İş Hukuku

İş Hukuku ve İş Mahkemesi Avukatlığına dair kanun temelli makale ve paylaşımlar.

Kasım, 2021

 • 8 Kasım

  İşçi Dava Dilekçesi (Güvenlik Kimliğinin Sona Ermesi)

  ADANA İŞ MAHKEMESİ SAYIN YARGIÇLIĞI’NA DAVACI: VEKİLLERİ: DAVALI: KONUSU : Fazlaya ilişkin haklar saklı olmak üzere 10.000 TL kıdem tazminatı (fesih tarihinden başlayacak en yüksek mevduat faiziyle) ve 15.000 TL ihbar tazminatının (fesih tarihinden başlayacak yasal faiziyle) davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesi dileğidir. DAVA DEĞERİ : 25.000 TL …

Ekim, 2021

 • 25 Ekim

  Hatalı İşten Çıkış Kodu Düzeltme Dilekçesi

  T.C. SEYHAN SOSYAL GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE Konu: İşten çıkış bildirgesi hatalı kod Hk. Sayın İlgili; Kurumunuzda 12 sicil numarası ile işlem görmekteyiz. 13 tarihinde, 15 T.C. kimlik numaralı Ahmet isimli çalışanımız ile ilgili düzenlemiş olduğumuz işten çıkış bildirgesinde, sehven 29 işten çıkış kodunu seçmiş bulunmaktayız. Asıl işten çıkış kodunun 03 (Belirsiz …

 • 25 Ekim

  İşveren İhtarnameye Cevap Dilekçesi

  İHTARNAMEYE CEVAP İHTAR EDEN : VEKİLLERİ : MUHATAP : İHTAR KONUSU : 12 tarihli ihtarnamesine ilişkin cevaplarımızın sunulması istemidir. AÇIKLAMALAR 1- Adana 4. Noterliği’nin yukarıda künye bilgileri belirtilen ihtarnamesiyle iş akdinizin feshi ile hak ve alacaklarınızın ödenmesini müvekkilimden talep ettiniz. Gerçeği yansıtmayan bu taleplerin kabulü mümkün olmayıp herhangi bir hak …

 • 24 Ekim

  İş Mahkemesi Hesap Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

  ADANA İŞ MAHKEMESİ’NE DOSYA NO: DAVALI: VEKİLİ: DAVACI: KONU: 12 tarihli Bilirkişi raporuna karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir. AÇIKLAMALAR 12 tarihli bilirkişi raporunun aleyhe olan kısımlarını kabul etmemekle birlikte yasal süresi içerisinde itirazlarımızı sunmaktayız. Söz konusu 31/07/2021 tarihli bilirkişi raporunda hesaba esas ücretin belirlenmesi noktasında da eksiklikler ve hatalar bulunmaktadır. Zira …

 • 15 Ekim

  Hizmet Tespit İstinaf Dilekçesi

  ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE ADANA İŞ MAHKEMESİNE DOSYA NO: İSTİNAF EDEN DAVALI: VEKİLİ: DAVACI: VEKİLİ: KONU: Usul ve yasaya aykırı Adana Mahkemesi’nin 15 sayılı kararına istinaf başvuru sebeplerimizin kabulü ile yerel mahkeme kararının KALDIRILARAK davanın REDDİNE karar verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR 1. YEREL MAHKEME GEREKÇELİ KARARINDA …

 • 15 Ekim

  4C’den 4B’ye Geçiş Sözleşmesinin İptali Dava Dilekçesi

  DANIŞTAY İLGİLİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA (Yürütmenin Durdurulması ve DURUŞMA İstemlidir) DAVACI: VEKİLİ: DAVALILAR: 1- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2- Maliye Bakanlığı KONU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Geçici 43. Maddesi Uyarınca Anılan Kanunun 4. Maddesinin (B) Fıkrası Kapsamında İstihdam Edilecek İdari Büro Görevlisi ve İdari Destek Görevlisi İçin Hizmet Sözleşmesi’nin …

 • 8 Ekim

  İş Kolu Tespiti Talep Dilekçesi

  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ADANA İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE, TESPİT İSTEYEN : VEKİLİ : SİCİL NO : BAĞLI BULUNULAN İŞ KOLU : ADRES : Yukarıda bilgileri bulunan ve Adana adresinde kain Ahmet isimli müvekkile ait olan işyeri Bakanlığınız bünyesinde X iş koluna bağlı kayıtlı bulunmaktadır. 6356 Sayılı Kanunun 5. Maddesi kapsamında …

 • 3 Ekim

  İşçi Eğitim Sözleşmesi Örneği

  EĞİTİM SÖZLEŞMESİ İŞVEREN : ADRES : SGK İşyeri Sicil No : PERSONELİN : ADI – SOYADI : DOĞUM YERİ VE YILI : T.C. KİMLİK NO : ADRESİ : EV VE CEP TELEFONU : Bir taraftan Adalet A.Ş. (Sözleşme metninde kısaca “İŞVEREN” olarak anılacaktır.) diğer taraftan Adana/Seyhan adresinde mukim Ahmet Haksever …

 • 2 Ekim

  İşçinin Rekabet Yasağını İhlali Nedeniyle İhtarname

  ADANA 4. NOTERLİĞİ’NE İHTAR EDEN: VEKİLİ : MUHATAP : KONU : Muhatap ile yapılan iş sözleşmesinde belirtilen haksız rekabet ve rekabet yasağına ilişkin hükümler gereğince rekabet ihlaline son verilmesi, zararın giderilmesi ve haksız rekabet hükmüne aykırılık nedeniyle 20.000 TL’nin rekabet yasağını ihlal tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi ihtarıdır. …

Eylül, 2021

 • 29 Eylül

  İş Sözleşmesi Cezai Şartı Talepli Ödeme Emrine İtiraz

  ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO : İTİRAZ EDEN BORÇLU : VEKİLİ : ALACAKLI : VEKİLİ : KONUSU : Tebliğ edilen ödeme emrine, takibe, borca ve ferilerine itirazlarımızın sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR : Müdürlüğünüzün yukarıda yazılı icra takip dosyasından gönderilen örnek 7 tip ödeme emri müvekkile tebliğ edilmiş olup yasal süresi içinde itirazlarımız …

Ağustos, 2021

 • 29 Ağustos

  İşten Ayrılan Personel İçin İcra Yazısı

  ADANA 2. İCRA DAİRESİNE DOSYA NO: CEVAP VEREN 3. ŞAHIS : VEKİLİ : ALACAKLI : VEKİLİ : BORÇLU : KONU : Dosya borçlusunun işten ayrıldığına ilişkin beyanlarımız hakkındadır. AÇIKLAMALAR : Yukarıda numarası bildirilen Müdürlüğünüz dosyanızdan, dosyanız borçlusu ’in müvekkil şirketten aldığı maaşın ¼’ünün, aldığı ikramiyelerin tamamının, işten ayrılması durumunda tazminatlarının …

 • 29 Ağustos

  İş Davası Avukat Görüşme Tutanağı

  GÖRÜŞME TUTANAĞI ADI – SOYADI : TC KN : İLETİŞİM – GSM : ADRES : MÜVEKKİL TARAFINDAN VERİLEN BİLGİLER İŞYERİNİN ADI VE ADRESİ : YAZILI SÖZLEŞME MEVCUT MU? : SÖZLEŞME BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ Mİ? İŞYERİ SGK KAYDINIZA İLİŞKİN BİLGİ VERİNİZ? : İŞE GİRİŞ VE İŞTEN ÇIKIŞ TARİHİ : İŞÇİNİN …

 • 29 Ağustos

  İş Davalarında Tanıklara Sorulacak Sorular

  TANIKLARA SORULAN SORULAR İşçilerin açtığı alacak ve işe iade davalarında tanıklara sorulacak sorular: Davalı şirkette işe ne zaman başladınız?Ne iş yapıyorsunuz?İş yeriniz nerede?Ne üzerine çalışma yapılıyor?Davacıları tanır mısınız?Nerede ve hangi alanda çalışırlar?Davacılar ne iş yapar?Davacının iş akdi neden feshedildi? İşveren mi feshetti?Davacı iş akdini neden feshetti?İş akdinin feshine neden olaya …

 • 17 Ağustos

  Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma Dilekçesi

  İHTARNAME İHTAR EDEN : VEKİLİ : MUHATAP: İHTAR KONUSU : Müvekkilin hak etmiş olduğu kıdem tazminatı alacağının ve 4857 sayılı İş Kanununun 24-II maddesi kapsamında ödenmeyen işçilik alacaklarının ödenmesi ve iş akdinin feshi. AÇIKLAMALAR : 1- Müvekkil, tarafınıza ait işyerinde 2008 yılından itibaren aralıksız ve kesintisiz yaklaşık 13 yıl firmanızda …

 • 16 Ağustos

  İş Hukuku Belediye İstinaf Dilekçesi

  YARGITAY ( ) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA Sunulmak Üzere, ADANA 2. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE Dosya No: Temyiz Eden (Davalı) : Seyhan Belediye Başkanlığı Vekili: Davacı : Vekili : D.Konusu : Gerekçeli temyiz dilekçemizin sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR Adana 3. İş Hukuk Mahkemesi’nin 20 Esas ve 21 Karar sayılı kısmen kabul kararı usul ve …

Temmuz, 2021

 • 19 Temmuz

  İşçinin Gönderdiği İhtarnameye Cevap

  İHTARNAMEYE CEVAP VE KARŞI İHTARNAME CEVAP VEREN VE İHTAR EDEN : VEKİLİ : MUHATAP: VEKİLİ : KONU : Muhatap tarafından Adana 4. Noterliği kanalıyla vekili bulunduğumuz şirkete gönderilen 15 numaralı ihtarnameye yönelik cevaplarımız ve muhatabın iş akdinin müvekkil işveren tarafından haklı nedenle feshedildiğinin ihtarından ibarettir. AÇIKLAMALAR : Sayın Muhatap; Adana …

 • 19 Temmuz

  Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Dava Dilekçesi

  ADANA İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE; DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : … – TL. kıdem tazminatı alacağımızın kıdem tazminatı yönünden akdin feshi tarihinden itibaren uygulamadaki en yüksek faiz ile birlikte tahsili talebimizin arzından ibarettir. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilimiz, …/…/… tarihinde akdedilen iş sözleşmesi (EK-1) ile davalı … …’ya ait …

 • 19 Temmuz

  İşçinin işverene karşı rekabet etmeme sorumluluğu tazminat davası

  ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONUSU : İşçinin sadakat borcu kapsamında işçinin rekabet etmeme yükümlülüğünden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemidir. DAVA DEĞERİ : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 1000 TL maddi ve 100.000 TL manevi olmak üzere toplam 101.000TL AÇIKLAMALAR : 1- Müvekkil …

 • 7 Temmuz

  Fazla Mesai – Haklı Fesih – İşçi İhtarname

  ADANA ( ) NOTERLİĞİ’NE KEŞİDECİ : VEKİLİ : MUHATAP: KONU: Sözleşmenin feshi bildiriminden ibarettir. AÇIKLAMA : Sayın Muhatap; Müvekkil, işyerinizde … bölümünde … olarak ../../.. tarihinden itibaren çalışmıştır. Müvekkilden çalışması boyunca insanüstü bir performans göstermesi beklenmiş ve bu tutum her geçen gün kat ve kat artmıştır. Müvekkil, iş kapsamının dışında …

Haziran, 2021

 • 30 Haziran

  Hizmet Tespit Davasını SGK’ya Bildirme Dilekçesi

  ADANA İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : DAVAYI İHBAR EDEN : VEKİLİ : İHBAR OLUNAN : KONU : Davanın ihbarı istemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Mahkemenizin yukarıda belirtilen …/… esasında kayıtlı bulunan dosyasında davalı ….’da geçen ve kuruma bildirilmeyen sigortalı çalışmaların tespiti istenmiştir. 2-) Bu dava ile ilgili olarak, işçinin işveren …

 • 27 Haziran

  Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yenilememe Bildirimi

  Adalet Şirketi’ne 2018-2021 tarihleri arasında yapılmış olan belirli süreli hizmet akdiyle Adalet Okulları bünyesinde öğretmen olarak görev yapmaktayım. Sözleşmem 2021 tarihi itibariyle sona erecek olup sürenin bitimiyle birlikte 2021-2022 eğitim öğretim yılında iş sözleşmemi yenilemek istemiyorum. Belirli süreli iş sözleşmemin yenilenmemesi yönündeki açık irade beyanımı tarafınıza teslim/tebliğ zarureti doğmuştur. Gerekli …

 • 10 Haziran

  İş Mahkemesi Ücret Alacağı Davası Temyize Cevap Dilekçesi

  YARGITAY HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA Sunulmak Üzere ADANA İŞ MAHKEMESİ’NE Esas No: TEMYİZE CEVAP VEREN DAVALI : VEKİLİ : TEMYİZ EDEN DAVACI : VEKİLİ : KONU : Davacının Temyiz Dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR Davacı tarafından açılan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda Mahkeme …

 • 10 Haziran

  İş Mahkemesi Ücret Alacağı Bilirkişi Raporuna İtiraz

  İş Mahkemesi Ücret Alacağı Bilirkişi Raporuna İtiraz 1 ADANA İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: DAVALI BİRLEŞEN DOSYA DAVACISI : SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VEKİLLERİ : DAVACI BİRLEŞEN DOSYA DAVALISI : VEKİLİ : KONU : Sayın Mahkemenin 19.09.2020 tarihli ara kararı tahtında hazırlanan … imzalı Ek Bilirkişi Raporuna karşı beyan …

 • 10 Haziran

  İş Mahkemesi Süre Uzatım Dilekçesi

  ADANA İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE Dosya No : Davalılar : Vekili : Davacılar : Vekili : Konu : Davaya Cevap Süresinin Uzatılması İstemimizdir T. Tarihi : Açıklamalar : Davacıların murisi, müvekkil şirketin sigortalı işçisi değildir. Kaza, her ne kadar müvekkillere ait işyerinde meydana gelmişse de, müteveffa davalılardan San. Ltd. Şti çalışanıdır. …

error: