Vasi Tayini/Atanması Talebi Dilekçe Örneği

Vasi Tayini Dilekçesi Nasıl Hazırlanır? Kişinin kendi ihtiyaçlarını giderememesi halinde o kişiye vasi atanabilir. Kişi hukuken veya fiziken kendi başına yetemiyor ise bu durumda yakınları veya çevresi bu kişiye vasi atanmasını talep etmelidir. Vasi atanması talebi mahkemeye yöneltilmelidir. Mahkeme vasi olabilecek en uygun kişiyi seçer ve belirli bir süreliğini bu kişiyi vasi olarak atar.

Bu yazımızda gerçekten de hayatın farklı durumlarını ele alan ve açıklayan vasi tayini dilekçelerini bulacaksınız. Her bir dilekçe farklı bir yaşam örgüsünü anlatırken size de vasi tayini sürecinde daha derin bir öngörü yeteneği kazandıracaktır.

Vasi Tayini/Atanması Talebi Dilekçe -1-

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                               : 

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

KISITLI ADAYI                  :

TALEP KONUSU                : …………. Hastanesinin Özürlü Sağlık Kurulu tarafından verilen X tarih ve ……sayılı raporu Özürlü …………. kısıtlanması.

AÇIKLAMALAR                :  

 1. Müvekkilemin annesi olan …… uzun süredir X hastasıdır. Hastalığının zaman içindeki seyri ağırlamış ve neticede müvekkilemin annesi % 93’e varan tüm vücut fonksiyon kaybına uğramıştır.

 2. Müvekkilemin annesinin özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybının % 93 olduğu …….Hastanesinin Özürlü Sağlık Kurulu tarafından verilen X tarih ve …….. sayılı rapordan da açıkça görülecektir. Rapor örneğini dilekçemiz ekinde sunarız.

 3. Kısıtlı adayı …………..’ın kendi işlerinin müvekkilem tarafından vasi sıfatıyla görülmesini sağlamak üzere dava açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : TMK 408. Maddesi, HUMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : …… Hastanesinin Özürlü Sağlık Kurulu tarafından verilen …….. raporu, bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda yazılı nedenlerle Kısıtlı adayı ……… kendi işlerinin müvekkilem tarafından vasi sıfatıyla görülmesini sağlamak üzere müvekkilemin kısıtlı adayı ……..’a Vasi olarak tayinine karar verilmesini mahkemenizden saygılarımla arz ve talep ediyorum. (tarih)

Ekler: a- … Hastanesinin Özürlü Sağlık Kurulu tarafından verilen  sayılı raporu

Davacı Vekili

Vasi Tayini/Atanması Talebi

Sunma; sunu; verme.

Vasi Tayini/Atanması Talebi Dilekçe -2-


X SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :

DAVALI                               : Hasımsız

KONU                                   : Vasi tayini istemi

AÇIKLAMALAR                :

Annem ……….. son yıllarda unutkanlık baş göstermiştir. Dilekçem ekindeki belgelerden de görüleceği üzere yapılan tetkikler sonucunda anneme Alzheimer teşhisi konulmuştur. İşlerini gerektiği gibi yerine getirememesinden dolayı ona vasi atanması gerekliliği hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER         : HMK, M.K. 403, 408 maddeleri ve ilgili yasal mevzuat

DELİLLER                           : Nüfus kayıtları, doktor raporu, tanık beyanları ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM           : Yukarıda arz edilen nedenlerle annem ……. vasi olarak tayin edilmeyi sayın mahkemenizden saygılarımla arz ve talep ederim.

DAVACI

Vasi Tayini/Atanması Talebi Dilekçe -3-


X (    )  SULH HUKUK MAHKEMESİ’ NE

VASİ TAYİNİ

TALEP EDEN                      :                  

VESAYET ALTINA

ALINMASI TALEP

OLUNAN                              :                                               

KONU                                   : M.K 405.maddesi hükümlerine göre ……nun kısıtlanarak, tarafımın kendisine vasi olarak atanmasına  ve durumun ilanına karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR                :

 • Vasi tayini talep ettiğim eşim…….. nun bakımı ve gözetimi tarafımca yapılmakta ve kendisi ile aynı evde yaşamaktayız. Eşim ………. halen X Üniversitesi Hastanesi’ nde bipolar bozukluk ve şizofreni teşhisi ile tedavi görmektedir. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda değildir. Bu nedenle günlük işlerini, mallarının finans ve yönetimini yerine getirememektedir.
 • Eşim X emekli olup, emekli maaşını gereksiz yere harcayarak, çevresindeki herkese bu parayı dağıtmakta ve eve hiçbir şekilde hiçbir zaman para getirmemektedir. Bizi ve kendisini zor duruma düşürecek harcamalar yapmaktadır. Çocuklarımın ve benim ihtiyaçlarımızı karşılamayıp bizi mağdur etmektedir. Eşim, kendisinin ve ailemizin geçimini sağlayabilecek akli denge, güç ve kabiliyetten yoksundur.
 • Anlattıklarım ışığında eşim X’nun savurganlık, akıl hastalığı, akıl zayıflığı nedeniyle korunması gerekmekte olan, kandırılarak maddi ve manevi olarak zarara uğratılması her zaman mümkün olan bir kişi olduğu, banka hesaplarını ve mallarını yönetecek durumunda olmadığı, bu nedenle kendisine vasi tayini gerektiği açıktır.
 • İşbu fiili duruma göre TMK md 405 hükümleri gereğince eşim X’nun kısıtlanması ve tarafımın kendisine vasi olarak atanması talebinde bulunma zaruretim hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER                    : HMK, M.K ilgili hükümleri sair mevzuat

HUKUKİ DELİLLER                    :Hacettepe Üniversitesi Hastanesi hastane kayıtları, (Mahkemenizce hastaneden celbi talep olunur.), sağlık kurulu raporu (Mahkemenizce eşim ……….nun hastaneye sevki talep olunur.), araç kayıtları, tapu kayıtları (Elimizdeki mevcut kayıtlar mahkemenize delillerimiz ile sunulacaktır. Tarafımızın sunduğu kayıtların haricindeki gayrimenkullerin araştırılması hususunu mahkemenizden talep etmekteyim.), bilirkişi incelemesi, tanık ve her türlü yasal delil.

NETİCE ve TALEP                         : Yukarıda açıklanan ve re’ sen gözetilecek nedenlerle;

1-) Öncelikli olarak vasi atanmadan önce davanın devamı süresince tedbir mahiyetinde eşim X’nun fiil ehliyetinin geçici olarak kaldırılmasına, tarafımın temsilci olarak atanmasına ve bu konunun ilanına,

2-) Eşim X adına kayıtlı olan  X plakalı araç üzerine satışının önlemesi amacıyla tedbir konulmasına,

3-) Eşim X adına kayıtlı olan tapu kayıtlarının mahkemenizce araştırılarak gayrimenkullerin temlikinin önlenmesi için tedbir konulmasına ve kararın ilgili tapu müdürlüklerine bildirilmesine,

4-)TMK md 405 hükümlerine göre eşim X’ nun kısıtlanması ve tarafımın kendisine vasi olarak atanması ile durumun ilanına  karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Vasi Tayini Talep Eden

TANIKLARIM:

1-)

2-)

Vasi Tayini Dilekçe Örneği

ADANA … SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

DOSYA NO                     :2020/ E.

 

TALEPTE BULUNAN

DAVACI                         :

DAVALI                          : HASIMSIZ

TAYİNİ İSTENİLEN            : Aynı adreste mukim

 

KONU                            : Dosya içeriğine sunulan Sağlık Kurulu Raporu doğrultusunda duruşma günü beklenilmeden dosya üzerinden vasiliğe karar verilmesi dileğimi içeren dilekçemin arzından ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR               : Sayın Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası içinde bulunan 15.09.2020 tarihli Sağlık Kurulu Raporundan da anlaşılacağı üzere kısıtlanmasını talep ettiğim annem, demans hastalığına yakalanmış ve bu durumuyla ayırt etme gücünden yoksun olduğu, sürekli bakıma muhtaç olduğu, kendisine bir vasi atanmasının uygun olabileceği ve MAHKEMEDE DİNLENMESİNDE YARAR BULUNMADIĞI tıbbi görüşü ile rapor tanzim edilmiştir.

 

Bu sebeplerle anneme vasi tayin edilmem için duruşma günü beklenilmeden dosya üzerinden kısıtlılığa karar verilerek vasiliğime karar verilmesini için işbu talepte bulunma zaruretim hasıl olmuştur.

NETİCE-İ TALEP               : yukarıda arz ve izaha çalışılan sebepler ve resen takdir olunacak sair sebepler birlikte değerlendirilerek, annemin ekli rapordaki ve diğer kısıtlılık sebepleri de göz önünde bulundurularak duruşma günü beklenilmeden dosya üzerinden vasiliğime karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

 Talepte Bulunan Davacı

Ek: Sağlık kurulu raporu

Çocuğa Vasi Atanması Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İSTEMDE BULUNAN      

VELİ                                     :

VEKİLİ                                 :

VELAYET ALTINA

ALINMASI İSTENEN      :

KONU                                  : Müvekkilin oğlu olan … zihinsel engelli olması sebebiyle velayet altında bırakılması talebidir.

AÇIKLAMALAR:

Müvekkilin oğlu olan … doğumlu … ağır özürlü olup sürekli bakıma ve kontrol altında olmaya mahkum haldedir. Müvekkilim ve ailesi uzunca bir süredir Almanya’da yaşamakta olup emekli olmaları sonrası Türkiye’ye taşınma kararı almışlardır. Müvekkilin oğlu … ekte sunulu Almanya Hastanelerinden alınmış rapor ile %100 özür oranı ile ağır özürlü olduğu tespit edilmiştir.(raporun geçerlilik süresi ise süreklidir.) Ayrıca yine ekli belgelerde sunulduğu üzere … Alman Devleti tarafından verilmiş ‘Ağır Özürlü Kimliği’ne sahiptir.

Müvekkilin oğlu 18 yaşını tamamlamış olup rahatsızlığı nedeniyle fiilen ve hukuken kendi sorumluluğunu taşıyacak, medeni ve yasal haklarını kullanabilecek durumda değildir. Müvekkil oğlu ile birlikte aynı evde yaşamaktadır. Oğlunun tüm bakım ve ihtiyaçlarını müvekkil karşılamaktadır.

Oğlunun yasal işlemlerini takip edebilmesi amacıyla; … kısıtlanarak TMK 419/3 maddesi uyarınca müvekkilin velayeti altında bırakılması için iş bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                   : 4721 S. K. Ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER                    : Nüfus Kaydı, Alman Devleti Tarafından Verilmiş Ağır Özürlü Kimliği, Hastane Raporu, ATK Raporu, Tanık, Bilirkişi, ve sair yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         :

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,

– Müvekkilin oğlu … ; … Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumuna sevki neticesinde gelecek rapor doğrultusunda KISITLANMASINA,

– kısıtlının TMK 419/3 maddesi uyarınca müvekkilin velayeti altında bırakılmasına karar verilmesini müvekkilim adına talep ederim. tarih

EKLER         :

 1. Alman Devleti Tarafından verilmiş ‘Ağır Özürlü Kimliği’ ve Türkçe Tercümesi
 2. Almanya Hastanesinden Alınmış %100 özür oranı ile ağır özürlü olduğu tespit edilen sağlık raporu ve Türkçe tercümesi
 3. Onaylı vekaletname örneği.

İstem Sahibi Vekili

Medeni Hukuk Avukatı Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ

Vasi Tayini Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

İPOTEK İZİN İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI:

 T.C. Kimlik No:

KENDİSİNE VASİ TAYİN EDİLMİŞ BULUNAN

AD SOYAD                  : …….. T.C. No:…………(Samsun Cezaevinde Hükümlü)

KONU                         : İpoteğe izin verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR           :

Eşim hükümlü olarak Adana T tipi Cezaevinde bulunmaktadır. Kendisine vasi olarak atanmış bulunmaktayım. Eşimle konut almaya karar verdik ve bankaya kredi için başvurduk. Kredi talebimiz onaylandı. Alacağımız ev satışla birlikte bankaya krediye karşılık ipotek olarak verilecektir. İpoteğin bilgileri aşağıda yazılmıştır :

Samsun ili, ….. ilçesi, ……… mahallesi, …….. pafta, …. ada, … parsel, …Kat …Nolu bağımsız bölüm olan taşınmaz bankadan satın alınıp ipotek edilecektir.

Arz ve izah edilen nedenlerle şahsımın eşi olan hükümlünün vasisi olmam dolayısı ile izah ettiğim işlemleri gerçekleştirmem için mahkemenizin onayı gerekmektedir. İşlemlere onay vermeniz talebiyle sayın mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER           : Medeni Kanun ve diğer ilgili mevzuat.

DELİLLER                             : Tapu fotokopisi, her türlü yasal delil.

SONUÇ ve TALEP               : Arz ve izah edilen nedenler ve mahkemenizce resen dikkate alınacak hususlarla;

Talebimin kabulü ile Adana ili, ………. bağımsız bölüm ipotek ettirerek taşınmazın kendimin üzerine yapmak için gerekli iznin verilmesini, davacı olarak sayın mahkemenizden arz ve talep ederim. tarih

EK                                     : Kimlik Fotokopisi

DAVACI

Vasi Tayini Dilekçesi(Sözleşme Yetkisi Talepli)

ADANA … SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

VASİ TAYİNİ İSTEYEN : 

VEKİLİ:

DAVALI: Hasımsız

KISITLI ADAYI:

 KONU: Yatalak hasta olan ve halen … Hastanesinde tedavisi sürmekte bulunan … vasi tayini ve atanacak olan vasiye sözleşme hususunda yetki verilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1) Müvekkilimin babası olan … Hastanesinde yoğun bakımda olup tedavisi sürmektedir. (Ekte raporları sunuludur.)

2) Müvekkilimin babası kısıtlı adayının geçirdiği felçler ve şu anda süren yataklı tedavisi nedeni ile zaruri ihtiyaçlarını tek başına gidermesi mümkün olmadığından iş bu davanın açılması zorunlu hale gelmiştir.

3) Ayrıca; müvekkilimin babası, kısıtlı adayı … ve kardeşi … adına 1/2‘şer paydan tapunun “… parselde” kayıtlı, tarla niteliğinde bir gayrimenkul bulunmaktadır.

Söz konusu gayrimenkul üzerinde oldukça eski bir ev bulunmaktadır ve kısıtlı adayı ile ailesi tarafından ikamet amacıyla kullanılmaktadır. Ancak insan sağlığı açısından elverişsiz olduğu açıkça ortadadır.

İşbu gayrimenkulün yıkılarak yeniden inşası son derece ivedi ve zaruridir. Bu konuda da çeşitli inşaat şirketleri maliklere teklifler sunmaktadırlar. (Tekliflerden örnekler ekte yer almaktadır.)

Söz konusu gayrimenkul ailenin en önemli malvarlığı olup maksimum faydayla değerlendirilmelidir.

İlgili arsa üzerinde yapılacak bina için ivedi davranma zorunluluğu, şu anda yürürlükte olan imar planlarına göre kat bahçelerine izin veriliyor olması durumunun … itibariyle iptal edilecek olmasıdır. Söz konusu iptalle birlikte gayrimenkule daha düşük metrekarede bir bina yapılabilecek olup, aradaki metrekare farkından dolayı gayrimenkulün değerinde oldukça ciddi miktarda düşme meydana gelecektir.

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerden dolayı kısıtlı adayı … yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle, kendisi ve kardeşinin ½ hisse ile maliki bulundukları gayrimenkulle ilgili gelen tekliflere ilişkin işlemleri yapması mümkün olmadığından ve ilgili işlemlerin yapılamamasından dolayı da ileride telafisi imkansız zararları doğacağından  kısıtlı adayı … vasi olarak davacı olan oğlu …’in vasi olarak atanması ve yukarıda bilgileri verilen gayrimenkulle ilgili Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi yapma yetkisinin verilmesini talep ederiz.

4) Yukarıda sarih ve ayrıntılı izah ettiğimiz üzere, kısıtlı adayının ileride telafisi imkansız zararları doğacağından, Sayın Mahkemenizden talebimizin öncelikli ve ivedi olarak değerlendirilmesi kısıtlı adayının ve ailesinin haklı ve hukuka uygun menfaati gereği olup, bu hususta karar ittihazının ivedi sağlanmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.

HUKUKİ SEBEBLER : HMK., TMK. ilgili hükümleri ve sair tüm yasal mevzuat hükümleri.

DELİLLER                 : … Devlet Hastanesinin … tarih ve … Hasta Kabul nolu  Epikriz Raporu, … Eğt. Hastanesinin … tarih ve … Protokol nolu Epikriz Raporu, Üniversitesi … Eğt. Ve Arşt. Hastanesinin … tarih ve … protokol nolu Konsültasyon Raporu, Özel … Hastanesinin … tarihli Yoğun Bakım Ünitesinde devam eden Tedaviye ilişkin Uzman beyanatı, … parsele ilişkin tapu kaydı, İmar planları, Belediye Kayıtları, … tarihli Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Teklifi ve Teknik Şartnamesi, Bilirkişi İncelemesi, Nüfus Kayıtları, tanık beyanları ve sair her türlü hukuki delil

NETİCE ve TALEP : Yukarıda kısaca izah ettiğimiz nedenlerle;  

1-) Mevcut sağlık raporları ve Sayın Mahkemece aldırılacak olan sağlık raporu gereği, kısıtlı adayı … adına tasarrufları yapabilmesi için oğlu olan müvekkilim vasi olarak tayin edilmesini,

2-) İleride telafisi imkansız zararların doğmaması adına,  kısıtlı adayı …’e oğlu …’in vasi olarak atanması ile birlikte … parselde kısıtlı adına kayıtlı ½ pay hakkında vasiye Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi yapma YETKİSİNİN verilmesini,

saygı ile bilvekale arz ve talep ederim.

EKİ                         :

 1. … Devlet Hastanesinin … tarih ve … Hasta Kabul nolu  Epikriz Raporu,
 2. … Hastanesinin … tarih ve … Protokol nolu Epikriz Raporu,
 3.  … Üniversitesi … Eğt. Ve Arşt. Hastanesinin … tarih ve … protokol nolu Konsültasyon Raporu,
 4. Özel … Hastanesinin … tarihli Yoğun Bakım Ünitesinde devam eden Tedaviye ilişkin Uzman beyanatı,
 5. … parsele ilişkin tapu sureti
 6. … tarihli Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Teklifi ve Teknik Şartnamesi,
 7. Kısıtlı Adayı …’in Kimlik sureti,
 8. Vekaletname sureti

DAVACI VEKİLİ

Avukat

Vasi Tayini Dilekçesi(Akli Melekesi Yitik Eş İçin)

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

VASİ TAYİNİ İSTEYEN:

VEKİLİ:

DAVALI: HASIMSIZ

KONU: M.K  405 ve 406.maddesi … vasi olarak atanması isteğidir.

AÇIKLAMALAR:

1- Vasi tayini isteyen müvekkile ile vesayet altına alınması talep edilen eşi … yılında evlenmişler ve 19 yıldır da evlilikleri devam etmektedir.

2- Vesayet altına alınması talep edilen tanınmış biridir. Ancak 83 yaşında olduğundan akli melekelerini tam olarak kullanamamakta ve sui hayat yaşamaktadır. Şöyle ki;

3- Hülasa topluma mal olmuş bir sanatçının sui hayat yaşaması, evine ve eşine karşı hiçbir görevini yerine getirmemesi, aile birliği mallarını fütursuzca harcaması, 19 yıllık hayat arkadaşına ağza alınmayacak iftiralarda bulunması, sanat camiasında ekol olmuş ve birinin aile birliğine, müvekkile eşine ve kendine daha fazla zarar vermemesi açısından vesayet altına alınması ve … vasi tayini için iş bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: M.K ve ilgili Kanunların alakalı Hükümleri

DELİLLER: Adli Tıp ilgili İhtisas Kurulundan alınacak sağlık raporu, tanıklar ( isim ve adresleri bilahare bildirilecektir), bilcümle kanuni deliller.(davacı delillerine karşı delil sunma hakkımızı saklı tutuyoruz)

SONUÇ VE İSTEM: Açıklanan nedenlerle; 83 yaşında olan ve sui hayat yaşayan, aile birliği mallarına ve aile birliğine, müvekkile eşine,  kendine zarar veren, …’in vesayet altına alınması ve vasi olarak eşi müvekkilem …’in tayin edilmesi saygıyla bilvekale arz ve talep olunur.

Davacı Vekili

Vasi Tayini Dilekçesi(Hükümlü İçin)

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

VASİ TAYİNİ İSTEYEN    :

VASİ TAYİNİ İSTENEN    : Cezaevinde hükmen tutuklu

DAVALI                                : Hasımsız

TALEP KONUSU           : 2 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edilmiş ve cezası şeklen kesinleşerek infazına başlanmış bulunan oğlum …’ya vasi atanmasına karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR          :

Oğlum … , ….. Ceza Mahkemesinin 2011/… Esas ve 2012/… Karar sayılı ilamı ile 2 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edilmiş ve hapis cezası şeklen kesinleştirilerek infazına başlanmıştır. Oğlum halen bu cezanın infazı amacıyla … Ceza İnfaz Kurumundadır.

Oğluma halen vasi atanmamıştır. Bilhassa oğlumun davasının takibi amacıyla bir avukata vekâlet verme ve benzer diğer hukuksal işlemlerin yürütümü amacıyla oğluma vasi atanmasını talep etme gereği hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER   :   Medeni Kanunun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER       :   Nüfus kayıtları, Sabıka Kaydı ve mahkeme ilamları, gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP         :   Yukarıda saydığım nedenler ve mahkemenizce re’sen göz önünde bulundurulacak nedenlerle; talebimin kabulü ile oğlum …’ya vasi olarak tayin edilmeme karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Vasi Tayini Dilekçesi(Parkinson Hastalığı Sebebiyle)

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                   :

VEKİLİ:

KARŞI TARAF         : Hasımsız

KONU: Vasi tayini talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR     :

Müvekkilin teyzesi olan …………….. yaklaşık 18 yıldır Parkinson hastası olarak yaşamı devam ettirmekte iken son 4 aydır gerek bu hastalığının ilerlemesi gerekse bu hastalığa bağımlı ve bağımsız olarak Parkinson psikozu, pnomanı (akciğer enfeksiyonu), organik beyin psikozu (beyin harebiyeti) hastalıkları teşhisi ile … hastanesinde yatmaktadır. Hastanın hastaneden uzunca bir zaman çıkma ihtimali olmadığı gibi çıksa bile ihtiyaçlarını giderip menfaatlerini koruyacak durumunda olması mevzu bahis değildir.

Müvekkilin eşi rahatsızlanmadan önce işyeri sahibi olup yaklaşık bir yıldır işyerine gidememektedir. …’e ait  işlerin görülmesi, gelirlerin toplanması borçların ödenmesi, gerektiği gibi işyerinin de zarara uğramaması için çalışır durumda olması gerekmektedir. … şuan da hiçbir şekilde işleri göremez haldedir. Gerek ailesinden kalan gerekse kendi edindiği malların idaresi, bununla ilgili işlem yapılması gerekmektedir.

Tüm bu sunulu nedenler ile …’in Mahkemeye gelmesi imkansız bulunduğundan yatmakta olduğu … hastanesinde kimlik tespitinin yapılarak alınacak bilirkişi raporu doğrultusunda eşi müvekkil …’in vasi olarak  atanması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: MK, HUMK ve ilgili yasalar.

DELİLLER: Nüfus aile tablosu, tanık beyanları, … hastanesinden alınacak rapor, vs yasal delilleri.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda sunulu nedenleri ile;

Kendi menfaatlerini idare etmesi mümkün olmayan … vasi atanmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Vasi Tayini Dilekçesi(Torun-Babaanne)

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:
VEKİLİ:
VESAYET ALTINA
ALINMASI TALEP OLUNAN:                 
 


KONU:Vasi tayini talebimizden ibarettir.
AÇIKLAMALAR: 
 1. Müvekkilin baba annesi ………………..akli melekeleri zayıflamış ve kendi kendini idare edemeyecek durumdadır.  …..…..’in resmi işlemlerini idare edebilmek için kendisine bir vasi tayin edilmesi gerekmektedir. Kendisi ile sürekli iletişim halinde olan tek kişi, torunu, müvekkilim …’dır.
 2. Bu nedenle torunu …’ın babaannesi …’e vasi olarak tayin edilmesi için işbu başvuruyu yapmak gerekmiştir.

DELİLLER              : Sağlık Kurulu Raporu, Belgesi, tanık beyanları ve sair her tür yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER        :           TMK m.405 vd. maddeleri ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU    : Yukarıda açıklanan nedenlerle sağlık kurulu raporu ile akıl zayıflığı tespit edilen … adına tasarrufları yapabilmesi için, torunu müvekkilim …’ın vasi olarak tayin edilmesini vekaleten arz ve talep ederim. Saygılarımla;

Davacı Vekili

Vasi Tayini Dilekçesi(Şahıs Kaleminden)

SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

VESAYET TALEBİNDE

BULUNAN(DAVACI)      :

HAKKINDA VESAYET

KARARI İSTENEN            :

KONU                                  :VASİ ATANMASI İSTEĞİDİR

OLAYLAR                           :

1-Vesayet kararı istenen …’ın kardeşimdir  

2-Vesayeti istenen …’ın Kronik Şizofren rahatsızlığı bulunmaktadır. İkamet ettiği evinde aynı apartmanda yaşayan komşuları beni, arayarak  …‘ın yalnız yaşadığını kimselerinin bakmadığını ve bakıma muhtaç olduğunu belirtmişlerdir. Bunun üzerine bende kardeşimin tedavisi için ilgili hastaneye götürdüm ve tedavisine devam ettirdim. Bu nedenle vesayet kararı istenen kardeşim …’ın kendi kendine bakmasının mümkün olamayacağından ve bakıma muhtaç olduğundan benimde kardeşime  bakmam nedeni ile vasi kararı isteme davası açma  zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER    :MK.HUMK. ve ilgili mevzuat,

DELİLLER                             :Nufus Kayıtları,tanık beyanları,Hastane Raporu,ve her türlü  deliller.

SONUÇ-İSTEM                      :Yukarıda açıkladığım  nedenlerden dolayı Benim Kardeşim …’a VASİ olarak atanmama Karar verilmesini saygılarımla talep ederim.

Davacı  Asil

EKİ       : Kimlik Fotokopileri

Vasi Tayini Dilekçesi(Eşin Savurgan Harcama Yapması)

NÖBETÇİ SULH HUKUK  MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

DAVALI:

D.KONUSU: Davalının M.K. 406 maddesi uyarınca kısıtlanması talebi ile vasi olarak atanmam talebimdir.

AÇIKLAMALAR:

Davalı ile evli olup, … adına müşterek çocuklarımız bulunmaktadır.

Davalı son yıllarda bir çok bankadan kredi çekmiş , kredi kartı kullanmış ve sebepsizce borçlanmıştır. Davalı çekmiş olduğu kredilerin sebebini izah edememekte, bankalardan kullanılan kredilerin nerelerde harcandığı konusunda tarafıma bilgi vermemekte ve ailesi için katlanması gereken giderlere de karşı çıkmaktadır. Davalının savurgan davranışları nedeniyle aile bütünlüğümüz bozulmuş, icra tehlikesi altında kalıyor olmamız nedeniyle boşanma kararı dahi almış bulunmaktayız. Davalı çekmiş olduğu kredileri başka şahıslar ile harcamakta ödemesi ise tarafımızca yapılmaktadır.

Davalı tarafından çekilen krediler ve kredi kartlarından gerçekleştirilen harcamalar ailevi, sosyal yaşam standartlarının üzerinde olup borç ödemekten aciz duruma düşmemize sebebiyet vermektedir. Davalı eşin harcamaları aylık kazancın üzerindedir.                         

Davalı FinansBank, İNG Bank, Deniz Bank, Halkbank, Vakıfbank, Odea Bank, Bank Pozitif, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Ak Bank, İş Bank, TEB, Burhan Bank, Fibaba Bank’tan kredi kullanmıştır. Kullanmış olduğu kredilerin nerelere harcandığı ise bilinmemektedir.

Davalı savurganlığı nedeniyle aile bütünlüğü zedelemektedir. Kendiside savurgan olduğunu kabul etmekte kısıtlanmak istemektedir. Davalının savurganlık nedeniyle kısıtlanması banka ve resmi kurumlarda gerçekleştireceği tasarruf yetkisini içerir işlemleri gerçekleştirmek amacıyla kendisine vasi olarak atanmam konusunda iş bu davayı açmak zorunda kaldım.

HUKUKSAL NEDENLER: M.K m.406,ilgili yasal mevzuat

DELİLLER: FinansBank, İNG Bank, Deniz Bank,Halkbank,Vakıfbank,Odea Bank, Bank Pozitif, Yapı Kredi,Ziraat Bankası, Ak Bank,İş Bank,TEB,Burhan Bank, Fibaba Bank kredi kayıtları , kredi kart bilgileri, … Aile Mahkemesi dosyası, her türlü yasal delil

TALEP: Yukarıda Arz ve izah edilen sebeplerle , davalı …’in savurganlık nedeniyle kısıtlanması banka ve resmi kurumlarda gerçekleştireceği tasarruf yetkisini içerir işlemleri gerçekleştirmek amacıyla kendisine vasi olarak atanmama karar verilmesini arz ederim.

Davacı

Vasi Tayini Dilekçesi(Paranoyak Tavırlar)

ADANA (   )  SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:     
VEKİLİ:     
DAVALI:Hasımsız.  
VASİ ATANMASI TALEP EDİLEN  :   
KONU:Vasi Atanması Talebi.  
AÇIKLAMALAR: 
 1.   Müvekkilim, eşi … tarihinde evlenmiş ve bu evlilikten … isimli … çocukları olmuştur.
 •  Müvekkilimin eşi … doğumlu olup Hastalığının ilk belirtileri kendisinin anlattığı paranoyak hikâyeler olarak görünmeye başlamıştır. Aile fertleri önceleri bu hikâyeleri espri olarak düşünmüşler ve hasta olduğunu anlamaları epey zaman almıştır. Bir müddet çeşitli psikolojik tedaviler sonrasında en nihayet … yılında … hastanesi tarafından  teşhisi konulmuştur.  Kısıtlanması talep edilen müvekkilimin eşinin tedavisi … Hastanesi’nde Dr. … tarafından yürütülmeye başlanmış ve halen de devam etmektedir.
 •   Müvekkilimin eşi … hastalığı ve kullandığı ağır ilaçlar nedeniyle işlerini kendi başına yürütemez hale gelmiştir. Bu nedenle müvekkilimin eşi ile ilgili olarak, Türk Medeni Kanunu 403, 405.  ve 414.  Maddeleri gereği kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmek için vasi olarak atanmasını talep zorunluluğu doğmuştur.  
HUKUKİ NEDENLER:TMK, HMK ve ilgili mevzuat  
HUKUKİ DELİLLER:Sağlık raporu, Tanık beyanları ve sair deliller.  
SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin eşi … kısıtlanması ve müvekkilim …’nin eşine vasi olarak atanmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla,

Davacı Vekili

EKLER

Ek 1- Vekâletname,

Ek 2- Nüfus Cüzdanı suretleri

Vasi Tayini Dilekçesi

SULH HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI’NA

Davacı:

Vekili:

Davalı: Hasımsız                                                     

Konu: Davacı müvekkil …..’ın babası olan ………’a vasi atanması hak.

Açıklama                                :

1) Müvekkil …………….’ın  babası ……………., 19.. doğumlu olup 2004 yılından beri felçli bir durumda hayatını sürdürmektedir.

Kendisi gerek geçirmiş olduğu rahatsızlık ve gerekse ilerlemiş yaşı dolayısı ile idrak ve muhakeme melekeleri bozulmuş, sürekli bakım ve korumaya muhtaç bir durumda olduğundan işlerini göremez duruma gelmiştir. 

2) Kendisinin aylık 25.000 YTL. nın üzerinde geliri bulunmaktadır. Ancak bu gelir kendi hesaplarına intikal ettirilmediği gibi ne şekilde kullanıldığına dair hiçbir bilgisi bulunmamaktadır. Bu gelir …’ın içinde bulunduğu durumdan istifade edilerek, müvekkilin kardeşleri ve enişteleri tarafından hesapsızca kullanılmaktadır.

3) Müvekkilin babası … işlerini takip edecek, mevcut gelirini idare edebilecek durumda değildir. Mal varlığı kendi bilgisi ve iradesi dışında diğer çocukları ve damatları tarafından kendi menfaatleri için harcanıp kötü bir şekilde idare edilmektedir. … gelirlerini idare edebilecek idrak ve muhakemeye sahip olmadığı gibi, içinde bulunduğu durumdan yakınları tarafından istifade edilerek mal varlığı kötü bir şekilde yönetilmektedir. … kendi malvarlığı üzerinde yönetim ve kontrol işlevlerini yerine getirmemekte getirememektedir. …’ın işlerinin takibi, kiracıları, vergi dairesi vesair resmi kuruşlarla ilişkilerinin tanzimi, gelir ve giderlerin düzgün ve doğru bir şekilde kontrolü için kendisine bir vasi atanması yasa gereğidir.

4) Müvekkilin kendisi …’da ikamet etmekte olduğundan, …’de yaşayan babasına vasi olarak atanmayı talep edememektedir. Bu sebeple …’te ikamet eden …’nin veya mahkemece uygun görülecek üçüncü bir şahsın vasi olarak atanmasını talep etmektedir.

Hukuki Nedenler                    : HUMK, BK, MK. 405. ve 406. maddeleri ve ilgili mevzuat.

Deliller                                   : Nüfus kaydı, Doktor raporları, tanıklar, ve her tür delail.

Talep ve Sonuç                       : Yukarıda açıklanan gerekçelerle müvekkilin babası ………. ın hacir altına alınarak Av … kendisine vasi atanmasına karar verilmesini bilvekale saygıyla dileriz.

Davacı Vekili

Küçük İçin Vasi Tayini Dilekçesi

…  SAYIN HAKİMLİĞİNE
DAVACI: 
VEKİLİ:  Adres girilmemiş
DAVA KONUSU:… ‘ya vasi olarak … ‘nın atanmasına karar verilmesi talebidir. 
AÇIKLAMALAR:1-Davacı müvekkil ile … , …  tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten olma  … tane çocukları vardır:  … (EK-1 Nüfus kayıtları) 2-Ancak ana babanın çocuk/ların velayet hakkını sürdürmelerine şu sebeplerle imkan kalmamıştır: … (EK-2- Tanık) 3-Müvekkil çocuk/larına vasi atanması talebinde bulunmaktadır. Şöyle ki: … . Bu sebeplerle işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER:İlgili mevzuat.
DELİLLER:1- Nüfus kayıtları, 2- Tanık beyanları ve diğer her türlü yasal delil.
SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, davanın kabulü ile … ‘nın … ‘a vasi olarak tayinine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.
  DAVACI VEKİLİ
Avukat
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Nüfus kayıtları örneği,

Vasi Tayini Dilekçesi

ADANA (  ) SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Dosya  No:                         

VASİ TAYİNİ İSTEYEN:

VEKİL:

DAVALI: Hasımsız

KONU: Davacının Hastane Özürlü Sağlık Kurulu Raporu gereğince özürlü olan ablası … ile kardeşi …’a vasi tayini isteminden ibarettir.
AÇIKLAMALAR:

Davacıya ekonomik durumu uygun olmadığından … Barosu Adli Yardım ,hukuki yardımda bulunmak üzere vekil olarak atandım. Öncelikle adli yardım talebimizin kabulüne karar verilmesini istiyoruz.

2) Müvekkilimin ablası olan …’a … Ruh ve sinir Hastalıkları Hastanesinden alınan … Tarih … S .lı Sağlık  Kurulu Raporu gereğince ‘orta derecede zeka geriliği’ saptandığını ve bu durumu  ile  ayırt etme  gücünden yoksun  bulunduğunu  kendisine vasi atanmasının gerektiğini ve kendisinin mahkemede dinlenmesinde yarar bulunmadığının tespit edilmiş olduğu yine … Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin … rapora göre orta derecede zeka geriliği ve yüzde 70 oranında ve kardeşi …’a … Devlet Hastanesince … tarih ve … no.lu raporu ile adı geçende Mental Retardasyon rahatsızlığı olduğunu mahkemece vesayet altına alınarak vasi tayinin uygun olduğu, ve kendisinin mahkemede dinlenmesinde yarar bulunmadığının ve keza … Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastenesinin … raporuna göre Ağır Derecede Mental Retardosyon ile yüzde 94 oranında özürlü sağlık kurulu raporu ile özürlü oldukları tespit edilmiştir.                                                                                                          

3) Daha önce … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin … Kararı ile …’a ve … Sulh Hukuk Mahkemesinin …  kararı ile …’a  Müvekkilimin annesi … vasi tayin edilmiştir. Ancak anne … Tarihinde vefat etmiş, kısıtlı adayları vasisiz kalmışlardır. Müvekkilimin ablası olan … ile kızkardeşi olan …’a annelerinin  ölümü dolayısı ile kendilerine yetim aylığı bağlanması ihtimali vardır. Adını bahsettiğimiz Ablası ve kardeşinin özürlü olması nedeni ile zaruri ihtiyaçlarını tek başına gidermeleri mümkün olmadığından, aralarında menfaat çatışması da bulunmadığından ve halen müvekkilimle birlikte aynı evde kaldıklarından, davacının vasi tayin edilmesi için iş bu davanın açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ SEBEBLER: M.K ilgili hükümleri, sair mevzuat

İSPAT NEDENLERİ: Hastane Özürlü Sağlık Kurulu Raporları tanıkları, kimlik fotokopileri ve her türlü delil                                                                                              
NETİCE ve TALEP: Yukarıda kısaca izah ettiğimiz nedenlerle, Adli yardım talebimiz kabul buyurularak, sağlık kurulu raporu ile özürlü oldukları tespit edilen ablası ile Kardeşi …’a  adına tasarrufları yapabilmesi için kız kardeşi ve ablası olan davacı …’ın vasi olarak tayin edilmesini saygı ile bilvekale arz ve talep ederim.

EKİ : Sağlık Kurulu Raporu, mahkeme kararları ve Kimlik fotokopileri.                                               

DAVACI VEKİLİ

Vasi Tayini Dilekçesi(Alzheimer Hastalığı Nedeniyle)

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ(Vesayet Mahkemesi Sıfatıyla) SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

VASİ OLMAK İSTEYEN:

VEKİLİ:

KISITLI ADAYI:

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilin annesi … , Alzheimer hastası olup tasarruf ehliyetini kaybetmiş durumda ve bakıma muhtaçtır. Müvekkil ve kardeşleri elbirliği ile bakımını bugüne kadar gerçekleştirmişlerse de resmi daire ve sağlık kuruluşları ile ilgili işlemlerinin takibi için tasarruf ehliyeti olmayan kısıtlı adayının vesayet altına alınması zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: HUMK, Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat.

DELİLLER: Kısıtlı adayının alzeihmer hastası olduğunu gösterir doktor raporu,Nüfus kaydı, Tanık, Yemin, Bilirkişi incelemesi ve yasal her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle müvekkilin annesi Hava Uçaroğlu’nun vesayet altına alınmasına ,müvekkilin de vesayet altına alınacak kısıtlı adayına vasi olarak atanmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Vasi Olmak İsteyen

EKİ:

-Onanmış vekaletname

Vasi Tayini Dilekçesi(Evlat Edinilen Küçükler İçin)

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ,

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACILAR        :

VEKİLİ                 :

DAVALI               : Hasımsız

VASİ ATANMASI

İSTENENLER      :

KONU                  : Vasi tayini hakkında.

AÇIKLAMALAR

1-)  Müvekkillerim, vasi atanması istenen … biyolojik çocukları olan … sayılı kararı ile … tarihinde evlat edinmişlerdir.

2-) Müvekkillerim, boşanmış olduklarından dolayı ve de yaşları itibariyle küçüğe bakamamakta, velayet yükümlülüklerini yerine getirememekte, sosyal yaşantısı ve eğitim hayatı ile yeteri kadar ilgilenememekte ve ihtiyaçlarını karşılayamamaktadırlar. Örneğin küçüğün okulunda yapılan herhangi bir veli toplantısına dahi katılamamakta ve bu toplantılara vasi atanması istenenler katılmaktadırlar. Küçüğün her türlü maddi ve manevi ihtiyacı vasi atanması istenenler tarafından karşılanmakta ancak okul ve diğer kurumlarda velisi olmadıkları için sorun yaşamaktadırlar.

3-) Müvekkillerim anlatılan bu nedenlerden dolayı …’nın Küçük … vasi olarak atanmaları istediklerinden bu davayı açma durumu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER    : M.K ilgili hükümleri, sair mevzuat

DELİLLER                     : Nüfus kayıtları, velayete ilişkin … sayılı ilam örneği, tanık, ve her türlü sair delil.

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda izah ettiğimiz ve resen tespit edilecek sebeplerden ötürü; … küçük … ya Vasi olarak atanmasına karar verilmesini talep ederiz.

Saygılarımızla,

Davacılar Vekili             

Vasi Tayini Dilekçesi

SULH HUKUK MAHKEMESİ

HAKiMLİĞİNE

………….

VASİ TAYİNİ İSTEMİNDE

BULUNAN (DAVACI)             : A….. E….. (TC……………)

KONU                                    : Vasi tayini istemidir.

OLAYLAR                              :

1- Kısıtlı adayı ../../19.. doğumlu annem N….. E…. halen dul olup babam B………. E….. bundan yedi yıl öne vefat ettiğinden tek çocuğu olarak ../../19.. doğumlu ben bulunmaktayım.

2- Kısıtlı adayı annem bundan dört ay kadar önce Ekim ayında beyin kanaması ve damar tıkanıklığı rahatsızlığı geçirmiş ve K……… Devlet Hastanesi ile ………….  Üniversitesi Hastanelerinde yoğun bakımda tedavi görmüştür. Halen tedavisi evde devam etmekte ise de; yatağa bağlı ve başkasının bakımına muhtaç olarak yaşamakta, kısmi felç bulunmakta, konuşma bozukluğu ve yemek yeme zorluğu çekmekte, kendini idare edememekte, ekli raporlardan da anlaşılacağı gibi, nörolojik hastalıklar, epilepsi, vs. teşhisi bulunmaktadır.

Bu nedenle kendisi halen yukarıda bildirmiş olduğum kendimize ait ev adresinde benimle birlikte kalmaktadır.

3- Kısıtlı adayı annem N….. E…..’in belirttiğim adresteki babadan veraseten intikal eden evi bulunmakta, ayrıca ……. Bankası …… Şubesinde vadeli parası, …….. Bankası …….. Şubesinde vadesiz ve …….. Bankası ……….. Şubesinde de emekli sandığından alınan maaş hesabı bulunmaktadır.

Kendisi hastalığı nedeniyle maaşını alamamakta ve banka kartını da yenileyememektedir.

4- Arz edilen nedenlerle hastanın menfaatlerinin temini ve ahara karşı korunabilmesi ile tasarruflarının da temini bakımından zaman geçirmeden vesayet altına alınması gerekmektedir.

Vasi adayı olarak tek çocuğu olan ve bakımını üstlenen benden başkaca kimsesi bulunmamaktadır.   

SÜBUT SEBEPLERİ: Sağlık Kurul raporları, nüfus kaydı, vs.delil.

HUKUKİ SEBEPLER: İlgili yasa hükümleri.

SON İSTEK: Yukarıda bildirilen nedenlerle; annem N….. E……’in vesayet altına alınarak kendisine oğlu(şahsımın) …’in vasi olarak tayinine karar verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla.

DAVACI

Vasi Tayini Dilekçesi(Tedbir Talepli)

ADANA … SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE,

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

DAVACI           :

VEKİLİ             :   

DAVALI           :   

KONU:

 1. Öncelikle iş bu davamızın kabulü halinde, dava sonunda Müvekkil’in ve alzheimer hastası yaşlı annesinin malvarlığı haklarının zarar görmesi ihtimali bulunduğundan, Davalı’nın … adresinde yer alan gayrimenkulünün dava süreci sırasında elden çıkarılması riskinin engellenmesi açısından, söz konusu gayrimenkul üzerine “teminatsız” olarak ve “karşı tarafa tebligat yapılmaksızın” ihtiyati tedbir konulması,
 • Davalı’nın “savurganlık derecesindeki tasarrufî işlemleri” sebebiyle, malvarlığını elden çıkarmak suretiyle gerek kendisini ve gerekse aile efradını ciddi sıkıntılara maruz bırakacağı kuşkusundan ötürü kısıtlanması ve Müvekkilin Davalı’ya vasi olarak atanması istemidir.

AÇIKLAMALAR:

Müvekkilin babası, Davalı (T.C. Kimlik no:) … yaşında olup, … adresinde Müvekkilin alzheimer hastası olan annesi ile birlikte ikamet etmektedir.

Davalının, özellikle son dönemde “savurganlık derecesindeki tasarrufî işlemleri sebebiyle, gerek kendisini ve gerekse aile efradını ciddi sıkıntılara maruz bırakma ve malvarlığını elden çıkarma kuşkusundan ötürü kısıtlanması gerekliliği bulunmaktadır.

Şöyle ki; Davalı emekli olup, aylık 1.000.- TL (bin Türk Lirası) emekli maaşı almaktadır. Kendisi halen oturduğu dairenin de malikidir, yani herhangi bir kira yükümlülüğü yoktur, otomobili de olmadığından ev dışında ekstra (vergi,benzin,sigorta vs.) masrafları bulunmamaktadır.

Emekli aylığına ek olarak Müvekkil, Davalı’ya her ayın başında … TL ödeme yapmaktadır. Son 1 senede toplam … TL civarında ödeme gerçekleştirmiştir. Bu ödemelere ilişkin Davalı tarafından imzalı makbuzlar dilekçemiz ekinde sunulmaktadır. (Ek-1: yapılan ödemelere ilişkin makbuz fotokopileri)

Söz konusu durumda, aylık geliri emekli maaşı ve yukarıda 4.maddede zikredilen ödemeler ile birlikte yaklaşık 9.000 TL aylık geliri olan bir kişinin borçlarının/yükümlülüklerinin sadece kendisi ve eşinin günlük yaşam ihtiyaçlarına ilişkin standart masraflardan ibaret olması gerekmekteyken, tespit ettiğimiz üzere, Davalı’nın halihazırda 56.000TL (ellialtıbin Türk Lirası) tutarında kredi kartı borcu bulunmaktadır. Bankalar aracılığıyla yapılan sorgulamaya istinaden Davalı’nın sahip olduğu 3(üç) adet banka kredi kartından 30.000TL(otuzbin Türk Lirası)’lık borcu bulunan kartında ise ödemede gecikme mevcuttur.  Söz konusu kredi kartlarına ilişkin ekstrelere tarafımızdan ulaşılamadığından bu bilginin özellikle Davalı’nın hesabı olan …’tan Mahkeme eliyle sorgulanmasını talep etmekteyiz.

İş bu durum, Müvekkil tarafından henüz öğrenilmiş olup, Müvekkilin annesini sık sık ziyarete gelerek durumdan endişe eden yakın akrabaları vasıtasıyla da desteklenmiştir. Davalı her fırsatta mülkiyetini elinde bulundurduğu ve halihazırda eşi ile birlikte yaşadığı taşınmazı satacağını söylemektedir. Müvekkilin annesi ilgi ve bakıma muhtaç durumdadır ve akıl sağlığı yerinde değildir. Bu durumda ailenin parasal gücünü kaybetmesinin en büyük tesirinin de Müvekkilin annesinin üzerinde olacağı da ortadadır. Müvekkil annesinin sağlık durumu ve geleceğinden duyduğu kaygıyı belirterek Davalı’yı bundan vazgeçirmeye çalışmaktadır ancak böyle bir durumda Davalı’yı eşi ile ortak ikamet ettikleri evi satmaktan alıkoyabilecek şartlara haiz değildir.

TMK m. 406’da; “savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya malvarlığını kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da başkalarının güvenliğini tehdit eden her ergin kısıtlanır” denilmektedir.

Doktrinde; “Savurganlık, bir kimsenin parasal gücünü aşar derecede bilinçsiz ve amaçsız harcamalar yapma eğilimi ve bunun alışkanlığa dönüşmesi; kötü yaşama tarzı, ahlaka ve adaba aykırı, toplum değerleri ile bağdaşmayan davranışlar; kötü yönetim ise farkında olmadan ve yararını düşünmeden mal varlığını tehlikeye düşürecek şekilde hareket etmeyi ifade eder” (Şener, Esat: Her Yönü ile Vesayet ve Velayet Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 1996, s. 63).

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi’nin 21.2.2011 tarih ve 2010/15849 E. 2011/4923 K., 16.6.2008 tarih 2008/4642 E. 2008/8605 K. ve 26.2.2004 tarih 2004/1430 E. 2004/2252 K. sayılı kararlarında “malvarlığını, bilinçsiz, amaçsızca tükettiğini, alım-satım ilişkilerinde yarar dengesi gözetmediğini, savurganlık ve suihal içerisinde ve eğiliminde olduğunu göstermesi halinde T.M.K. 406. maddesinin koşullarının oluştuğu yolundaki kararları mevcuttur. (Ek-2: Yargıtay Kararları)

Halihazır durumda Davalı’nın Türk Medeni Kanunu’nun 406.maddesinde belirtilen şartları taşıdığı açıkça ortadadır. Keza yukarıda zikredilen sebepler nedeniyle, Davalı fiilen ve hukuken kendi sorumluluğunu taşıyacak, ailenin malvarlığını koruyacak durumda değildir. Müvekkil’in annesinin bakım ve sorumluluğunu da taşıması ve onu da gözetmesi gerektiğinden, Davalı’nın var olan durumu çerçevesinde Müvekkilin Davalı’ya vasi olarak atanması için mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER  : MK. ve diğer ilgili mevzuat hükümleri..

DELİLLER: Nüfus Kaydı, Mahkeme tarafından gerekli görüldüğü takdirde Sağlık Kurulu Raporu, emekli maaşı ödemeleri, ödeme makbuzları, Bankalardan istenecek kredi kartı ekstreleri, tanık ve her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM:

Yukarıda açıkladığımız nedenler, resen nazara alınacak hususlar ışığında ihtiyati tedbir talebimizin kabulü ile Müvekkilin Davalı için vasi olarak tayin edilmesi yönünde karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ederiz.

DAVACI VEKİLİ

EKİ:

1-Para makbuzları

2-Yargıtay Kararları

3-Vekaletname

Vasi Tayini Dilekçesi(Müsriflik)

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE                                                                      

-Tedbir Taleplidir-

VASİ TAYİNİ İSTEYEN:

VEKİLLERİ:

DAVALI: Hasımsız

D.KONUSU: … kızı …’ın vasi tayini, menfaatinin korunması için mal varlığına vaki olacak aleyhe tasarrufların tedbiren önlenmesi ve mahkemece uygun görülecek tedbirlerin alınması talebidir.

OLAYLAR:

1- Kısıtlanması talep edilen … yaşındaki … müvekkil …’ın annesidir.

2- … Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikayatri Uzman Doktoru …’nun … gün sayılı ekli raporunda …’in koopere zaman yöneliminin, yakın belleğin, soyut düşünme yetisinin bozulduğu, güncel olaylardan habersiz olduğu, paraları tanımadığı, basit hesapları yapamadığı ve tasarrufa ehil olmadığı belirtilmiştir.

3- … temyiz kudretinden yoksun olup aldatılmaya müsaittir. Taşınır-taşınmaz mallarını idare edemediği gibi aleyhine tasarrufi muameleler yapabilir. Bütün mal varlığının iradesi dışında elinden çıkma tehlikesiyle karşı karşıyadır. …’in bütün işleri ile müvekkil ilgilenmektedir. Bu sebeple müvekkilin vasi olarak tayinini talep etmekteyiz.

4- …’in bildiğimiz malvarlığı (ek-3) şöyledir:

HUKUKİ SEBEPLER: MK ve tüm ilgili mevzuat

SUBUT DELİLLER : Psikiyatri Uzman Doktor Raporu, Nüfus kayıtları, bilirkişi incelemesi, tanık, her türlü yasal delil

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen gözetilecek nedenlerle;

a- TC nolu … adresinde mukim … aynı adreste mukim kızı …’ın vasi tayinine,

b- …’in menfaatinin korunması için 4.maddede arz edilen(şuuru kaybı ve hatırlamadığı için ulaşamadığımız, Mahkemece belirlenecek) mameleğine vaki aleyhe tasarrufların tedbiren önlenmesine,

c- Mahkemece uygun görülecek diğer tedbirlerin alınmasına,

Karar verilmesini saygıyla vekâleten arz ve talep ederiz.

EK  :

1-Onanmış vekaletname                                                                                                  

2-Hastane raporları                                                                                                          

3- Halime yılmaz’e ait gayrimenkullerin listesi                                              

Vasi Tayini Talep Eden Vekilleri

Vasi Tayini Dilekçesi

SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI: HASIMSIZ

DAVA: VASİ TAYİNİ VE YETKİ TALEBİ

İZAHI:

’nın 18 yaşında, … doğumlu, %96 engelli bir kızı vardır. Ekte sunduğumuz, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri’nin 5 yıl geçerli olduğu üzerinde belirtilen 25.08.2015 tarihli raporundan da anlaşılacağı üzere müvekkilin kızının Orta Mental retardasyon ve serebral palsi (zihinsel ve sürekli) teşhisi ile % 95 ağır engelli olup, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen ve devamlı gözetim ve yardıma muhtaçtır.

Müvekkilin kızının yasal haklarının korunması açısından, müvekkil …’nın ya vasi olarak tayin edilmesini talep etmek zarureti hâsıl olmuştur. 

Bununla birlikte engelli ’nın hastane ve okul gibi yerlere araç ile gitmesi zaruri olup, adına araç alınacak olup, …’ya, adına binek araç(otomobil) alınması ve bu araçla ilgili tüm resmi kurumlardaki işlemlerin takibi için vasi olarak YETKİ verilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK, HMK ve sair ilgili mevzuat.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerle;

 1. Müvekkil ’nın, zihinsel engelli olması nedeniyle (%95), kızı ’ya vasi tayin edilmesini,
 2. Engelli adına araç alınacak olup, ’ya adına binek araç(otomobil) alınması ve bu araçla ilgili tüm resmi kurumlardaki işlemlerin takibi için vasi olarak YETKİ verilmesini,                         

Saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

DELİL LİSTESİ

 1. Rapor sureti,
 2. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu … Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne müzekkere yazılarak … ya ait ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU’nun onaylı örneğinin celbi,
 • Hastane Kayıtları,    
 • Nüfus kayıtlarının celbi,
 • Tanık (Sayın Mahkemenin takdiri halinde isim ve adresleri bildirilecektir)
 • Ve ikamesi mümkün tüm yasal deliller.

Vasi Tayini Dilekçesi

ADANA … SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

TALEPTE :

BULUNANLAR                  

VEKİLİ:

VESAYET ALTINA :

ALINMASI TALEP           

OLUNAN

KONU: Müvekkillerimizden ………. eşi, diğer müvekkillerimizin de babası olan …………… vesayet altına alınması talebidir.

AÇIKLAMALAR                :

Müvekkillerimizden ………… eşi, diğer müvekkillerimizin de babası olan …………. 25.04.1935 doğumludur.  20.06.2008 tarihinde beyin kanaması ile birlikte ani şuur kaybı ve solunum yetersizliği nedeniyle acil servise götürülmüş orada yapılan ilk müdahaleden sonra Amerikan Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Bu tarihten beri tedavisi Amerikan Hastanesinde devam etmektedir. … tarihli Amerikan Hastanesi’nce düzenlenen epikriz raporunda tanı ve klinik seyir hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır. (ek-1) … tarihli raporda da …’ın … tarihinde yapılan psikiyatrik muayenesinde bilincin açık olduğu, oryantasyonu yer/kişi ve zamana yönelik bozuk olduğu, sorulara yandan yanıtlar verdiği, organik beyin sendromu nedeniyle hukuki ehliyete haiz olmadığı, tıbbi durumunun 3 ay içerisinde olumlu yönde değişmesi durumunda hukuki ehliyet açısından ileride tekrar değerlendirme yapmanın uygun olacağı açıkça belirtilmiştir.(ek-2) Raporda da belirtildiği gibi doktorlar … akıl sağlığına tam olarak ne zaman kavuşacağını ve hukuki ehliyete ne zaman haiz olacağını öngörememekte, 3 ayda bir düzenli kontrol ve muayeneye tabi tutulması gerektiğini bildirmektedirler.

2) Ekte sunulan tasdikli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi suretlerinde(ek-3) görüldüğü gibi vesayet altına alınması talep olunan … Şti.nin ortaklarından ve yetkililerinden biridir. Ancak … tarihinden beri hukuki ehliyetten ari olarak yatmakta olduğu için bu tarihten itibaren şirketle ilgili işlerde söz sahibi olamamaktadır ve raporda da belirtildiği gibi bu durumun ne kadar daha devam edeceği bilinmemektedir.

3) M.K.405.maddesinde; akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin kısıtlanacağı hükmü yer almaktadır. Vesayet altına alınmasını talep ettiğimiz … fiziki durumu itibariyle hukuki açıdan akıl zayıflığı içinde bulunduğu söylenebilir. Bu nedenle gerek yukarıda da belirttiğimiz gibi şirketteki işlerin yürütülebilmesi gerekse günlük hayat içindeki faaliyetlerinin devam edebilmesi için …’ın eşi olan … hukuki ehliyetini kazanana dek(raporda belirtildiği gibi 3 ayda bir yapılacak kontrollerle ortaya çıkacaktır) geçici olarak vasisi tayin edilmesini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.   

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus kayıtları, Amerikan Hastanesi’nin . raporları, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi suretleri vs.ikamesi mümkün her türlü delil

SONUÇ VE İSTEK: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle; …’nun vesayet altına alınmasına, vasi olarak annesi …’nun atanmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

Talepte Bulunanlar Vekili,

Vasi Tayini Dilekçesi

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

VASİ TAYİNİ İSTEYEN

 DAVACI                              :

DAVALI                               : HASIMSIZ

VEKİLİ                                

 TAYİNİ İSTENİLEN         :

KONU                                   : … kızı….. nin vasi tayini, menfaatlerin korunması ve malvarlığına vaki olacak aleyhe hususların önlenmesi için dilekçemizde belirtmiş olduğumuz bankadaki hesaplara ihtiyati tedbir konulması taleplidir.

AÇIKLAMALAR                :

Kısıtlanması talep edilen … doğumlu … Müvekkil …’in babasıdır.

Ek’ te sunduğumuz …’den alınan … tarihli raporunda … un ZAMAN ORYANTASYONU BOZUK, KONUŞMASI AMACA YÖNELİK TEK KELİME olarak raporda belirtilmiş ve hakkında vasi tayin edilmesinin uygun olacağı yönünde görüş bildirmiştir. ( EK-1)

Müvekkilin babası…………, 22.06.2016 tarihine kadar altı ay (6) huzurevinde kalmış olup, bu tarihten beridir kızı …………..nun bakım ve gözetimi altında beraber aynı evde yaşamaktadırlar. …………temyiz kudretinden yoksun ve aldatılmaya müsaittir. Taşınır ve taşınmaz mallarını idare edememektedir.

 Vesayet altına alınmak istenen Müvekkilin babası ………………… yurt dışından ve Türkiye’ den emekli olup, kendisine ait maaş kartları müşterek çocuk …………da bulunmakta ve onun tarafından kullanılmaktadır. Vesayet altına alınmak istenen …………nun çocukları arasında anlaşmazlıklar mevcut olup, kardeşlerden müvekkil ……….. ile …….. aralarında hem cezai hem de hukuki olarak yargıya intikal etmiştir.

Huzur evinde olduğu tarihlerdeki hesap hareketleri de dikkate alındığında açıkça görülecektir ki ……….ya ait banka kartları kendisi tarafından kullanılmadığı halde bankadaki paraları ve maaşı oğlu ……… tarafından kullanılmaktadır ve babası ……..nun hiçbir masrafına da katkı sağlamamaktadır. Bilindiği gibi şahsa münhasır bu kartların bir başkası tarafından( oğlu bile olsa) kullanılmasının vasi tayin edilene kadar engellenmesi için bankadaki hesaplara tedbir konulmasını mahkemenizden talep ediyoruz.

… hali hazırda kızı … ile birlikte yaşamaktadır. Bu sebeple … vasi olarak tayinini talep etmekteyiz.

Vesayet altına alınmak istenen … bildiğimiz banka ve hesap numaraları,

 • T.C.Ziraat Bankası A.Ş. … Şubesi (
 • T.C Ziraat Bankası  … Şubesi (

Bu nedenle Sayın Mahkemeden ivedi olarak tensip ile birlikte vesayet altında alınmak istenen … tedbiren vasi atanmasına ve ……. tarafından kullanılan maaş kartlarının iptal edilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER       : TMK, TBK, HMK vs ilgili mevzuat.

DELİLLER                          :

 1. Vesayet altına alınmak istenen … adına düzenlenmiş ve vasi atanması konusunda rapor sunan … DEVLET HASTANESİ’ne ait rapor (EK-1),
 2. Nüfus Kayıt örneği ( EK-2),
 3. Tanık, bilirkişi incelemesi, yemin vs her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEK: Yukarıda belirttiğimiz ve Sayın Mahkemenin resen gözeteceği sebeplerle; davamızın Kabulü ile, Müvekkilin babası … vasi atanmasına karar verilmesini Saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Vasi Tayini Dilekçesi(Cezaevindeki Şahıs İçin)

ADANA … MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                         :         

ADRES                          :

DAVALI                         :Hasımsız

D.KONU                        :Vasilik Talebinden İbarettir.

AÇIKLAMALAR           :

1. Oğlum …’ın … L Tipi 1(Bir) No.lu Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak cezası infaz edilmektedir.

2. … hükümlü olması nedeniyle hiçbir hukuki tasarrufta bulunamamaktadır.

NETİCE-İ TALEP          :Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahekemenizce re’sen dikkate alınacak nedenlerle;

Oğlum Ferhat Açar adına hukuki tasarrufatta bulunabilmem için tarafımın vasi kılınmasını ve Sayın Mahkemenizden tekrar yetki almaya mahal kalmaksızın verilecek kararda oğlum Ferhat Açar’a vesayeten Avukata  vekalet verebilmem hususunda ayrıca karar alınmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı

Adli Yardım Talepli Vasi Tayini Dilekçesi

ADANA … SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

ADLİ YARDIM TALEPLİDİR

DAVACI                       :

VEKİLİ                         : 

DAVALI                       : Hasımsız

KONU                          : Vasi atanması İstemi

AÇIKLAMALAR           :

1-) Davacı müvekkilim ekonomik durumu iyi olmadığından bahisle … Baro Başkanlığı’ndan Adli Yardım Talebinde bulunmuş, çeşitli kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalarda ekonomik durumunun iyi olmadığı tespit edildiğinden bu talebi kabul edilmiştir. Bunun neticesinde Adli Yardım Bürosunun sayılı kararı ile görevlendirilmiş bulunmaktayız.(EK-1 Görevlendirme Yazısı Ve Davacının ekonomik durumuna ait evraklar)

2-) Müvekkilim … eşi … ile … tarihinde evlenmiş ve bu mutlu evlilikten üç çocukları olmuştur.

3-) Müvekkilimin eşinde ; T.C.  T.K.H.K. … Ünv. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin … tarihinde düzenlediği Engelli Sağlık Kurul raporunda %80 oranında Kronik Psikoz rahatsızlığı olduğu ve bu sebeple ağır engelli olduğu ve çalışamayacağı belirlenmiştir. Ayrıca müvekkilimin eşinin bu durumundan faydalanmaya çalışıp kendisine daha önceden akrabaları tarafından kredi çektirilmiştir. Müvekkilimin eşinin almış olduğu emekli maaşının bir kısmını kredi kullandığı banka; müvekkilimin eşinin maaş muvafakatine istinaden kesmektedir.

4-) Müvekkilim bu sebeplerle işlerini idame ettiremez hale gelmiştir. Bu nedenle tekrardan aynı durumların yaşanmaması için müvekkilimin, eşine vasi olarak atanması gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : HMK. 4721 S. K. m. 403, 408 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Adana Barosu Adli yardım … sayılı dosyası ve Komisyon atama yazısı, Nüfus kaydı, … tarihli Engelli Sağlık Kurulu Raporu, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Adli Yardım Talebimizin Kabulü ile, müvekkilimin eşi mk’nin hacir altına alınmasına ve müvekkilimin de eşine vasi olarak atanmasına karar verilmesini Yüce Mahkemenizden bilvekale arz ve talep ederim.

Vasi Tayini Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

VASİ TAYİNİ           

İSTEYEN DAVACI:

DAVALI: Hasımsız

KISITLI ADAYI:

KONU: Vasi atanması talebimizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

Ekte kimlik fotokopisi sunulan ve kendisine vasi tayini istenilen … ablam olup, kendini ve işlerini idare edemeyecek derecede sağlık sorunları vardır. Durumu doktor raporuyla da tespit edilmiştir.

Kısıtlı adayı S. G., … tarihinde trafik kazası geçirmiş olup(EK-1), … Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunmaktadır(EK-2). Ablam geçirmiş olduğu trafik kazası sonucunda yarı felçli olarak yatağa bağımlı kalmış olmakla birlikte konuşamamakta iletişimi sadece göz temasıyla sağlayabilmektedir. Kısıtlı adayı ablam … fiilen ve hukuken kendi sorumluluğunu taşıyacak, medeni ve yasal haklarını kullanabilecek durumda değildir. Kısıtlı adayı ablamın geçirdiği ağır rahatsızlık ve tedavilere ilişkin klasör halinde tüm evrakları da ilgili hastanededir.(Celbi taleplidir.)

Tüm bu süreçte kısıtlı adayı ablamın tüm bakım ve diğer ihtiyaçları şahsım tarafımdan karşılanmakta olup kısıtlı adayı S. G.’in eşi O. G.2 ayda iki kez hastaneye gelmiş ilkin de yarım saat kadar durup gitmiş, ikincisinde ise ablam ölümle cebelleşirken kendisi bu durumu fırsata çevirmek adına Trafik Sigortası başvurusu yapabilmek için evrak toplama derdine düşmüş ve ablamı dahi ziyaret etmeden çekip gitmiştir.

Eşinin en zor zamanlarında yanında olmamış, ihtiyaçları ile ilgilenmemiştir. Ne maddi ne de manevi anlamda destek olmayan O. G. tarafından evlilik birliği içerisinde bir çok defa psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalmıştır. O. G.  ile kısıtlı adayı S. G. arasında 4 ay önce boşanma davası açılmış olup, eşinin baskısı ve tehditleri nedeniyle davadan feragat etmiştir. (Adana … Aile Mah. 2020/X. E.)  Bahsetmiş olduğum tüm bu sebeplerden dolayı O. G.  vasilik şartlarını taşımamaktadır. Kaldı ki kendisi  şehirler arası yol şoförü olup mesleği dolayısıyla da ablam  S. G.’E baka bilecek durumda da değildir.

Kısıtlı adayı S. G.in 3 çocuğu bulunmakta olup bunlardan 2 tanesi 18 yaş altı olması sebebiyle vasi olma şartını sağlamamaktadır. Diğer çocuğu olan A. A. B. 23 yaşında olup Ankara ilinde çalışmaktadır. Ankara ilinde çalıştığına dair belgeler ekte sunulmuştur (EK-3). Kısıtlı adayı S. G.’in oğlu A. A. B. (T.C.NO: 1…..), Ankara ilinde çalışması sebebiyle vasilik yapacak durumda değildir. ( Sayın Mahkemeniz takdir ederse Kısıtlı Adayı S. G.’in Oğlu A. A. B. Tanıklık Yapacaktır.)

Kısıtlı adayı S. G. ‘in istekleri ve ihtiyaçları şahsım tarafından karşılanmaktaysa da, geçirmiş olduğu trafik kazası sonucunda oluşan bilinç kaybı, artık hareket etmek bir yana konuşamaması sebebiyle kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile bankalar vs. işlemlerini yerine getirememekte olup, bu durum kısıtlı adayı S. G.’in hak kaybına ve mağduriyetine yol açmaktadır.  

Kaldı ki  ablam S. G. geçirmiş olduğu trafik kazası sebebiyle kalıcı maluliyetler yaşamış olup hayatını geri kalanında bir çok ihtiyacını dahi kendisi göremeyecektir. Hastaneden çıkartılmasının akabinde tüm bakım ve gözetimi … adresinde bulunan annem A.K… ile oturduğumuz mülkiyeti bize ait konutta şahsım tarafından karşılanacaktır. Konutta ablam S. G. için ayrı bir oda ayrılmış olup tarafımca … Devlet Hastanesi Başhekimliğine başvurulmuş (EK-4) ve 30.04.2020 tarihli Tutanakla (EK-5) Hasta Bakım yatağı alınmıştır. Kısıtlı adayının bakım ve gözetimi için gerekli tüm tedbirler tarafımca sağlanmıştır.

Açıklamış olduğum nedenlerle  kısıtlı adayı S. G…..’e hala bakmakta olmam ve onun işlerini takip etmem, yakın zamanda hastaneden çıkacak olması sebebiyle özel yatak almam, evi felçli insanın kullanımına uygun şekilde düzenlemem nedeniyle ablam S. G….’e vasi olarak atanmam için mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUK SEBEPLER       : MK, BK, HUMK ve ilgili yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER  : Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi kayıtlarının gerektiği takdirde celbi (klasör halindedir), sağlık raporu, nüfus kaydı, bilirkişi, gerektiği takdirde tanık, yemin vs. yasal tüm deliller.

SONUÇ-İSTEM : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenlerle, Konuşamayan, hareket edemeyen ve kendi ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan 1….. T.C Kimlik Numaralı S.G….’in kısıtlanmasına, şahsımın ise vasi olarak atanmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Vasi Tayini Talep Eden Davacı

Vasi Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

VASİ ADAYI:

VEKİLLERİ:

KISITLI ADAYI:

KONU: Akıl zayıflığı ile birlikte savurganlık ve malların kötü yönetiminin tespiti ile vesayet altına alınması ve vasi olarak talepte bulunan kızı XXXX ‘ın atanması ve tedbir talebi hk.

AÇIKLAMALAR:

1-Kısıtlı adayı XXX 18/12/1942 doğumlu olup 78 yaşındadır.

2-Kısıtlı adayı ve eşine müvekkilimiz bakmaktadır. Bu bakım gerçek bir bakımdır. Kısıtlı adayının oğlu XXXX ise kısıtlı adayına gereken ilgi, alaka ve bakımı göstermemektedir. Kısıtlı adayının sadece parasına önem vermektedir. Müvekkil hem kısıtlanması istenilen babasına hem de engelli kardeşine bakmaktadır. Müvekkilimiz yapmış olduğu bu bakımlar karşılığında kısıtlı adayından herhangi bir maddi karşılık almamaktadır.

3- Müvekkilimizin babası olan kısıtlı adayı kömür alım satım işini uzun yıllar yapmıştır. Kısıtlı adayı yaklaşık beş sene önce oğlu XXXX’a kendi adına her türlü işlemi yapabilmesi için vekalet çıkarttırmıştır. Söz konusu vekaletname kısıtlı adayı XXXXX’ın oğlu XXXXX tarafından kötüye kullanılmıştır. Kısıtlı adayının adına bulunan banka hesabındaki hareketler incelendiğinde durum ortaya çıkacaktır.  Müvekkilimizin kardeşi XXXX kısıtlı adayını sürekli “ya onlar ya ben” diye tehdit ederek çocuklarının ve torunlarının kısıtlı adayı ile aralarını açmaya çalışmaktadır. Ayrıca müvekkilimizin kardeşi kısıtlı adayı olan babasını aldatacağını ve akıl zayıflığından yararlanacağını bilerek babamın üstüne kayıtlı ne varsa sattıracağım sizlere hiçbir mal bıraktırmayacağım diyerek müvekkilimizi tehdit etmektedir. Bu tehditleri oğlunun yönlendirmesiyle kısıtlı adayı da yapmaktadır. Kısıtlı adayı müvekkilimizi arayarak hiçbir mantıklı açıklama da yapmadan tüm mirasçılık haklarından XXXX lehine feragat etmesi gerektiğini ısrarlı bir şekilde istemiştir. Müvekkilimiz babasının ileri yaşına bağlı olarak mantıklı hareket etmediğini ve kardeşi XXXX’ın babasının akıl zayıflığından yararlandığını kendisine yöneltilen bu talebin babasının gerçek isteği olmadığını anladığında kısıtlı adayına talebi kabul etmediğini söylemiştir. Bunun üzerine kısıtlı adayı adeta sinir krizi geçirmiş ve kendisine, eşine ve engelli kızına müvekkilimizin baktığını bile bile müvekkilimiz olan kızına ağza alınmayacak küfürler savurmuş ve tüm malını satarak oğluna devredeceğine yönelik tehditte bulunmuştur.

 4-Kısıtlı adayının üstüne kayıtlı birçok taşınmaz mevcuttur. Köyde birçok tarlası vardır. Kısıtlı adayının İNG Bankası’nda bulunan hesabındaki hareketler incelendiğinde kısıtlı adayının sahip olduğu tüm taşınmazların değerleri hesaplandığında kısıtlı adayının oğlu adına çıkarttığı vekalete dayanılarak xxxx tarafından banka hesabından çekilen toplam tutarın gereksiz ve ihtiyaç dışı olduğu ortaya çıkacaktır. Kısıtlı adayının oğlu XXXX’ın amacı, kardeşlerine olan kötü tutumu ve anlaşılmaz kini karşısında babalarından kendilerine herhangi bir mal kalmasını engellemektir. Kısıtlı adayı tarafından oğluna verilmiş bir vekaletname bulunmaktadır. Bu vekaletname kapsamında oğlu istediği taşınmaz satışını gerçekleştirebilecektir. Kısıtlı adayının sahip olduğu taşınmazların toplam değeri ve emekli maaşı bir bütün olarak düşünüldüğünde kısıtlı adayına ait bir taşınmazın satışı gerçekten ihtiyaç fazlası olacaktır. Vesayete ilişkin hükümler kamu düzenindendir. 4721 sayılı TMK 405 ve 406 nolu madde numaralı kanun kapsamında kısıtlı adayının akıl zayıflığının olup olmadığının araştırılması maksadıyla tam teşekküllü bir devlet hastanesinden rapor aldırılması ve kısıtlı adayı ile onu vekaleten oğlu XXXX’ın savurganlık ve malların kötü yönetimi olgusunu ortaya çıkaracak araştırmanın yapılması gerekmektedir.

5- Kısıtlı adayının yaşı ve geçirdiği rahatsızlıklar ve oğlu XXXX’ın etkisi altında kaldığı ve yaptığı işlemlerin sonuçlarını idrak etmekte zayıflık gösterdiği, akli melekelerinde deformasyon olduğu, bellek fonksiyonlarında rahatsızlık olduğu, kısıtlı adayının savurganlık derecesindeki tasarrufi işlemlerinin varlığı somut emarelerle ortadadır. Her ne kadar kanunun ilgili maddesinde vasilik için öncelikli olarak eş düzenlenmiş ise de kısıtlı adayının eşi XXX’ın yaşlı olduğu ve onun da bakımının müvekkilimiz tarafından yapılıyor olduğu gerçeği ortadadır.

6- Bu kapsamda kısıtlı adayı XXX için tayin edilecek en uygun vasi müvekkilimizdir. Kısıtlı adayının sahip olduğu taşınmazların hiçbir ihtiyaçları olmadığı halde satılığa çıkarılması, banka hesabında bulunan paranın hiçbir ihtiyaç yokken oğlu XXXX tarafından kullanılması, sürekli olarak ihtiyaç olmadığı halde taşınmazların satılacağına yönelik tehdit eldeki davanın açılmasını zorunlu kılmıştır. Bundan daha zorunlu olan bir talep ise kısıtlı adayının vasiliğine uygun karar verilinceye kadar kısıtlı adayı üstüne kayıtlı taşınmazların XXX Tapu Sicil Müdürlüğüne müzekkere yazılarak tespiti ve bu tespit sonucu kayıtlı taşınmazlar için ihtiyati tedbir konulmasıdır.  

HUKUKİ NEDENLER: 4721 sayılıTMK m.405,406,414 ve ilgili tüm yasalar.

DELİLLER:

1-Nüfus kayıt örneği,                                                                               

2- Savurganlık ve malların kötü yönetiminin belirlenmesi amacıyla sosyal ve ekonomik durum araştırması,

3-Akıl zayıflığı varlığının tespiti için tam teşekküllü devlet hastanesinden alınması gereken rapor,

4- Dilekçemizdeki vakıalara ilişkin bilgi sahibi tanıklarımız,

5- Kısıtlı adayına ait banka hesap hareketlerini gösteren kayıtlar,(İNG BANK XXX ŞUBESİ)

6-Tapu kayıtları.(XXX TAPU MÜDÜRLÜĞÜ)

7- Daha sonra banka hesap bildirim hakkımızı saklı tutarak ilgili tüm yasal deliller.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve sayın mahkemenizce resen göz önünde bulundurulması gereken sebepler bir bütün olarak incelendiğinde vesayet kurumuna ilişkin olarak tarafımızca ileri sürülen 4721 sayılı TMK’nın 405. ve 406. Maddesindeki hususların araştırılıp kısıtlı adayının kısıtlılığına karar verilmesine, kısıtlı adayı için en uygun vasi adayı olan müvekkilimiz XXXX’ın kısıtlı adayına vasi olarak atanmasına ve son olarak kısıtlı adayı hakkında vasilik kararının  belirlenmesine kadar kısıtlı adayının üstüne kayıtlı taşınmazlara ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

VESAYET TALEBİNDE BULUNAN VEKİLLERİ

Eki:

1-Nüfus kayıt örneği

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi

Vasi Dilekçesi

ADAN SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

VASİ ADAYI :

VEKİLİ :

DAVACI : Hasımsız

KENDİSİNE VASİ TAYİNİ İSTENİLEN :

KONU : Vasi Atanması İstemidir.

AÇIKLAMALAR :

1. Ekte kimlik fotokopisi bulunan ve kendisine vasi tayini istenilen …x…., doğumlu ve yaşında olup, vasi tayini talep eden davacı müvekkil ……..x….’in kızıdır.

2. Vasi tayini talep eden davacı ***** *****, rahatsız olan annesi ….***… e çok uzun süredi bakmakta olup, tüm ihtiyaçlarını ve tedavilerini karşılamaktadır. Vasi tayini istenilen ……. Son yıllarda unutkanlık baş göstermiş olup yapılan tetkikler sonucu da doktorca Alzheimer teşhisi konulmuştur. Bu nedenle kendini ve işlerini idare edemeyecek derecede sağlık sorunları bulunmaktadır. Doktor kontrolü ve sağlık raporu ile de desteklenen bu rahatsızlığı artık bu işlemleri de yapmaya elverişli olmadığını göstermektedir. Sağlık kurulu raporu ekte sunulmuştur.

3. Müvekkilin annesi …. Rahatsızlığı nedeniyle hukuki veya başkaca bir işlemi ve eylemi tek başına yerine getirmesi mümkün olmamakla birlikte yasal haklarını da kullanabilecek durumda değildir. Tüm bu nedenlerden dolayı söz konusu hukuki işlemler ve diğer işlemler kızı Saniye İlter’in tarafından vasi tayin edilerek yapılması gerekmektedir.

4. Tüm bu şartlar değerlendirildiğinde Müvekkil Saniye İlter’in annesinin vesayet altına alınması gereği doğmuştur. Saniye İlter vasisi olarak gereken tüm yükümlülükleri yerine getirebilecek durumdadır. Bu nedenlerle davacı müvekkilin, annesi …x…’e vasi tayin edilebilmesi için Sayın Mahkemenize müracaat etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : TMK,HMK,BK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER : Nüfus kaydı, Sağlık Kurulu Raporu, yemin, tanık, bilirkişi veher türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve resen nazara alınacak nedenlerle

Müvekkilim Ahmet’in VASİ OLARAK TAYİN EDİLMESİNE karar verilmesini,

Saygılarımızla arz ve talep ederiz.

EKLER: 1-Onaylı Vekaletname

2-Sağlık Raporu

DAVACI VEKİLİ

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Kısıtlı Adına Bankaya Yatan Parayı Çekme Yetkisi Talebi

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİNE ESAS NO: KARAR NO: EK YETKİ Talep Eden : VEKİLİ: KISITLI: …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: