İşçi Alacağı Kısmi Dava Sonrası Ek Dava Dilekçesi

İşçi Alacağı Kısmi Dava Sonrası Ek Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI       :

ADRES          :

DAVALI        :

ADRESİ        :

KONU            :Kıdem tazminatı ve fazla mesai ücret alacağımızın bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiziyle ve ihbar tazminatının yasal faizi ile birlikte tahsili istemimizi içerir ek dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

 • Müvekkilimizin davalı işveren nezdindeki kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai alacaklarına ilişkin olarak, evvelce Van 1. İş Mahkemesi’nin :……. esasında kayıtlı bulunan dava dosyası üzerinden ve fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutmak kaydıyla, henüz alacak miktarı hesaplanabilir olmadığından kısmi dava açmış idik. Söz konusu dava ……… tarihinde lehimize sonuçlanmış olup, karar numarası, …….’dur. İş bu karar, tebliğ edilmiş ve kesinleşmiştir. (Gerekçeli karar EK-1 de sunulmuştur.)

 • Esas numarasını belirtmiş olduğumuz işbu davanın dosyası incelendiğinde, de görüleceği üzere, gerekçeli kararda belirtildiği üzere müvekkilin çalışma süresi 1 yıl 7 ay 14 gündür.

 • Kesinleşen ilk dava dosyasında talep etmiş olduğumuz kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve fazla Çalışma alacağına yönelik …… tarihli bilirkişi raporu tanzim edilmiştir.

 • Söz konusu davada davalı bakımından bilirkişi raporunda;

 • Kıdem tazminatı alacağı yönünden 614,03-TL,
 • Fazla çalışma ücreti alacağı yönünden620,35.-TL
 • İhbar Tazminatı Alacağı yönünden639,44-TL
 • Resmi tatil alacağı yönünden 454,96.-TL olmak üzere

Toplamda 31.328,78 –TL tespit edilmiştir. 

 • ……. Mahkemesi’nin ….. Esas sayılı Kesinleşen dosyasında, davada talep ettiğimiz ve lehimize hükmedilen miktar ise,
 • Kıdem tazminatı alacağı yönünden 00-TL,
 • Fazla çalışma ücreti alacağı yönünden00-TL,
 • İhbar Tazminatı Alacağı yönünden00-TL,

Üzere toplam 300.00-TL’ dir.

 • İlk açılan davada kıdem tazminatı alacağı yönünden 100.00-TL, fazla çalışma ücreti alacağı yönünden 100.00-TL, ve ihbar tazminatı alacağı yönünden 100.00-TL, istenmiş bulunulduğuna göre müvekkil davalı şirketten kıdem tazminatı alacağı yönünden 3.450,00-TL, Fazla çalışma ücreti alacağı yönünden 8.800,00 -TL, İhbar Tazminatı Alacağı yönünden 2.400,00-TL olmak üzere toplamda 14.650,00-TL daha alacaklıdır.
 • Fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutmuş olduğumuz veçhile, bu kez, kısmi dava dilekçemizde belirtmiş olduğumuz nedenlere ve sunmuş olduğumuz delillere istinaden, oluşacak yeni durumlara karşı yeni delil ileri sürme hakkımız saklı kalmak kaydıyla, davalı işveren nezdindeki bakiye fazla mesai ücret alacağı ile kıdem alacağının, bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiziyle ve davalı işveren nezdindeki bakiye ihbar tazminatı alacağı yönünden yasal faizi ile birlikte, davalıdan alınıp, tarafımıza verilmesini teminen, işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER       : İş Kanunu, HMK ve ilgili diğer mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        :

 1. X İş Mahkemesi’nin ……. sayılı dava dosyası
 2. X İş Mahkemesi’nin …….. E. sayılı dava dosyası ….. tarihli bilirkişi raporu
 3. Takdiri ve Sair Kanuni Bütün Deliller

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, müvekkilimizin davalı işveren nezdindeki bakiye kıdem tazminatı alacağı olan 3.450,00-TL, Fazla çalışma ücreti alacağı olan  8.800,00 -TL,  bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile, İhbar Tazminatı Alacağı olan 2.400,00-TL ise yasal faiz ile birlikte toplam 14.650,00-TL olmak üzere davalıdan alınıp tarafımıza verilmesine, avukatlık ücreti ile mahkeme masraflarının karşın tarafa yükletilmesine karar verilmesini, saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                                                        Davacı Vekili

                                                                                                                     

EKLER:

 1. Bir adet onaylı vekaletname örneği.
 2. ……İş Mahkemesi’nin ….. E. sayılı dava dosyasının gerekçeli kararı.
 3. Arabuluculuk evrakları

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Yorum var.

 1. Merhabalar meslektaşım, bir sorum olacak size. Ek davayı açmak için kısmi davanın kesinleşmesini beklememiz gerekir mi yoksa karar çıktığı gibi ek davayı açabilir miyim? Teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir