Vasi Tayini/Atanması Talebi Dilekçe Örneği

Vasi Tayini Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Kişinin kendi ihtiyaçlarını giderememesi halinde o kişiye vasi atanabilir. Kişi hukuken veya fiziken kendi başına yetemiyor ise bu durumda yakınları veya çevresi bu kişiye vasi atanmasını talep etmelidir. Vasi atanması talebi mahkemeye yöneltilmelidir. Mahkeme vasi olabilecek en uygun kişiyi seçer ve belirli bir süreliğini bu kişiyi vasi olarak atar.

Vasi Tayini/Atanması Talebi Dilekçe -1-


ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

KISITLI ADAYI                  :

TALEP KONUSU                : …………. Hastanesinin Özürlü Sağlık Kurulu tarafından verilen X tarih ve ……sayılı raporu Özürlü …………. kısıtlanması.

AÇIKLAMALAR                :

  1. Müvekkilemin annesi olan …… uzun süredir X hastasıdır. Hastalığının zaman içindeki seyri ağırlamış ve neticede müvekkilemin annesi % 93’e varan tüm vücut fonksiyon kaybına uğramıştır.
  2. Müvekkilemin annesinin özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybının % 93 olduğu …….Hastanesinin Özürlü Sağlık Kurulu tarafından verilen X tarih ve …….. sayılı rapordan da açıkça görülecektir. Rapor örneğini dilekçemiz ekinde sunarız.
  3. Kısıtlı adayı …………..’ın kendi işlerinin müvekkilem tarafından vasi sıfatıyla görülmesini sağlamak üzere dava açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : TMK 408. Maddesi, HUMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : …… Hastanesinin Özürlü Sağlık Kurulu tarafından verilen …….. raporu, bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda yazılı nedenlerle Kısıtlı adayı ……… kendi işlerinin müvekkilem tarafından vasi sıfatıyla görülmesini sağlamak üzere müvekkilemin kısıtlı adayı ……..’a Vasi olarak tayinine karar verilmesini mahkemenizden saygılarımla arz ve talep ediyorum. (tarih)

Ekler: a- …….Hastanesinin Özürlü Sağlık Kurulu tarafından verilen  sayılı raporu

Davacı Vekili

Av.

Sunma; sunu; verme.

Vasi Tayini/Atanması Talebi Dilekçe -2-


X SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :

DAVALI                             : Hasımsız

KONU                                   : Vasi tayini istemi

AÇIKLAMALAR                :

Annem ……….. son yıllarda unutkanlık baş göstermiştir. Dilekçem ekindeki belgelerden de görüleceği üzere yapılan tetkikler sonucunda anneme Alzheimer teşhisi konulmuştur. İşlerini gerektiği gibi yerine getirememesinden dolayı ona vasi atanması gerekliliği hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER         : HMK, M.K. 403, 408 maddeleri ve ilgili yasal mevzuat

DELİLLER                           : Nüfus kayıtları, doktor raporu, tanık beyanları ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM           : Yukarıda arz edilen nedenlerle annem ……. vasi olarak tayin edilmeyi sayın mahkemenizden saygılarımla arz ve talep ederim.

DAVACI

Vasi Tayini/Atanması Talebi Dilekçe -3-


X (    )  SULH HUKUK MAHKEMESİ’ NE

VASİ TAYİNİ

TALEP EDEN                      :                

VESAYET ALTINA

ALINMASI TALEP

OLUNAN :                                             

KONU                                   : M.K 405.maddesi hükümlerine göre ……nun kısıtlanarak, tarafımın kendisine vasi olarak atanmasına  ve durumun ilanına karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

  • Vasi tayini talep ettiğim eşim…….. nun bakımı ve gözetimi tarafımca yapılmakta ve kendisi ile aynı evde yaşamaktayız. Eşim ………. halen X Üniversitesi Hastanesi’ nde bipolar bozukluk ve şizofreni teşhisi ile tedavi görmektedir. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda değildir. Bu nedenle günlük işlerini, mallarının finans ve yönetimini yerine getirememektedir.
  • Eşim X emekli olup, emekli maaşını gereksiz yere harcayarak, çevresindeki herkese bu parayı dağıtmakta ve eve hiçbir şekilde hiçbir zaman para getirmemektedir. Bizi ve kendisini zor duruma düşürecek harcamalar yapmaktadır. Çocuklarımın ve benim ihtiyaçlarımızı karşılamayıp bizi mağdur etmektedir. Eşim, kendisinin ve ailemizin geçimini sağlayabilecek akli denge, güç ve kabiliyetten yoksundur.
  • Anlattıklarım ışığında eşim X’nun savurganlık, akıl hastalığı, akıl zayıflığı nedeniyle korunması gerekmekte olan, kandırılarak maddi ve manevi olarak zarara uğratılması her zaman mümkün olan bir kişi olduğu, banka hesaplarını ve mallarını yönetecek durumunda olmadığı, bu nedenle kendisine vasi tayini gerektiği açıktır.
  • İşbu fiili duruma göre TMK md 405 hükümleri gereğince eşim X’nun kısıtlanması ve tarafımın kendisine vasi olarak atanması talebinde bulunma zaruretim hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER                    : HMK, M.K ilgili hükümleri sair mevzuat

HUKUKİ DELİLLER                    :Hacettepe Üniversitesi Hastanesi hastane kayıtları, (Mahkemenizce hastaneden celbi talep olunur.), sağlık kurulu raporu (Mahkemenizce eşim ……….nun hastaneye sevki talep olunur.), araç kayıtları, tapu kayıtları (Elimizdeki mevcut kayıtlar mahkemenize delillerimiz ile sunulacaktır. Tarafımızın sunduğu kayıtların haricindeki gayrimenkullerin araştırılması hususunu mahkemenizden talep etmekteyim.), bilirkişi incelemesi, tanık ve her türlü yasal delil.

NETİCE ve TALEP                         : Yukarıda açıklanan ve re’ sen gözetilecek nedenlerle;

1-) Öncelikli olarak vasi atanmadan önce davanın devamı süresince tedbir mahiyetinde eşim X’nun fiil ehliyetinin geçici olarak kaldırılmasına, tarafımın temsilci olarak atanmasına ve bu konunun ilanına,

2-) Eşim X adına kayıtlı olan  X plakalı araç üzerine satışının önlemesi amacıyla tedbir konulmasına,

3-) Eşim X adına kayıtlı olan tapu kayıtlarının mahkemenizce araştırılarak gayrimenkullerin temlikinin önlenmesi için tedbir konulmasına ve kararın ilgili tapu müdürlüklerine bildirilmesine,

4-)TMK md 405 hükümlerine göre eşim X’ nun kısıtlanması ve tarafımın kendisine vasi olarak atanması ile durumun ilanına  karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Vasi Tayini Talep Eden

TANIKLARIM:

1-)

2-)

Medeni Hukuk Avukatı Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 25 Ağustos 2020 09:21

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.