Çocuğa Kayyım Atanması Dilekçesi

Çocuğa Kayyım Atanması Dilekçesi 1

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI: HASIMSIZ

KAYYIM ADAYI: 

KAYYIM TAYİNİ TALEP EDİLEN KÜÇÜK:

DAVA  KONUSU:  Kayyım Atanması Talebimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR:

Müvekkil ile eşi Adana Aile Mahkemesi 13 E. numaralı dosyası ile 15 tarihinde anlaşmalı olarak  boşanmışlardır. Anlaşmalı boşanma protokolüne göre müşterek çocuk Ergin’in velayeti anne Gizem’e verilmiştir.

14 tarihinde baba Adana Aile Mahkemesi 12 E. sayılı dosya ile davacı olarak ‘’Velayetin Değiştirilmesi’’ davası açmıştır.

Buna istinaden Adana Aile Mahkemesi 12 E. sayılı davanın 16 tarihli 2. celsesinin 6. Bendinde ara karar olarak ‘’velayeti kendinde bulunan davalı anneye, çocuğa kayyım tayin edilmesi ve kararını sunması için 1 celselik yetki ve süre verilmesine ‘’denmiş olup iş bu nedenle dava açma zaruriyeti hasıl olmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER  : MK, HMK ve sair mevzuat

DELİLLER: Nüfus Kaydı, Adana Aile Mahkemesi 12 E. sayılı dosyası, sair deliller

NETİCE-İ TALEP: Açıklamış olduğumuz nedenlerle Müvekkil Ahmet’in annesi Ayşe’nin, Ergin’e kayyım olarak atanmasını talep eder gereğini Sayın Mahkemeden arz ederiz. tarih

Davacı Vekili


Mirası Ret Davasında Küçüğe Kayyım Atanması Talebi 2

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE;

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : Hasımsız.

KAYYIM TAYİN EDİLECEK KÜÇÜK :

MİRAS BIRAKAN :

DAVA KONUSU : Küçüğe kayyım atanması talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR:

Müteveffa 04/03/2009 tarihinde vefat etmiştir. Müteveffanın terekesinin borca batık olması sebebiyle açmış bulunduğumuz kayıtsız şartsız mirasın reddi davasında, müteveffanın 13 TC kimlik numaralı oğlu Ahmet reşit olmadığı için, mahkeme tarafından Ahmet’e kayyım atanmasına karar verilmiştir.

Mahkemece uygun görüldüğü takdirde küçüğün dedesi; 44 TC numaralı Mehmet’in kayyım olarak atanmasını, uygun görülmediği takdirde mahkemece uygun görülecek işin ehli başkaca bir kişinin kayyım olarak atanmasını saygılarımla arz ederim.

HUKUKİ SEBEPLER : TTK, HMK ve ilgili mevzuat hükümleri.

HUKUKİ DELİLLER: Adana Noterliğinin 14 tarih 15 sayılı veraset ilamı, tanık beyanları, nüfus kayıtları, yemin, isticvap, ticaret sicili müdürlüğü kayıtları, pay defteri vb hukuki her türlü delil.

SONUÇ VE TALEP:

Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, yasal küçük olan Ahmet’e kayyım atanmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili


Babalık Davası Öncesi Çocuğa Kayyım Atanması Talebi 3

ADLİ MÜZAHARET TALEPLİDİR

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİNE

İHBAR EDEN :

D. KONUSU : Kayyım Atanması Dileğidir.

AÇIKLAMALAR : Adana Barosu Adli Yardım Bürosunun 14 tarih ve 15 sayılı görevlendirme yazıları ile babalık davası ve kayyım atanması ile ilgili olarak gerekli davaları açmak üzere görevlendirildim.

Ekli nüfus kayıt örneğinden görüleceği üzere Fatma, evlilik dışı dünyaya getirdiği oğlu Mehmet’in annesi, babalık davası açmak için yasada öngörülen bir yıllık dava açma süresini geçirmiştir.

Bu durumda babalık davası çocuğa atanacak kayyım tarafından açılabileceğinden küçüğe kayyım atanmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

Çocuğun anneannesi Belgin (Adana adresinde mukim) kayyım olarak atanmayı kabul ettiğinden ve küçüğün infak ve iaşesini sağladığını beyan ettiğinden adı geçenin babalık davası açmak üzere küçüğe kayyım olarak atanmasının taraf menfaatlerine uygun olacağı kanaatindeyiz.

HUKUKİ NEDENLER: MK. HMK. ve sair mevzuat.

DELİLLER : Nüfus kaydı vs. deliller.

TALEP SONUCU : Yukarıda açıklanan nedenlerle küçük M.A ’ a B.R’ nin kayyım olarak atanmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımla. Tarih:

İhbar Eden

EKLER :

Anne ve küçüğü gösterir nüfus kaydı.

Kayyım adayının nüfus cüzdan fotokopisi.

Adana Barosu Adli Yardım Bürosunun görevlendirme yazıları.


Babalık Davası Öncesi Çocuğa Kayyım Atanması Talebi 4

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : Hasımsız

DAVA KONUSU : Medeni Kanun md 427 hükümleri gereğince Kayyım atanmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR :

1. Müvekkilim ile Ayşe arasında görülmekte olan Adana 3. Aile Mahkemesi’nin 201. Esas no’lu dosyasıyla görülmekte olan babalık davası nedeniyle, müvekkilimin evlilik dışında doğmuş olan reşit olmayan çocuğu olan 2020 doğumlu Ahmet’e, Medeni Kanun’un 301. Maddesi gereğince kayyım atanması gerekmektedir.

2. Kayyım olarak, çocuğun doğumundan bu yana çocuğun anne tarafından yakın akrabası olan hem de 2 çocuk annesi olan Meltem’in atanması çocuğun lehine olacaktır. Meltem de kayyımlık görevini seve seve yerine getirmeye hazırdır. Meltem’in kayyımlığa engel bir hali bulunmamaktadır.

3. Meltem’in adresi: Adana’dır.

Bu sebeplerle küçük Ahmet’e kayyım tayin edilmesi amacıyla iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanunun md 427, 301 ve ilgili diğer maddeleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Adana Aile Mahkemesi’nin 14 Esas sayılı dosyası, nüfus kayıtları, tanık beyanları ve gerektiğinde her türlü hukuki delil.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle; davamızın kabulü ile, küçük Ahmet’e Meltem’in kayyım olarak tayinine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ


Anne Tarafından Açılan Soybağının Reddi Davasında Çocuğa Kayyım Atanması Talebi 5

ADANA ( ) SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

Davacı :

Vekili :

Davalı : Hasımsız

Dava Konusu : Kayyım tayin edilmesi istemi.

Açıklamalar :

Davacı müvekkilim Ayşe 31.10.2000 tarihinde Ahmet ile evlenmiş ve 2011 tarihinde boşanmıştır. Ancak taraflar arasındaki geçimsizlik nedeniyle davacı müvekkilimi Ahmet terk etmiş ve boşanma tarihine kadar da ayrı yaşamışlardır.

Tarafların resmi olarak evli oldukları ancak gerçekte ayrı yaşadıkları bu dönemde Ayşe, Erkan isimli şahıs ile gayrı resmi olarak evlenmiş ve Ayşe bu birliktelik sırasında hamile kalmıştır.

Ayşe 2013 tarihinde küçük Mert’i doğurmuş ancak resmi olarak taraflar Ahmet ile Ayşe’nin evlilikleri devam ettiğinden dolayı Ahmet’in nüfusuna kayıt olmuştur.

Yukarıda izah edilen sebepler ile müvekkil tarafından soy bağının reddi davası açma için kayyım atanması gerektiğinden dolayı soybağının reddi davamızı açabilmek için için küçük Mert’e kayyım tayin edilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : MK., HMK ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER : Nüfus Kaydı,Tanık,Her türlü yasal delil.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda izah edilen nedenler ile açılacak soy bağının reddi davasının açılabilmesi için küçük Mert Aslan’a kayyım tayin edilmesi yönünde karar verilmesini vekâleten saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ


Çocuğa Ait Şirket Hissesinin Yönetimi Amacıyla Kayyım Atanması Talebi 6

ADANA ( ) SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLLERİ :

DAVALI :

KENDİSİNE KAYYIM ATANMASI TALEP EDİLEN ÇOCUKLAR :

KAYYIM ADAYI :

KONU : M.K. m. 426/2 gereğince “Kayyım” atanması isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1. Müvekkilin eşi…, 03.09.2014 tarihinde vefat etmiştir. Terekenin tasfiyesi amacı ile Adana 8. Noterliğinden 2.2014 tarih ve yevmiye numaralı mirasçılık belgesi alınmış, bu doğrultuda mal tasfiyesi gerçekleştirilmiş ve ilgili tescilleri de kayıtlara geçirilmiştir. (EK-1 Mirasçılık Belgesi)

2. Tasfiyesi gerçekleştirilen mal varlığı içinde bulunan; murisin ortağı bulunduğu “..” unvanlı şirketin de hisseleri payları oranında tescil edilmiştir. (EK-2 Muristen kalan şirketin son ortaklık durumunu gösteren kayıtlar) Bu süreçte müvekkil, muris ile müvekkilin ortak çocukları olan mirasçılardan 02.08.2011 doğum tarihli Fatma Yüsra ile 05.08.2005 doğum tarihli Abdullah’ın 18 yaşı altında olması nedenleri ile işlemlerini velayeten yürütmüştür.

3. Adana Ticaret Odası yetkilileri, şirket hisse devri işlemleri ile birlikte şirketin kurul olarak alacakları kararlarda müvekkilin velayeti altında bulunduğu çocukları … ve …’ı Türk Medeni Kanunu uyarınca temsil edemeyeceği, menfaat çatışması nedeni ile kendilerine kayyım atanması gerektiğini müvekkil ve diğer şirket yetkililerine bildirmiştir.

Bu halde şirketteki hisselerinin temsil edilmesi esnasında anne ile adlarına kayyım atanması talep edilen hissedar çocuklarının haklarını koruyacak bir kayyım atanması TMK 426/2. hükmü gereği zorunlu bulunduğundan, küçüklerin aile dostu ve ağabey gibi sevdikleri yakınları olan, menfaatleri doğrultusunda hareket edebilecek olan dava dışı …Z’ ın kayyım atanması için bu davanın açılması zorunluluğu hâsıl olmuştur. Anılan yasal temsil sorunu nedeni ile şirket hiçbir karar alamaz ve iş yapamaz durumdadır.

“Olayda miras bırakanın ortağı olduğu şirketteki hisselerin mirasçılara intikali ve mirasçılar arasında ergin olmayan bir çocuk bulunduğuna göre şirketteki hisselerin idaresiyle ilgili olarak bu çocuğun yasal temsilcisi ile çocuğun menfaati çatışma halindedir. Öyleyse, yasal temsilci ile küçüğün menfaatleri çatıştığından Türk Medeni Kanunu’nun 426/2. maddesi gereğince kayyım tayin edilmesi gerekir.” Y.2.H.D. 20.07.2011 Tarih, 2010/22588 E. Ve 2011/12782 K.

Yukarıda açıklanan hususlar, yasa ve içtihatlar doğrultusunda, ivedilikle, dava dışı kayyım adayı …..’ ın kayyım atanması talebimizin kabulüne karar verilmesi gerekmekte ve tarafımızca talep olunmaktadır.

SÜBUT DELİLLER :

1- Mirasçılık belgesi,

2- Muristen kalan……” unvanlı şirketin son ortaklık durumunu gösteren kayıtlar,

3- Kendisine kayyım atanması talep edilen küçüklerin hüviyet cüzdanları,

4- Yasal her türlü delil.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda izah olunan ve re’sen gözetilecek nedenlerle şirketteki hisselerin yönetimi, sermaye artırımı, denetim hakkı ve diğer muhtemel yetkilerin kullanılmasında müvekkil anne ile menfaat çatışması olabileceğinden belirtilen konularda küçüklerin şirket hisselerinin idaresi için dava dışı …..’ ın kayyım tayin edilmesi Sayın Mahkemenizden saygı ile vekâleten talep olunur.

Davacı Vekili


Velayetin Değiştirilmesi Davasında Çocuğa Kayyım Atanması Talebi 7

ADANA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No :

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Sayın Mahkeme tarafından küçüğü bu davada temsil etmek üzere kayyım atanması için çocuğun bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesine ihbarda bulunulması talebine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR :

1- Velayetin anneden alınarak babaya bırakılması talebimize ilişkin olarak açmış olduğumuz işbu davada esas olan müşterek çocuğun üstün yararını gözetmek, geleceğini güvence altına almak, fiziksel ve ruhsal gelişimini en iyi şekilde sürdürmesini sağlamak olduğundan çocuğun bu davada temsili açısından kayyım atanması gerekmektedir.

2- Zira Türk Medeni Kanunu m. 426′ ya göre, vesayet makamı, ilgilisinin isteği üzerine veya re’sen bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün menfaati çatışıyorsa yahut yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine bir engel varsa küçüğe kayyım atanmasına karar vermektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’ nun 2017/ 2949 E., 2018/1133 K. sayılı kararında da; ‘‘Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 4 ve 9. maddeleri ve Türk Medeni Kanununun 426/2. maddesi gereğince küçükleri davada temsil etmek üzere kayyım atanması için vesayet makamına ihbarda bulunulması, açılan davanın sonucunun beklenilmesi, çocukları temsilen kayyımın davaya katılımının sağlanarak, gösterdiği takdirde delillerinin toplanıp sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken, bu yön üzerinde durulmadan yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir…’’ denilmektedir.

3- Gerek mevzuat gerekse de Yargıtay Hukuk Genel Kurul kararı göz önüne alındığında, müşterek çocuğun üstün yararı gereğince bu davada temsili bakımından temsil kayyımı atanması gerektiği açıktır. Zira kayyım atanmaksızın menfaat çatışması içerisinde yapılan hukuki işlemler kesin hükümsüz olacaktır.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, çocuğun üstün yararı gözetilerek bu davada temsil edilmesi bakımından kayyım atanmasına karar verilmesini ve gereğinin yapılarak çocuğun bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesine ihbarda bulunulmasını bilvekale saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili


Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında Çocuğa Kayyım Atanması Talebi 8

ADANA NÖBETÇİ ( ) SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

TALEPTE BULUNAN:

VEKİLLERİ:

KAYYIM ADAYI:

KAYYIM ATANMASI İSTENEN KİŞİ:

DAVA : KAYYIM TAYİNİ

KONUSU : Adana Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 14 sayılı dosyasından verilen yetki gereğince; küçük çocuk ……. kayyım tayin edilmesi talebine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR:

1) Müvekkil ……, …….. ile resmi olmayan şekilde bir süre beraber yaşamıştır. Bu beraberlikten ………. isminde iki kız çocukları dünyaya gelmiştir. Müvekkil kızlarından ……….’yı henüz nüfusa kaydettirememişken ……..’den ayrılmıştır.

2) Müvekkilden ayrılan …….., ……… isimli kişiyle evlenmiş ve bu şahıslar müvekkilden habersiz olarak kızı ……’yı …….’in nüfusuna kaydettirmişlerdir.

3) Tarafımızca …….’nın nüfus kaydının iptal edilerek, küçüğün babası olan müvekkil ……..’ın nüfusuna kaydı için Adana Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 15 E sayılı dosyasıyla dava açılmıştır. İşbu davanın 2018 tarihli duruşmasının 1 no’lu ara kararı gereğince mahkemece tarafımıza ……..’ya kayyım atanması için dava açmak üzere yetki ve süre verilmiştir. Bu nedenle küçüğe kayyım atanması için mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.(EKİ: Duruşma Tutanağı)

4) Yukarıda açıklanan nedenlerle sayın mahkemenizden müvekkilin kızı küçük …….. için annesinin arkadaşı olan ………’ın kayyım olarak atanmasını talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER : HMK.,TMK vs. ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : 1) Adana Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 14 E sayılı dosyası (celbini talep ediyoruz.)

2) Nüfus kaydı(UYAP’tan çıkartılmasını talep ediyorum.

3) Tanık beyanları(gerektiğinde isim ve adresleri bilahare ibraz edilecektir.)

4) Yazılı, sözlü vs. diğer tüm deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, küçük çocuk ……’e, ……’ın kayyım olarak atanmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

TALEPTE BULUNAN VEKİLİ

EKİ: Adana Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 14 Sayılı dosyasında yapılan 2018 tarihli Duruşma Tutanağı


Velayet Davasında Küçüğe Kayyım Atanması Talebi 9

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACILAR :

DAVALI : HASIMSIZ

KAYYIM ADAYI :

TALEP KONUSU : Küçük Ahmet’i evlat edinme davasında temsil etmek üzere kayyım atanmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Tarafımızca 1 yıldan fazla süredir tarafımızca bakımı üstlenilen….’ ı evlat edinmek amacıyla Aile Mahkemesi’ nin 2018/ E. Evlat edinme davası açmış bulunmaktayız. Yukarıda esas numarasını belirttiğimiz dosyada 20.07.2018 tarihinde ‘’ davacılara tebligat çıkarılarak yaşı küçüğe temsil kayyımı atanıp atanmadığı, temsil kayyımı ataması yapılmış ise mahkeme adı ve esas numarasını, kayyım ataması yapılmamış ise…kayyım davası açmak üzere davacılara yetki ve süre verilmesine…’’ tensiben karar verilmiştir.

2-) T.M.K’nın Kayyımlığı Gerektiren Haller – Temsil başlıklı 426.maddesi ‘’ Vesayet makamı, aşağıda yazılı olan veya kanunda gösterilen diğer hallerde ilgilisinin isteği üzerine veya resen temsil kayyımı atar…Bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaati çatışıyorsa.. ‘’ şeklindedir. İş bu maddeden hareketle, küçük ı tarafımızca açılacak olan evlat edinme davasında temsil etmek, hak ve menfaatlerini korumak üzere kayyım atanması gerekmektedir.

3-) Açıklanan tüm bu durumlar karşısında, tarafımızca açılacak küçük … ı evlat edinme davasında temsil etmek üzere küçük .. ’ a Sayın Mahkemeniz kanalı ile kayyım atanması gerekliliği doğmuş olup, tarafımızca açılacak evlat edinme davasını en iyi takip edebilecek ve küçük ile arasında herhangi bir hukuki menfaat çatışması bulunmayan ….’ ın küçük …..’ a kayyım olarak atanabilmesi için iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : T.M.K ilgili maddeleri, H.M.K ilgili maddeleri ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLERİMİZ : Aile Mahkemesinin 2018/ E. Sayılı dosyası, Yargıtay içtihatları ve her türlü yasal delil.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle; davamızın KABULÜ ile, küçük Ahmet’in tarafımızca açılacak evlat edinme davasında temsil edilmesi için Mehmet’in kayyım olarak tayinine karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim.

Davacılar


Çocuğun Açacağı Soybağının Reddi Davasında Kayyım Atanması Talebi 10

ADANA AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALILAR :

T.KONUSU : Nesebin reddi davasıdır.

AÇIKLAMALAR :

1- Davalılar K ve F davacı H’ nun nüfus kaydında görülen anne ve babasıdır. H davalıların evliliği birlikteliği içerisinde doğduğu için (evlilik birliği içinde doğan çocuk babaya aittir) F adına kaydettirilmiştir.

2- Müvekkilimiz H davalı annenin eşinden ayrı yaşadığı ve boşanma davasının devam ettiği sırada başka bir erkekle olan ilişkisinden dünyaya gelmiştir. Dava sefahatinde bu durum açığa kavuşacaktır.

3- Müvekkil küçüktür. Nesebin reddi davasını açma hakkına sahiptir. Ancak mahiyeti gereği bu davada husumet velayetinde bulunduğu annesine ve nüfusta kayıtlı görünen babaya yöneltilecektir.

Soybağının reddi davası TMK’nın 286. maddesine göre, ancak baba ve çocuk tarafından açılabilir. Baba ve çocuğun dava hakları birbirinden bağımsız haklardır. Söz konusu maddeye göre kocanın açtığı soybağının reddi davasında davalı ana ve çocuk iken, çocuğun açtığı soybağının reddi davasında, davalı ana ve çocuk olmak zorunda ve davalılar zorunlu dava arkadaşıdırlar.

4- Taraflar arasında menfaat çatışması bulunduğundan küçüğe temsil kayyımı atanması için Sulh Hukuk Mahkemesine tezkere yazılmasını talep etmekteyiz. Müvekkilin yaşının küçük olması nedeniyle temsil kayyımından vekaletname alınarak dosyaya sunmak için süre verilmesini talep etmekteyiz.

H.NEDENLER : M.K ,HUMK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık ve her türlü yasal delil.

SONUÇ : Yukarda açıklanan nedenlerden dolayı müvekkilin babası olmayan F’nun nesebinin reddine, temsil kayyımı atanması için Sulh Hukuk mahkemesine tezkere yazılmasına davamızın kabulüne karar verilmesini arz ve talep ederiz.

VEKİLİ


Çocuğun Açacağı Soybağının Reddi Davasında Kayyım Atanması Talebi 11

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İHBARDA BULUNAN (DAVACI) :

DAVALILAR : Hasımsız

KONU : Açılacak soybağının reddi davasında küçük Elanur temsil emek amacıyla kayyım atanması istemidir.

AÇIKLAMALAR:

1- Ben Elif Haksever, eski eşimden boşandıktan sonra 300 günlük bekleme sürem dolmadan hamile kaldım. Daha sonra şimdiki eşim Ahmet Haksever’den olma kızım İdil dünyaya gelmiştir. Ancak 300 günlük bekleme sürem dolmadan doğum gerçekleştiği için TMK md 285 uyarınca, babalık karinesi gereğince kızım İdil eski eşim üzerine nüfusa kaydolunmuştur.

2- Hal böyle olunca kızım İdil’in biyolojik babası Ahmet üzerine kaydının sağlanması için soy bağının reddi davası açılması gerekmektedir. Bu davanın bir an önce açılması ve mağduriyetimizin giderilmesini istemekteyiz. Ancak bu dava için şahsım ile küçük kızım arasında menfaat çatışması söz konusu olduğundan kızım İdil’e onu soybağının reddi davasında temsil etmesi için biran önce kayyım atanmasını talep etmek amacıyla Hakimliğinize başvuruda bulunmak gerekliliği doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 301, 303, 426, 6100 S. K. m. 119

HUKUKİ DELİLLER : Küçük İdil’in Sağlık Bakanlığı onaylı doğum raporu.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ile küçük kızım adına açılacak soybağının reddi davası nedeniyle şahsımla menfaat çatışması yaşanacak olmasından dolayı küçük İdil’e kayyım atanmasını mahkemenizden saygıyla arz ve talep ederim.

Davacı

EK:

1- Küçük İdil’in Sağlık Bakanlığı onaylı doğum raporu

2-Küçük İdil’in kimlik kartı fotokopisi


Çocuğun Açacağı Babalık Davası Nedeniyle Kayyım Atanması Talebi 12

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

ADLİ MÜZAHARETLİDİR.

İHBARDA BULUNAN (DAVACI):

VEKİLİ :

DAVALI : Hasımsız.

KONU : ….. ve …..r’e Kayyım Atanması ve Adli Müzaheretten yararlandırılarak harç ve giderlerden muaf tutulma istemi.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilimin annesi Ayşe, Ahmet ile imam nikahlı olarak birlikte yaşamış ama resmi nikah yapmamışlardır. Şu anda birlikte yaşamamalarına rağmen o dönemdeki birlikteliklerinden ….. ve ….. adında iki çocuk dünyaya getirmiştir. …. 03.08.2015 doğumlu, …. ise 03.08.2015 doğumlu olduklarından müvekkilimin annesi 1 yıllık dava açma süresini geçirmiştir.

4271 S.K. m 426:

Vesayet makamı, aşağıda yazılı olan veya kanunda gösterilen diğer hallerde ilgilisinin isteği üzerine veya resen temsil kayyımı atar:

1. Ergin bir kişi, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri bir sebeple ivedi bir işini kendisi görebilecek veya bir temsilci atayabilecek durumda değilse,

2. Bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaati çatışıyorsa,

3. Yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine bir engel varsa.

İş bu nedenle I…. ve …..r’in babaları olan ……’e karşı babalık davası açabilmeleri için kendilerine kayyım atanması gerekmektedir.

Sayın Mahkemece uygun görülmesi halinde aralarında menfaat çatışması bulunmayan ve küçüklerin menfaatleri doğrultusunda hareket edebilecek küçüklerin ablaları (Küçükler ile müvekkilimin anne bir baba farklı) olan müvekkil …….. T.C. Kimlik Nolu ……..’ın ….. ve ……r’e babalık davası açabilmeleri için kayyım olarak atanmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

Sayın Mahkemece bu talebimiz kabul edilmez ise uygun görülecek ehil başka bir kişinin kayyım olarak atanmasına karar verilmesini isteme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 426/2 , HMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle;

1- Müvekkilimin anne bir babaları farklı olan kardeşleri …..) ve ……’e KAYYIM OLARAK ATANMASINA,

2- Eğer bu talebimiz kabul görmez ise Sayın Mahkemece uygun görülecek ehil başka birinsin kayyım olarak atanmasına,

3- Müvekkilin adli müzaheretten yararlandırılarak yargılama harç ve giderlerinden muaf tutulmasına karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.

Davacı Vekili

Ek :

1. Fakirlik İlmuhaberi

2. ….. ve …. Kimlik Suretleri

3. Vekaletname Sureti

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Kayyımlık görevi kabul dilekçesi

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ ‘NE DOSYA NO: KAYYIMLIK TALEP EDEN : İLGİLİ : KONU : …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: