Bir Sayfa Seçin

Vasiyetnamenin Tenfizi Dava Dilekçesi Örneği

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

KDZ. EREĞLİ NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                              :

VEKİLİ                                               : Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI                                              :

                                           

KONU                                    : Vasiyetnamenin tenfizi istemidir.

AÇIKLAMALAR

Vasiyet eden  X 4.Noterliğinden 14/11/2012 tarih ve 5467 yevmiye sayılı “Düzenleme Şeklindeki Vasiyetnamesi” ile X ili X ilçesi X Köyü X Mevkii 1-3 Pafta 908 Parsel numarasında kayıtlı bulunan 460 m2,56 dm2 yüzölçümlü arsa vasfındaki gayrimenkulünün tamamını   müvekkile vasiyet etmiştir.

Vasiyet eden, 21/01/2015 tarihinde vefat etmiştir. Vasiyetname X Sulh Hukuk Mahkemesi’nin XKarar sayılı dosyasında açılıp okunmuştur.

Yukarıda belirttiğimiz davalı konumunda bulunan diğer mirasçılar tarafından vasiyetnamenin iptaline yönelik herhangi bir talepte bulunulmamış ve mahkeme kararı ilgililere tebliğ edilerek  kesinleşmiştir.

Bu nedenle  murisin vasiyetnamesindeki hususa ilişkin tapu ve resmi dairelerde gerekli işlemeleri yapabilmek için Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri gereği, vasiyetnamenin tenfizi davasını açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : Medeni Kanun, HMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER                            : X Noterliğinden X tarih ve X yevmiye sayılı “Düzenleme Şeklindeki Vasiyetnamesi” , X Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2015/399 E., 2016/122 K. Sayılı Dosyası, Tanık ve her türlü yasal delil

NETİCE VE TALEP :    Yukarıda sayılan nedenlerle;

  1. Davamızın kabulü ile X Sulh Hukuk Mahkemesi’nin X Sayılı Kararı ile açılıp kesinleşmiş olan, X Noterliğinden X tarih ve X yevmiye sayılı Düzenleme Şeklindeki Vasiyetnamesinin tenfizine,
  2. X ili X ilçesi X Köyü X Mevkii 1-3 Pafta 908 Parsel numarasında kayıtlı bulunan 460 m2,56 dm2 yüzölçümlü arsa vasfındaki gayrimenkulün tapuda müvekkil adına kayıt ve tesciline,
  3. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini,

Saygılarımla vekaleten isterim.

                                                                                                             Davacı Vekili

                                                                                                             Av

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi