Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Dilekçe Örneği

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

İhtiyati Tedbir Taleplidir

DAVACI :

DAVALILAR:

T. KONUSU : Muris kasasında bulunan ve davalılar tarafından hak talep edilen ancak mülkiyeti müvekkile ait olan bir kısım altının İstihkak talebimiz doğrultusunda müvekkile verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR

1- Davalı X müvekkilin annesi, diğer davalılar ise müvekkil X’in kardeşi olup ortak mirasbırakan muris X’dir. Müvekkilimin babası muris X bundan bir süre önce vefat etmiştir. Mirasçılar miras yolu ile intikal eden terekeyi paylaşmaya çalışmış ancak davalıların iyi niyetten yoksun ve haksız talepleri nedeniyle taraflar aralarında anlaşamamıştır. Murise ait banka kasasında müvekkile ait altınlar bulunmakta olup taraflar arasındaki uyuşmazlık bundan kaynaklanmaktadır.

2- Davalı, X sayılı dosyası ile de paylı mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi davası açmıştır. Açılan ilgili davada davacı, murisin banka kasasında bulunan, X Bankası X Şubesi kasa hesabındaki bir kısmı müvekkile ait olan altınların da mirasçılık oranına göre paylaştırılmasını talep etmiştir.

Davalılar, kendi lehine haksız çıkar elde etmeye çalışmaktadır. Murisin banka kasasında bulunan altınların tamamı murise ait olmayıp altınların bir kısmı mirasçılardan müvekkil X’e evlendiğinde takılan altınlardır. Müvekkilimin evlenirken düğün yapmaması nedeniyle düğün CD’si bulunmamaktadır. Ancak altınların eski eşi ve kayınpederi tarafından takıldığının ispatı için Sayın Mahkemeniz huzurunda tanıklıklarına başvurulacaktır.

Müvekkil, yurt dışında yaşamakta olup kendi ziynet eşyalarının güvenli bir şekilde saklanması amacı ile altınlarını babasına teslim etmiştir. Müvekkile ait altınlar, X KUYUMCULUK adlı iş yeri kasasına muris tarafından emanet bırakılmıştır. Müvekkile ait altınlar 10 yıla aşkın süredir murisin aile dostuna ait iş yeri kasasında kalmıştır. Daha sonra muris müvekkile ait altınları ilgili kuyumcu kasasından teslim alarak, kendi adına X ili, X şubesinde bulunan Bankasında kiralamış olduğu kasaya koymuştur.

Ayrıntılı olarak açıkladığımız üzere müvekkile ait ziynet eşyaları, murisin zilyetliğine bırakılmıştır. Muris, müvekkilin altınlarını kuyumcu aile dostunun iş yerindeki kasasından aldıktan sonra kendi banka kasasına koymuştur. Tüm bu hususlar bizzat kuyumcuda çalışan tanık beyanları ile de ispat edilecektir. Dosya ekinde sunduğumuz karttan da açıkça görüleceği üzere X Kuyumculuk tarafından müvekkile ait emanet alınan altınlar gramı gramına not edilmiştir(EK-2:Altın miktarını gösterir belge). Murise ait kasa açıldığında da not edilen miktarlar ile murisin kasasında bırakılan bir kısım altınların nitelikleri ve nicelikleri itibarıyla gramı gramına aynı olduğu görülecektir.

3- Murise ait banka kasasında bulunan altınların bir kısmı müvekkile ait olup diğer mirasçılar tarafından da bu husus bilinmekte ve kabul edilmektedir. Murisin kasasında bulunan altınların bir kısmının müvekkile ait olduğuna ilişkin mirasçılardan el yazısı ile düzenlemiş oldukları muvafakatnameler Sulh Hukuk Mahkemesi’nin dosyasına sunulmuş olup Sayın Mahkemeniz dosyasına da sunmaktayız(EK-3:Muvafakatnameler). Verilen bu muvafakatnameler yalnızca müvekkil tarafından belirtilen, talep edilen, murisin hesabındaki bir kısım altınlara ilişkindir.

4- MÜVEKKİLİN VE DİĞER MİRASÇILARIN DA TAHMİNİ;

MURİSİN, KASADA BULUNAN ALTINLARIN ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEREK NOT ALMIŞ VE MÜVEKKİLE AİT OLDUĞUNU BELİRTMEK İÇİN NOTUN ALTINA MÜVEKKİLİN İSMİNİ YAZMIŞ OLABİLECEĞİ ÜZERİNDE TOPLANMAKTADIR. Zira bu husus yapılacak bilirkişi veya keşif inlemesi ile açıklığa da kavuşacaktır. YAPILACAK OLAN İNCELEME SONUCUNDA; MURİSİN BANKADAKİ ALTINLARIN İÇİNDE MÜVEKKİLİN İSMİNİ BELİRTİR ŞEKİLDE NOT ALMIŞ OLMASI HALİNDE, BU ALTINLARIN MÜLKİYETİNİN MÜVEKKİLE AİT OLDUĞU DA AÇIKÇA ANLAŞILACAKTIR.

5- Dosyaya sunmuş olduğumuz kartta da açıkça yazıldığı üzere; murise ait kasada mülkiyeti müvekkile ait;

X ayar X gram X metre kordon

X adet altın kaplama kadın kol saati

X çift baklava dilimli altın küpe

X ayar toplamda X gram X adet bilezik bulunmaktadır. Yapılacak olan inceleme sonucunda da talep edilen altınlar ile kasadan çıkan altınların niteliği ve niceliği itibarıyla aynı olduğu görülecektir. Açıkça belirtmiş olduğumuz üzere müvekkile ait altınlar X yılından beri babası tarafından muhafaza edilmektedir. Bu nedenle babasına vermiş olduğu ve müvekkil tarafından unutulup talep edilemeye ancak murise ait kasada, müvekkile ait olduğuna yönelik not bırakılan altınlara ilişkin haklarımızı da saklı tutmaktayız. Zira, müvekkil uzun yıllardır altınlarını muhafaza etmesi amacıyla babasına bırakmış olup aradan geçen uzun yıllar sonucunda altınlarının hepsini tam olarak hatırlayamaması da hayatın olağan akışına uygundur.

6- Murisin kasasında mevcut bulunan altınların niteliği ve niceliği hakkında bilgi sahibi dahi olmayan davalılar yanında, müvekkilin hak sahibi olduğunu göstermek üzere; murisin kendi el yazısı ile kasada bulunan altınlar hakkında not bırakması, kuyumcudan alınan altınlar ile murise ait kasada bulunan bir kısım altınlarla tamamen örtüşmesi dava konusu paylaşılması talep edilen bir kısım altının gerçekte müvekkile ait olduğunun en açık ispatıdır. MURİSİN KASASINDA BULUNAN VE DAVA KONUSU TALEP EDİLEN ALTINLAR TAMAMEN KADINA ÖZGÜ TAKILARDIR. KASADA BULUNAN ALTINLARIN BİR AN İÇİN MURİSE AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE; MURİSİN YATIRIM AMAÇLI KADINA ÖZGÜ TAKILAR ALMAYACAĞI GİBİ YİNE DİĞER BEŞ MİRASÇI TARAFINDAN DA BU DURUMA GÖZ YUMULMAYACAĞI VE DİĞER MİRASÇILAR TARAFINDAN DA HAK TALEP EDİLECEĞİ AŞİKARDIR.

7- 6100 sayılı HMK 389. Madde “mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir” şeklinde düzenlenmiştir. Buna göre davalı tarafından paylı mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi davası açtığı gözetildiğinde mülkiyeti müvekkile ait olan bir kısım altının mirasçıların payı oranında bölünmesi müvekkil açısından telafisi imkansız zararlara sebep olacağı aşikardır. Zira, davalılar dışında kalan beş mirasçı tarafından da müvekkilin mülkiyet iddiasında bulunduğu altınlarda hak talepleri olmadığı gibi, dilekçemizde talep edilen altınların müvekkile ait olduğunu da açıkça kabul etmişlerdir. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde aslında hak sahibi olmayan tarafların sebepsiz zenginleşmesinin ve müvekkilin ağır mağduriyetinin önüne geçilmesi amacıyla murisin altın hesabı hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmek zorunluluğunda kaldık.

HUKUKİ DELİLLER : Muvafakatnameler, Murise ait el yazısı örnekleri, murisin altınlara bırakmış olduğu not, video kaydı, fotoğraf, Tanık, yemin, bilirkişi, keşif, Her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER : TMK. md. 637 vd. ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz olunan nedenlerle, DAVAMIZIN KABULÜ İLE MÜVEKKİLİMİN İSTİHKAK İSTEMLERİNİN, İHTİYATİ TEDBİR TALEBİMİZİN KABULÜNE, müvekkil tarafından unutulup talep edilemeyen ancak murise ait kasada, müvekkile ait olduğuna yönelik not bırakılan altınlara ve fazlaya ilişkin haklarımızı da saklı tutmak kaydıyla muris X’in kasa hesabında bulunan;

X ayar X gram X metre altın kordonun

X adet altın kaplama kadın kol saatinin

X çift baklava dilimli altın küpenin

X ayar toplamda X gram X adet altın bileziğin haksız talepte bulunan davalılardan alınarak müvekkilime verilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara yüklenmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

EKLER

EK-1 : Vekaletname

EK-2 : Altın miktarını gösterir belge

EK-3 : Muvafakatnameler

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir