TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Eki 20, 2018 | DİLEKÇELER, Tapu-Gayrimenkul Avukatlığı

Hukuka aykırı bir şekilde tapu kaydının gerçeğe aykırı gözükmesi durumunda, hazırlanacak “tapu iptali ve tescil dilekçesi” ile bu durumun gerçeğe uygun hale getirilmesi istenir. Tapu iptali ve tescil davası dilekçe örnekleri aşağıdaki gibidir.

Tapu ve gayrimenkul hukuku uzmanlık alanında Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından paylaşılan bu makalenin faydalı olması dileği ile…

Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçe Örneği -1-


İHTİYAT-İ TEDBİR TALEPLİDİR!

 

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE

 

 

DAVACI                  :  

 

VEKİLİ                    : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI                   : 1-)  

                                  

 KONUSU : Tapu İptali ve Tescil Talebimiz hak.

DAVA DEĞERİ       : 30.000,00 TL – fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla –

 

AÇIKLAMALAR     :

1-) Müvekkil 1993 yılı  muris babası X’ in sağlığında, ; Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, İstasyon Mahallesi, 425 ada, 3 parselde bulunan taşınmazın üzerine iki katlı (altı depo üstü ev) ev inşa etmiştir. Müvekkilimizin inşaat yapımında kardeşlerinden veya muris Eşref DEMİR’ den  hiçbir maddi beklentisi olmamış ve tüm masrafları müvekkil kendisi yapmıştır.  (DELİL-1: TAŞINMAZ TAPU SENEDİ)

2-) Müvekkilimizin babası muris X 10.02.2014 yılında, müvekkilimizin annesi X 20.10.2016 yılında vefat etmişlerdir. Müvekkilimiz 1995 yılından beri tapu kaydı olan taşınmaz üzerine inşa ettiği binada ikamet etmiştir. Söz edilen bu iki katlı evin tüm elektrik, su, doğalgaz abonelikleri de müvekkilimizin üzerindedir.

3-) Müvekkilimizin murisin mirasına konma ve maddi herhangi bir beklentide olma niyeti olmadığı yukarıda anlatılanlar ve hal hareketlerinden bellidir. Bu durumları ve müvekkilimizin inşaat masraflarının tamamını iyi niyetli bir şekilde kendi cebinden karşıladığını diğer mirasçılarda bilinmektedir. Bu hususlar yargılama aşamasında  göstereceğimiz tanıkların beyanlarıyla açıklığa kavuşacaktır. Bütün bunları yaparken müvekkilin haklı bir sebebi bulunmaktadır ve müvekkil her aşamada iyi niyetini korumuştur.. Dava konusu bağımsız bölümün inşası için yapılan harcamalar – yargılama aşamasında bilirkişi marifetiyle de tespit edildiğinde – bağımsız bölümün ilgili taşınmazdaki arsa payı değerinden oldukça fazla olduğu görülecektir.

4-) 4721 sayılı yasanın 724. maddesinde yer alan “ Yapının değeri açıkça arazinin değerinden fazlaysa, iyiniyetli taraf uygun bir bedel karşılığında yapının ve arazinin tamamının veya yeterli bir kısmının mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesini isteyebilir. ” hükmünde öngörülen şartlar gerçekleşmiştir. Müvekkilim yapının inşa edildiği süre boyunca iyiniyetlidir ve yapının değeri açıkça arazinin değerinden fazladır. Bu hüküm Yargıtay Kararlarıyla ‘ da desteklenmektedir.

5-) Bütün bu nedenlerle Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, İstasyon mah., 425 ada, 3 parselde bulunan taşınmazın üzerinde bulunan 2 katlı evin mülkiyetinin üzerinde oturduğu arsanın değerinin tespiti yapılarak , “ Yapının değeri açıkça arazinin değerinden fazla olduğundan, iyiniyetli müvekkil adına uygun bir bedel karşılığında yapının ve arazinin tamamının  tescil edilmesi için dava iş bu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

İHTİYAT-İ TEDBİR TALEBİMİZ

İşbu dava dilekçesi içerisindeki taleplerimiz göz önüne alındığında, dava konusu taşınmazın dava devamınca 3. kişilere devredilerek müvekkilin haklarına halel geleceği yüksek bir ihtimaldir. Bu sebeple  Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, İstasyon mah., 425 ada, 3 parselde bulunan taşınmazın üzerinde bulunan 2 katlı evin mülkiyetinin  kaydına TENSİP KARARI İLE BİRLİKTE (duruşma günü değerlendirilmesine karar verilmesi halinde davalının söz konusu taşınmazı elden çıkarma ihtimali çok yüksektir) dava sonuna kadar 6100 Sayılı HMK’nun 392/1. maddesine istinaden TEMİNATSIZ OLARAK İHTİYAT-İ TEDBİR konulmasını talep ediyoruz.

Davalının muhtemel taşınmazı elden çıkartması halinde, dava sonunda hükmedilmesi muhtemel kararların hiçbir şekilde tahsil edilme olasılığı da kalmayacaktır. Bu sebeple talebimiz hakkında hakkaniyet ölçüsünde düşünülerek karar verilmesini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER        : 4721 S. K. m. 19, 722, 723, 724; 6100 S. K. m. 1, 2, 5, 6, 12, 119 ve her türlü yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          : – Davalının delillerine karşı delil bildirme hakkımız saklı kalmak kaydıyla- taşınmazın tapu kaydı (Dinar Tapu Müdürlüğü’nden getirtilecek), binanın bir kısmını gösteren fotoğraflar, keşif ve bilirkişi incelemesi, Yargıtay Kararları, tanık, yemin ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM              : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle; yapılacak yargılama ve inceleme sonunda haklılığımız anlaşılacağından davamızın KABULÜ ile Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, İstasyon mah.,425 ada, 3 parselde bulunan taşınmazın üzerinde bulunan 2 katlı evin tapu kaydının iptal edilerek ilgili yasa hükümleri uyarınca müvekkil adına tesciline, ve teminatsız bir şekilde ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine müvekkil adına saygıyla talep ederiz. (Dilekçenizin bu kısmına tarihi yazınız)

EKİ:

 1- Tapu kaydı

 2- Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekilleri

                                                                         Av.  

Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçe Örneği -2-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                              :  

 

VEKİLLERİ                        :

DAVALI                              : ………… Belediyesi 

DAVA                                  :TAPU İPTALİ VE TESCİL

DAVA KONUSU               : X İlçesi ….. ada …. nolu parselde kain taşınmazın tapusunun iptal edilerek davacılar adına tescil edilmesi talebidir.

 

MÜDDEABİH  DEĞERİ  :10.000,00 YTL

 

AÇIKLAMALAR            : Dava konusu taşınmaz geçmişten beri davacılar tarafından kullanılmaktadır. Bu bahçenin davacıların murisi ………………’ e ait olduğuna ilişkin 03/09/1960  tarihli tapu mevcuttur. Söz konusu tapu bahçenin sınırlarını Şarken yol ve hamam Garben ……. …..bahçesi ve dere Şimalen dere Cenuben ……… bahçesi olarak göstermektedir.  

Taşınmaz  bir bütünken yapılan kadastro çalışmaları sonucu bahçe,…. nolu parsel olarak kaydedilmiş üzerinde belediyeye ait mezbaha bulunan parça ise hatalı olarak ayrılıp …. nolu parsel olarak Şirvan Belediyesi adına tescil edilmiştir. Oysaki belediyece yapılan mezbaha tapuda herhangi bir hakka dayanılmadan inşa edilmiştir. Söz konusu taşınmaz davacı müvekkillere ait bahçeyle bir bütündür. Davalı belediyenin bu taşınmaz üzerinde herhangi bir hakkı bulunmamaktadır.

Şirvan Kadastrosu 2001 yılında yapılmıştır. Süresinde Kadastro mahkemesinde tespit davası açılamadığından mahkemenizde tapu iptal ve tescil davası açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :MK, HUMK ve ilgili mevzuat

 

HUKUKİ DELİLLER   :Tapu kayıtları, kroki,keşif,bilirkişi v.s delil

 

 

NETİCE İ TALEP        :Yukarıda izah edilen nedenlerle davanın KABULÜ İLE

1-Dava konusu …..ada…….. nolu parseldeki taşınmazın  tapusunun iptali ile davacılar adına tesciline

2-Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına Karar verilmesini arz ve talep ederiz. (tarih)

                                                                                                          Davacılar Vekili

                                                                                                 

EK  :

Kroki

Tapu Kayıtları

Verasetname

Vekaletname

Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçe Örneği -3-

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Tapu İptali ve Tescil ve Terditli Alacak Davası Dilekçesi -4-

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçe Örneği (Kadastro Nedeniyle) -5-

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Aile Konutunun Tapu İptali ve Tescili

Dava, aile konutu olduğu iddia edilen taşınmazın üçüncü kişide olan tapusunun iptali ile davacının eşi SD adına tescili talebini içermektedir. Buna göre, taşınmazın satışını yapan eş SD’nin de davaya dahil edilmesi gerekir.(1)

Kaynak:

 1. Yargıtay 2. HD, 18.10.2007 Tarih ve E. 2007/18947 K. 2007/13845 Sayılı

Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçe Örneği

Aile Konutu Sebebiyle Tapu İptali ve Tescil Dava Dilekçesi -6-

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Hatalı Kadastro Tespiti Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçe Örneği

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Hazine Aleyhine Dava Dilekçesi 

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Tapu İptali ve Tescil Davasına Cevap Dilekçesi Örneği

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

9 Yorumlar

 1. FEHMİ KOÇAK

  elinize sağlık. Bizim de aynı buna çok yakın bir davamız var bir türlü çözemiyoruz

  Yanıtla
 2. Anonim

  Mhb ben zeynep kocabaş izmirden annanemi n bana verdiği vekaletle evini sattım oglumlagelinime bana aydın incirliovadañ ev bakın satın alicam dedim gelinin babsinanin iban numarasına parayı sattığım kişiler yatırdı beni beklemeden gelinimin üstüne tapuyu çıkarmışlar engelli olduğum için geri istedim vermiyorlar tapumu birde tehdit ediyorlar alamazsın diye ortada kaldım gidecek yerimde yok ne yapmam gerekiyor saygılar

  Yanıtla
  • Avukat Saim İncekaş

   Bir avukat aracılığı ile Tapu iptali ve tescil davası açmanız gerekmektedir.

   Yanıtla
 3. abidin demir

  bir inşaat firmasından aynı şartlarda adi sözleşmeyle satın aldığımız dairenin tapusu bana verilmesi gerekirken komşuma verilmiştir.akabinde yüklenici firma iflas bahanesiyle firar etti bende komşuma tapu iptali davası açtım avukatım yok buralardan araştırarak davayı devam ettiriyorum kazanma olasılığım nasıl acaba

  Yanıtla
 4. murat

  selamlar müşterek olan iki taşınmaz hissedarlarından babamın vefat etmesi ile diğer hissedarlardan biri belediye ile anlaşarak taşınmaza 18 mad kapsamına alarak taşınmaz üzerindeki kendi hissesini ayırp bir tapu kalanlan hisedarlarıda diğer parselde müştrerek bırakmıştır vefat eden babamın hisselerinden dolayı herhangi bir intikal işlemi yapılmamış birileri aracılığı ile kendi hissesini ayırıp tejk tapu diğer müşterekleride hisseli olarak diğer tapuda bırakma hakkı varmıdır ne yapabiliriz inşaata başlamaması için

  Yanıtla
 5. Erkan

  Saim bey merhaba ayrıldığım esimle tekrar barışır ken nikâh yapmadan üzerine ev aldım. Evi aldığım kişi ile aramda emlakçı satış sözleşmesi var. Tapuyu alırken eski eşimin adına tekrar barisacaz diye yaptım. Eve geldi beraber dini nikahla yaşamaya başladık aldıktan 2 yıl sonra sudan sebeplerle evi yine terk etti. Evi geri istiyorum vermiyor. Bu durumda evi geri alabilir miyim.
  İlk sözleşmede 11 bin TL ödeme yaptığıma dair yazı var.diğer ödemeleri elden nakit verdim.
  Şahit var

  Yanıtla
 6. berfen

  merhaba ben berfen 9 yıl önce babam kardeşim ve ben 15 adet 1+1 apart daire aldık 270 tl ben oyılda bankaya kardeşime ödeme yaptım babam banka yolu ile ödeme yaptı. kardeşim kredi çekmek lazım diye tapuları kendi üzerine aldı.bizi oyaladı 10 yıl şimdi tapularımızı vermiyor bu arada 2 yıl önce başka birinin üzerine vermiş ve iki yıl once geri almış o kişi para karşılında almadıgına sahitlik edecek bu durumda tapu iptal davası açabilirmiyiz kazanma şansımız ne kadar

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.