TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Hukuka aykırı bir şekilde tapu kaydının gerçeğe aykırı gözükmesi durumunda, hazırlanacak “tapu iptali ve tescil dilekçesi” ile bu durumun gerçeğe uygun hale getirilmesi istenir. Tapu iptali ve tescil davası dilekçe örnekleri aşağıdaki gibidir.

Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçe Örneği -1-


İHTİYAT-İ TEDBİR TALEPLİDİR!

 

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE

 

 

DAVACI                  :  

 

VEKİLİ                    : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI                   : 1-)  

                                  

 KONUSU : Tapu İptali ve Tescil Talebimiz hak.

DAVA DEĞERİ       : 30.000,00 TL – fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla –

 

AÇIKLAMALAR     :

 

1-) Müvekkil 1993 yılı  muris babası Eşref DEMİR’ in sağlığında, ; Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, İstasyon Mahallesi, 425 ada, 3 parselde bulunan taşınmazın üzerine iki katlı (altı depo üstü ev) ev inşa etmiştir. Müvekkilimizin inşaat yapımında kardeşlerinden veya muris Eşref DEMİR’ den  hiçbir maddi beklentisi olmamış ve tüm masrafları müvekkil kendisi yapmıştır.  (DELİL-1: TAŞINMAZ TAPU SENEDİ)

2-) Müvekkilimizin babası muris Eşref DEMİR 10.02.2014 yılında, müvekkilimizin annesi Huri DEMİR 20.10.2016 yılında vefat etmişlerdir. Müvekkilimiz 1995 yılından beri tapu kaydı olan taşınmaz üzerine inşa ettiği binada ikamet etmiştir. Söz edilen bu iki katlı evin tüm elektrik, su, doğalgaz abonelikleri de müvekkilimizin üzerindedir.

3-) Müvekkilimizin murisin mirasına konma ve maddi herhangi bir beklentide olma niyeti olmadığı yukarıda anlatılanlar ve hal hareketlerinden bellidir. Bu durumları ve müvekkilimizin inşaat masraflarının tamamını iyi niyetli bir şekilde kendi cebinden karşıladığını diğer mirasçılarda bilinmektedir. Bu hususlar yargılama aşamasında  göstereceğimiz tanıkların beyanlarıyla açıklığa kavuşacaktır. Bütün bunları yaparken müvekkilin haklı bir sebebi bulunmaktadır ve müvekkil her aşamada iyi niyetini korumuştur.. Dava konusu bağımsız bölümün inşası için yapılan harcamalar – yargılama aşamasında bilirkişi marifetiyle de tespit edildiğinde – bağımsız bölümün ilgili taşınmazdaki arsa payı değerinden oldukça fazla olduğu görülecektir.

4-) 4721 sayılı yasanın 724. maddesinde yer alan “ Yapının değeri açıkça arazinin değerinden fazlaysa, iyiniyetli taraf uygun bir bedel karşılığında yapının ve arazinin tamamının veya yeterli bir kısmının mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesini isteyebilir. ” hükmünde öngörülen şartlar gerçekleşmiştir. Müvekkilim yapının inşa edildiği süre boyunca iyiniyetlidir ve yapının değeri açıkça arazinin değerinden fazladır. Bu hüküm Yargıtay Kararlarıyla ‘ da desteklenmektedir.

5-) Bütün bu nedenlerle Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, İstasyon mah., 425 ada, 3 parselde bulunan taşınmazın üzerinde bulunan 2 katlı evin mülkiyetinin üzerinde oturduğu arsanın değerinin tespiti yapılarak , “ Yapının değeri açıkça arazinin değerinden fazla olduğundan, iyiniyetli müvekkil adına uygun bir bedel karşılığında yapının ve arazinin tamamının  tescil edilmesi için dava iş bu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

İHTİYAT-İ TEDBİR TALEBİMİZ

İşbu dava dilekçesi içerisindeki taleplerimiz göz önüne alındığında, dava konusu taşınmazın dava devamınca 3. kişilere devredilerek müvekkilin haklarına halel geleceği yüksek bir ihtimaldir. Bu sebeple  Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, İstasyon mah., 425 ada, 3 parselde bulunan taşınmazın üzerinde bulunan 2 katlı evin mülkiyetinin  kaydına TENSİP KARARI İLE BİRLİKTE (duruşma günü değerlendirilmesine karar verilmesi halinde davalının söz konusu taşınmazı elden çıkarma ihtimali çok yüksektir) dava sonuna kadar 6100 Sayılı HMK’nun 392/1. maddesine istinaden TEMİNATSIZ OLARAK İHTİYAT-İ TEDBİR konulmasını talep ediyoruz.

Davalının muhtemel taşınmazı elden çıkartması halinde, dava sonunda hükmedilmesi muhtemel kararların hiçbir şekilde tahsil edilme olasılığı da kalmayacaktır. Bu sebeple talebimiz hakkında hakkaniyet ölçüsünde düşünülerek karar verilmesini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER        : 4721 S. K. m. 19, 722, 723, 724; 6100 S. K. m. 1, 2, 5, 6, 12, 119 ve her türlü yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          : – Davalının delillerine karşı delil bildirme hakkımız saklı kalmak kaydıyla- taşınmazın tapu kaydı (Dinar Tapu Müdürlüğü’nden getirtilecek), binanın bir kısmını gösteren fotoğraflar, keşif ve bilirkişi incelemesi, Yargıtay Kararları, tanık, yemin ve her türlü yasal delil.

                             

SONUÇ VE İSTEM              : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle; yapılacak yargılama ve inceleme sonunda haklılığımız anlaşılacağından davamızın KABULÜ ile Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, İstasyon mah.,425 ada, 3 parselde bulunan taşınmazın üzerinde bulunan 2 katlı evin tapu kaydının iptal edilerek ilgili yasa hükümleri uyarınca müvekkil adına tesciline, ve teminatsız bir şekilde ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine müvekkil adına saygıyla talep ederiz. 13.09.2018

 

 

EKİ:

 1- Tapu kaydı

 2- Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekilleri

                                                                         Av.  

Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçe Örneği -2-

……… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                              :  

 

VEKİLLERİ                        :

DAVALI                              : ………… Belediyesi 

DAVA                                  :TAPU İPTALİ VE TESCİL

 

DAVA KONUSU               :Şirvan İlçesi ….. ada …. nolu parselde kain taşınmazın tapusunun iptal edilerek davacılar adına tescil edilmesi talebidir.

 

MÜDDEABİH  DEĞERİ  :10.000,00 YTL

 

AÇIKLAMALAR            : Dava konusu taşınmaz geçmişten beri davacılar tarafından kullanılmaktadır. Bu bahçenin davacıların murisi ………………’ e ait olduğuna ilişkin 03/09/1960  tarihli tapu mevcuttur. Söz konusu tapu bahçenin sınırlarını Şarken yol ve hamam Garben ……. …..bahçesi ve dere Şimalen dere Cenuben ……… bahçesi olarak göstermektedir.  

            Taşınmaz  bir bütünken yapılan kadastro çalışmaları sonucu bahçe,…. nolu parsel olarak kaydedilmiş üzerinde belediyeye ait mezbaha bulunan parça ise hatalı olarak ayrılıp …. nolu parsel olarak Şirvan Belediyesi adına tescil edilmiştir. Oysaki belediyece yapılan mezbaha tapuda herhangi bir hakka dayanılmadan inşa edilmiştir. Söz konusu taşınmaz davacı müvekkillere ait bahçeyle bir bütündür. Davalı belediyenin bu taşınmaz üzerinde herhangi bir hakkı bulunmamaktadır.

            Şirvan Kadastrosu 2001 yılında yapılmıştır. Süresinde Kadastro mahkemesinde tespit davası açılamadığından mahkemenizde tapu iptal ve tescil davası açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :MK, HUMK ve ilgili mevzuat

 

HUKUKİ DELİLLER   :Tapu kayıtları, kroki,keşif,bilirkişi v.s delil

 

 

NETİCE İ TALEP        :Yukarıda izah edilen nedenlerle davanın KABULÜ İLE

                               

                                        1-Dava konusu …..ada…….. nolu parseldeki taşınmazın  tapusunun iptali ile davacılar adına tesciline

                                        2-Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına Karar verilmesini arz ve talep ederiz. 18.03.2008

                             

                                                                                                          Davacılar Vekili

                                                                                                 

EK  :

Kroki

Tapu Kayıtları

Verasetname

Vekaletname

Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçe Örneği -3-

……………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                                          

DAVACI                                     :  

                                          

DAVALILAR                             :1-Maliye Hazinesine İzafeten ………. Mal Müdürlüğü

                                                                                                                                                                               

DAVA                                         :Tapu İptal ve Tescil(Zilyetliğe Dayalı)

 

DAVA DEĞERİ                         :1000,00 TL (Fazlaya İlişkin Haklarımız Saklı Kalmak Kaydıyla   Şimdilik)

TALEP KONUSU                      :………. İli………….İlçesi ……………. Mahallesinde, Kain 509 Ada ve 1 Parsel nolu taşınmazın, davalılar Maliye Hazinesi ve Orman Genel Müdürlüğü adına olan Tapu Kayıtlarının İptali ile Müvekkil adına Tespit ve Tesciline karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR                        :

 

1-:………. İli………….İlçesi ……………. Mahallesinde, Kain 509 Ada ve 1 Parsel nolu taşınmaz müvekkile aittir. Ancak dava konusu taşınmazın bulunduğu Atatürk Mahallesinde yapılan Kadastro çalışmaları sonucu söz konusu taşınmaz, ham toprak vasfıyla davalı Maliye Hazinesi adına tescil edilmiştir. Yapılan kadastro tespiti hatalıdır. Müvekkil uzun yıllardır tarım arazisini ekip biçmektedir. Hatalı kadastro tespiti dolayısıyla müvekkil davacı mağdur edilmiştir. Bu mağduriyetin giderilmesi açısından iş bu davanın açılması gerekliliği hasıl olmuştur.

2-Müvekkil davacı, dava konusu taşınmazı 50 yıla yakın süredir ekip biçmektedir ve taşınmaz üzerinde malik sıfatıyla zilyet durumundadır. Müvekkil hiçbir zaman taşınmazını pasif durumda bırakmamıştır. Ekip biçme suretiyle taşınmazını kullanmış ve söz konusu tarlayı imar ve ihya etmiştir. Taşınmazın küçük bir bölümünde bulunan çam ağaçları yaklaşık 15-20 yıl önce dikilmiştir. Daha önce taşınmazda herhangi bir orman varlığı söz konusu değildir.

3-Dava konusu taşınmaz devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilen yerlerden değildir. Ayrıca müvekkil davacı, masraf ve emek sarf ederek taşınmazı imar ve ihya etmiş tarıma elverişli hale getirmiştir. Dolayısıyla dava konusu taşınmaz, 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre müvekkil davacı adına tescil edilmeliydi. Ancak yapılan hatalı tespit sonucu davalı Maliye Hazinesi adına tapu kütüğüne tescil edilmiştir. Taşınmazın etrafında bulunan taşınmazların tapuları mevcuttur. Dava konusu taşınmazın hemen bitişiğinde bulunan taşınmazlardan 112/1 ile 112/9 parseller arasındaki tüm parsellerin ve yine imar çalışması yapılan alanlardan 498/2 ile 498/9 parseller arasındaki tüm taşınmazların tapuları mevcuttur. Aynı yerde bulunan müvekkil davacıya ait taşınmazın tescil edilmemiş olması hukuka aykırıdır. Ayrıca sayın mahkemenin de yapacağı keşifte ve görevlendireceği bilirkişilerin hazırlayacağı raporlarda da bu husus ortaya çıkacaktır. Dava konusu taşınmazın davalı adına olan kayıtlarının iptal edilmesi ve müvekkilim adına tapu siciline tescil edilmesi gerekmektedir. Ayrıca tanık listemizi de daha sonra sayın mahkemenize sunacağız.

HUKUKİ NEDENLER                       :3402 Sayılı Kadastro Kanunu, HMK, TMK, İlgili Mevzuat Hükümleri,

HUKUKİ DELİLLER                         :Baykan Kadastro Tutanakları, Keşif, Bilirkişi incelemesi, Tanıklar, Delil Listesi, Yargıtay Kararları ve İlgili Her Türlü Delil

 

SONUÇ ve TALEP                           :Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerle ve mahkemenizce re’sen araştırılacak sair sebeplerle; DAVAMIZIN KABÜLÜNE,

1- İli………….İlçesi ……………. Mahallesinde, Kain 509 Ada ve 1 Parsel nolu taşınmazın,, davalı Maliye Hazinesi adına olan Tapu Kayıtlarının İptali ile Müvekkil adına Tespit ve Tesciline,

2Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı taraflara yükletilmesine, karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                   Davacı Vekili

                                                    Av.

EKLER:

1-Taşınmazın Tapu Bilgileri

2-Onaylı Vekaletname Sureti

Tapu İptali ve Tescil ve Terditli Alacak Davası Dilekçesi -4-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ADANA

                                                                                                                                                             TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI                                 : 

VEKİLİ                                   : Av. …………  – Bilgiler Antettedir.

DAVALILAR                        : Muris ……………….’ın mirasçıları;

                                

                  1-) ( Kızı ) …………………

                  2-) ( Oğlu ) …………..

                  3-) ( Oğlu ) …………..

                  4-) ( Oğlu ) …………………

                  5-) ( Oğlu ) …………………..

           Muris ( Oğlu ) ……………….. mirasçıları;

                  6-) ( Gelini ) ………………

                  7-) ( Torunu ) ………………

                  😎 ( Torunu ) ……………….

                  9-) ( Torunu ) …………………

TALEP KONUSU                : Tapu İptali ve Tescil – Tescil Olmadığı Takdirde Satılan Taşınmazın Bedelinin İadesi Talebinden İbarettir. (Fazlaya  ilişkin haklarımız saklı tutulmuştur.)

DAVA DEĞERİ                    : 1.000,00-TL (Harca esas bedel, keşif sonucu tespit edileceğinden eksik harç gerçek değerin tespitinden sonra tamamlanacaktır.)

AÇIKLAMALARIMIZ         :

1-) Davacı müvekkilim ile davalılar akraba olup Muris ………. müvekkilimin öz amcasıdır. Muris ……………… 10/10/1981 tarihinde vefat ettikten sonra mirasçılar terekeyi kendi aralarında sözlü olarak paylaşmışlar ve gayrimenkullerin hiçbirini intikal dahi ettirmemişlerdir.

Müvekkilim ise 25 yıl önce yani 1994 yılı civarlarında mirasçıların sözlü olarak yaptıkları miras bölüşümünde ……………….’ın payına düşen

Kayseri İli, K……… İlçesi, D… Köyü, Ç……… Mevkii, 1.. Ada, 1.. Parselde kayıtlı Tarla Vasfındaki 7.904,81 Metrekare taşınmazı satın almıştır.

Mirasçı ……….., …………, …………..  ve Döneminin D…… Mahallesi Muhtarının imzası ve mührü bulunan yazılı bir satış sözleşmesi de şahitler huzurunda yapılmıştı. Diğer mirasçıların zamanın şartlarında yurtdışında ve yahut çok uzak şehirlerde olması dolayısıyla imzası alınamamıştır.

Satış karşılığında müvekkilim edimleri olan iki buçuk ton (kızıltan-tohumluk) buğday ve 100 Amerikan Dolarını davalılardan ………  ve ailesine teslim etmiştir.

2-) Müvekkilim karşı tarafın amcasının oğlu olmasından dolayı hiçbir şekilde güvensizlik duymamış, edimlerini yerine getirmiş ve hala terekeyi paylaşmamış kardeşler bir gün nasılsa paylaşır ve aldığım tarlayı da bana devrederler düşüncesiyle tamamen güven çerçevesi içerisinde hareket ederek Murisin hissesini satın almış ve devir konusunda aceleci olmamıştır.

3-) Söz konusu tarlayı 25 yıldır müvekkil işletmiştir. Şimdi ise …………..’ın ailesindeki şahıslar müvekkilimin hisselerini kabul etmeyerek devrini yapmamıştır. Bu yıl müvekkilim tarlaya arpa ektikten sonra …………… ve ailesi müvekkilimin ektiği buğdayın üzerine arpa ekmiş ve müvekkilimi sahibi olduğu arsadan uzaklaştırmış, müdahale etmesini engellemiştir.

4-) Oysa ki sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren bu zamana kadar muris ve davalılar ile müvekkilim arasında eylemli olarak kullanılageldiği hakkında herhangi bir uyuşmazlık konusu olmamıştır. Davanın açıldığı tarihe kadar 25 yılı aşkın bir süreden beri taşınmazların müvekkilim tarafından tasarruf edildiği ve müdahale olana kadar da müvekkilim tarafından kullanıldığı tanıklar dinlenildiği zaman anlaşılacaktır.

Davalılar TMK m.2’de belirtilen dürüstlük kuralı ve Yargıtayın kabul ettiği çelişkili  davranma yasağı ilkesine aykırı davranmışlardır.

Müvekkilim, davalılardan taşınmazı satın aldıktan sonra malik sıfatıyla kullanmaya başlamış, satın almış olduğu tarihten bu yana toplam 25 yılı aşkın süredir kendisi ekip biçmiştir.

Mahkemenize bildireceğimiz tanıkların dinlenilmesini talep ederiz.

Müvekkil satıcı olan davalılara alacağı ödemiş ve taşınmazdaki zilyetlik müvekkilime teslim edilmiştir. Ancak, anılan taşınmazdaki davalıların hissesi sözleşmenin düzenlenmesinden bu güne kadar müvekkilime devredilmemiştir. Bu nedenle dava konusu taşınmazdaki sözleşmedeki satıcı olarak yer alan davalıların murisi adına kayıtlı olan hisselerin iptali ile müvekkilim adına tapuya tesciline,  bu mümkün olmadığı takdirde davalıların hisselerinin rayiç bedelleri tespit edilerek dava tarihinden itibaren faizi ile birlikte, rayiç bedel belli olmadığı takdirde satış bedelinin sözleşmenin düzenlenme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte günümüz değerine güncellenerek ve değiştirilerek davalılardan hisseleri oranında bilirkişi raporu doğrultusunda müvekkilime ödenmesi için huzurdaki davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

Ayrıca, dava konusu taşınmazda davalı hissesinin 3. Kişilere devretme olasılıkları bulunmaktadır. Bu nedenle dava konusu taşınmaz üzerine davalıların hissesinin 3. Kişilere devrinin önlenmesi için davalıdır şerhi konulmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER           : TBK, TMK, HMK, MK, İİK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER            :

– Tapu Kaydı,

– Veraset İlamı,

– Sözleşme,

– Emsal Mahkeme Kararı,

– Bilirkişi,

– Keşif,

– Tanık,

– Yemin,

– İsticvap,

– Yargıtay Kararları Ve Sair Her Türlü Yasal Delil.

NETİCE-İ TALEP                 :

Yukarıda kısaca arz ve izah olunan nedenlerle, fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydı ile;

Öncelikle ihtiyati tedbir talebimizin kabulü ile dava konusu;

– Kayseri İli, K………… İlçesi, D………. Köyü, Ç…….. Mevkii, 1.. Ada, 1.. Parselde kayıtlı Tarla Vasfındaki 7.904,81 Metrekare taşınmazdaki davalıların mirasçısı olduğu hisselerin 3. Kişilere devrinin önlenmesi için tedbir konulmasına ya da davalıdır şerhi işlenmesine,

– Sayın Mahkeme gerekli gördüğü takdirde Muris …………’ın ve Muris ………..’ın mirasçılarını tam ve eksiksiz davaya dahil etmek için Sulh Hukuk Mahkemesinden mirasçılık belgesi almak ve mahkemenize sunmak üzere tarafımıza yetki verilmesine, 

– Davamızın kabulü ile, yukarda belirtmiş olduğumuz taşınmazdaki davalıların mirasçısı olduğu muris adına kayıtlı bulunan hissenin iptali ile müvekkilim adına tapuya kayıt ve tescilinin yapılmasına,

– Tapu iptali ve ya tescil yönündeki talebimiz uygun görülmez ise, davaya konu sözleşmedeki, davalıların hisselerinin rayiç bedelleri tespit edilerek dava tarihinden itibaren faizi ile birlikte, rayiç bedel belli olmadığı takdirde satış bedelinin sözleşmenin düzenlenme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte günümüz değerine güncellenerek ve değiştirilerek davalılardan hisseleri oranında alınarak müvekkilime verilmesine,

-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalılara tahmiline karar verilmesini, bilvekale arz ve talep ederiz.  22.04.2019

                                                                                                                                                           Davacı Vekili

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Tapu İptali ve Tescil Davası -5-

ölünceye kadar bakma sözleşmesi tapu iptali ve tescil

Aile Konutunun Tapu İptali ve Tescili

Dava, aile konutu olduğu iddia edilen taşınmazın üçüncü kişide olan tapusunun iptali ile davacının eşi SD adına tescili talebini içermektedir. Buna göre, taşınmazın satışını yapan eş SD’nin de davaya dahil edilmesi gerekir.(1)

Kaynak:

  1. Yargıtay 2. HD, 18.10.2007 Tarih ve E. 2007/18947 K. 2007/13845 Sayılı

Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçe Örneği

Yorumlar (7)

elinize sağlık. Bizim de aynı buna çok yakın bir davamız var bir türlü çözemiyoruz

Çözümsüz kaldığınız noktalarda, soru-cevap kısmından bir başlık oluşturabilirsiniz. Gerek ben gerek aynı sorunu yaşayan insanlar sorununuzun çözümü için fikir katkısında bulunabilirler. Soru Cevap Forum Linki: https://av-saimincekas.com/avukat-soru-cevap/

Mhb ben zeynep kocabaş izmirden annanemi n bana verdiği vekaletle evini sattım oglumlagelinime bana aydın incirliovadañ ev bakın satın alicam dedim gelinin babsinanin iban numarasına parayı sattığım kişiler yatırdı beni beklemeden gelinimin üstüne tapuyu çıkarmışlar engelli olduğum için geri istedim vermiyorlar tapumu birde tehdit ediyorlar alamazsın diye ortada kaldım gidecek yerimde yok ne yapmam gerekiyor saygılar

Bir avukat aracılığı ile Tapu iptali ve tescil davası açmanız gerekmektedir.

bir inşaat firmasından aynı şartlarda adi sözleşmeyle satın aldığımız dairenin tapusu bana verilmesi gerekirken komşuma verilmiştir.akabinde yüklenici firma iflas bahanesiyle firar etti bende komşuma tapu iptali davası açtım avukatım yok buralardan araştırarak davayı devam ettiriyorum kazanma olasılığım nasıl acaba

Abidin Bey sözleşmenin tarafımızca incelenmesi gerekmektedir.

selamlar müşterek olan iki taşınmaz hissedarlarından babamın vefat etmesi ile diğer hissedarlardan biri belediye ile anlaşarak taşınmaza 18 mad kapsamına alarak taşınmaz üzerindeki kendi hissesini ayırp bir tapu kalanlan hisedarlarıda diğer parselde müştrerek bırakmıştır vefat eden babamın hisselerinden dolayı herhangi bir intikal işlemi yapılmamış birileri aracılığı ile kendi hissesini ayırıp tejk tapu diğer müşterekleride hisseli olarak diğer tapuda bırakma hakkı varmıdır ne yapabiliriz inşaata başlamaması için

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.