Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği

Ödeme emrine itiraz nasıl yapılır? Ödeme emrine itiraz dilekçesi nasıl hazırlanır? Ödeme emri elinize ulaştığından itibaren 7 gün içerisinde itiraz dilekçesi ile itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Ödeme emrinin hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız, böyle bir borcunuz olmadığını düşünüyorsanız ödeme emrine itiraz edebilirsiniz. Bu yazımızda sizler için çeşitli “ödeme emrine itiraz dilekçeleri” paylaştık. Durumunuza ne uygun olan dilekçeyi rahatlıkla bulabilirsiniz.

İcra Takibinde Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi -1-


ADANA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO                         :

İTİRAZ EDEN BORÇLU    :

VEKİLİ                                   : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

ALACAKLI                           :

VEKİLİ                                  :

KONU                                   :Takibe, ödeme emrine, borcun tamamına, faize itirazlarımız ile takibin durdurulmasına karar verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                  :

1- İstanbul Anadolu 2. İcra Müdürlüğü’nün 2018/2X  Esas sayılı dosyasıyla müvekkil aleyhinde başlatılan icra takibine ilişkin ödeme emri müvekkil şirkete tebliğ edilmiş olup süresi içerisinde işbu ödeme emrine karşı itirazlarımızı sunuyoruz. Şöyle ki:

2- Müvekkil şirketin, alacaklı tarafa herhangi bir borcu yoktur. Takibe konu edilen alacak, likit bir alacak olmayıp yargılamayı gerektirmektedir. Bu nedenle müvekkil şirketin alacaklı tarafa herhangi bir borcu olmamakla yukarıda numarası mezkûr müdürlüğünüz dosyasıyla müvekkil aleyhine başlatılan icra takibine, takip konusu borcun tamamına, faize, vekâlet ücretine, ferilerine ve ödeme emrine en geniş anlamda itiraz ediyoruz.

3- İzah edilen nedenlerden dolayı itirazımız nedeniyle müvekkil aleyhine yapılan icra takibinin durdurulmasını vekaleten talep ediyoruz.

İcra Takibinde Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi -2-

T.C.

ADANA 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No:  

BORCA İTİRAZ EDEN

(BORÇLU)                :

VEKİLİ                     :

ALACAKLI              :

VEKİLİ                     :

TEBELLÜĞ TARİHİ: 13.04.2018

 KONU                       : Ödeme emrine itirazlarımızın sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR   :

  1. Yukarıda numarası yazılı dosyadan tarafımıza ilamsız takip mahsus yolu ile takip yapılmış ve ödeme emri gönderilmiştir. Yasal süresi içinde işbu ilamsız takibe itirazlarımızı sunuyoruz.
  1. İşbu dosyada ödenmesi talep edilen alacak müvekkil şirket tarafından kabul edilmemektedir. Bu nedenle takibe, borca, ödeme emrine, faiz oranına ve işlemiş faize açıkça itiraz ediyoruz.

SONUÇ                      : Açıklanan nedenlerle, icra takibine, ödeme emrine, faize, faiz oranına, borca itiraz etmiş olduğumuzdan Müvekkil hakkında açılan icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini bilvekale talep ederiz. 20.04.2018

Vekili

İcra İtiraz Dilekçesi Örneği -3-

 T.C. ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO                         :

İTİRAZ EDEN(BORÇLU)  :

VEKİLİ                                   :

ALACAKLI                            :

VEKİLİ                                   :

KONU                                   : Tarafımıza tebliğ edilen ilamsız takibe ilişkin ödeme emrine, yasal süresi içinde itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ                  :

İTİRAZ NEDENLERİ          :

  1. Alacaklı tarafa herhangi bir borcumuz bulunmamaktadır. Borca, imzaya, faize ve tüm fer’ilerine itiraz ediyoruz.
  2. İcra takibinin durdurulmasına karar verilmesini, İ.İ.K. amir hükümleri gereği uyarınca bilvekale arz ve talep ederim.                                     

                                                                                                                                                                             Av. Saim İNCEKAŞ

                                                                                                                                                                             Borçlu Vekili

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi -4-

ADANA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                                          :  2019/ ESAS

İTİRAZ EDEN BORÇLU                : 

ADRESİ                                                : 

VEKİLLERİ                                        : Av.

ALACAKLI                                         : 

VEKİLİ                                                : Av.

KONU                                                  : Müvekkilimize 30.04.2019 tarihinde tebliğ edilen ilamsız takibe ilişkin yasal süresi içinde itirazımızdır.

AÇIKLAMALAR                  :

1-) Müvekkil şirketin alacaklıya herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Bu nedenle borca ve ferilerine itiraz ediyoruz.

2-) Borca ve ferilerine itirazımız nedeniyle ilamsız icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini müvekkil adına talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER         : 2004 S. K. m. 60 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı müvekkil aleyhine yapılan icra takibinin durdurulmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. 07.05.2019

                                                                                                              İtiraz Eden Borçlu Vekili

                                                                                                                  Av.

EKİ         :

1-Vekaletname

İcra Takibinde Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi -5-

KIRIKHAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO                          : 

İTİRAZ EDEN

BORÇLU                               : 

KONU                      : Borca, ödeme emrine, asıl alacağa ve tüm ferilerine itirazlarımız hk;

AÇIKLAMALAR  :

Kırıkhan İcra Müdürlüğünün 2……… Esas sayılı dosyası ile borçlu şirket aleyhine ilamsız takip başlatılmıştır. Söz konusu takibe süresi içerisinde itiraz ediyoruz.

Şirketin böyle bir borcu bulunmamakta olup, bahsi geçen icra muamelesi haksız ve kötü niyetli olarak başlatılmıştır.

Tüm bu sebeplerle borca, asıl alacağa, ödeme emrine ve tüm ferilere itiraz ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda ifade ettiğimiz üzere Kırıkhan İcra Müdürlüğünün 2………..Esas sayılı dosyası ile haksız ve kötü niyetli olarak başlatılan takibin itirazlarımız neticesinde durdurulmasına karar verilmesini  saygı ile talep ederiz.10.05.2019

                                                               ŞİRKET YETKİLİSİ

İcra Takibi Borca İtiraz Dilekçesi -6-

ADANA İCRA DAİRESİ  MÜDÜRLÜĞÜ’NE

2019…. E.

İTİRAZ EDEN BORÇLU     :            

VEKİLİ                                  :

ALACAKLI                           :

VEKİLİ                                  :

KONU: Borca ve  tüm ferilerine itiraz dilekçesini ihtiva eder.

AÇIKLAMALAR:

Müdürlüğünüz dosyasından  müvekkil aleyhine 18/07/2019 tarihinde Genel Haciz Yoluyla İlamsız İcra Takibi başlatılmıştır. Müvekkil söz konusu takibe ilişkin Örnek No:7 ödeme emrini 24/07/2019 tarihinde ıttıla etmiş olup, süresi içinde borca ve tüm ferilerine  itiraz ediyoruz.

Ayrıca müvekkilin alacak iddiasında bulunan tarafa herhangi bir borcu da bulunmamaktadır. İşbu sebepten ödeme emrine ve borca karşı da açıkça itiraz etmekteyiz.

Tüm bu sebeplerle İİK hükümleri gereğince ıttıla tarihimiz olan 24/07/2019 tarihi tebliğ tarihi olmakla; icra takibine, tüm borca, asıl alacağa, ferilerine, faiz ve ödeme emrine süresinde itiraz eder ve itirazımız doğrultusunda icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygı ile vekaleten arz ve talep ederiz.

Sonuç ve İstem: Yukarıda açıklanan nedenlerle; ilamsız takibe süresinde yapmış olduğumuz itirazlar neticesinde takibin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımla dilerim. tarih

                                                                         İtiraz Eden Vekili

Av

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği -7-

ADANA 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                 :

İTİRAZ EDEN           :

VEKİLİ                     :

ALACAKLI        :

VEKİLİ                :

KONU : Tarafımıza açılan takibe ve ödeme emrine, ..TL tutarındaki borca, işlemiş ve işleyecek faize, faiz oranına ve tüm ferilerine itirazlarımızın sunulması ve takibin durdurulması talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Borçlu tarafından, Müvekkil aleyhine yukarıda esas numarası yazılı dosya ile icra takibine girişilmiştir. Ödeme emri müvekkilimize e-tebligat marifeti ile 22.12.2020 tarihinde tebliğ edilmiş olup, aşağıda izah ettiğimiz nedenlerle itirazlarımız ile işbu takibin durdurulmasını talep etme gereği hasıl olmuştur. Şöyle ki;

  1. Bahse konu icra takibi ile takip alacaklısı Müvekkil ’den .. TL tutarında alacağı olduğunu iddia etmekte ise de Müvekkilimizin takip alacaklısına böyle bir borcu bulunmamaktadır. Söz konusu borcun tamamına, faize ve borcun fer’ ilerine itiraz ediyoruz.
  2. Borcumuz olmadığından borcun temerrüdü de söz konusu değildir. İşbu sebeple işlemiş ve işleyecek faizlere ve tüm ferilerine itiraz ediyoruz.

Tüm bu açıklamalar ışığında Müvekkilimizin itirazlarının kabulü ile haksız ve mesnetsiz takibin durdurulmasını talep etmekteyiz.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda izah edilen nedenlerden başka dermeyan hakkı tarafımızdan saklı tutulan tüm nedenler kapsamında, alacaklı tarafından müvekkilimiz aleyhimize başlatılan icra takibinde takibe konu olan … TL tutarındaki borca, faiz oranına ve diğer tüm fer’ilere itiraz eder, işbu takibin durdurulmasına karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.

İtiraz Eden Borçlu Vekili

Borca İtiraz Dilekçesi Örneği -8-

MERKEZİ TAKİP SİSTEMİ’NE

DOSYA NO:

BORÇLU(İTİRAZ EDEN ):

VEKİLİ:

ALACAKLI : … Mobil Telekominikasyon Hizmetleri A.Ş.

VEKİLİ :

KONU: İcra takibine, borca ve yetkiye itirazlarımız hak.

AÇIKLAMALAR

Müdürlüğünüzce müvekkil aleyhine 2020/……… esas numarası ile Örnek 49 ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Gönderilen örnek 49 ödeme emri müvekkile 22.12.2020 tarihinde tebliğ edilmiştir. Yasal süresi içinde itirazlarımızı sunuyoruz.

YETKİYE İTİRAZLARIMIZ

Müvekkil, Ş…… Mah. B…. Sk. No:… … adresinde ikamet etmekte olduğundan yasal süresi içerisinde yetki itirazında bulunuyoruz.

İİK. 50. maddesinde “Para veya teminat borcu için takip hususunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yetkiye dair hükümleri kıyas yolu ile tatbik olunur. Şu kadar ki, takibe esas olan akdin yapıldığı icra dairesi de takibe yetkilidir. Yetki itirazı esas hakkındaki itirazla birlikte yapılır. İcra mahkemesi tarafından önce yetki meselesi tetkik ve kati surette karara raptolunur. İki icra mahkemesi arasında yetki noktasından ihtilaf çıkarsa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 25 inci maddesi hükmü tatbik olunur.” hükmüne yer verilmiştir. HUMK icra hukukunda da aynen ve örnekseme yoluyla (kıyasen) uygulandığında icra takibindeki yetkili merciin borçlunun yerleşim yerinde bulunan icra müdürlüğünün olduğu anlaşılmaktadır. İşbu sebeple yetkili icra mercii Bursa İcra Müdürlükleri’dir.

BORCA İTİRAZLARIMIZ

Müvekkilin takipte alacaklı olarak görülen kişiye herhangi bir borcu yoktur. Bu sebeple borca, faiz ve ferilerine itiraz ediyoruz. Ayrıca zamanaşımı itirazında da bulunuyoruz.

Açıklanan sebeplerle müvekkilin takipte alacaklı olarak görülen kişiye herhangi bir borcu yoktur. Bu nedenle icra takibine, yetkiye, ödeme emrine, borcun tamamına, faiz ve diğer ferilerine itiraz ediyoruz.

SONUÇ ve TALEP: Yukarıda sayılan nedenle alacaklı tarafından Merkezi Takip Sistemi 2020/1521745 E. sayılı dosya numarası ile başlatılan takipte; yasal süresi içerisinde yetkiye, borca, faiz ve ferilerine itiraz ediyoruz. Borca, faiz ve fer’ilerine itirazımız öncesinde yetki itirazımızın değerlendirilmesi ile Bursa İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğuna; İtirazımızın kabulü ile, itiraz gereği takibin durdurulmasına karar verilmesini ve dosyanın işlemden kaldırılmasını gereğinin yapılmasını saygıyla arz ve talep ederiz.

Borca İtiraz Eden Vekili

EK                          : Vekaletname Sureti

Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi -9-

ADANA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO:

BORCA İTİRAZ EDEN     :          

ALACAKLI                         :

KONU                                   : Ödeme emrine ilişkin itirazlarımızın sunulması hakkında.

TEBLİĞ TARİHİ:

AÇIKLAMALAR

Karşı yanca tarafıma ilamsız icra takibi başlatılmış olup başlatılan icra takibine ilişkin … İcra Dairesi tarafından düzenlenen ödeme emri tarafıma … tarihinde ulaşmıştır. Bahse konu ödeme emrine süresi içinde itiraz ediyorum. Şöyle ki;

1)Bahse konu icra takibine ait ödeme emrinde alacaklı konumunda bulunan … İLETİŞİM HİZMETLERİ Anonim Şirketi’ne herhangi bir borcum bulunmamaktadır.

2)Alacaklı konumunda bulunan şirket ile … yılında abonelik sözleşmesi imzalanmıştır. Anılan abonelik sözleşmesi … yılının sonunda aboneliği sonlandırmak adına yapmış olduğumuz talep ile birlikte son bulmuştur. Sözleşmenin son bulduğu tarihte borcum olduğuna yönelik tarafıma bilgilendirme yapılmadığı gibi ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihe kadar iddia edilen borca yönelik herhangi bir talepte bulunulmamıştır. Kaldı ki abonelik işlemini sona erdirdiğimiz tarihte iddia edildiği gibi bir borç olsaydı bu tutar ödenmeden sözleşmenin sonlandırılması mümkün olmazdı. Bunun yanı sıra borca dayanak olan faturalar abonelik işleminin son bulduğu tarihten sonra düzenlenmiştir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki bahse konu abonelik ilişkisi sonrasında alacaklı olduğunu iddia eden şirket tarafından hiçbir fatura düzenlenmemiş ve tarafıma tebliğ edilmemiştir. Aboneliğe ilişkin faturalar asıl sözleşmenin kurulduğu … Telekom A.Ş. tarafından düzenlenmiş ve tarafımca ödenmiştir.

3)Bunların yanı sıra iddia edilen alacak zamanaşımına uğramıştır. Bu sebeple ZAMANAŞIMI DEFİ’Nİ ileri sürmekteyim.

4)Yukarıda kısaca açıklanan sebeplerle birlikte karşı yanca iddia edilen borç haksız ve hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde ileri sürüldüğünden İcra Takibine, Borca, Ödeme Emrine, Faiz Oranına Ve İşlemiş Faize, Ferilerine açıkça itiraz ediyorum.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerle birlikte;

İcra takibine konu bir borç olmadığından bahisle; icra takibine, ödeme emrine, faize, faiz oranına, borca ve bilcümle ferilerine İTİRAZ ETMİŞ olduğumdan açılan icra takibinin DURDURULMASINA karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

İtiraz Eden Borçlu

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir