TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Hukuka aykırı bir şekilde tapu kaydının gerçeğe aykırı gözükmesi durumunda, hazırlanacak “tapu iptali ve tescil dilekçesi” ile bu durumun gerçeğe uygun hale getirilmesi istenir. Tapu iptali ve tescil davası dilekçe örnekleri aşağıdaki gibidir.

Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçe Örneği -1-


İHTİYAT-İ TEDBİR TALEPLİDİR!

 

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE

 

 

DAVACI                  :  

 

VEKİLİ                    : Av.  

 

DAVALI                   : 1-)  

                                  

 KONUSU : Tapu İptali ve Tescil Talebimiz hak.

 

DAVA DEĞERİ       : 30.000,00 TL – fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla –

 

AÇIKLAMALAR     :

 

1-) Müvekkil 1993 yılı  muris babası Eşref DEMİR’ in sağlığında, ; Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, İstasyon Mahallesi, 425 ada, 3 parselde bulunan taşınmazın üzerine iki katlı (altı depo üstü ev) ev inşa etmiştir. Müvekkilimizin inşaat yapımında kardeşlerinden veya muris Eşref DEMİR’ den  hiçbir maddi beklentisi olmamış ve tüm masrafları müvekkil kendisi yapmıştır.  (DELİL-1: TAŞINMAZ TAPU SENEDİ)

2-) Müvekkilimizin babası muris Eşref DEMİR 10.02.2014 yılında, müvekkilimizin annesi Huri DEMİR 20.10.2016 yılında vefat etmişlerdir. Müvekkilimiz 1995 yılından beri tapu kaydı olan taşınmaz üzerine inşa ettiği binada ikamet etmiştir. Söz edilen bu iki katlı evin tüm elektrik, su, doğalgaz abonelikleri de müvekkilimizin üzerindedir.

3-) Müvekkilimizin murisin mirasına konma ve maddi herhangi bir beklentide olma niyeti olmadığı yukarıda anlatılanlar ve hal hareketlerinden bellidir. Bu durumları ve müvekkilimizin inşaat masraflarının tamamını iyi niyetli bir şekilde kendi cebinden karşıladığını diğer mirasçılarda bilinmektedir. Bu hususlar yargılama aşamasında  göstereceğimiz tanıkların beyanlarıyla açıklığa kavuşacaktır. Bütün bunları yaparken müvekkilin haklı bir sebebi bulunmaktadır ve müvekkil her aşamada iyi niyetini korumuştur.. Dava konusu bağımsız bölümün inşası için yapılan harcamalar – yargılama aşamasında bilirkişi marifetiyle de tespit edildiğinde – bağımsız bölümün ilgili taşınmazdaki arsa payı değerinden oldukça fazla olduğu görülecektir.

4-) 4721 sayılı yasanın 724. maddesinde yer alan “ Yapının değeri açıkça arazinin değerinden fazlaysa, iyiniyetli taraf uygun bir bedel karşılığında yapının ve arazinin tamamının veya yeterli bir kısmının mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesini isteyebilir. ” hükmünde öngörülen şartlar gerçekleşmiştir. Müvekkilim yapının inşa edildiği süre boyunca iyiniyetlidir ve yapının değeri açıkça arazinin değerinden fazladır. Bu hüküm Yargıtay Kararlarıyla ‘ da desteklenmektedir.

5-) Bütün bu nedenlerle Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, İstasyon mah., 425 ada, 3 parselde bulunan taşınmazın üzerinde bulunan 2 katlı evin mülkiyetinin üzerinde oturduğu arsanın değerinin tespiti yapılarak , “ Yapının değeri açıkça arazinin değerinden fazla olduğundan, iyiniyetli müvekkil adına uygun bir bedel karşılığında yapının ve arazinin tamamının  tescil edilmesi için dava iş bu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

İHTİYAT-İ TEDBİR TALEBİMİZ

İşbu dava dilekçesi içerisindeki taleplerimiz göz önüne alındığında, dava konusu taşınmazın dava devamınca 3. kişilere devredilerek müvekkilin haklarına halel geleceği yüksek bir ihtimaldir. Bu sebeple  Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, İstasyon mah., 425 ada, 3 parselde bulunan taşınmazın üzerinde bulunan 2 katlı evin mülkiyetinin  kaydına TENSİP KARARI İLE BİRLİKTE (duruşma günü değerlendirilmesine karar verilmesi halinde davalının söz konusu taşınmazı elden çıkarma ihtimali çok yüksektir) dava sonuna kadar 6100 Sayılı HMK’nun 392/1. maddesine istinaden TEMİNATSIZ OLARAK İHTİYAT-İ TEDBİR konulmasını talep ediyoruz.

Davalının muhtemel taşınmazı elden çıkartması halinde, dava sonunda hükmedilmesi muhtemel kararların hiçbir şekilde tahsil edilme olasılığı da kalmayacaktır. Bu sebeple talebimiz hakkında hakkaniyet ölçüsünde düşünülerek karar verilmesini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER        : 4721 S. K. m. 19, 722, 723, 724; 6100 S. K. m. 1, 2, 5, 6, 12, 119 ve her türlü yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          : – Davalının delillerine karşı delil bildirme hakkımız saklı kalmak kaydıyla- taşınmazın tapu kaydı (Dinar Tapu Müdürlüğü’nden getirtilecek), binanın bir kısmını gösteren fotoğraflar, keşif ve bilirkişi incelemesi, Yargıtay Kararları, tanık, yemin ve her türlü yasal delil.

                             

SONUÇ VE İSTEM              : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle; yapılacak yargılama ve inceleme sonunda haklılığımız anlaşılacağından davamızın KABULÜ ile Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, İstasyon mah.,425 ada, 3 parselde bulunan taşınmazın üzerinde bulunan 2 katlı evin tapu kaydının iptal edilerek ilgili yasa hükümleri uyarınca müvekkil adına tesciline, ve teminatsız bir şekilde ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine müvekkil adına saygıyla talep ederiz. 13.09.2018

 

 

EKİ:

 1- Tapu kaydı

 2- Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekilleri

                                                                         Av.  

Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçe Örneği -2-

……… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                              :  

 

VEKİLLERİ                        :

 

DAVALI                              : ………… Belediyesi 

 

DAVA                                  :TAPU İPTALİ VE TESCİL

 

DAVA KONUSU               :Şirvan İlçesi ….. ada …. nolu parselde kain taşınmazın tapusunun iptal edilerek davacılar adına tescil edilmesi talebidir.

 

MÜDDEABİH  DEĞERİ  :10.000,00 YTL

 

AÇIKLAMALAR            : Dava konusu taşınmaz geçmişten beri davacılar tarafından kullanılmaktadır. Bu bahçenin davacıların murisi ………………’ e ait olduğuna ilişkin 03/09/1960  tarihli tapu mevcuttur. Söz konusu tapu bahçenin sınırlarını Şarken yol ve hamam Garben ……. …..bahçesi ve dere Şimalen dere Cenuben ……… bahçesi olarak göstermektedir.  

            Taşınmaz  bir bütünken yapılan kadastro çalışmaları sonucu bahçe,…. nolu parsel olarak kaydedilmiş üzerinde belediyeye ait mezbaha bulunan parça ise hatalı olarak ayrılıp …. nolu parsel olarak Şirvan Belediyesi adına tescil edilmiştir. Oysaki belediyece yapılan mezbaha tapuda herhangi bir hakka dayanılmadan inşa edilmiştir. Söz konusu taşınmaz davacı müvekkillere ait bahçeyle bir bütündür. Davalı belediyenin bu taşınmaz üzerinde herhangi bir hakkı bulunmamaktadır.

            Şirvan Kadastrosu 2001 yılında yapılmıştır. Süresinde Kadastro mahkemesinde tespit davası açılamadığından mahkemenizde tapu iptal ve tescil davası açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :MK, HUMK ve ilgili mevzuat

 

HUKUKİ DELİLLER   :Tapu kayıtları, kroki,keşif,bilirkişi v.s delil

 

 

NETİCE İ TALEP        :Yukarıda izah edilen nedenlerle davanın KABULÜ İLE

                               

                                        1-Dava konusu …..ada…….. nolu parseldeki taşınmazın  tapusunun iptali ile davacılar adına tesciline

                                        2-Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına Karar verilmesini arz ve talep ederiz. 18.03.2008

                             

                                                                                                          Davacılar Vekili

                                                                                                 

EK  :

Kroki

Tapu Kayıtları

Verasetname

Vekaletname

Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçe Örneği -3-

……………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                                          

DAVACI                                     :  

                                          

DAVALILAR                             :1-Maliye Hazinesine İzafeten ………. Mal Müdürlüğü

                                                                                                                                                                               

DAVA                                         :Tapu İptal ve Tescil(Zilyetliğe Dayalı)

 

DAVA DEĞERİ                         :1000,00 TL (Fazlaya İlişkin Haklarımız Saklı Kalmak Kaydıyla   Şimdilik)

TALEP KONUSU                      :………. İli………….İlçesi ……………. Mahallesinde, Kain 509 Ada ve 1 Parsel nolu taşınmazın, davalılar Maliye Hazinesi ve Orman Genel Müdürlüğü adına olan Tapu Kayıtlarının İptali ile Müvekkil adına Tespit ve Tesciline karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR                        :

 

1-:………. İli………….İlçesi ……………. Mahallesinde, Kain 509 Ada ve 1 Parsel nolu taşınmaz müvekkile aittir. Ancak dava konusu taşınmazın bulunduğu Atatürk Mahallesinde yapılan Kadastro çalışmaları sonucu söz konusu taşınmaz, ham toprak vasfıyla davalı Maliye Hazinesi adına tescil edilmiştir. Yapılan kadastro tespiti hatalıdır. Müvekkil uzun yıllardır tarım arazisini ekip biçmektedir. Hatalı kadastro tespiti dolayısıyla müvekkil davacı mağdur edilmiştir. Bu mağduriyetin giderilmesi açısından iş bu davanın açılması gerekliliği hasıl olmuştur.

2-Müvekkil davacı, dava konusu taşınmazı 50 yıla yakın süredir ekip biçmektedir ve taşınmaz üzerinde malik sıfatıyla zilyet durumundadır. Müvekkil hiçbir zaman taşınmazını pasif durumda bırakmamıştır. Ekip biçme suretiyle taşınmazını kullanmış ve söz konusu tarlayı imar ve ihya etmiştir. Taşınmazın küçük bir bölümünde bulunan çam ağaçları yaklaşık 15-20 yıl önce dikilmiştir. Daha önce taşınmazda herhangi bir orman varlığı söz konusu değildir.

3-Dava konusu taşınmaz devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilen yerlerden değildir. Ayrıca müvekkil davacı, masraf ve emek sarf ederek taşınmazı imar ve ihya etmiş tarıma elverişli hale getirmiştir. Dolayısıyla dava konusu taşınmaz, 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre müvekkil davacı adına tescil edilmeliydi. Ancak yapılan hatalı tespit sonucu davalı Maliye Hazinesi adına tapu kütüğüne tescil edilmiştir. Taşınmazın etrafında bulunan taşınmazların tapuları mevcuttur. Dava konusu taşınmazın hemen bitişiğinde bulunan taşınmazlardan 112/1 ile 112/9 parseller arasındaki tüm parsellerin ve yine imar çalışması yapılan alanlardan 498/2 ile 498/9 parseller arasındaki tüm taşınmazların tapuları mevcuttur. Aynı yerde bulunan müvekkil davacıya ait taşınmazın tescil edilmemiş olması hukuka aykırıdır. Ayrıca sayın mahkemenin de yapacağı keşifte ve görevlendireceği bilirkişilerin hazırlayacağı raporlarda da bu husus ortaya çıkacaktır. Dava konusu taşınmazın davalı adına olan kayıtlarının iptal edilmesi ve müvekkilim adına tapu siciline tescil edilmesi gerekmektedir. Ayrıca tanık listemizi de daha sonra sayın mahkemenize sunacağız.

HUKUKİ NEDENLER                       :3402 Sayılı Kadastro Kanunu, HMK, TMK, İlgili Mevzuat Hükümleri,

HUKUKİ DELİLLER                         :Baykan Kadastro Tutanakları, Keşif, Bilirkişi incelemesi, Tanıklar, Delil Listesi, Yargıtay Kararları ve İlgili Her Türlü Delil

 

SONUÇ ve TALEP                           :Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerle ve mahkemenizce re’sen araştırılacak sair sebeplerle; DAVAMIZIN KABÜLÜNE,

1- İli………….İlçesi ……………. Mahallesinde, Kain 509 Ada ve 1 Parsel nolu taşınmazın,, davalı Maliye Hazinesi adına olan Tapu Kayıtlarının İptali ile Müvekkil adına Tespit ve Tesciline,

2Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı taraflara yükletilmesine, karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                   Davacı Vekili

                                                    Av.

EKLER:

1-Taşınmazın Tapu Bilgileri

2-Onaylı Vekaletname Sureti

Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçe Örneği

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Yorumlarınızı veyahut sorularınızı aşağıdan yazabilirsiniz. Yorumlarınız bizim tarafımızdan onaylandıktan sonra görünür hale gelir.

  1. FEHMİ KOÇAK dedi ki:

    elinize sağlık. Bizim de aynı buna çok yakın bir davamız var bir türlü çözemiyoruz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.