Şirket Devir Sözleşmesi Örneği

ŞİRKET DEVİR SÖZLEŞMESİ

1-) TARAFLAR :

DEVİR EDEN :

T.C. :

Adres :

(Bundan böyle “satıcı” olarak anılacaktır)

DEVREDİLEN ŞİRKET :

Ünvanı :

Adresi :

(Bundan böyle “şirket” olarak anılacaktır)

DEVİR ALAN :

Ünvanı :

Adres :

Bundan böyle “alıcı” olarak anılacaktır)

2-) KONUSU :

Satıcının, Şirket’teki hisselerinin alıcıya devredilmesi ile şirket borç ve alacaklarının devir tarihi itibarı ile Alıcı tarafından ödenmesi ve davaların temliki hakkındadır.

3-) ŞARTLARI :

1. Satıcı, Şirketteki %100 hissesini 100.000-TL Bedelle, alıcıya satmış olup; satış bedelini işbu sözleşme imzalandığında nakden ve defaten almıştır. Aynı gün noterde hisse devir işlemi yapılacaktır.

2. Satıcı, satış tarihi olan 12 tarihi itibari ile şirketin doğmuş ve doğacak tüm alacaklarının alıcıya ait olduğunu ve bu alacaklar nedeni ile alıcıdan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul beyan ve taahhüt etmiştir. Alıcı da, devir tarihi itibari ile şirketin doğmuş ve doğacak tüm borçlarının alıcıya ait olduğunu ve bu borçlar nedeni ile satıcıdan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacaklarını peşinen kabul beyan ve taahhüt etmiştir.

3. Taraflar, şirket tarafından alt yüklenici sıfatı ile gerçekleştirilen 15 ihale kayıt numaralı Taşıma İşi’nin bir bölümü olan yükleme işine ve alt yüklenici sözleşmesi de dahil olmak üzere bağlantılı ilgi sözleşmelerine ilişkin her ne nam ve isim adı altında ve zamanda olursa olsun tüm vergisel ve cezai sorumluluklar ile işin nevinden kaynaklı sorumluluklar ve iş yasası hükümleri ile SGK ve BK (Borçlar Kanunu) bakımından kalan sorumluluklardan (İdare, 3. Şahıslar, Belediyeler, Vergi Daireleri ve İş bünyesinde çalışan Sigortalı Personelden kaynaklı alacak, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, Asgari Geçim İndirimi vb. tümü) Alıcı’nın bizzat ve tek başına sorumlu olduğu konusunda anlaşmışladır.

4. Hissesini devreden Satıcı’nın devir tarihi itibariyle kar payı, avans, ayrılma payı ve türevi şirketten bir alacağı yoktur. İlerde buna yönelik dava açmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5. Satıcı, devir sonrası şirkete ilişkin kendisine yapılan tüm tebligatlara ilişkin Alıcı’yı derhal yazılı olarak (makul iletim metotları ile posta, e-mail vb.) bilgilendirecektir.

6. İhtilaf halinde Ankara mahkeme ve icra daireleri yetkili kılınmıştır.

4- ) CEZAİ ŞART :

Taraflar yukarıda belirtilen hükümlerin her hangi birisine uymadıkları taktirde 20.000 TL cezai şart ödemeyi sözleşmenin kurulmasından itibaren kabul etmiş sayılır.

5-) TEBLİGAT :

Taraflar işbu sözleşmede belirtilen adreslerdeki değişiklikleri birbirlerine yazılı olarak bildirmedikçe bu adreslere noter ve mahkeme kanalı ile yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

5 (Beş) maddeden ibaret iş bu sözleşme taraflar huzurunda iki nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş olup birer nüshası taraflarda kalmıştır.

DEVİR EDEN-DEVİR ALAN

Kaşe Adı Soyadı

İmza İmza

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir