Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır? Borca İtiraz Etmek

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır? Borca İtiraz Etmek

Borçlunun, borçlu olmadığı veya alacaklının takip yapma yetkisinin bulunmadığını icra dairesine bildirme­sine, ödeme emrine itiraz denir. Borçlu ödeme emrine itiraz ederse takip durur ve bu itiraz giderilmediği süre­ce takibe devam edilemez. Borçlunun ödeme emrine itirazı daha çok maddi hukuka ilişkin sebeplere dayanır. Örneğin, borcun ödendiği, borcun zamanaşımına uğradığı veya alacağın muaccel olmadığı gibi.

Borçlu itirazında sebep bildirmek zorunda değildir. Şayet borçlu ödeme emrine itirazında sebep bildirmiş­se, bu sebeplerle bağlı olacaktır. Bunları sonradan değiştiremez ve genişletemez.

Ancak sebeplerle bağlı olma kuralı sadece itirazın kaldırılması için icra mahkemesine başvurulması halin­de geçerli olur. Alacaklı genel mahkemede itirazın iptali davası açmışsa borçlu, itirazında bildirmiş olduğu sebeplerle bağlı olmayıp bütün savunma sebeplerini ileri sürebilir.

Borçlunun sebeplerle bağlı olup olmaması borçlunun itirazında sebep bildirmiş olup olmamasına göre de­ğişiklik gösterir.

Buna göre:

1) Borçlu itirazında sebep bildirmemiş ise: Borçlu icra mahkemesinde ancak alacaklının dayandığı se­net (belge) metninden anlaşılabilen itiraz sebeplerini ileri sürebilir. Örneğin:

  • Senet metninde yazılı olan taliki şartın gerçekleşmediği itirazını,
  • Senet metninde tahrifat yapıldığı itirazı,
  • İstenen alacak miktarının senet metninde yazılı olandan fazla olduğu itirazı,
  • İstenen faiz miktarının senet metninde yazılı olandan fazla olduğu itirazı,
  • Faizin işlemeye başladığı tarihin senette yazılı olandan daha önceki bir tarih olarak gösterildiği itirazı,
  • Alacaklı senede borcun tamamen veya kısmen ödendiğini veya borçluya süre verildiğini yazmış ise, borç­lu bu husus da icra mahkemesinde ileri sürebilir.

Buna karşılık itirazında sebep bildirmemiş olan borçlu,

-alacaklının kendisine süre verdiğini

-takip konusu senedin muvazaa ile verildiğini

-iflastan sonra yeni mal iktisap edildiğini ileri süremez

2) Borçlu itirazında sebep bildirmiş ise: Bu sebeplerle bağlıdır; bunları değiştiremez veya genişlete­mez. Örneğin:

  • İtirazında borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürmüş ise, icra mahkemesinde imzaya itiraz edemez, borcu ödediğini, takas ettiğini veya icra dairesinin yetkisiz olduğunu ileri süremez
  • İtirazında borcu ödediğini bildirmiş olan borçlu sonradan takas sebebini ileri süremez.

Ancak itirazında sebep bildirmiş olan borçlu, icra mahkemesinde, bu sebepler dışında kalan fakat senet metninden anlaşılabilen bütün itiraz sebeplerini ileri sürebilir.

Örneğin, borcu ödediği sebebine dayanarak ödeme emrine itiraz etmiş olan borçlu sonradan senette yer alan vadeye göre borcun zamanaşımına uğradığını veya muaccel olmadığını ileri sürebilir.

Ödeme Emrine Gecikmiş İtiraz

Ödeme emrine kendisine yüklenemeyen bir engel (mücbir sebep) nedeniyle itiraz edememiş olan borçlu­nun başvuracağı yola gecikmiş itiraz denilir.

Gecikmiş itiraz, itiraz süresinin hak düşürücü süre olmasının istisnasını teşkil eder.

Gecikmiş itiraz icra mahkemesine yapılır. Gecikmiş itiraz engelin ortadan kalktığı tarihten itibaren 3 gün içinde yapılmalıdır. Ayrıca gecik­miş itirazın en geç, borçlunun haczedilmiş bütün mallarının paraya çevirme işlemi bitinceye kadar yapılabilir; bundan sonra artık yapılamaz. Gecikmiş itiraz icra takibini kendiliğinden durdurmaz. Ancak icra mahkemesi karar verirse icra takibini durdurabilir. Adana Avukatlık Ofisi – İcra Avukatı

İcra Borcuna İtiraz Dilekçesi Örneği


ADANA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

NÖBETÇİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                     :

İTİRAZ EDEN(BORÇLU):                                         

VEKİLİ                            :

ALACAKLI                      :

VEKİLİ                             :

TEBLİĞ TARİHİ               :

KONUSU                         :

AÇIKLAMALAR:

1- Alacaklı taraf vekili aracılığıyla ….İcra Müdürlüğünün ….. numaralı dosyası ile müvekkil aleyhine icra takibi başlatılmıştır.

2- Tarafımıza tebliğ edilen ödeme emrine süresi içinde itiraz ediyoruz.

3- Müvekkil ….. ikamet etmekle birlikte iş yeri adresi…….’dir.

4- Müvekkilin …… ilinde ikamet etmesine rağmen icra ………. Müdürlüğünde açılmıştır.. İcra takibinin ………..İcra Müdürlüğünde yapılması gerekmektedir.

5- Ayrıca haksız ve yersiz açılmış olan bu ilamsız takibe itiraz ediyoruz. Borcu kabul etmiyoruz. Müvekkilin  ……………..’a  hiçbir borcum yoktur.

6- Bununla birlikte faize ve diğer tüm fer’ilere itiraz ediyoruz.

DELİLLER.: Adana …. İcra Müdürlüğünün …… numaralı icra dosyası

HUKUKİ NEDENLER: İİK. ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda belirttiğimiz üzere müvekkil aleyhinde açılan ilamsız icra takipteki öncelikle yetkiye, sonrasında takip konusu yapılan borç miktarının tamamına, faizine, faiz oranına ve fer’ilerine itiraz eder TAKİBİN DURDURULMASINI arz ve talep ederiz.

VEKİLİ

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir