Sulh Sözleşmesi Örneği

May 16, 2019 | Genel Yazılar

Sulh Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır? Davada tarafların sulh olması yolunu açan sözleşmeye “sulh sözleşmesi” denilmektedir. Davada sulh olmak ne demektir? Davada taraflar nasıl sulh olur adlı makalemizde sulhun kelime anlamı ve hukuki boyutunu geniş kapsamda ele aldık. Burada ise sulh sözleşmesine dair örnekleri paylaşıyoruz.

Sulh Sözleşmesi Örneği -1-

SULH SÖZLEŞMESİDİR

 1. İş bu sulh sözleşmesi Adana ……. İcra Müdürlüğünün ……….. E. sayılı dosyasında ve bu dosyaya itiraz üzerine açılan Adana ………. Asliye Ticaret Mahkemesinin ……….. E. sayılı dosyasındaki görülmekte olan itirazın iptali davasında bir tarafta davacı …………. – Vergi No: ………. ile (bundan sonra davacı-alacaklı olarak anılacaktır), diğer tarafta davalı borçlu …………… – Vergi No: …………. (bundan sonra davalı borçlu olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiş olup aşağıdaki şartlarda hüküm ifade edecektir.

 2. Taraflar Adana ….. İcra Müdürlüğünün ……….. E. sayılı dosyasında ve bu dosyaya itiraz üzerine açılan Adana ….. Asliye Ticaret Mahkemesinin …… E. sayılı dosyasındaki asıl alacak ve fer’ileri (faiz, yargılama gideri, harç ve vekalet ücreti) hususunda toplam ……….. TL (YAZIYLA)’ye anlaşmışlardır. (Sulh sözleşmesinin Mahkemeye sunulması halinde tüm harç ve yargılama giderleri davalı borçlu tarafça ödenecektir)

 3. Anlaşmaya varılan bedelin tamamı olan ……… TL (YAZIYLA), davalı borçlu tarafça ……… günü davacı alacaklı vekiline ait TR………………. İban Numaralı hesaba ödenecektir.

 4. İş bu sulh sözleşmesinin imzalanıp, ………. TL’nin nakit olarak ödenmesine müteakip Alacaklı taraf, ………….’den işlemiş faiz vs. başkaca hiçbir hak ve alacak talep etmeyeceğini, ………….’yi gayri kabili rücu ibra ettiğini, kabul ve beyan eder.

 5. Ödemenin yapılmasından sonra alacaklı taraf davayı takip etmeyip davayı düşürecektir. Tarafların birbirlerinden başkaca bir masraf ve vekalet ücreti talebi olmayacaktır. Alacaklı taraf mahkemece icra dosyası icra dairesine gönderildikten sonra icra dosyasına HARİCEN TAHSİL bildirimi yapacak ve harçları alacaklı tarafça ödenecektir.

 6. Davalı borçlu tarafça anlaşılan bedelin herhangi bir şekilde kısmen ya da tamamen ödenmemesi durumunda iş bu sulh sözleşmesi geçersiz olacak, ödenen bir bedel olursa dosya borcuna mahsup edilecek, icra takibi ve dava kaldığı yerden aynen devam edecektir.

 7. İş bu Sulh sözleşmesi iki nüsha halinde imza altına alınmış olup, ihtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. tarih

DAVACI –ALACAKLI-DAVALI- BORÇLU

Avukat Saim İNCEKAŞ

Sulh Sözleşmesi Örneği -2-

SULH SÖZLEŞMESİ

Aşağıda imzası bulunan bizler, … Asliye Hukuk Mahkemesi’nde …/… E. sayılı dosya ile görülmekte olan … davasındaki uyuşmazlığı, aşağıdaki şartlarla sulh yoluyla sona erdirmeyi ve bu sulh sözleşmesini …/…/… günü yapılacak duruşmada mahkemeye ibraz etmeyi ve bu sözleşmenin mahkeme kararı haline getirilmesini kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ediyoruz.

            1-) ………..

            2-) ………..

            3-) Her iki tarafın yaptığı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri kendi üzerinde kalacak, bu konuda karşı taraftan herhangi bir talepte bulunulmayacaktır. …/…/…

DavacıDavalı

Sulh Sözleşmesi Örneği

Sulh Sözleşmesi Örneği (Aile Mahkemesi) -3-

SULH SÖZLEŞMESİDİR

1) İşbu sulh sözleşmesi Adana 9. Aile Mahkemesi’nin 2019/… E. Sayılı dosyasında dava dilekçesinde boşanmanın sonuçlarına yönelik yer alan talepler ve yine bu dosya içerisinde davalı tarafın cevap dilekçesi içerisinde sunduğu karşı dava dilekçesi ile talep edilmiş olan boşanmanın sonuçlarına yönelik taleplerden feragat konulu düzenlenmiştir.

2) İlgili dosyada davacı-karşı davalı asil taraf … ve vekili …., davalı-karşı davacı asil …. ve vekili Av. .. yer almaktadır. Dosya içeriğinde yer alan vekaletnameden anlaşılacağı üzere taraf vekillerinin her biri sulh ve anlaşma sözleşmesi yapmaya yetkili kılınmıştır.

3) Taraflar her ne kadar dava ve karşı dava dilekçelerinde maddi-manevi tazminat ve nafaka talep etmişler ise de bu sözleşme ile boşanmanın tüm mali ve ekonomik sonuçları üzerinde tam bir mutabakata varmışlardır. Taraflar ilgili mahkemeye sunacakları beyan dilekçesi ile aşağıda yer alan hususların gerçekleşmesini sağlayacakları noktasında anlaşmışlardır. Şöyle ki;

a) Davacı-karşı davalı, dava dilekçesinde talep ettiği 20.000 TL maddi ve 30.000 TL manevi tazminattan vazgeçecektir.

b) Davalı-karşı davacı, karşı dava dilekçesinde talep ettiği 100.000 TL maddi ve 100.000 TL manevi tazminat ile aylık 1.500 TL tedbir ve sonrasında 1.500 TL yoksulluk nafakası taleplerinden vazgeçecektir.

c) Taraflar boşanmanın ekonomik sonuçlarına dair ziynet eşyaları, mal paylaşımı ve kişisel-edinilmiş mallara dair paylaşımı yapmışlardır, bu konuda birbirlerinden bir bir talepte bulunmayacaklardır.

d) Taraflar yargılama giderleri ve vekalet ücretinin taraflar üzerinde bırakılacağı hususunda anlaşmışlardır. Mahkemeye sunacakları beyan dilekçesinde de bu husus ayrıca belirtilecektir.

4) İşbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve sözleşmeye aykırı hareket edilmesi durumunda cezai şart söz konusu olacaktır. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve sözleşmeye aykırı hareket eden taraf 50.000 TL cezai şartı diğer tarafa ödemekle mükellef olacaktır.

İş bu Sulh sözleşmesi dört nüsha halinde imza altına alınmış olup, birer nüsha tarafların beyan dilekçeleri ekinde mahkemeye, bir nüsha davacı-davalı tarafta bir nüsha ise davalı-davacı tarafta kalacaktır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 17.07.2019

DAVACI – KARŞI DAVALI                                                                                                                                                                                                                          DAVALI-KARŞI DAVACI
VEKİLİ                                                                                                                                                                                                                                                                         VEKİLİ

 Sulh Sözleşmesi Örneği -4-

SULH VE İBRA SÖZLEŞMESİ

İşbu sulh sözleşmesinin, Tarafları davacı/alacaklı X (bundan sonra Davacı X denilecektir.)  ve davalı/borçlu X (bundan sonra Davalı X denilecektir.)’dir. İşbu sulh sözleşmesi, taraf yetkilileri ve taraf vekilleri olan X tarafından imzalanacaktır. Her iki tarafın temsilcilerinin imza sirküleri ve vekaletnameleri işbu protokolün ayrılmaz bir parçasıdır.

İşbu sulh sözleşmesi, aşağıda imzası bulunan Davacı X yetkilileri ve vekilleri ile Davalı X yetkilileri ve vekilleri arasında  X Asliye Ticaret Mahkemesi’nin X Sayılı dosya, ve işbu dosyaya karşı davalı X tarafından yapılan istinaf başvurusu neticesinde karara çıkan X Adliye Mahkemesi X Hukuk Dairesi’nin X Sayılı dosya ve X Müdürlüğü’nün X Esas sayılı dosya ile ilgili tüm uyuşmazlıkları gidermek amacıyla aşağıda yazılı şartlarla sulh yoluyla sona erdirmeyi, kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

Taraflar, işbu sulh sözleşmesini kendi avukatlarının hukuki tavsiyelerine güvenerek kabul ettiklerini ve sulh sözleşmesinde yer alan şartların tamamen okunduğu ve avukatlarca açıklandığını ve bu şartların taraflarca tam olarak anlaşıldığı ve gönüllü bir şekilde kabul edildiğini beyan ederler. Bu sulh sözleşmesi taraflar arasında yapılan müzakere sonucu gerçekleşmiş olup herhangi bir tek tarafça hazırlandığı tefsir edilemez.

İşbu sulh sözleşmesi ile, davalı X, davacı X’ye asıl alacak, yargılama gideri, vekalet ücreti ve faiz olmak üzere tüm hak ve alacakları dahil X TL ödeme yapmayı, davacı X ise davalı X’ye X TL mahkeme vekalet ücreti ödemeyi kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Sulh olunan X TL iki taksit olarak;

İlk taksit olan X TL, X tarihinde;

İkinci taksit olan X TL ise X tarihinde davacı X vekili X hesap numaralı hesabına davalı X tarafından yatırılacaktır. İşbu sulh sözleşmesi gereğince ödemeler yapıldıktan sonra taraflar arasında hiçbir borç-alacak ilişkisi kalmayacağı gibi, davacı X bu dosyayla ilgili fazlaya ilişkin tüm hak ve alacaklarından vazgeçmeyi kabul etmiştir.

Davacı X, davalı X‘ye ödenecek olan X TL vekalet ücretinin X TL’sini X; X TL’sini X tarihinde X’na ait X hesap numaralı hesabına ödeyecektir.

Taraflarca taahhüt edilen ödemelerin eksik veya hiç ödenmemesi halinde sulh sözleşmesine konu olan ve sözleşmede belirtilen bedelin tamamı veya ödemeden eksik kalan kısmın tamamı derhal muaccel hale gelecektir.

Taraflar, davalı X A.Ş’ye, yukarıda belirtilen tarihlerde taahhüt etmiş olduğu ödemeleri gününde gerçekleştirememesi halinde 1(bir) hafta ek süre tanınacağı kabul ve taahhüt ederler.

Taraflar, iş bu sulh sözleşmesinin imzalanması ile birlikte X Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi’nin X Sayılı karara karşı temyizden feragat ettiklerini beyan ve taahhüt etmişlerdir. Ayrıca, işbu karara karşı tüm olağan ve olağanüstü yasa yollarından feragat edeceklerdir.

İşbu sulh sözleşmesi imzalanmakla, davacı X, taraflar arasındaki bütün ilişkilerden dolayı, tüm diğer hak ve taleplerinden, X Bölge Adliye Mahkemesi X Hukuk Dairesi’nin X Sayılı dosyası ve X X Sayılı dosyaya konu talepleriyle ilgili olarak davalı X’yi tamamen ve daima ibra etmişlerdir.

X tarihinde ödemelerin tamamlanmış olması ile birlikte, davacı X.’i X Esas sayılı dosyada bulunan tüm hak ve alacaklardan feragat edecektir. Dosyanın kapatılması için gerekli olan tahsil harcı, davalı X tarafından ödenecektir. X sayılı dosyası, harcı ödenmeyip kapatılmadığı taktirde, açık kaldığı sürece davacı X tarafından dosya üzerinde herhangi bir işlem yapılmayacağı, İcra İflas Kanunu’nun 78.maddesine göre işbu dosyanın takipsizlikle senesi dolduktan sonra işlemden kalkacağı ve dosyaya davalı X tarafından sunulmuş olan X referans numaralı teminat mektubunun, davalı X tarafından geri alınacağı kabul ve taahhüt edilir.

İşbu sulh sözleşmesinde ortaya konulan hususlar davacı, davalı arasında, yöneticiler, kişisel temsilciler, mirasçılar, halefler ve devredilenlerin her biri adına bağlayıcı olacaktır. Davacı X, başka hiçbir gerçek ve tüzel kişinin bu anlaşmaya ilişkin iddia, talep, yükümlülük ve dava hakkı olmadığını ve sözleşmeye ilişkin satılan, devredilen atanan, aktarılan hiçbir iddia, talep, yükümlülük ve dava hakkının olmadığını beyan ve garanti eder.

İşbu protokol X tarihinde 2 (iki) nüsha 13(onüç) madde olarak düzenlenerek imzalanmış olup imzalandığı gün yürürlüğe girecektir.

YETKİLİSİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

EKİ:

1- Taraflara ait imza sirküleri ve vekillere ait vekaletname örnekleri

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Sulh Sözleşmesi

                                                                   SULH SÖZLEŞMESİ

Aşağıda imzası bulunan bizler, … Asliye Hukuk Mahkemesi  … sayılı dosya ile görülmekte olan menfi tespit davasındaki uyuşmazlığı, aşağıdaki şartlarla sulh yoluyla sona erdirmeyi ve bu sulh sözleşmesini dava dosyasına ibraz etmeyi ve bu sözleşmenin mahkeme kararı eki olmasını kabul beyan ve taahhüt ediyoruz.

Davacıların murisi … tarafından Halkbank … Şubesi’nden kullanılan … TL’lik iki adet kredi sözleşmesi kapsamında Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile muris arasında tanzim edilen hayat sigortalarına istinaden krediyi kullanan … vefat etmesi nedeniyle bakiye kredi borcunun poliçe limitleri dahilinde Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ne ödenmesi talebi ile … borçlu bulunmadığına dair menfi tespit talepli dava tarihinden sonra Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından bakiye kredi borcu Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ne ödenmiştir. Davalılardan Türkiye HalkBankası davacılar …… ve ………. aleyhine … İcra Müdürlüğü … sayılı icra takip dosyası da infaz edilmiştir. Ancak icra takip dosyasında davacılardan … maaşına önceki tarihlerde almakta olduğu maaş üzerine haciz konulması nedeniyle icra takip dosyasına yapılan 4.275,00 TL fazla ödeme ile A.A.Ü.T. gereği belirlenecek vekalet ücreti ile davanın bu aşamasına kadar yapılan yargılama giderleri davalılar tarafından davacılara ödenecektir.

Davacı Vekilleri                                    

Av. …….. Av. …………                                   

Davalı Türkiye HalkBank A.Ş.-Davalı Halk Hayat Ve Emeklilik A.Ş.                                                                          

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

1 Yorum

 1. Mehmet Reşat URKU

  Sayın Saim İNÇEKAŞ,
  Faydalı siteniz için öncelikle size çok teşekkür ederim.
  ben boşandım, mal rejimi davası 2 yıldır sürüyor. Sonunda Sulh sözleşmesi hazırlamaya karar verdik. Tüm detayları sözleşmede belirttik. Mahkemeye de sunacağız. Fakat sizin örneklerinizde ayrıntıları beyan dilekçesi ile de sunulacaktır diye belirtmişsiniz. Bunun bir örneği varmı dır ? yoksa ayrıntılı bir sulh sözleşmesi mahkeme için yeterli midir.
  Saygılarımla
  Mehmet Reşat URKU

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.