İş Hukuku

İş Hukuku ve İş Mahkemesi Avukatlığına dair kanun temelli makale ve paylaşımlar.

Ağustos, 2021

 • 29 Ağustos

  İşten Ayrılan Personel İçin İcra Yazısı

  ADANA 2. İCRA DAİRESİNE DOSYA NO: CEVAP VEREN 3. ŞAHIS : VEKİLİ : ALACAKLI : VEKİLİ : BORÇLU : KONU : Dosya borçlusunun işten ayrıldığına ilişkin beyanlarımız hakkındadır. AÇIKLAMALAR : Yukarıda numarası bildirilen Müdürlüğünüz dosyanızdan, dosyanız borçlusu ’in müvekkil şirketten aldığı maaşın ¼’ünün, aldığı ikramiyelerin tamamının, işten ayrılması durumunda tazminatlarının …

 • 29 Ağustos

  İş Davası Avukat Görüşme Tutanağı

  blank

  GÖRÜŞME TUTANAĞI ADI – SOYADI : TC KN : İLETİŞİM – GSM : ADRES : MÜVEKKİL TARAFINDAN VERİLEN BİLGİLER İŞYERİNİN ADI VE ADRESİ : YAZILI SÖZLEŞME MEVCUT MU? : SÖZLEŞME BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ Mİ? İŞYERİ SGK KAYDINIZA İLİŞKİN BİLGİ VERİNİZ? : İŞE GİRİŞ VE İŞTEN ÇIKIŞ TARİHİ : İŞÇİNİN …

 • 29 Ağustos

  İş Davalarında Tanıklara Sorulacak Sorular

  blank

  TANIKLARA SORULAN SORULAR İşçilerin açtığı alacak ve işe iade davalarında tanıklara sorulacak sorular: Davalı şirkette işe ne zaman başladınız?Ne iş yapıyorsunuz?İş yeriniz nerede?Ne üzerine çalışma yapılıyor?Davacıları tanır mısınız?Nerede ve hangi alanda çalışırlar?Davacılar ne iş yapar?Davacının iş akdi neden feshedildi? İşveren mi feshetti?Davacı iş akdini neden feshetti?İş akdinin feshine neden olaya …

 • 17 Ağustos

  Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma Dilekçesi

  blank

  İHTARNAME İHTAR EDEN : VEKİLİ : MUHATAP: İHTAR KONUSU : Müvekkilin hak etmiş olduğu kıdem tazminatı alacağının ve 4857 sayılı İş Kanununun 24-II maddesi kapsamında ödenmeyen işçilik alacaklarının ödenmesi ve iş akdinin feshi. AÇIKLAMALAR : 1- Müvekkil, tarafınıza ait işyerinde 2008 yılından itibaren aralıksız ve kesintisiz yaklaşık 13 yıl firmanızda …

 • 16 Ağustos

  İş Hukuku Belediye İstinaf Dilekçesi

  blank

  YARGITAY ( ) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA Sunulmak Üzere, ADANA 2. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE Dosya No: Temyiz Eden (Davalı) : Seyhan Belediye Başkanlığı Vekili: Davacı : Vekili : D.Konusu : Gerekçeli temyiz dilekçemizin sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR Adana 3. İş Hukuk Mahkemesi’nin 20 Esas ve 21 Karar sayılı kısmen kabul kararı usul ve …

Temmuz, 2021

 • 19 Temmuz

  İşçinin Gönderdiği İhtarnameye Cevap

  blank

  İHTARNAMEYE CEVAP VE KARŞI İHTARNAME CEVAP VEREN VE İHTAR EDEN : VEKİLİ : MUHATAP: VEKİLİ : KONU : Muhatap tarafından Adana 4. Noterliği kanalıyla vekili bulunduğumuz şirkete gönderilen 15 numaralı ihtarnameye yönelik cevaplarımız ve muhatabın iş akdinin müvekkil işveren tarafından haklı nedenle feshedildiğinin ihtarından ibarettir. AÇIKLAMALAR : Sayın Muhatap; Adana …

 • 19 Temmuz

  Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Dava Dilekçesi

  blank

  ADANA İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE; DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : … – TL. kıdem tazminatı alacağımızın kıdem tazminatı yönünden akdin feshi tarihinden itibaren uygulamadaki en yüksek faiz ile birlikte tahsili talebimizin arzından ibarettir. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilimiz, …/…/… tarihinde akdedilen iş sözleşmesi (EK-1) ile davalı … …’ya ait …

 • 19 Temmuz

  İşçinin işverene karşı rekabet etmeme sorumluluğu tazminat davası

  blank

  ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONUSU : İşçinin sadakat borcu kapsamında işçinin rekabet etmeme yükümlülüğünden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemidir. DAVA DEĞERİ : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 1000 TL maddi ve 100.000 TL manevi olmak üzere toplam 101.000TL AÇIKLAMALAR : 1- Müvekkil …

 • 7 Temmuz

  Fazla Mesai – Haklı Fesih – İşçi İhtarname

  blank

  ADANA ( ) NOTERLİĞİ’NE KEŞİDECİ : VEKİLİ : MUHATAP: KONU: Sözleşmenin feshi bildiriminden ibarettir. AÇIKLAMA : Sayın Muhatap; Müvekkil, işyerinizde … bölümünde … olarak ../../.. tarihinden itibaren çalışmıştır. Müvekkilden çalışması boyunca insanüstü bir performans göstermesi beklenmiş ve bu tutum her geçen gün kat ve kat artmıştır. Müvekkil, iş kapsamının dışında …

Haziran, 2021

 • 30 Haziran

  Hizmet Tespit Davasını SGK’ya Bildirme Dilekçesi

  blank

  ADANA İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : DAVAYI İHBAR EDEN : VEKİLİ : İHBAR OLUNAN : KONU : Davanın ihbarı istemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Mahkemenizin yukarıda belirtilen …/… esasında kayıtlı bulunan dosyasında davalı ….’da geçen ve kuruma bildirilmeyen sigortalı çalışmaların tespiti istenmiştir. 2-) Bu dava ile ilgili olarak, işçinin işveren …

 • 27 Haziran

  Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yenilememe Bildirimi

  blank

  Adalet Şirketi’ne 2018-2021 tarihleri arasında yapılmış olan belirli süreli hizmet akdiyle Adalet Okulları bünyesinde öğretmen olarak görev yapmaktayım. Sözleşmem 2021 tarihi itibariyle sona erecek olup sürenin bitimiyle birlikte 2021-2022 eğitim öğretim yılında iş sözleşmemi yenilemek istemiyorum. Belirli süreli iş sözleşmemin yenilenmemesi yönündeki açık irade beyanımı tarafınıza teslim/tebliğ zarureti doğmuştur. Gerekli …

 • 10 Haziran

  İş Mahkemesi Ücret Alacağı Davası Temyize Cevap Dilekçesi

  blank

  YARGITAY HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA Sunulmak Üzere ADANA İŞ MAHKEMESİ’NE Esas No: TEMYİZE CEVAP VEREN DAVALI : VEKİLİ : TEMYİZ EDEN DAVACI : VEKİLİ : KONU : Davacının Temyiz Dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR Davacı tarafından açılan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda Mahkeme …

 • 10 Haziran

  İş Mahkemesi Ücret Alacağı Bilirkişi Raporuna İtiraz

  blank

  İş Mahkemesi Ücret Alacağı Bilirkişi Raporuna İtiraz 1 ADANA İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: DAVALI BİRLEŞEN DOSYA DAVACISI : SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VEKİLLERİ : DAVACI BİRLEŞEN DOSYA DAVALISI : VEKİLİ : KONU : Sayın Mahkemenin 19.09.2020 tarihli ara kararı tahtında hazırlanan … imzalı Ek Bilirkişi Raporuna karşı beyan …

 • 10 Haziran

  İş Mahkemesi Süre Uzatım Dilekçesi

  blank

  ADANA İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE Dosya No : Davalılar : Vekili : Davacılar : Vekili : Konu : Davaya Cevap Süresinin Uzatılması İstemimizdir T. Tarihi : Açıklamalar : Davacıların murisi, müvekkil şirketin sigortalı işçisi değildir. Kaza, her ne kadar müvekkillere ait işyerinde meydana gelmişse de, müteveffa davalılardan San. Ltd. Şti çalışanıdır. …

 • 6 Haziran

  Sgk Hizmet Tespiti Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

  blank

  ADANA İŞ MAHKEMESİNE DOSYA : DAVACI: VEKİLİ : DAVALI : SGK VEKİLİ : KONU : Bilirkişi Raporuna İtirazlarımızın Sunulması AÇIKLAMALAR … tarihli bilirkişi raporunu … tarihinde tebliğ aldık yasal süresinde itirazlarımızı sunuyoruz. İş bu raporun hükme esas alınması mümkün değildir. Şöyle ki; Bilirkişi raporunda inceleme ve tespitler bölümünde müvekkilimin meslek …

Mayıs, 2021

 • 19 Mayıs

  İş Davasında Bedel Artırım Talebine İtiraz Dilekçesi

  blank

  ADANA 1. İŞ HUKUK MAHKEMESİNE DOSYA NO : İTİRAZ EDEN DAVALI : VEKİLİ : DAVACI : VEKİLİ : KONU: 30/04/2021 tarihli dava konusu değerinin arttırılması talebine karşı beyan ve itirazlarımızın sunumudur. AÇIKLAMALAR: Mahkemenizin yukarıda belirtilen esas sayılı dosyası ile görülmekte olan davanın yapılan yargılamasında, davacı vekili tarafından dosyaya sunulan dava …

 • 8 Mayıs

  İşçi Alacak Davası Dilekçe Örneği

  blank

  ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİNE Adli Yardım Taleplidir. DAVACI: VEKİLİ: DAVALILAR: DAVA KONUSU: Davacının işten çıkarılma nedeninin, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma, yıllık izin, dini bayram, ulusal bayram ve genel tatil ücret alacaklarının yapılacak yargılama ve toplanacak delillerle belirlenmesininden sonra, her bir tazminat ve ücret alacağının ödenmeleri gerektiği tarihten …

 • 8 Mayıs

  İşçiye Uyarı Yazısı Örneği

  blank

  İşçiye uyarı yazısı nasıl hazırlanır? İşçinin sergilediği yanlış bir davranış nedeniyle işçiye uyarı cezası verilebilir. Uyarı cezanın nasıl hazırlanması gerektiğini yazımızda bulabilirsiniz. TUTANAK Sayın: · Port-İn işlemi ile almış olduğunuz, …………………..ait 19 adet…………………..hat ile ilgili, işlemin hatalı ve sakıncalı bulunması nedeniyle bölüm şefiniz tarafından defalarca sözlü olarak uyarılmış olduğunuz tespit …

Nisan, 2021

 • 19 Nisan

  Rekabet Yasağı ve Sır Saklamaya Aykırılık Nedeniyle Dava Dilekçesi

  blank

  ADANA İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE DAVACI: VEKİLİ: DAVALI: DAVA: Davalının A tarihli hizmet akdinin ayrılmaz bir parçası olarak imzalamış olduğu “REKABET YASAĞI VE TİCARİ SIR SAKLAMA TAAHÜDÜ” sözleşmesine aykırı davranışı nedeniyle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla sözleşmenin 5 maddesi gereği 10.000 EURO cezai şart alacağının tahsili talebidir. …

 • 18 Nisan

  Emekliliğe Hak Kazanma Gerekçesiyle Haklı Fesih İhtarnamesi

  blank

  İHTARNAME KEŞİDE EDEN (İŞÇİ) : VEKİLİ: MUHATAP (İŞVEREN): KONU: 15 YIL SİGORTALILIK 3600 GÜN PRİM ŞARTININ SAĞLANMASI SEBEBİYLE İŞTEN AYRILMA AÇIKLAMALAR: Müvekkilim A tarihinden bu yana şirketinizde Şoför bölümünde 4/A kapsamında sigortalı olarak çalışmaktadır. Müvekkil 1475 sayılı iş kanunun 14.maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi gereği, ihtarname ekinde yer alan …

 • 18 Nisan

  İş Mahkemesi İstinafa Cevap Dilekçesi

  blank

  ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ( ) HUKUK DAİRESİ’NE Gönderilmek Üzere ADANA 3. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: İSTİNAF TALEBİNE Karşı Beyanda Bulunan Davacı: VEKİLİ: DAVALILAR: VEKİLİ: KONU: Davalı belediyenin, Adana 3. İş Mahkemesi’nin A Tarih ve A sayılı kararına karşı yapmış olduğu istinaf başvurusunun reddine karar verilmesi talebimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR: …

 • 18 Nisan

  İşçi Alacağı Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

  blank

  ADANA 2. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE DOSYA NO:BİLİRKİŞİ RAPORUNA:İTİRAZ EDEN DAVACI VEKİLİ:KONU: A tarihli bilirkişi raporuna ve davalı tarafın bilirkişi raporuna ilişkin beyanlarına karşı açıklama ve itirazlarımızın sunulmasından ibarettir. AÇIKLAMALAR: Mahkemeniz nezdinde görülmekte olan yukarıda dosya numarası yazılı davada yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin rapor tarafımıza tebliğ edilmiş olup, yasal süresi içinde …

 • 18 Nisan

  İşveren Savunma İsteme Yazısı

  blank

  İşveren işçiden savunma isteyebilir. Bu durumda savunma isteme yazısı, savunma isteme talebi tutanağı işçiye tebliğ edilir. Yazımızda işverenin nasıl savunma isteyeceğini, savunma isteme yazısının nasıl hazırlanması gerektiğini izah ettik. SAVUNMA İSTEM YAZISI İŞVERENİN; Adı Soyadı/Unvanı : Adresi : Vergi No : İŞÇİNİN; Adı Soyadı : T.C Kimlik no : Bölümü …

 • 9 Nisan

  Gemi Adamı İşçilik Alacağı İstinaf Dilekçesi

  blank

  ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NE Gönderilmek Üzere, ADANA 4. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE -TEHİRİ İCRA TALEPLİDİR- ESAS NO       : …………. KARAR NO  :………….. İSTİNAF TALEBİNDE BULUNAN DAVALI          : VEKİLİ                                 :         DAVACI                               : VEKİLİ                                 : KARAR TARİHİ                 : İSTİNAF BAŞVURU TARİHİ                                 : KONU                                   : ……………..Mahkemesi ……………… Tarihli, …

error: