017 tarihinde tarafına yapılan bildirim ile Tatvan Kaymakamlığı (ilçe Olağanüstü Hal Bürosu) yazısına istinaden çıkışının verildiği ve iş sözleşmesinin feshedildiği müvekkile bildirilmiştir.

Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/416 esas sayılı dosyası üzerinden yapılan İşe İade Davasının yargılaması neticesinde işe iade talebi reddine karar verilmiştir.

Fazla Mesai Alacağı:

4857 Sayılı İş Yasa ‘nın 41. Maddesine göre fazla çalışma, haftalık 45 saati aşan çalışmadır. Müvekkil, davalı şirketin işyerinde çalıştığı süre boyunca, 4857 Sayılı Kanunda yer alan haftalık çalışma süresi olan 45 saatin çok üstünde çalışmıştır.

Müvekkil, işi gereği çalıştığı dönem boyunca sabah 7 ‘de  iş başı yapmış saat 17:00 gibi de  işi bırakmıştır. Haftanın 7 günü çalışmıştır.

Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu ve ilgili Yönetmelikte fazlaya çalışmaya ilişkin hükümlerine bakıldığı zaman kanun koyucu hakkaniyete uygun olarak işçi lehine düzenlemeler getirdiğini görmekteyiz; Türk Borçlar Kanunu madde 402 ‘ye göre  “İşveren, fazla çalışma için işçiye normal çalışma ücretini en az yüzde elli fazlasıyla ödemekle yükümlüdür”.  İş Kanunu madde 41/8 ‘de “ Fazla çalışma süresinin toplamı yılda 270 saatten fazla olamaz” demektedir. Fazla çalışma Yönetmeliğinde de bu kural yinelenmiştir. Yönetmeliğin 5. maddesinde “ Bu süre sınırı, işyerlerine ve yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir” demektedir. O halde burada iş, farklı işçiler eliyle yılda 270 saatten fazla çalışma ile gerçekleştirilebilir ancak bir işçi en fazla yılda 270 saat fazla çalışma yapabilir. Bunun en önemli nedeni ise işçilerin sağlıklarının korunmasının ana amaç olmasıdır. Yine İş Kanunun 41/2 maddesine göre; “Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir”. Ancak müvekkil, davalı iş yerinde belirtilen sınırın çok üstünde çalışarak fazla mesai ücreti hak etmesine rağmen davalılar tarafından buna ilişkin kendisine herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak suretiyle, İşçilik Alacağı olan Fazla Çalışma Ücreti için şimdilik 100,00 TL’nin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte müvekkile ödenmesini talep ederiz.

Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücret Alacağı:

Müvekkil, davalılar bünyesinde çalıştığı dönem içinde ulusal bayram ve genel tatil günlerine denk gelen günlerde de işi gereği çalışmasını sürdürmüştür. Genel tatiller ve dini bayramlarda iş yerinde çalışmaya devam etmiştir. İş Kanunu’nun “Genel Tatil Ücreti” başlıklı 47. maddesi de, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayan işçilere, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretlerinin tam olarak ödeneceği, ancak tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücret ödeneceği açıklanmıştır. Buna göre, genel tatil günlerinde çalışan işçilere çalışmasa da alacağı o güne ait normal ücretine ilâveten, sadece o günkü çalışmasının karşılığı olarak aynı tutarda çalışma ücreti ödenecek. Dolayısıyla da günlük çalışma ücreti, bilfarz 100,00 TL olan işçi tatil gününde çalıştığı için ayrıca 100,-TL daha ücret alacak ve o güne ait toplam ücreti 200,TL olacaktır.

Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak suretiyle, İşçilik Alacağı olan Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücret Alacağı için şimdilik 100,00 TL temerrüt tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte tarafımıza ödenmesini talep ederiz.

Hafta Sonu Tatili Ücret Alacağı:

Müvekkil, davalı işyerinde hafta sonu tatil günlerinde de işin gereği olarak çalışmayı sürdürmüştür. Çalıştığı süre boyunca buna ilişkin hak ettiği hafta sonu ücret alacağını, davalı şirket tarafından kendisine ödenmemiştir. Kanun işçinin, hafta tatilinde çalışılması halinde ilave ücretin nasıl hesaplanacağını düzenlememektedir. Bu husustaki hukuki boşluğu Yargıtay kararları doldurmaktadır. Yargıtay ‘ın yerleşik görüşüne göre hafta tatilinde yapılan çalışmalar, aynı fazla çalışmalar gibi yüzde 50 artırımlı ödenmelidir. Dolayısıyla buradaki boşluk 4857 Sayılı İş Yasası ‘nın 41. Maddesi uygulanarak giderilir.

Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak suretiyle, İşçilik Alacağı olan Hafta Sonu Tatil Ücret Alacağı için şimdilik 50,00 TL temerrüt tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte tarafımıza ödenmesini talep ederiz.

Yıllık Ücretli İzin Alacağı:

Müvekkil çalıştığı süre boyunca hak etmiş olduğu yıllık ücretli izin hakkını davalılar  tarafından kullandırılmamıştır.

4857 Sayılı Yasa ile belirlenen esaslara göre; herhangi bir işyerindeki çalışma süresi “1” yıl olan işçinin “14” günlük yıllık ücretli izin hakkı oluşmaktadır. Müvekkil davalılar bünyesinde kesintisiz bir şekilde çalışmış olup 08.02.2017 tarihinde iş akdi feshedilmiştir. Müvekkil, 01.12.2013 – 08.02.2017  tarihleri arasında yaklaşık 3,5 yıl çalıştığı davalı şirket tarafından yıllık ücretli izin hakkını kullandırılmamıştır. Yargıtay, iş İlişkinin sona erme şeklinin ve haklı olup olmadığının önemi bulunmaksızın, iş sözleşmesi sona erdiğinde yıllık izin hakkının ücret alacağına dönüştüğünü kabul etmektedir. “ Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti başlıklı 59. madde “iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir ” hükmünü içermektedir. Bu yasal düzenleme karşısında artık, iş sözleşmesinin kim tarafından sona erdirildiğinin, sona erme şeklinin ve haklı olup olmadığının kullandırılmayan yıllık izin ücretinin talep edilmesi konusunda bir önemi bulunmamaktadır. Bu nedenle sözleşmeyi işverenin veya işçinin sona erdirmiş olması, sözleşmenin haklı nedenle veya süreli fesih yoluyla sona erdirilmesi ya da sözleşmenin fesih bildirimi olmaksızın sona ermesi yahut geçersiz sayılaması fark yaratmayacaktır. (HD 09. E: 2008/27000. K: 2010/19572. T: 21.06.2010.)

Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak suretiyle, İşçilik Alacağı olan Yıllık Ücretli İzin Alacağı için şimdilik 100,00 TL temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tarafımıza ödenmesini talep ederiz.

Asgari Geçim İndirimi:       

2008 yılı başından beri uygulanmakta olan asgari geçim indirimi ile ilgili yasal düzenlemeye rağmen davalı şirket hiçbir şekilde asgari geçim indirimi olan ücretini ödememiştir.

2017 yılı asgari geçim indirimleri şu şekilde düzenlendi:

-Bekar çalışan için, 133,31 TL

-Evli eşi çalışmayan 159,98 TL

-Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 179,97 TL

-Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 199,97 TL

-Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 226,63 TL

-Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 226,63 TL

-Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 226,63 TL

-Evli eşi çalışan 133,31 TL

Müvekkil evli çalışandır. Yaklaşık 3,5 yıl çalışmakta olan müvekkil hak etmesine rağmen derecesine uygun asgari geçim indirimi davalılar tarafından yapılmamıştır.

Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak suretiyle, Belirsiz miktarlı İşçilik Alacağı olan Asgari Geçim İndirimi Ücreti için şimdilik 50,00 TL temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tarafımıza ödenmesini talep ederiz.

7.Kıdem ve İhbar Tazminatı

DAVALILAR TARAFINDAN İŞ AKDİNİN GEÇERLİ SEBEP İLE FESİH EDİLDİĞİ KABUL EDİLSE DAHİ DAVACININ KIDEM VE İHBAR TAZMİNATININ ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.

EN ALEYHE YORUMDA DAHİ MÜVEKKİLİN İŞ AKDİ İŞ KANUNU 25. MADDEDE SAYILAN GEREKÇELER İLE DEĞİL OHAL KOMİSYONUN YAZISINA İSNADEN FESİH EDİLMİŞTİR.

BURADA İŞVEREN YÖNÜNDEN GEÇERLİ BİR FESİH NEDENİ VARSAYILSA DAHİ FESHE BAĞLI TAZMİNAT HAKLARININ ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR. ZİRA ORTADA HAKLI SEBEPLE FESİH DEĞİL GEÇERLİ SEBEPLE FESİH DURUMU SÖZ KONUSU OLACAKTIR.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde ve 6100 sayılı yasanın ilgili maddeleri uyarınca delillerin toplanmasına, tanıkların dinlenmesine ve davacının alacakları olan fazla mesai, hafta tatili, genel ve ulusal tatili, yıllık izin ücreti , asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatının uzman bir bilirkişiye hesaplatılarak tüm tazminat ve alacakların hüküm altına alınmasına karar verilmesi için işbu dava açılmış olup, fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 600,00 TL ‘nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ediyoruz.

ADLİ YARDIM TALEBİ:

Müvekkilin maddi durumu düşük olduğundan mahkeme masraflarını karşılayamamaktadır. Bu nedenle müvekkil söz konusu yargılama dosyasında harç ve masrafları ödeyebilecek durumda değildir. Bu talep karşılığında kendisinden istenecek, durumu tasdik edici belgeler, dilekçemiz ekinde sunulmuştur. Bu belgelerin incelenmesi ile de açıkça anlaşılacağı üzere, müvekkilin yargılama masraflarını karşılayacak durumu yoktur. Bu nedenle müvekkil yararına adli yardım talebinin kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER: 4857 sayılı İş Kanunu ve sair yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER:

Müvekkile ait SSK sicil dosyasının SGK ‘dan aslı gibi onaylanmış bir örneğinin istenmesi gerekmektedir. SGK İlçe Müdürlüğüne yazı yazılarak; davacının şahsi dosyasının, tüm işe giriş bildirgelerinin, hizmet cetvelinin çıkartılarak davalılar bünyesinde çalıştığı açık ve net görülecektir.

Davalı belediyeden ve şirketten, davacıya ait;

 1. Şahsi Özlük Dosyasının,
 2. Çalıştığı tüm süreler dikkatte alınarak çalıştığı yıllara göre fiilen çalışmasını hizmet cetveli, (kaç yıl çalıştığı ve çalıştığı her yıl kaç gün çalıştığı)
 3. Davacının imzasını içerir ücret bordoları, ücreti banka hesabına yatırılıyor ise buna ilişkin diğer kayıt ve belgelerin asli gibidir onaylı birer suretinin çıkartılarak gönderilmesine,
 4. Davacıya ücreti haricinde ödenen fazla mesai ücreti, yıpranma tazminatı, kıdem primi, ikramiye v.s tüm yan ödemeler, ödeme yapılmış ise kayıt ve belgelerin asli gibidir onaylı birer suretini çıkartılarak gönderilmesi,
 5. Çalıştığı süreler boyunca yılda ne kadar izin kullandığı, iznini kullandığını gösterir kayıt ve belgeler, kullanmadığı izinleri için ücret ödemesi yapılmış ise buna ilişkin kayıt ve belgelerin aslı gibidir imzalı mühürlü birer suretini gönderilmesi,
 6. Davalılardan, asgari geçim indirimi kayıtlarının istenmesini talep ederiz.
 7. Dava konusu işçi alacaklarının hesaplanması teknik bilgi ve beceri gerektiğinden Bilirkişi aracıyla hesap yaptırılabileceğinden iş hukukunda uzman bilirkişi incelemesi yapılmasını talep ederiz.
 8. Bilirkişiye hesap yaparken yardımcı olması için müvekkile aynı işyerinde aynı şartlarda çalışmış tanıklar ve bilgi görgüsü olan tanıkları dinletmeyi talep etmekteyiz.
 • TANIK, Tatvan 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/416 esas sayılı dosyası,

SONUÇ VE İSTEM:  Yukarıda arz ve izah edilen ve resen nazara alınacak nedenlerle ;

ADLİ YARDIM talebimiz ile DAVAMIZIN KABULÜNE; Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik; 6100 Sayılı Yasa ilgili Maddeleri uyarınca toplanacak göre;

 1. Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak suretiyle, İşçilik Alacağı olan Fazla Çalışma Ücreti için şimdilik 100,00 TL temerrüt tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalı şirketten tahsiline,
 2. Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak suretiyle, İşçilik Alacağı olan Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücret Alacağı için şimdilik 100,00 TL temerrüt tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalı şirketten tahsiline,
 3. Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak suretiyle, İşçilik Alacağı olan Hafta Sonu Tatil Ücret Alacağı için şimdilik 50,00 TL temerrüt tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte tarafımıza ödenmesini talep ederiz.
 4. Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak suretiyle, İşçilik Alacağı olan Yıllık Ücretli İzin Alacağı için şimdilik 100,00 TL temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı şirketten tahsiline,
 5. Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak suretiyle, İşçilik Alacağı olan Asgari Geçim İndirimi Ücreti için şimdilik 50,00 TL temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline,
 6. Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak suretiyle, Kıdem Tazminatı için şimdilik 100,00 TL temerrüt tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalı şirketten tahsiline,
 7. Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak suretiyle, İhbar Tazminatı için şimdilik 100,00 TL temerrüt tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalı şirketten tahsiline,

Toplam 600,00 TL ‘nin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren davalı şirketten toplanacak delillere göre uzman bilirkişiye hesaplattırılarak harcı tamamlandıktan sonra davalılardan TAHSİLİNE,

Fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri, kıdem ve ihbar tazminatı için dava tarihinden itibaren BANKALARCA UYGULANAN EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ, diğer alacak olan yılık ücretli izin ve asgari geçim indirimi için de dava tarihinden itibaren YASAL FAİZ oranı uygulanmasına,

Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

Ekli Belgeleri;

 1. Onanmış vekâletname
 2. Hizmet dokümanı
 3. Adli Yardım talebine ilişkin evraklar.

İlgili Yerlerden İstenecek Belgeler;

 1. İşyerinden işçinin özlük dosyası
 2. SGK ‘dan sigortalı hesap dokümanı

İşçi Alacak Davası Dilekçesi(Eczane İşçisi) -22-

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE  

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

DAVA KONUSU: Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydı ile, 100.00TL Fazla Mesai Alacağı, 100.00TL Kıdem Tazminatı Alacağı, 100.00TL İhbar Tazminatı Alacağı, 100.00TL Asgari Geçim İndirimi Alacağı, 100.00 TL Maaş Alacağı

AÇIKLAMALAR

Müvekkil X, davalı nezdinde 2013 yılının eylül ayında sigortasız olarak işçi (eczane işçisi) olarak çalışmaya başlamıştır. Fakat işverenin yükümlülüğü olan sigorta kaydı 2015 yılı mart ayında yapılmıştır. Bu konuda X İş Mahkemelerinde de eş zamanlı olarak hizmet tespiti davası açılmıştır. Bu durumda müvekkile yapılan en büyük zarar emeklilik sırasında prim gününün yetmemesi veya emeklilik yaşının daha ileri yaşta olmasına sebep olacaktır. Müvekkil, iş akdinin feshi tarihi olan Ağustos 2019 tarihine kadar kesintisiz ve sürekli olarak çalışmıştır. (Ek-SGK Hizmet Döküm Cetveli.) Bu hususa ilişkin kanıt niteliğinde işyerinde çekilmiş fotoğrafları ekte sunmuş bulunmaktayız.

Müvekkil alacak kalemleri için arabulucuya başvurmuş ancak yapılan görüşme neticesinde taraflar arası anlaşma sağlanamamıştır. Buna dair arabuluculuk tutanakları ektedir.

Müvekkilin iş akdi feshedilirken işveren tarafından fesih nedeni olarak istifa gerekçesi gösterilmiştir fakat müvekkilin işten ayrılma nedeni işçiye kötü muamele, eksik kalan maaş, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesidir. 2019 yılının ağustos ayının son gününde müvekkile baskı sonucu istifa metnini imzalamıştır. İş akdi fesih kodu olarak bildirilen gerekçe gerçeği yansıtmamaktadır. Uzun süreden beri çalışan bir insanın durduk yere istifa etmeyeceği açıktır. Bu hususta tanıklarımız da bulunmaktadır. Tanıklarımızın şahitliğinin alınması için gerekli bilgiler dilekçe ekinde sunulmuştur. Ve kişinin hak kaybına uğramaması açısından belirtilen kodun düzeltilmesini talep ediyoruz.

İşverenin kıdem ve ihbar tazminatını işçinin istifası sebebine dayanarak ödemek istememesi uygulamada çok sık rastlanan bir durumdur. Nitekim Yargıtay bir kararlarında da “İşyerinde hizmet süresi itibariyle belirli hakları kazanmış bir kişinin hayatın olağan akışı içinde istifa ile bu hakları ortadan kaldırması olağan bir davranış sayılmaz” diyerek işçinin, uzun bir kıdem süresine sahip olması da feshin işçi tarafından yapılmadığını öngören bir olgu olarak değerlendirmiştir.

Yine Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 2014/946 E ve 2015/12165 sayılı kararında “İşçinin istifa dilekçesindeki iradesinin fesada uğratılması da sıkça karşılaşılan bir durumdur. X işverence tazminatların derhal ödenmesi ve benzeri baskılarla işçiden yazılı istifa dilekçesi vermesini talep etmesi ve işçinin buna uymasında gerçek bir istifa iradesinden söz edilemez. Bu halde feshin işverence gerçekleştirildiği kabul edilmelidir. İşverenin baskı uygulaması sonucu düzenlenen istifa dilekçesine değer verilemez” demektedir. Bu karar doğrultusunda somut olaya bakıldığında istifa dilekçesi her ne kadar X’in elinden çıkmış olsa da istifa iradesinden söz edilemez. Dolayısıyla feshin işverence gerçekleştirildiği kabul edilmelidir.

İstifa dilekçesi ile çelişen beyanların bulunması durumunda örneğin işçinin ‘her türlü haklarımı aldım ve istifa ediyorum’ şeklinde istifa dilekçesi vermesinin geçerliliği yoktur. Yargıtay ve iş mahkemelerinin kararları da bu yöndedir. Mantıken istifa eden işçinin tazminat hakları gideceğinden ‘hem tazminatlarımı aldım hem de istifa ediyorum ’ şeklinde beyanda bulunması halinde işveren tarafından zorla yazdırıldığı düşünülür. İşçinin istifa halinde hak etmediği ve almadığı bir tazminata istifa dilekçesinde yer vermesi akla yatkın değildir. Bunun tek açıklaması işverenin işçiye ödemesi gereken tazminatların ödenmiş olduğunu göstererek ileride muhtemel taleplerin önüne geçmek istemesidir. …..  de bu durumu bilerek işçiye istifa dilekçesinde her türlü haklarımı aldım ve istifa ediyorum şeklinde yazdırmamıştır.

Görüldüğü üzere Yargıtay istikrar kazanmış kararlarında “Şarta bağlı istifa dilekçelerinin geçerli olduğu kabul edilemez” sonucuna varmıştır.

Müvekkil, 2013 Eylül ayından 2018 ağustos ayına kadar çalışma karşılığı olan maaşını asgari ücret altında ödemiş olup, müvekkil, işverene bu talebini için başvurmuş ancak davalı müvekkilin taleplerini reddetmiştir. İşveren 30.01.2017 tarihinden itibaren maaşı banka yoluyla ödemiştir. Müvekkilin aylık aldığı maaşı işveren tarafından ……. Türkiye İş Bankasına yatırılmaktadır. (Ekte sunulmuştur) Asgari ücret ödemesini 2017 yılından itibaren banka yoluyla yapmasına rağmen müvekkilden elden belli miktarları geri almıştır.  Yapılan bu kötü-niyetli durum aynı işyerinde çalışan bordrolu tanığımızda şahit olmuştur. Kendisinin bu konudaki şahitliğinin alınması için gerekli bilgileri dilekçe ekinde sunulmuştur. Elden geri ödenen ücretlerden dolayı müvekkil yasal hakkı olan asgari geçim indirimini de alamamıştır.  

Müvekkil çalışmış olduğu süre boyunca haftanın 5 günü çalışmış olup, sabah saat 08:30 işe başlamış ve akşam saat 18:30 da işten çıkmıştır. Müvekkil çalışmış olduğu süre boyunca fazla mesai yapmış ancak davalı işveren, müvekkilin fazla çalışmalarını ödememiştir.

Haftalık çalışma ölçütünün yanı sıra yasal olarak günlük azami çalışma süresinin belirlendiği durumlarda, bu sürenin aşılması, haftalık çalışma süresi aşılmasa dahi fazla çalışma olarak kabul edilmektedir. Fazla çalışmanın hesabında, hesaplanan dönem içerisinde bu durumların bulunması, fazla çalışma ücretinin hesaplanmasında farklılık arz eder. Yapmış olduğu işin gereği mesai saatleri dışında gece nöbeti ve cezaevi nöbetleri de tutmuştur. Cezaevi nöbetleri senede 1 defa gelen mesai sonrası saatlerde yapılmak üzere haftanın yaklaşık 3günü süren nöbetlerdir. Eczanenin gece nöbetlerinde de hizmet etmesine rağmen ödemelerini alamamıştır. Bu husustaki gerekli tutanakların davalı eczaneden ve ilgili kurumlardan istenilmesini talep ederiz.

Müvekkilin kanuni haklarının tahsili için dava açma zarureti hasıl olmuştur.

H.SEBEPLER: İş Kanunu, SSK, BK, HUMK vs. yasal mevzuat.

H.DELİLLER: Müvekkile ait işyeri sicil dosyası, SGK kayıtları, bilirkişi incelemesi, Türkiye İş Bankası hesap hareketleri, tanık vs. her türlü yasal delil.

TANIKLAR: 

NETİCE VE TALEP: Yukarıda izah edilen sebeplerle her türlü dava ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile haklı davamızın kabulüne;

– 100.00 TL. Fazla Mesai Alacağı,

 – 100.00 TL. Genel Tatil Ücreti Alacağı,

– 100.00 TL. Yıllık Ücretli İzin Alacağı,

– 100.00 TL. Kıdem Tazminatı Alacağı,

 -100.00 TL Hafta Tatil Ücret Alacağı,

-50.00 TL İkramiye Alacağı,

-50.00 TL Maaş Alacağı

Fesih tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

Eki: 1.Vekaletname sureti. 2.SGK Hizmet Döküm Cetveli Sureti 3.Dilekçe sureti. 4.Arabuluculuk Tutanağı sureti  Yargıtay kararları (Yargıtay 22. H.D 2014/946 E. 2015/12165 K, 9.HD. 2012/3665 E.  2013/18880 K. 18/06/2013, 22.HD. 2012/6485 E.  2012/26126 K. 22/11/2012 9.HD. 2010/40044 E. 2010/37251 K. 10/12/2010 9.HD. 2008/28671 E. 2010/15992 K. 03/06/2010)       

Davacı Vekili

Basın-İş Kanunu İşçi Alacağı Dava Dilekçesi 23

ADANA İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Fazlaya ilişkin talep/dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla müvekkilin işçilik alacaklarının davalıdan tahsili hakkındadır.

DAVA DEĞERİ: Şimdilik 5,500 TL

AÇIKLAMALAR

Müvekkil, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun hükümlerine tabi olarak 13.03.2006-30.09.2019 Tarihleri arasında davalı bünyesinde “gazete muhabiri” pozisyonunda çalışmış olup iş akdi süresince görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Müvekkilin en son aylık ücreti brüt 2.588,40 TL’dir.

Mevkutenin veçhe ve karakterinde gazeteci için şeref ve şöhretini veya umumiyetle manevi menfaatlerini ihlal edici bir vaziyet ihdas edecek şekilde bariz bir değişiklik vukuu halinde gazeteci ihbar mühletini beklemeden akdi feshedebilir” (5953 Sayılı Kanun md. 11/1)

Davalı taraf, iş ilişkisi boyunca müvekkil üzerinde mobbing uygulamış, bunu son iki yıldır hayli arttırarak yapmıştır. İşveren müvekkilime haber muhabirliği ile ilgisi olmayan işleri yapması konusunda baskı yapmış, mesleğin onuru ve saygınlığına yakışmayan iş ve işlemleri yaptırmak istemiş, müvekkilin onayını almaksızın iş koşullarında esaslı değişiklikler yaparak taraflar arasındaki iş akdini çekilmez hale getirmiştir. Bunun yanı sıra davalı taraf, müvekkilin iş akdi süresince hak ettiği fazla mesai ücretleri, hafta tatili ücretleri ve ulusal bayram-genel tatil ücretlerini de ödemekten imtina etmiş, müvekkilin sözlü taleplerini yok saymış ve bu sebeple de müvekkil, Fatsa 1.Noterliği’nin 30.09.2018 tarihli 15507 Yevmiye numaralı ihtarnamesiyle iş akdini haklı olarak derhal feshetmiştir.

Müvekkil adına işçi işveren ilişkisinden kaynaklı ihtilafa dayalı olarak dava şartı olan arabulucuya 10.10.2019 tarihinde müracaat edilmiştir. Arabulucu huzurunda 16.10.2019 tarihinde yapılan oturumda da davalılar tarafından müvekkilin hak etmiş olduğu işbu davaya konu işçilik alacaklarının ödenmesi talep edilmiş ise de; davalı işverenlerin talepleri kabul etmemesi üzerine anlaşma sağlanamamıştır. Arabulucu tarafından hazırlanan ‘Anlaşamadıklarına Dair Arabuluculuk Son Tutanağı’ da ekte sunulmaktadır.

Kıdem tazminatı yönünden; Müvekkil, toplamda 13 yıl 6 ay 23 gün süre ile 5953 Sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup meslekte geçirdiği süre itibariyle 5953 Sayılı Kanun’un 6. Maddesi’nde yer alan koşulları sağlamıştır.5953 Sayılı Kanun’un 6/II maddesi gereği müvekkilin kıdem tazminatına esas kıdemi, mesleğe ilk giriş tarihinden itibaren hesaplanmalıdır.

“MADDE 16 – (Değişik: 212 – 4.1.1961) Talim veya manevra dolayısıyla, silahaltına alınan gazeteci bu müddet zarfında ücret hakkını muhafaza eder.” denilmektedir.

Müvekkilin davalı iş yerinde işe başlangıç tarihi 13.03.2006 olup 14.02.2007-05.09.2008 tarihinde askerlik görevini yerine getirmiştir. Ancak müvekkilim işveren tarafından bu süreçte ödeme yapmamak adına işten çıkarılmış ve işverence herhangi bir tazminat ödemesi yapılmamıştır, askerden döndüğünde ise işine geri alınmıştır. Gerektiğinde söz konusu askerlik şubesinden celbi gerekecektir. Bu nedenle kıdem hesaplaması yapılırken işe başlangıç tarihi olan 13.03.2006 tarihi esas alınmalıdır.

Fazla mesai Ücreti-

Çalışma Müddeti ve fazla mesai:

 Ek Madde 1 – (Değişik: 12/2/1954 – 6253/2 md; Değişik: 4/1/1961 – 212/1 md.)

5953 sayılı Kanunun birinci maddesindeki gazeteci tabirinin şümulü içinde bulunan kimselerden müessese, matbaa, idarehane ve büro gibi yerlerde hizmetlerinin mahiyeti itibariyle müstemirren çalışanlar için günlük iş müddeti, gece ve gündüz devrelerinde sekiz saattir.

Yukarı ki fıkra hükmünün dışında kalarak, gündüz veya gece devresindeki çalışma müddetinin daha fazla hadlere artırılması ve ulusal bayram, genel tatiller ve hafta tatilinde çalışılması bu kanuna göre (Fazla saatlerde çalışma) sayılır. Pazar gününden başka bir gün hafta tatili yapan gazeteci, pazar günü fazla mesai yapmış sayılmaz. Her bir fazla çalışma saati için verilecek ücret, normal çalışma saati ücretinin % 50 fazlasıdır. Ancak, günlük normal çalışma müddetine ilaveten bu madde gereğince tatbik edilecek fazla çalışmaların saat 24 den sonraya tesadüf eden saatlerinde ücret bir misli fazlasıyla ödenir. Fazla saatlerin hesabında, yarım saatten az olan müddetler yarım saat, fazlası ise bir saat sayılır. Fazla saatlerde çalışma, ücretlerini parça başına veya yapılan iş miktarına göre alan gazetecilere yaptırıldığı takdirde dahi bu kimselerin fazla saatlere tekabül eden ücretleri bu maddedeki esaslara göre ödenir. Fazla çalışmalara ait ücretin, müteakip ücret tediyesiyle birlikte ödenmesi mecburidir. Fazla çalışma ücretlerinin gününde verilmemesi halinde, her geçen gün için % 5 fazlasıyla ödenir. Fazla mesai günde üç saati geçemez.

Müvekkil iş akdi süresi boyunca haftada sabah 8:00 akşam 20:30 saatleri arasında çalışmış ve fakat müvekkile hak kazandığı fazla mesai ücretleri davalı tarafından ödenmemiştir. Yemek arası olmamış ve zaman mefhumu gözetmemiştir.

Müvekkilim gazetenin yapımı, matbaa sürecinde çalıştırılmış, gazete dağıtımına bile gönderilmiş olup mahiyetine ve iş vasfına uygun çalıştırılmamıştır. Harici olarak geceleri yahut herhangi bir yerde haber olduğu zaman mesai mefhumu gözetmeden gitmiştir.

Basın İş kanunu Ek Madde-1 açıkça Ulusal Bayram- Genel Tatil ücretine ilişkin alacaklar yönünden; bu çalışmaların fazla mesai kapsamı içerisinde olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle bu çalışma sürelerinin fazla mesai hesaplamasına dahil edilmesi gerekmektedir. Müvekkilim bayramların ilk günü hariç diğer günler çalıştırılmıştır. Ve ödemesi yapılmamıştır.

Ek Madde-1 …..Yukarı ki fıkra hükmünün dışında kalarak, gündüz veya gece devresindeki çalışma müddetinin daha fazla hadlere artırılması ve ulusal bayram, genel tatiller ve hafta tatilinde çalışılması bu kanuna göre (Fazla saatlerde çalışma) sayılır.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENDİĞİNİ İSPATLAMA KÜLTEFİ KURAL OLARAK İŞVERENDEDİR. İŞVEREN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENDİĞİNİ İŞÇİNİN DE İMZASININ BULUNDUĞU YAZILI BELGE İLE ISPAT ETMEK ZORUNDADIR.

Müvekkilin fazla mesai yaptığı ve karşılığının ödenmediği hususu tanık anlatımları ile de açığa çıkacaktır. Gerektiğinde İletişim Başkanlığı’ndan celbi sağlanacak kayıtlar ile de müvekkilin haklılığı ortaya çıkacaktır.

Yıllık ücretli izin

5953 Sayılı kanunun 2.maddesi gereği kullandırılması gereken yıllık izni kullandırılmadığı gibi ücret ödemesi de yapılmamıştır.

Hafta tatili ücreti

Müvekkile kullandırılması gereken haftada 1 günlük izin kullandırılmıştır. Ancak ücret ödemesi yapılmamıştır.5953 Sayılı Kanun’un 19. Maddesi gereği “….her altı günlük fiili çalışmayı müteakip gazeteciye bir günlük ücretli dinlenme izni verilmesi mecburidir.” demektedir.

Asgari Geçim İndirimi Alacağı

Davacı müvekkil davalı işyerinde çalıştığı süre boyunca, davalı asgari geçim indiriminden yararlanmış olmasına rağmen müvekkile ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ödemesi yapılmamıştır.

Tüm bu sebeplerden ötürü müvekkilin iş akdini haklı ve geçerli bir nedenle sonlandırılmış olması hasebiyle davalılardan hak etmiş olduğu alacakların tahsili amacıyla sayın mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda delillerimizin toplanmasına, tanıklarımızın dinlenmesine ve müvekkilin kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin alacağı, fazla mesai ücretleri(ulusal bayram ve genel tatil çalışmaları dahil),haftalık izin ücretlerinin ve AGİ alacağının uzman bilirkişiye hesaplattırılarak tüm tazminat ve alacaklarımızın sayın mahkemenizce hüküm altına alınmasını arz ve talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER: HMK, B.K. Basın İş Kanunu, İş kanunu ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER: Karşı tarafın sunacağı delillere delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

1-TANIKLAR

2- SGK ve işyeri kayıtları, Fatsa 1.Noterliği’nin 30.09.2018 tarihli 15507 Yevmiye numaralı ihtarnamesi

3-Müvekkil tarafından yapılan haberler, gerektiğinde davalı yanca çıkarılan gazete dökümleri, T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kayıtları, HTS Kayıtları

4-Banka kayıtları ve hesap hareketleri, İşçi özlük dosyası

5-Bilirkişi incelemesi, Uzman Görüşü

6-Arabulucuk Son Oturum Tutanağı

7-Yemin, İsticvap, Yargıtay kararları, Yasal tüm deliller.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda etraflıca izah edilen nedenler ve resen gözetilecek nedenlerle

Fazlaya ilişkin talep/dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik;

-2000,00 TL Kıdem Tazminatının, dava tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faizle birlikte tahsiline,

-1000,00 TL Yıllık İzin Ücret Alacağının dava tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faizle birlikte tahsiline,

-500,00 TL AGİ alacağının dava tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faizle birlikte tahsiline,

-1000,00TL Fazla Mesai Alacağının (UGBT Alacağı dahil) dava tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faizle birlikte tahsili,(Belirsiz Alacak)

-1000,00 TL Hafta Tatili Alacağının dava tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faizle birlikte tahsili,(Belirsiz Alacak)

ile birlikte tüm yargılama masraflarının ve vekalet ücretinin davalılardan tahsiline karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim. tarih

İşçi Alacağı Dava Dilekçesi 24

ADANA İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ: 

DAVALI: 

KONU: Her bir işçilik alacağına istinaden tahsil amaçlı belirsiz alacak dava ikamesidir.

HARCA ESAS DEĞER: İşçilik alacakları olarak şimdilik 700,00 TL

AÇIKLAMALAR:

Müvekkil şahıs, taraflar arasında akdolunan belirsiz süreli sözleşmeye istinaden X tarihinden itibaren davalı işverenlik bünyesinde X pozisyonunda TEK TARAFLI HAKSIZ İŞVEREN FESHİNİN gerçekleştiği X tarihine kadar aralıksız bilfiil çalışmıştır.  İşverenin tek taraflı haksız feshine rağmen ödenmeyen muaccel işçilik alacaklarının işbu davayla tahsilini talep etme zarureti doğmuştur.  Mağduriyetin giderilmesi amacına yönelik olarak yasal süresi içerisinde zorunlu arabuluculuk kurumuna başvurulmuş olup neticede kesin olarak anlaşma durumu olmadığından (EK-1: Dava şartı arabuluculuk son tutanağı) işbu davayı açma zarureti doğmuştur.

I-FESİH TÜRÜ HAKKINDAKİ BEYANLARIMIZ

1) Müvekkil X tarihinde rahatsızlığı sebebiyle X hastanesine gitmiş, işe gelemeyecek durumda olması sebebiyle doktoru tarafından rapor verilmiştir. Müvekkil bu raporu şirket yetkililerine sunması sonucu özel hastaneden rapor alındığı, devlet hastaneden rapor getirilmesi aksi takdirde iş akdi fes edileceği söylenmiştir. Şirketiniz tarafından yerine getirilmesi istenilen bu talebin hiç bir hukuki dayanağı olmadığı gibi hakka ve hukuka aykırıdır. Müvekkilin iş akdi devlet hastanesinden rapor getirmediği gerekçesi ile iş akdi işveren tarafından haksız ve hukuka aykırı olarak sona erdirilmiştir.

II-ÇALIŞMA USULLERİ VE İŞÇİLİK ALACAKLARINA YÖNELİK BEYANLARIMIZ

2) Müvekkil şahıs, taraflar arasında akdolunan belirsiz süreli sözleşmeye istinaden ………….. tarihinden itibaren davalı işverenlik bünyesinde …………….. pozisyonunda tek taraflı haksız işveren feshinin ………….. tarihine kadar aralıksız bilfiil çalışmıştır. 

3) Müvekkilin yapmış olduğu fazla mesai ücretleri  talep edilmesine  rağmen kendisine bir türlü ödenmemiştir. Müvekkilin davalı iş yerinden aldığı en son  ücreti  …………. TL’dir. Maaşının asgari bölümü banka yoluyla geri kalanı elden ödenirdi. Müvekkil çalıştığı süre içerisinde  resmi bayramlarda da bifiil çalışmaya devam etmiştir. Bu durumun tanıkları mevcuttur.

Ücret ve ekleri konusunda uyuşmazlık olması ihtimalinde yapılacak Emsal ücret araştırması ve tanık anlatımlarıyla gerçek ücretin ve eklerinin ispatı sağlanacaktır.

4)  İş ilişkisinin devamı sırasında işçi çalışmasının karşılığını alamamış, mevzuat ve iş akdinden kaynaklanan özlük haklarından yararlanamamıştır. Bununla birlikte fesih türüne ilişkin beyanlarımızın yer aldığı kısımda detaylı izah olunduğu üzere iş akdinin işveren tarafından haksız nedenle feshine bağlı muaccel olan tazminat ödemesi yapılmamıştır.

Davalı işverenlik tarafından, müvekkil işçiye hiç bir suretle KIDEM ve İHBAR TAZMİNATI ödenmesi yapılmamıştır. Fesih türü ve yüksek mahkeme kararları doğrultusunda kıdem tazminatına hak kazanma koşullarına ilişkin izahat yukarıda detaylı olarak yapılmıştır.

Müvekkil,  iş akdinin devamı boyunca sabah  08.00 –  23.00  gece  ve bir çok gece iş bitimini bahane ederek sabahlara kadar  haftanın 6 günü çalıştırılmıştır. 

Bunun haricinde işlerin yoğunluğu, personel eksikliği bahane edilerek haftada ortalama 6 gün müvekkilime saat 23.00 – 01.00 veya 23.00 – 03.00 ‘lara ve bir çok gece sabahlara  kadar fazla mesai yaptırılmaktadır.

Görüldüğü üzere zorla fazla mesai yaptırılması, müvekkilin ruhsal ve fiziksel yıpranmasına sebep olacak boyuttadır.

Buna rağmen müvekkilime gerek iş akdi devamında gerekse fesihten sonra hiç bir suretle FAZLA MESAİ ÜCRETİ ödenmemiştir. Ayrıca müvekkilime iş akdinin devamı boyunca ücret bordrosu imzalatılmamıştır. Söz konusu doğrultuda fazla mesainin her türlü delille ispatlanabilir nitelikte olduğu izahtan varestedir.

Fesih anında müvekkilime kullandırılmayan yıllık ücretli izin süreleri bulunmaktadır. Bu sürelerin tarafımızca tespiti şu aşamada tam olarak mümkün olmamaktadır. Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Kullandırılmayan YILLIK İZİN sürelerine ait ücret, işverenlik tarafından arabuluculuk aşamasında ödeme vaadinde bulunulmasına rağmen tarafımıza ödenmemiştir.

Müvekkilim ulusal bayram günlerinin tamamında; dini bayramlarda ise 1 gün hariç olmak üzere aralıksız olarak çalıştırılmıştır. Ancak DİNİ/ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL, AGİ, SON MAAŞI ve  ücretleri  ödenmemiştir.

HUKUKİ NEDENLER: 6098 sayılı TBK hükümleri, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri, 1475 sayılı yasanın 14. maddesi, 6100 sayılı HMK’nun 107/1. maddesi hükümlerine göre; hesaplamanın unsurlarından olan hizmet süresi ve aylık ücret miktarları çekişme konusu olması nedeniyle şuan için tam ve net olarak belirlenmesi mümkün olmadığından tarafımızca belirlenebilen asgari tutarlar üzerinden huzurdaki tahsil amaçlı belirsiz alacak davasına konu edilen her bir talep ileride hizmet süresi ve ücretin kesin olarak belirlenmesini takiben verilecek talep artırım dilekçesi ile artırılacak ve eksik harcı ikmal edilecektir.

HUKUKİ DELİLLER: Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız mahfuz kalmak kaydıyla; müvekkile ait SGK sicil dosyası (hizmet döküm cetveli, işe giriş ve çıkış bildirgeleri, işyeri detay sicil bilgileri) ve işyeri özlük dosyası, İhtarname, Banka hesap ekstresi ve dekontları, İşveren parmak okuma kayıtları, İşveren kamera kayıtları, İşverene ait Ticaret Sicil kayıtları, Emsal ücret araştırması, Bilirkişi incelemesi, Tanık, Yemin, Fesih bildirim yazısı, ücret bordrosu, puantaj kayıtları, mesai çizelgeleri, yıllık izin defteri, Yargıtay kararları, Sair yasal deliller.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda arz ve izah ettiğimiz ve Sayın Mahkeme tarafından re’sen nazara alınacak sebepler muvacehesinde fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik;

1) 100,00 TL kıdem tazminatı talebimizin -ileride kesin olarak belirlenecek ve talep artırım dilekçesi ile artırılacak tutar açısından işleyecek faizi de kapsamak üzere- kabulü ile iş akdinin fesih tarihi olan X tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak banka en yüksek mevduat faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile müvekkilime ödenmesine,

2) 100,00 TL ihbar tazminatı talebimizin -ileride kesin olarak belirlenecek ve talep artırım dilekçesi ile artırılacak tutar açısından işleyecek faizi de kapsamak üzere- kabulü ile temerrüt/dava tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile müvekkilime ödenmesine,

3) 100,00 TL fazla mesai alacağı talebimizin -ileride kesin olarak belirlenecek ve talep artırım dilekçesi ile artırılacak tutar açısından işleyecek faizi de kapsamak üzere- kabulü ile temerrüt/dava tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak banka en yüksek mevduat faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile müvekkilime ödenmesine,

4) 100,00 TL ücretli yıllık izin talebimizin -ileride kesin olarak belirlenecek ve talep artırım dilekçesi ile artırılacak tutar açısından işleyecek faizi de kapsamak üzere- kabulü ile temerrüt/dava tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile müvekkilime ödenmesine,

5) 100,00 TL genel tatil alacağı talebimizin -ileride kesin olarak belirlenecek ve talep artırım dilekçesi ile artırılacak tutar açısından işleyecek faizi de kapsamak üzere- kabulü ile temerrüt/dava tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak banka en yüksek mevduat faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile müvekkilime ödenmesine,

6) 100,00 TL Asgari Geçim İndirimi  talebimizin -ileride kesin olarak belirlenecek ve talep artırım dilekçesi ile artırılacak tutar açısından işleyecek faizi de kapsamak üzere- kabulü ile temerrüt/dava tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile müvekkilime ödenmesine,

7) 100,00 TL Ücret Alacağı talebimizin -ileride kesin olarak belirlenecek ve talep artırım dilekçesi ile artırılacak tutar açısından işleyecek faizi de kapsamak üzere- kabulü ile iş akdinin fesih tarihi olan X tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak banka en yüksek mevduat faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile müvekkilime ödenmesine,

Yargılama giderleri ve ücret-i vekâletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi vekâleten arz ve talep olunur.

Davacı Vekili

Ek: 1- Dava şartı arabuluculuk son tutanağı

İşçi Dava Dilekçesi 25

ADANA İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Müvekkile ait işçilik hak ve alacaklarının tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil …….” isimli işyerinde ….. tarihinden ……tarihine kadar……” unvanıyla aralıksız ve kesintisiz çalışmıştır. Müvekkil belirtilen tarihler arasında davalı işyerinde kesintisiz çalışmasına rağmen müvekkilin işe giriş Sosyal Güvenlik Kurumu’na geç bildirilmiştir.

Müvekkilin, son aylık net ücreti …. + Asgari Geçim İndirimi ise de, davalı işveren tarafından düşük sigorta primi ödenmesi amacıyla müvekkilin ücreti gerçeğe aykırı olarak SGK’ya brüt asgari ücret olarak düşük bildirilmiştir.

Ayrıca, işyerinde sosyal hak olarak yemek ve yol yardımı yapılmakta olup kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretin tespitinde söz konusu yemek ve yol yardımlarının da dikkate alınması gerekmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 120. maddesinde yapılan yollama ile halen yürürlükte olan 1475 sayılı Yasa’nın 14. maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendinde, işçinin bağlı bulunduğu kurum veya sandıktan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla ayrılması halinde, kıdem tazminatına hak kazanabileceği düzenlenmiştir. Müvekkil …. söz konusu düzenleme uyarınca, emekliliğe hak kazanması nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesine rağmen davalı işveren tarafından kendisine kıdem tazminatı ödenmemiştir.

Müvekkil, davalı işverene ait işyerinde haftanın 6 günü, genel mesai saatleri hafta içi 09:00-19:00 saatleri arasında, Cumartesi günü 09:00-15:00 saatleri arasında olmakla birlikte belirtilen saatlerin dahi çok üzerinde çalışarak fazla mesai yapmıştır. Buna karşılık davalı işveren tarafından, davacı müvekkilin hak etmiş olduğu fazla çalışma ücretleri ödenmemiş aynı zamanda ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışan müvekkile ulusal bayram ve genel tatil ücretleri de tediye edilmemiştir.

Ayrıca müvekkile, hizmet süresi boyunca yıllık izinleri kullandırılmamış olup iş akdinin sona ermesinden sonra da kullanmamış olduğu yıllık izinlere ilişkin herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

Müvekkilin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi nedeniyle hak kazandığı kıdem tazminatı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, fazla mesai ve yıllık izin ücretinin tahsili için davalıya keşide edilen … Noterliği’nin …. tarih …. yevmiye numaralı ihtarnamesinden bir sonuç alınamadığından işbu davanın açılma zorunluluğu doğmuştur.

HUK. NEDENLER: 4857 sayılı Yasa ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER: Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

 • X Noterliği’nin X tarih X yevmiye numaralı ihtarnamesi
 • Davacı müvekkile ait SGK Hizmet Dökümü,
 • Banka Kayıtları (Celbedilecek)
 • İşyeri Kayıtları (Celbedilecek)
 • SGK Kayıtları (Celbedilecek),
 • Emsal Ücret Araştırması,
 • Tanık Beyanları (İsim ve adresleri bilahare bildirilecektir.)
 • Bilirkişi incelemesi,
 • Keşif,
 • Yemin,
 • Her türlü delil.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek nedenlerle;

1) Fazlayı talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla, (HMK 107. maddesine istinaden belirsiz alacak davası mahiyetinde)

X TL. Kıdem Tazminatı,

X TL. Fazla Çalışma Ücreti,

X TL. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti,

X TL. Yıllık İzin Ücreti,

olmak üzere toplam X TL. alacağın,

Kıdem tazminatı yönünden iş akdinin feshi tarihinden itibaren işleyecek – en yüksek banka mevduat faizi ile,

Yıllık izin ücreti yönünden temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile,

Fazla çalışma ücreti tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti yönünden temerrüt tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,

Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

İşçi Alacağı Dava Dilekçesi(Kamyonet Şoförü) 26

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ‘NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Davacı müvekkilin iş akdinin davalı tarafından haksız ve usulsüz feshi sebebiyle fazlaya ilişkin tüm talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla, İhbar Tazminatı, Kıdem Tazminatı, Eksik Yatırılan Ücret Alacağı, Asgari Geçim İndirimi Ücret Alacağı, Fazla Çalışma Ücreti, Milli Bayram Ve Genel Tatil Çalışmaları Ücreti ve  Yıllık Ücretli İzin Alacağının  davalıdan tahsiline karar verilmesi taleplerimizdir.

H. ESAS DEĞER : 700,00 – TL(Fazlaya dair alacaklarımız için talep, dava ve başvuru hakkımız saklı  kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR

Müvekkil, X tarihinde X Tic. A.Ş. Şirketinde kamyonet şoförü olarak çalışmaya başlamıştır. İşe ilk başladığında, diğer kamyonet şoförleri yaklaşık olarak X TL maaş alıyordu. Müvekkil de X TL maaş ile işe başlamıştır. Diğer şoförler ile müvekkilin maaşı arasındaki bu ufak fark kıdem farkıydı. Bu ücretin X TL’lik kısmı elden, diğer kalan kısmı da müvekkilin X Hesabına yatırılıyordu. Ayrıca Davacı müvekkilin maaşı düşük gösterildiği için Sigorta primleri eksik yatırılmış ve sosyal güvenlik hakları da ihlal edilmiştir.

Müvekkilin maaşı asgari ücretin üzerinde olup, bununla alakalı emsal ücret araştırmasına gidilmesini ve emsal ücret araştırması sonucunda çıkan meblağ müvekkilin gerçek maaşından yüksek ise  kıdem tazminatı ve diğer  alacaklarının hesaplanmasında emsal ücretin dikkate alınmasını talep ederiz.

X tarihinde iş yeri taşeron bir firmaya devredilmiştir. İş yerini devralan firma, davalı şirketin işçileri ile çalışmaya sıcak bakmamış ve onları işe almamıştır. Bu sebeple yaklaşık X işçinin iş akdine son verilmiştir. Müvekkil ile birlikte yaklaşık olarak X işçinin iş akdinin, haklı ve geçerli bir neden olmaksızın feshedilmesi sonrasında davalı şirket, müvekkilin hak etmiş olduğu hiçbir işçilik alacaklarını ve tazminatlarını vermemiştir.

Müvekkil, bu iş yerinde yaklaşık olarak X yıl çalışmıştır. Bu işe yerinde diğer şoförlerle aynı işi yapıp, aynı maaşı almaktaydı. ( ARADAKİ UFAK KIDEM FARKLILIĞI HARİÇ ) İlerleyen zamanlarda bu iş yerinde aynı dönemde, aynı konumda, aynı beceride ve aynı kıdemde çalışan diğer kamyonet şoförleri müvekkilden daha fazla ücret almaya başlamıştır. Aynı ücret ile işe başlayan diğer şoförlerin maaşlarına her yıl piyasaya uygun bir şekilde zam yapılmış olmasına rağmen, müvekkilin maaşına doğru dürüst bir zam bile yapılmamıştır. Müvekkilin hesabına zaman zaman  eski maaşından daha az maaş yatırıldığı zamanlar bile oluyormuş. Bu sebeple müvekkilin maaşı sürekli olarak eksik ve düzensiz yatırılmıştır. Sayın mahkemeniz tarafından bu husus hakkında gerekli araştırmanın yapılması ve davalı şirketten müvekkilin ve diğer kamyonet şoförlerin ücret bordroları istenip eksik ödenen maaşların tespit edilmesi kanuna ve hakkaniyete uygun olacaktır. Yargıtay 9.H.D.  2019/4507 Esas ve 2019/12317 kararında aynı işte çalışan ve aynı dönemde çalışan işçilerin ücretlerinin farklı veya eksik ödenmesinin kanuna aykırı olduğuna hükmetmiştir.

Müvekkil, davalı şirkette işe başlığı ve işten çıktığı güne kadar haftanın 7 günü çalışmaktaydı. ………. ( işe girdiği tarihten ) tarihinden, …..nin sonuna kadar sabah ……’ ten akşam …..e kadar ;  …..’in başından, haksız şekilde işten çıkarıldığı tarihe kadar da sabah …….. ‘den akşam …….’a kadar çalışmaktaydı. Bu çalışma süresinde yemek molası yoktu. Müvekkil ve diğer kamyonet şoförleri ayaküstü yemekleri yeyip işe devam etmekteydiler. Bu kadar uzun ve aralıksız çalışmaya rağmen müvekkile  fazla çalışma ücreti adı altında herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

Müvekkilin iş akti hiçbir haklı ve geçerli bir neden bulunmaksızın feshedilirken 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17.maddesinde belirtilen ihbar önellerine uyulmadığı gibi,ihbar tazminatı da ödenmemiştir.

Müvekkilimin Çalışmasına denk gelen Ulusal Bayram ve Genel tatil günlerinden sadece Dini Bayramlarda iznini kullanmış olup Resmi Bayramlarda Kesinlikle herhangi bir izin kullandırılmamış olmakla beraber çalışmaları karşılığında müvekkilime herhangi bir ücret ödenmemiştir. Resmi Bayramlarda çalışıp da alamadığı ücretlerin işlemiş olan fazileri ile birlikte hesaplanarak ödetilmesi gereklidir.

Müvekkilimize hizmet süresi boyunca yıllık izinleri kullandırmamış olup X iş akdinin feshi tarihinde muaccel hale gelen yıllık izin alacaklarının ödenmesini talep ederiz.

2008 yılı başından beri uygulanmakta olan asgari geçim indirimi ile ilgili yasal düzenlemeye rağmen davalı şirket hiçbir şekilde asgari geçim indirimi olan ücretini ödememiştir. Müvekkil evli çalışandır. Yaklaşık X yıl çalışmakta olan müvekkil hak etmesine rağmen derecesine uygun asgari geçim indirimi davalılar tarafından yapılmamıştır.

Haksız olarak işten çıkartılan müvekkile hak ettiği kıdem ve ihbar tazminatlarının ve yukarıda belirttiğimiz işçilik alacaklarının da ödenmeyeceği hususu bizzat işverenlikçe  beyan edilerek hiçbir haklı yahut geçerli sebep mevcut değilken işyerini derhal terk etmeleri gerektiği ifade edilmiştir. Müvekkilim ve bir kısım arkadaşları, davalı tarafından hiçbir haklı ve geçerli neden gösterilmeksizin iş akitlerinin feshedildiği ve derhal işyerini terk etmeleri  gerektiği müvekkilime bildirilmiştir. Müvekkil, X tarihinde haksız biçimde işten çıkartılmıştır. Haksız bir şekilde işten çıkarılan müvekkil, X tarihinde X Noterliği’nin X yevmiye numaralı ihtarnamesiyle bütün işçilik hak ve alacaklarını ve tazminatlarını kalem kalem talep etmiştir. Davalı şirket tarafından bu ihtarnameye herhangi bir olumlu veya olumsuz dönüş sağlanamamıştır.

İş akdinin haksız olarak feshinden sonra müvekkil önce şifahen daha sonra ihtarname ile davalı şirketten işçilik alacaklarını ve tazminatlarını talep etmiştir. Bundan bir sonuç alamayınca tarafımızca bu uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuk başvurusu yapılmış, X sicil numaralı Arabulucu X’in de bütün çabalarına rağmen davalı işveren uyuşmazlığın çözümüne kesinlikle yanaşmamıştır (Ek: Arabuluculuk Son Tutanağı). Bu nedenle huzurdaki davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

Tüm bu sebeplerden ötürü müvekkilin iş aktini haklı ve geçerli bir neden olmaksızın fesheden davalıdan hak etmiş olduğu alacakların tahsili amacıyla sayın mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda delillerimizin toplanmasına, tanıklarımızın dinlenmesine ve müvekkilin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, eksiz yatırılan ücret alacağı, AGİ alacağı, yıllık ücretli izin alacağı, fazla mesai ücretleri, milli bayram ve genel tatil çalışmaları ücretlerinin uzman bilirkişiye hesaplattırılarak harcın tamamlanmasından sonra tüm tazminat ve alacaklarımızın sayın mahkemenizce hüküm altına alınmasını arz ve talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER: TBK, HMK, İŞ.K.  Ve İlgili yasalar hükümleri…

SÜBUT SEBEPLERİ: SGK Dosyası, Arabulucu Toplantı Tutanağı, Tanık Beyanları, Bilirkişi İncelemesi, Yemin ve gerektiğinde her türlü yasal delil.

TANIK LİSTESİ:  

ADRES : Mernis adresine tebligat

NOT: Tanıklarımız; işyerindeki çalışma koşulları, çalışma şartlarına, fazla mesainin olduğuna, müvekkilin ücret miktarı bakımından ve dava dilekçemizde ifade ettiğimiz diğer maddi vakıalara ilişkin hususlarda tanıklık edeceklerdir.

SONUÇ VE İSTEK: Yukarıda açıkladığımız ve sayın mahkemenizce de resen belirlenebilir diğer durum ve nedenlerle;

-Her bir kalem alacağımız için HMK md.107/1 gereğince fazlaya ilişkin her türlü dava, başvuru ve alacak haklarımız saklı kalmak kaydıyla uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere (tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere);

1) 100,00-TL Kıdem Tazminatı,

2) 100,00-TL Fazla mesai ücreti,

3) 100,00-TL Milli bayram ve genel tatil çalışmaları ücreti,

4) 100,00-TL İhbar tazminatı,

5) 100,00-TL   Yıllık ücretli izin alacağı olmak

6) 100,00-TL Eksik yatırılan ücret alacağı

7) 100,00- TL   AGİ alacağı

Üzere şimdilik toplam 700,00-TL alacağımızın kıdem tazminatı yönünden akdin feshi tarihinden itibaren mevduata uygulanacak en yüksek banka faizi ile;

– Diğer alacaklarımız yönünden ise hak ediş tarihlerinden itibaren mevduata uygulanacak en yüksek banka faizleri ile birlikte davalıdan tahsiline;

– Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalı üzerinde bırakılmasına dair karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.

EKLERİ: Harçlandırılmış, baro pullu ve onaylı vekaletname  sureti, Sgk hizmet dökümü belgesi, Arabulucu toplantı tutanağı örneği, İhtarname örneği,

Davacı Vekil

Apartman Yönetimine Karşı Açılan İşçilik Alacağı Dava Dilekçesi 27

ADANA İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI: Kat malikleri adına X Evler Site yöneticiliği

KONU: Adli yardımdan yararlandırılmamız ile Kıdem tazminatı, İhbar tazminatı, Fazla sürelerle ve fazla çalışma ücreti alacağı, UBGT  alacağı, yıllık ücretli izin alacağı, kötüniyet tazminatı alacağı taleplerimizden ibarettir.

D. DEĞERİ: 600,00 TL (Belirsiz Alacak Davası)

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilim 19.09.2017 tarihinden iş akdinin davalı tarafından haksız ve hukuka aykırı olarak sonlandırıldığı (işten çıkış bildirgesine göre kod 29-ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık) … Noterliği’nin … tarih ve … yevmiye no’lu ihbarnamesiyle sonlandırılmıştır.

2-Müvekkilim … tarihleri arasında davalı taraf yanında kapıcı sıfatıyla kesintisiz ve aralıksız olarak çalışmıştır.

3- Müvekkilimin çalışmaya başladığı tarihten itibaren davalı yöneticilikte bulunan toplam üç blok ve bir blokta 22 tane daire olmak üzere toplam 66 tane dairenin aşağıda  belirtmiş olduğumuz çeşitli kapıcılık hizmetlerini yerine getirmiştir.

4- Mahkemeniz aracılığı ile dinletilecek olan tanık beyanlarından da anlaşılacağı üzere müvekkilin çalışması özetle şu şekilde gerçekleşmiştir;

a) Müvekkil haftanın altı günü aşağıda belirttiğimiz şekilde ve saatlerde çalışmış haftanın bir günü ise (pazartesi günü) haftalık tatili olarak kullanmıştır. Haftalık tatil olarak kullandığı pazartesi gününde ise sadece sitenin çöpünü toplama işini yapmıştır.

b)Müvekkil çalışması esnasında apartman temizliği(her iki katta bir temizlik suyunu değiştirmek için A bloktan temin etmek suretiyle tüm blokların katlarının paspas ve temizlik işleri), asansör iç ve kapılarının temizliği, çevre sulama, çim biçme, apartman çevre temizliği, çöp toplama, apartman camlarının temizliği gibi birçok işi yerine getirmiştir.

c)Müvekkilim ayrıca yılın belli zamanlarında çiçek ve çam dikme, bina çevresinde oluşan bozuklukları giderme gibi işleri de yerine getirmiştir.

5- Yukarıda anılan nedenlerle müvekkilin fazla çalışması ve fazla sürelerle çalışması bulunduğu aşikardır. Müvekkil sabah 08.00’den gece 22.00 saatlerine kadar çalışmıştır. Yılın yaklaşık7-8 ayında ise gece 01.00 ile sabah 07.00 saatlerine kadar sitede bulunan tüm bölgelerin (dokuz bölgeye ayrılmıştır) çimlerini sulamıştır.  Fakat bu çalışmalarının karşılığı olarak müvekkilimize fazla mesai ve fazla sürelerle çalışma ücreti ödenmemiştir.

6- Müvekkil çalışmış olduğu üç yıldan fazla süre içinde de yıllık izin hakkı kazanmış olduğu halde davalı işveren tarafından yıllık izinleri kullandırılmamış ve yıllık izin zamanında çalıştığı günler içinde ücretleri de kendisine ödenmemiştir.

7- Davalı işveren müvekkilime hiçbir haklı gerekçe göstermeden işten çıkarmıştır. Müvekkilim davalı işyerinde bir yıldan fazla çalıştığından kıdem ve ihbar tazminatı hakkı bulunduğu halde iş akdini haksız ve önelsiz fesheden davalı işveren müvekkilime kıdem ve ihbar tazminatlarını ödememiştir.

8- Davalı işverence müvekkilin işe başlamış olduğu tarihten iş akdine son verildiği tarihe kadar müvekkilin Ulusal Genel tatil/Ulusal resmi bayramlarda da çalışmış olmasına rağmen bu ücretler müvekkile ödenmemiştir.

9- Müvekkilim bu şekilde çalışırken pandemi döneminde iş akdi fesih yasağı bulunmasına rağmen haksız ve kötü niyetli olarak iş akdi yukarıda belirttiğimiz üzere temizliği Amasya 1. Noterliği’nin 21.10.2020 tarih ve 9262 yevmiye no’lu ihbarnamesiyle hiçbir tazminat ödenmeksizin feshedilmiştir. Ancak 04.09. 2020 tarihli 31234 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 Sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici 10. Madde bir ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin yani; ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzeri durumlar dışında fesih yasağı ve ücretsiz izne çıkarma yetkisinin 17.09.2020 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir. Anılan nedenlerle söz konusu fesih ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık sebebine dayalı olarak davalı işverence kötü niyetli olarak yapıldığından davalının tarafımıza kötü niyet tazminatı ödenmesine karar verilmesini talep ediyoruz. Tarafımıza gönderilen fesih ihbarnamesinde de müvekkilin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı herhangi bir eyleminin bulunmadığı görülmektedir.

10- Hizmet akdinin feshi üzerine tarafımızın 16.11.2020 tarihinde arabuluculuğa başvuruda bulunulmuş, yapılan arabuluculuk görüşmesinde anlaşmaya varılamamıştır. İlgili arabuluculuk anlaşamama tutanağı dilekçemiz ekinde mahkemenize sunulmuştur.

11- Tüm bu anlatılanlar neticesinde davalı işveren yasal sorumluluklarını yerine getirmemektedir. Davalı işveren müvekkilimin maddi haklarını ödememiş olması sebebiyle iş bu belirsiz alacak davası olarak şimdilik 600,00 TL maddi haklarının tahsilini teminen dava açma zorunluluğumuz doğmuştur.

H. DELİLLER: … Noterliği’nin … tarih ve … yevmiye no’lu ihbarnamesi, Arabuluculuk anlaşamama tutanağı, Banka kayıtları, SGK İşe giriş ve çıkış bildirgesi, İş yeri özlük dosyası, SGK kayıtları, Maaş bordroları, İlgili resmi kurum tüm resmi kurum kayıtları, Keşif, Bilirkişi incelemesi, Tanık, Yemin ve her türlü yasal delil.

H. NEDENLER: İş Kanunu, 5510 sayılı kanun ve her türlü yasal mevzuat

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

1-Davamızın kabulü ile müvekkilin iş akdinin fesih tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik 100,00 TL kıdem tazminatının davalıdan alınarak tarafımıza ödenmesine,

2- Dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 100,00 TL ihbar tazminatının davalıdan alınarak müvekkile ödenmesine,

3- Dava tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik  100,00 TL UBGT ücreti alacağının davalıdan alınarak tarafımıza ödenmesine,

4- Dava tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 100,00 TL fazla sürelerle ve fazla mesai ve fazla sürelerle çalışma  ücreti alacağının davalıdan alınarak tarafımıza ödenmesine,

5- Dava tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 100,00 TL yıllık ücretli izin  alacağının davalıdan alınarak tarafımıza ödenmesine,

6- Müvekkilin iş akdinin fesih tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 100,00 TL kötüniyet tazminatının davalıdan alınarak tarafımıza ödenmesine,

7-Yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini  sayın mahkemenizden arz ederiz.

Davacı Vekili

EKLER;

EK 1: İşe giriş/çıkış bildirgeleri

EK 2: Arabuluculuk Görüşmesi Anlaşmama Tutanağı

EK 3: Vekaletname

İşçi Alacağı Dava Dilekçesi (Montaj Operatörü – Vardiya Amiri) 28

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLLERİ :

DAVALI :

KONU : Fazlaya dair haklarımızı saklı tutmak kaydıyla HMK m. 109′ a göre şimdilik;

-2000 TL kıdem tazminatı

-100 TL yıllık izin ücreti

Fazlaya dair haklarımızı saklı tutmak kaydıyla HMK m. 107’ye göre şimdilik;

-1000 TL fazla mesai

-100 TL UBGT ücreti

Alacaklarının mevduata uygulanan en yüksek faizleriyle birlikte davalı işverenden alınarak davacıya verilmesini talep ederiz.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil, 04.11.2019 tarihinden 02.09.2021 tarihine kadar davalı işveren bünyesinde ilk olarak montaj operatörü olarak çalışmakta iken, daha sonra vardiya amiri olarak çalışmaya devam etmiştir. Müvekkilin bir işçiden beklenebilecek düzeyin çok üzerinde fazla mesai yapmış olması, fazla mesai ücretinin ise müvekkil tarafından defalarca talep edilmesine rağmen ödenmemesi, ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma yapıldığı halde ücretinin ödenmemesi, kıdem tazminatının ödenmemesi ve yıllık izninin keyfi sebeplerle kullandırılmaması nedenleri ile, müvekkil Adana Noterliği 2361 Yevmiye numaralı 02.09.2021 tarihli ihtarname ile iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmiştir. Çalıştığı dönem boyunca müvekkile anılan işçilik alacakları ödenmemiş, bu nedenle arabulucuya başvurulmuşsa da, Adana Arabuluculuk Bürosu, 14 büro dosya no, 16 arabuluculuk no ile 04.10.2021 tarihinde düzenlenen arabuluculuk son tutanağıyla anlaşma sağlanamadığı son tutanağa geçirilmiş olup, işbu işçilik alacakları konulu davayı açma zarureti hasıl olmuştur. Şöyle ki;

MÜVEKKİL FAZLA MESAİ ÜCRETİNE HAK KAZANMIŞTIR

Müvekkil, davalı işveren bünyesinde 04.11.2019 tarihinde montaj operatörü olarak çalışmaya başlamış olup kısa bir süre sonra çalıştığı montaj bölümünün sorumlusu olarak görevlendirilmiş ve 04.01.2021 tarihinden, iş sözleşmesini haklı olarak feshettiği 02.09.2021 tarihine kadar da vardiya amiri olarak çalışmıştır. Anılan süreçlerde müvekkilin en alt kademeden çalışmaya başladığı fabrikada yaklaşık iki yıl içerisinde sadece 3 personelin görev yaptığı 3 vardiyadan birinin sorumluluğu müvekkile verilmiş, vardiya amiri konumuna getirilmesi ise müvekkilin emeğinin adeta bir saat sınırı olmaksızın sömürülmesi ve fazla mesai ücretinin de işveren tarafından ödenmemesi sebep olmuştur. Belirtildiği üzere müvekkilin çalıştığı fabrikada 3 vardiya sistemi ile çalışmaktadır. Her bir vardiyada bulunun ve sayısı 70-100 arasında değişen personellerin makinelerin başında yaptıkları işin denetlenmesinden, fabrikanın içinde ve dışında bulunan tüm malzemelerden, ve hatta boş bir kutunun bulunduğu yerden dahi müvekkil sorumludur.

Çalışma sistemi bu şekilde devam ederken aynı konumda çalıştığı diğer 2 vardiya amirinin art arda Covid-19 testinin pozitif çıkması ve karantina sürecine girmesiyle müvekkil 3 vardiyanın tamamını amirlerinin emriyle tek başına yönetmek zorunda kalmış, günde en az 12 saat çalışmaya başlamıştır. Müvekkil, artık fiziksel olarak kaldıramadığı çalışma saatleri ve fazla mesai ücretinin ödenmemesi sebebiyle fabrika yönetiminde amiri pozisyonundaki insanlarla görüşmüş, amiri pozisyonunda olan şahıslardan X konuşmuşsa da fazla mesai ücretinin kendisine kesinlikle ödenmeyeceği belirtilmiştir. Sebep olarak da; davalı işverene göre müvekkil, beyaz yaka olduğundan fazla mesai talep etme hakkı bulunmamaktadır. Oysaki müvekkilin çalıştığı pozisyonun, beyaz yaka diye tabir edilen ve mesai saatlerinin çalışanın kendisi tarafından belirlendiği pozisyonla uzaktan yakından alakası bulunmamaktadır. İş yerinin yönetim şeması incelendiğinde müvekkilin amiri pozisyonunda en az 4 yönetici bulunmaktadır ve müvekkil işbu sıralı amirlerinin emri ile hareket etmektedir. Ayrıca müvekkilin işten ayrıldığı tarihte net maaşı 3.500 TL’yi dahi bulmamaktadır. Görülmektedir ki davalı işveren; müvekkilin çalıştığı pozisyonu kendince beyaz yaka olarak tanımlayarak bu kisve altında “nasıl olsa fazla mesai ücreti talep edemeyecek” düşüncesiyle müvekkili adeta saat sınırı olmaksızın çalıştırmıştır.

“İşyerinde üst düzey yönetici konumda çalışan işçi, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda, ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamaz. Bununla birlikte üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir başka yönetici var ise işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlemesi söz konusu olmayacağından kanunda öngörülen çalışma saatlerini aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti talep hakkı doğar. (YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ 2017/13123 E., 2018/12532 K. sayılı ve 21.05.2018 Tarihli Kararı)

Anılan Yargıtay kararı ve bilumum kararlarında da görüldüğü üzere Yargıtay’ın bu konudaki görüşü son derece açıktır. Bir işçi olarak çalışan müvekkilin iş tanımını kendince beyaz yaka olarak sıfatlandıran işveren, bu sayede fazla mesai ödeme yükümlülüğünden kaçınarak ekonomik olarak aciz durumda olan müvekkilin emeğini son raddesine kadar sömürdüğü gibi bu hakkaniyetsiz duruma da kendince hukuki bir kılıf bulduğunu düşünmektedir.

Son derece dikkat çeken husus şudur ki; müvekkilin iş yerinde giriş – çıkışlar kartlı sistemle yapılmaktadır. Müvekkil, fazla mesai yaptığını bu şekilde ispatlayabileceğini yönetimdeki şahıslara belirttiğinde ise bu şahıslar kayıtların kolaylıkla silinebileceği ve değiştirilebileceği, müvekkilin fazla mesaisini ispatlayamayacağı belirtilmiştir. Görüldüğü üzere müvekkilin emeği günde bazen 12 ve bazen 16 saat çalıştırılmak zorunda bırakılmasıyla sömürülmüş, müvekkilin mevcut ekonomik şartlarda işsiz kalma korkusundan faydalanılarak fazla mesai ücretini defaatle talep etmesine rağmen ödenmemiş, daha da vahim olan ise fazla mesai yaptığını ispatlayabileceği en önemli delillerden biri olan iş yeri giriş – çıkış kayıtlarının silineceği veya kolaylıkla değiştirilebileceği tehdidi ile karşı karşıya kalmıştır.

Müvekkilin çalışma arkadaşlarından 2’sinin karantinada olduğu süreçte fiziksel olarak fazla mesai sebebiyle çok zorlanan müvekkil, yaklaşık 2 hafta sonra iş yerinde öğleden sonra saatlerinde kendisini kötü hissettiğini ve acile gitmek istediğini belirttiğinde ise kendisine yarım günlük ücretsiz izin yazılmıştır. Nitekim hastaneye gittiğinde ise yapılan Covid-19 test sonucu pozitif çıkmış ve karantinaya girmiştir. Son derece açık şekilde görülmektedir ki müvekkilden beklenen çalışma saatleri adeta insani düzeyi aşmış, buna rağmen çalışması istenen her gün ve saatte çalışmasını ekonomik mecburiyeti sebebiyle sürdürmüş, fakat hakkaniyete uygun olan karşılığı kendisine ödenmediği gibi bir de acil sağlık durumu sebebiyle hastaneye gitmesi gerektiğinde dahi kendisine yarım günlük ücretsiz izin kaydı girilmiştir.

Görülmektedir ki; müvekkilin ziyadesiyle hak ettiği fazla mesai ücretinin ödenmemesi, bu hak edişini iş yeri giriş – çıkış kayıtları ile ispat edeceğini söylediğinde ise kayıtların silineceği / değiştirileceği tehdidiyle karşılaşması, fabrika genel müdürü X’in fazla mesaisini talep eden müvekkile “sana fazla mesaini ödemem, buranın anayasası başka, ayrılmak istiyorsan çıkarken istifanı imzala” diyerek müvekkili hukuka ve hakkaniyete son derece aykırı şekilde işten çıkararak tazminatlarını ödememeyi amaçlaması, kendisine ait bir hukuk sisteminin olduğunu iddia ederek iş yerinin farklı bir anayasaya tabi olduğunu belirtmesi gibi akıl ve mantığın sınırları dışındaki iddiaları ve ayrıntısıyla açıklanan tüm durumlar dikkate alındığında işverenin kötü niyeti bariz şekilde ispatlanmaktadır. Dava dilekçesine iddia edilen tüm hususların delilleriyle ispatlanabileceği umuduyla, işverenin kolaylıkla sileceğini/ değiştireceğini iddia ettiği iş yeri giriş – çıkış kayıtlarının işverenden celbini talep etmekteyiz.

MÜVEKKİL KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMIŞTIR

4857 Sayılı İş Kanunu 24. Maddesinin 1. Fıkranın e bendinde; işçiye, işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse, iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilme hakkı tanınmıştır. Müvekkil çalıştığı dönem boyunca özen ve sadakatle çalışmış olup yükümlülüklerini dürüst bir şekilde yerine getirmiştir. Nitekim montaj operatörü olarak işveren fabrikada en alt kademeden başladığı işinde kısa sürede montaj biriminin yöneticisi ve sonrasında tüm vardiyanın amiri olması da müvekkilin ne denli çalışkan ve özenli olduğunun ispatı mahiyetindedir. Ancak işveren, müvekkilin kesin olarak hak ettiği kıdem tazminatını dahi gerek arabuluculuk öncesinde gerek arabuluculuk görüşmesi sırasında ödemeyi kesin olarak reddetmiştir.

Dikkat çeken bir diğer husus; bilindiği üzere kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Maaş ödemelerinin yapıldığı banka hesap dökümleri ve ücret bordroları incelendiğinde davacı işçiye hakkı olan ödeneğin verilmediği ortaya çıkacaktır. Kaldı ki müvekkil, her ne kadar kısa çalışma kapsamında çalıştığı gösterilse de normal çalışma sürelerinin çok üzerinde çalıştırılmış ancak fazla mesai alacakları ödenmemiştir. Puantaj kayıtları incelendiğinde fazla çalışma ücretine hak kazandığı anlaşılacaktır.

Kaldı ki maaş ödemesinin 1 gün dahi gecikmesinin haklı fesih sebebi olduğu kanunun son derece açık düzenlemesi ile tartışmasız iken, celbini talep ettiğimiz maaş ödemelerinin yapıldığı bankadan alınacak hesap dökümleri incelendiğinde müvekkile maaş ödemesinin dahi düzenli olarak yapılmadığı son derece açık şekilde görülecektir.

Müvekkilin SGK hizmet dökümü kayıtları incelendiğinde ise; Nisan 2020’de sigortasının eksik yatırıldığı, maaşının 1.749,77 TL olarak yatırıldığı, dilekçenin ekinde sunacağımız ücret hesap pusulası incelendiğinde İŞVERENİN HUKUKA AYKIRI OLARAK MÜVEKKİLİN DE ARALARINDA YER ALDIĞI İŞÇİLERE İMZA KARŞILIĞI ELDEN ÖDEME YAPTIĞI, MÜVEKKİLE DE İMZA KARŞILIĞI 1.471,65 TL ÖDEME YAPILDIĞININ İSPATI OLAN BELGE GÖRÜLECEKTİR.

İŞVERENİN ELDEN ÖDEME YAPMASININ BİLE BAŞLI BAŞINA CEZA SEBEBİ OLMASI BİR YANA, KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN FAYDALANDIRILMASI GEREKEN İŞÇİLERE HAK ETTİĞİ ÜCRETİ DAHİ PANDEMİNİN EN ZOR ZAMANLARINDA İMZA KARŞILIĞI VE EKSİK OLARAK ELDEN ÖDEYEN, PANDEMİ SÜRECİNDE ASLA ÜRETİME TAMAMEN ARA VERMEMİŞ BİR FABRİKANIN İŞÇİLERİNİ BU BOYUTTA MAĞDUR ETMESİNİN, SİGORTA PRİMLERİ DAHİ EKSİK OLAN MÜVEKKİLE NE DERECE HUKUKA VE İNSAN ONURUNA AYKIRI MUAMELE YAPTIĞI SAYIN MAHKEMENİN TAKDİRİNDEDİR. TÜM BU İDDİALARIMIZIN DUYGU SÖMÜRÜSÜ DEĞİL DE ACI BİR GERÇEK OLDUĞUNU MÜVEKKİL İLE TAMAMIYLA AYNI SÜRECİ YAŞAMIŞ BİRÇOK TANIKLA İSPAT EDECEĞİMİZİ BELİRTMEKTEYİZ.

DAVACI İŞÇİ YILLIK İZİN ÜCRETİNE HAK KAZANMIŞTIR

4857 sayılı İş Kanununun 59. maddesinde, iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Müvekkil, Adana Noterliği 23154 Yevmiye numaralı 02.09.2021 tarihli ihtarname ile iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmiştir. Davacı işçi çalıştığı dönem boyunca yıllık izinleri hukuka uygun olarak kullandırılmamış olduğundan yıllık izin ücretine hak kazanmıştır.

Bilindiği üzere yıllık ücretli izin, işveren tarafından bölünemez. Ancak, 53. maddede öngörülen yıllık ücretli izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir. Buradan da anlaşılacağı gibi, izin kullanımı muhakkak en az 10 (on) gün kesintisiz olarak kullandırılmalıdır. İşçiler yıllık izinlerini; bir bölümü on günden az olmamak üzere bölümler halinde kullanabileceklerdir. İşveren tarafından yıl içinde verilmiş diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez. Müvekkilin yıllık izin formları incelendiğinde müvekkil tarafından usulüne uygun talep edilen yıllık izinlerin hiçbir zaman kanuna uygun olarak kullandırılmadığı, müvekkilin aldığı 1-2 günlük izinlerin dahi işveren tarafından yıllık izin olarak kaydedildiği net bir şekilde sayın mahkemece tespit edilecektir.

DAVACI İŞÇİ UBGT ÜCRETİNE HAK KAZANMIŞTIR

Müvekkil, işin mahiyeti gereği ulusal ve milli bayram ve günler ile dini bayramların neredeyse tamamında çalışma yapmış, ancak ücreti ödenmemiştir. İş Kanunu uyarınca bu günlerde çalışma yapılmaması halinde dahi işçi çalışmış gibi ücret alır. Müvekkilin yaşadığı durumu bir örnekle açıklama yapmak gerekirse; 15 Temmuz tarihinin hafta içine denk gelmesi halinde müvekkil normal bir iş gününde olduğu gibi çalışmaya devam etmekte, ancak normalde çalıştığı cumartesi günü çalışmamaktadır. Oysaki anılan bu gibi tarihlerde çalışma yapılması halinde 2 günlük ücrete hak kazanılması ve bugünlerde yapılan fazla mesainin dahi ayrıca hesaplanarak müvekkile %100 zamlı olarak ödenmesi gerekirken, ve daha önemlisi bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı iken, kendine ait olan farklı bir anayasaya tabi olduğunu iddia eden işverene göre müvekkil tüm bu sömürü çalışmasının ardından yalnızca cumartesi günü izin yapma hakkı kazanmaktadır. Dolayısıyla müvekkil, davalı iş yerinde çalıştığı süre boyunca yukarıdaki örnekte olduğu gibi çalıştırıldığından, hak ettiği UBGT ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan tüm sebepler çerçevesinde ve 6100 Sayılı Kanun’un 107. Maddesi uyarınca delillerin toplanmasına, tanıkların dinlenmesine ve davacının kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti alacağı, UBGT ücreti alacağı ve yıllık izin ücreti alacağının uzman bilirkişiye hesaplatılarak peşin harcın tamamlanmasından sonra tüm tazminat ve alacakların hüküm altına alınmasına karar verilmesini talep etmek üzere sayın mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Borçlar Kanunu, HMK ve ilgili diğer yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : İşverenin ileride sunacağı delillere karşı her türlü yasal delil sunma hakkımızı saklı tutmak kaydıyla;

-SGK kayıtları (Kurumdan celbini talep ederiz)

-İşyeri Özlük Dosyası (İşverene müzekkere yazılarak celbini talep ederiz)

-İş yeriyle yapılan yazışma ve mail kayıtları (İşverene müzekkere yazılarak celbini talep ederiz)

-İş yeri giriş – çıkış kayıtları (müvekkilin çalıştığı süreyi kapsayacak şekilde işverenden celbini talep ederiz)

-Maaş ödemelerinin yapıldığı bankadan alınacak hesap dökümleri (İşveren tarafından sunulacak belgelerden ilgili belgelerin alınarak bankadan celbini talep ederiz)

-Yıllık izin formları, hizmet sözleşmesi, ücret bordroları, kazanç ekstreleri, tutanaklar, ödeme belgeleri, tanık beyanları (Sayın Mahkemeye tanık listesi bilahare beyan edilecektir), bilirkişi incelemesi, isticvap, yemin ve her türlü diğer yasal delil.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

Fazlaya dair haklarımızı saklı tutmak kaydıyla HMK m.109′ a göre şimdilik;

– 2000 TL kıdem tazminatı

-100 TL yıllık izin ücreti

Fazlaya dair haklarımızı saklı tutmak kaydıyla HMK m.107’ye göre şimdilik;

-1000 TL fazla mesai

-100 TL UBGT ücreti

Alacaklarının mevduata uygulanan en yüksek faizleriyle birlikte davalı işverenden alınarak davacıya ödenmesine,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine,

Karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekilleri

EKLER: 1-) Adana Arabuluculuk Bürosu, 16 büro dosya no, 13 arabuluculuk no ile 04.10.2021 tarihinde düzenlenen arabuluculuk son tutanağı

2-) Müvekkile elden imza karşılığı ödeme yapıldığına ilişkin Nisan 2020 tarihli ücret hesap pusulası

3-) E-devlet üzerinden temin edilen müvekkilin 4-A Detaylı hizmet dökümü

4-) Vekaletname sureti

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

3 yorumlar

 1. Oldukça faydalı bir çalışma olmuş, emeğinize sağlık

 2. İs davalarını kısmi alacak olarak mı yoksa belirsiz alacak olarak mi açıyorsunuz?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir