Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Takyidat Haciz Alacaklarına Karşı Beyan

ADANA TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO:

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALILAR:

VEKİLİ:

KONU: Takyidat haciz alacaklılarına karşı detaylı beyanlarımızdır.

1. Mahkemenizin yukarıda esas numarası kapsamında açılan tapu iptal ve tescil talepli dava kapsamında Mahkeme tarafından takyidat haciz alacaklılarını dava dahil edilmesi veya beyan sunulması hususunda tarafımıza süre verilmiştir.

2. Bu kapsamda öncelikle davada TAKYİDAT HACİZLİ ALACAKLILARININ HUSUMET EHLİYETİ BULUNMADIĞINDAN DAVADA DAVALI OLARAK GÖZÜKEN AKBANK VE AKFİNANSIN İPOTEKLERİ HARİCİNDE KALAN TAKYİDATLARIN KALDIRILMASI İÇİN HACİZLİ ALACAKLILARA DAVALI OLARAK HUSUMET YÖNELTİLMESİNE GEREK BULUNMAMAKTADIR.

……….’nın her bir taşınmazı üzerinde sayısız haciz bulunduğu izahtan varestedir. Bu hacizlerin hepsi huzurdaki dosyada da olduğu gibi taşınmaz satış sözleşmesinden çok sonra …….’nın borçlarından dolayı konulmuştur.

3. Dosyaya ….. ve ….. taraf olarak gösterilmesinin sebebi bu Davalıların taşınmaz üzerinde mutlak hak olarak ipotek hakkı iddia etmeleridir. Bu nedenle husumet tarafıdırlar. Fakat diğer takyidat haciz alacaklıları ….’dan alacaklarını alamayan nispi hak sahipleridir.

Bu ayrım önemlidir. Zira mutlak hak herkese karşı ileri sürülebilen haklardandır. Nispi haklar ise sadece belirli kişi ve kişilere karşı yani sadece borçlu olan firmaya karşı ileri sürülebilen bir haktır.

4. Müvekkilimin … yılında söz konusu sözleşmeyi yapmış ve tüm borçları eksiksiz olarak sözleşme kapsamında ödenmiştir. İpotekler ise sözleşme tarihinden çok sonra konulmuştur. Aynı şekilde tüm alacaklılarda hacizlerini Müvekkilim ile ………..arasında yapılan Sözleşme’den çok sonra uygulamıştır.

5. İpotekler mutlak bir hak verdiği için ipotek sahipleri davada davalı taraf olarak gösterilmiştir. Fakat sadece borçlu olan kişiye karşı ileri sürülebilecek olan ve sahibine nispi bir alacak hakkı veren hacizlilere karşı davanın yöneltilmesi usul hukukuna uymamaktadır. Zira bu alacaklıların Müvekkile ait taşınmaz üzerinde hakkı bulunmamaktadır.

TALEP NO 1 : DOSYADA BU HALİYLE TAKYİDATSIZ VE PÜRÜZSÜZ OLARAK TAPUDA DEVİR VE TESCİL

6. Bu nedenle daha sonra takyidat alacaklılarına karşı dava açma hakkımız saklı kalmak kaydıyla takyidat alacaklılarını huzurdaki davaya dahil edilmeyeceğini veya birleştirme talepli olarak dava açılmayacağını (husumetin bu alacaklılara yaygınlaştırılmayacağını), BU AŞAMADA MEVCUT TARAFLAR YÖNÜNDEN PÜRÜZSÜZ VE TAKYİDATSIZ OLARAK TAPU DEVİR VE TESCİL TALEBİMİZİN KABULÜNÜ TALEP EDERİZ.

TALEP NO 2 : “ÇOĞUN İÇİNDE AZDA VARDIR” İLKESİ GEREĞİ SADECE İPOTEKLERİN KALDIRILMASI SURETİYLE MÜVEKKİL ADINA TAPUDA DEVİR VE TESCİL

7. Mahkeme’nin aksi kanaatte olması durumunda davamızın dosyada Davalı olarak gözüken ….., ……. ve …….. yönünden sadece ipoteklerin kaldırılması ve bu koşul ile Müvekkilime tapuda devir ve tescil kararı verilmesini talep ederiz. ÇOĞUN İÇİNDE AZ DA VARDIR İLKESİ KAPSAMINDA MAHKEME TARAFINDAN BU HUSUSUN RESEN DİKKATE ALINMASINI VE BU ŞARTLAR VE TARAFLAR ALTINDA PÜRÜZSÜZ VE TAKYİDATSIZ OLARAK TAPUDA DEVİR VE TESCİL ŞARTLARININ OLUŞMADIĞINA KANAAT GETİRİLMESİ DURUMUNDA DAHA AZ KAPSAMLI OLARAK KÖTÜ NİYETLİ OLDUĞU DOSYA KAPSAMINDA ALINAN RAPORDA DA AYRI AYRI TESPİT EDİLEN AKBANK VE AKFİNANSIN İPOTEKLERİNİN KALDIRILMASI İLE BU HALİ İLE TAPUDA DEVİR VE TESCİL KARARI VERİLMESİNİ TALEP EDERİZ.

Yargıtay 3. HD. 2016/13604 E. Ve 2017/2711 K. Sayılı ilamı ;

“Dava, yoksulluk nafakasının kaldırılması istemine ilişkindir. Davalının aylık gelir durumuna göre değerlendirildiğinde, çalışarak elde ettiği gelir ile aldığı nafaka miktarı toplamının, davalıyı yoksulluktan kurtaracak nitelikte bulunmadığının kabulü gerekir. Mahkemece dava tarihindeki şartlara göre davalının yoksulluğunun ortadan kalkmadığı, asgari ücret sınırındaki gelirinin varlığının yoksulluk nafakasının tamamen kaldırılmasına neden olmayıp indirmeye karar verilebileceği, davacının dava dilekçesindeki kaldırma talebi içinde indirme talebinin de olduğu gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu davanın tamamen kabulü doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.”

8. Yukarıda ayrıntıları ile açıklandığı üzere Davalıların kusurlu oldukları Müvekkili mağdur ettikleri, Müvekkilin tüm ödemelerini eksiksiz yapmasına rağmen taşınmazın halen daha tapuda devir ve tescil edilmediği, ipoteklerin kötü niyetli olarak, bankalar tarafından bilinmesine rağmen konulduğu bu hali ile Müvekkilime tescil ve devir koşulları oluştuğu sabittir. Bu nedenle öncelikle taleplerimizin tek tek YUKARIDA BELİRTİLEN ÖNCELİK SIRALARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİNİ TALEP EDERİZ.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda ayrıntıları ile açıkladığı üzere yargılamanın mevcut taraflar yönünden devamı ile (takyidat alacaklılarına karşı ileride dava açma hakkımızı saklı tutarız) bu hali ile takyidatsız ve pürüzsüz olarak tapuda devir ve tescil kararı verilmesini, mahkemenin aksi görüşte olması durumunda ÇOĞUN İÇİNDE AZ DA VARDIR İLKESİ GEREĞİ RESEN gözetilerek sadece ipoteklerin kaldırılması ile tapuda devir ve tescil kararı verilmesini ve yargılama gideri ve vekalet ücretinin her üç davalıya müştereken ve müteselsilen bırakılmasını talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir