Ana Sayfa  »  Genel

Sulh Sözleşmesi Örneği

Sulh Sözleşmesi Örneği

Davada tarafların sulh olması yolunu açan sözleşmeye “sulh sözleşmesi” denilmektedir. Davada sulh olmak ne demektir? Davada taraflar nasıl sulh olur adlı makalemizde sulhun kelime anlamı ve hukuki boyutunu geniş kapsamda ele aldık. Burada ise sulh sözleşmesine dair örnekleri paylaşıyoruz.

Sulh Sözleşmesi Örneği -1-

SULH SÖZLEŞMESİDİR

 1. İş bu sulh sözleşmesi Adana ……. İcra Müdürlüğünün ……….. E. sayılı dosyasında ve bu dosyaya itiraz üzerine açılan Adana ………. Asliye Ticaret Mahkemesinin ……….. E. sayılı dosyasındaki görülmekte olan itirazın iptali davasında bir tarafta davacı …………. – Vergi No: ………. ile (bundan sonra davacı-alacaklı olarak anılacaktır), diğer tarafta davalı borçlu …………… – Vergi No: …………. (bundan sonra davalı borçlu olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiş olup aşağıdaki şartlarda hüküm ifade edecektir.
 2. Taraflar Adana ….. İcra Müdürlüğünün ……….. E. sayılı dosyasında ve bu dosyaya itiraz üzerine açılan Adana ….. Asliye Ticaret Mahkemesinin …… E. sayılı dosyasındaki asıl alacak ve fer’ileri (faiz, yargılama gideri, harç ve vekalet ücreti) hususunda toplam ……….. TL (YAZIYLA)’ye anlaşmışlardır. (Sulh sözleşmesinin Mahkemeye sunulması halinde tüm harç ve yargılama giderleri davalı borçlu tarafça ödenecektir)
 3. Anlaşmaya varılan bedelin tamamı olan ……… TL (YAZIYLA), davalı borçlu tarafça ……… günü davacı alacaklı vekiline ait TR………………. İban Numaralı hesaba ödenecektir.
 4. İş bu sulh sözleşmesinin imzalanıp, ………. TL’nin nakit olarak ödenmesine müteakip Alacaklı taraf, ………….’den işlemiş faiz vs. başkaca hiçbir hak ve alacak talep etmeyeceğini, ………….’yi gayri kabili rücu ibra ettiğini, kabul ve beyan eder.
 5. Ödemenin yapılmasından sonra alacaklı taraf davayı takip etmeyip davayı düşürecektir. Tarafların birbirlerinden başkaca bir masraf ve vekalet ücreti talebi olmayacaktır. Alacaklı taraf mahkemece icra dosyası icra dairesine gönderildikten sonra icra dosyasına HARİCEN TAHSİL bildirimi yapacak ve harçları alacaklı tarafça ödenecektir. 
 6. Davalı borçlu tarafça anlaşılan bedelin herhangi bir şekilde kısmen ya da tamamen ödenmemesi durumunda iş bu sulh sözleşmesi geçersiz olacak, ödenen bir bedel olursa dosya borcuna mahsup edilecek, icra takibi ve dava kaldığı yerden aynen devam edecektir.   
 7. İş bu Sulh sözleşmesi iki nüsha halinde imza altına alınmış olup, ihtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. ………..

 

DAVACI –ALACAKLI                                                                                                                                                                                                                                               DAVALI- BORÇLU

 

Sulh Sözleşmesi Örneği -2-

SULH SÖZLEŞMESİ

Aşağıda imzası bulunan bizler, … Asliye Hukuk Mahkemesi’nde …/… E. sayılı dosya ile görülmekte olan … davasındaki uyuşmazlığı, aşağıdaki şartlarla sulh yoluyla sona erdirmeyi ve bu sulh sözleşmesini …/…/… günü yapılacak duruşmada mahkemeye ibraz etmeyi ve bu sözleşmenin mahkeme kararı haline getirilmesini kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ediyoruz.

 

            1-) ………..

            2-) ………..

            3-) Her iki tarafın yaptığı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri kendi üzerinde kalacak, bu konuda karşı taraftan herhangi bir talepte bulunulmayacaktır. …/…/…

 

Davacı                                                                                                                                                                                                                                                                                           Davalı

Sulh Sözleşmesi Örneği (Aile Mahkemesi) -3-

SULH SÖZLEŞMESİDİR

1) İşbu sulh sözleşmesi Adana 9. Aile Mahkemesi’nin 2019/… E. Sayılı dosyasında dava dilekçesinde boşanmanın sonuçlarına yönelik yer alan talepler ve yine bu dosya içerisinde davalı tarafın cevap dilekçesi içerisinde sunduğu karşı dava dilekçesi ile talep edilmiş olan boşanmanın sonuçlarına yönelik taleplerden feragat konulu düzenlenmiştir.

2) İlgili dosyada davacı-karşı davalı asil taraf … ve vekili …., davalı-karşı davacı asil …. ve vekili Av. .. yer almaktadır. Dosya içeriğinde yer alan vekaletnameden anlaşılacağı üzere taraf vekillerinin her biri sulh ve anlaşma sözleşmesi yapmaya yetkili kılınmıştır.

3) Taraflar her ne kadar dava ve karşı dava dilekçelerinde maddi-manevi tazminat ve nafaka talep etmişler ise de bu sözleşme ile boşanmanın tüm mali ve ekonomik sonuçları üzerinde tam bir mutabakata varmışlardır. Taraflar ilgili mahkemeye sunacakları beyan dilekçesi ile aşağıda yer alan hususların gerçekleşmesini sağlayacakları noktasında anlaşmışlardır. Şöyle ki;

a) Davacı-karşı davalı, dava dilekçesinde talep ettiği 20.000 TL maddi ve 30.000 TL manevi tazminattan vazgeçecektir.

b) Davalı-karşı davacı, karşı dava dilekçesinde talep ettiği 100.000 TL maddi ve 100.000 TL manevi tazminat ile aylık 1.500 TL tedbir ve sonrasında 1.500 TL yoksulluk nafakası taleplerinden vazgeçecektir.

c) Taraflar boşanmanın ekonomik sonuçlarına dair ziynet eşyaları, mal paylaşımı ve kişisel-edinilmiş mallara dair paylaşımı yapmışlardır, bu konuda birbirlerinden bir bir talepte bulunmayacaklardır.

d) Taraflar yargılama giderleri ve vekalet ücretinin taraflar üzerinde bırakılacağı hususunda anlaşmışlardır. Mahkemeye sunacakları beyan dilekçesinde de bu husus ayrıca belirtilecektir.

4) İşbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve sözleşmeye aykırı hareket edilmesi durumunda cezai şart söz konusu olacaktır. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve sözleşmeye aykırı hareket eden taraf 50.000 TL cezai şartı diğer tarafa ödemekle mükellef olacaktır.

İş bu Sulh sözleşmesi dört nüsha halinde imza altına alınmış olup, birer nüsha tarafların beyan dilekçeleri ekinde mahkemeye, bir nüsha davacı-davalı tarafta bir nüsha ise davalı-davacı tarafta kalacaktır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 17.07.2019

 

DAVACI – KARŞI DAVALI                                                                                                                                                                                                                          DAVALI-KARŞI DAVACI
VEKİLİ                                                                                                                                                                                                                                                                         VEKİLİ

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.