Kaba İnşaat Taşeron Sözleşmesi

KABA İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. TARAFLAR

Bir tarafta …………… ile diğer tarafta …………….. karşılıklı irade ve uyumla sözleşmenin 2.maddesinde belirtilen işin YÜKLENİCİ tarafından yapım sözleşmesini imzalamış olup, iş bu sözleşmenin bundan sonraki bölümlerinde …………  “İŞVEREN”, ………….İ. ise “YÜKLENİCİ” olarak anılacaktır.

1.1. İŞVEREN

Adı 
Tebligat Adresi 
Vergi Dairesi ve No 

1.2. YÜKLENİCİ

Adı 
Tebligat Adresi 
Vergi Dairesi ve No 

1.3. TEBLİGATLAR

Taraflar yukarda belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun olarak yazılı şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşverene ait Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, ……. mahallesi,………. ada ….parsel üzerinde yapılacak olan 12 adet villa projesinin inşaatının temel, subasman, betonarme kalıp, demir işçiliği, beton dökülmesi, betonun sıkıştırılması işlerinin imalat esaslarının belirlenmesi ve yüklenici tarafından yapılması işidir.

MADDE 3. YÜKLENİCİ’NİN SORUMLULUKLARI

3.1 – Kalıbın saha içindeki tüm düşey ve yatay taşımaları, takılıp sökülmeleri “Yüklenici”ye aittir.

3.2 – Betonarme kalıbı: Plan üzerinden yapılan düz yüzeyli inşaat projesine uygun imalattır. Bu işle ilgili aletle, malzeme, plywood kalıp, çivi tel takviye malzemeleri, teleskopik direkler, yağ vs. malzemeler yani beton dökülmeden önceki tüm malzemeler (inşaat demiri ve beton hariç) “Yüklenici” ye aittir.

3.3 – Grobeton ve saha betonlarında hafriyat sonrası gerekli ince tesfiye yapılarak beton dökümüne hazır hale getirilmesi için gerekli çalışmalar “Yüklenici” tarafından yapılacaktır.

3.4 – Temel grobeton dökümü temel izolasyon malzemesinin yapımına uygun olacak şekilde prüsüz ve kotunda olacak şekilde “Yüklenici” tarafından dökülecek ve izolasyon yapımından sonra koruma betonu dökümü “İşveren”e aittir.

3.5 – Beton fabrikalarından mikserlerle gelen betonun pompayla katlara ve temele basılması işleminden sonra, usulüne ve fenne uygun olarak mastarlanması, vibrasyonu yapılıp sıkıştırılması “Yüklenici”ye aittir.

3.6 – Projesindeki ölçüye göre demirin kesilmesi, etriyenin bükülmesi ve demirlerin bağlanması. Yatay ve düşey taşımalarının yapılıp kalıp içerisine usulen yerleştirilmesi ve monte edilmesi, hazırlık ve kalıp yerlerinde artan demirlerin toplanması, bağlama teli, demir kesme ve bağlama araç gereç ve aletleri Yüklenici’nin sorumluluğundadır.

3.7 – Yapılan tüm imalatlardan sonra Yüklenici tarafından gerekli temizlik işlemleri yapılarak iş teslimi yapılacaktır. Yüklenici firma kendi imalatları ile ilgili imalat sonrası yapması gereken temizlik işlemlerini yapmaz ise işveren tarafından yaptırılan temizlik gideri “Yüklenici”den kesilecektir.

3.8 – İmalatlar için kullanılacak tüm iskele v.b. malzemeler İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na uygun olarak temin edilmesi, kurulum, söküm ve sahadan çıkarılması gibi tüm işlemler “Yüklenici”ye aittir. İş güvenliği kurallarına uygun olmayan makina, iskele v.b. gibi yüklenicinin sorumluluğundaki işlerden dolayı inşaatın durmasından “Yüklenici” sorumludur.

3.9 – “Yüklenici”nin imalatların yapımı sırasında alınacak olan her türlü güvenlik önlemlerinden kendisi sorumludur.

3.10 – Perde ve kolonlarda kalıp sökümünden sonra kalan çiroz demirleri, kalıp parçaları, beton artıkları vs. kesilip/kırılıp temizlenerek teslim etmek “Yüklenici” nin sorumluluğundadır.

3.11 – İşçi günlük yemek ihtiyaçları, prefabriklerinin ve malzemelerinin, kurulması, ranzaları, sünger yatakları, battaniye ve benzeri malzemeler ile bu yaşam alanlarında güvenlik ve emniyetin sağlanması “Yüklenici” ye aittir.

3.12- “Yüklenici” kendisi tarafından temin edilecek malzeme ve ekipmanların kendi kuracağı depoda bulundurulmasından ve emniyetinin sağlanmasından sorumludur.

3.13 – Yüklenici, işin yapımı sırasında inşaatta çalıştırdığı işçilerin iş güvenliği için gerekli olan baret, emniyet kemeri vb. gibi tüm iş güvenliği araç-gereçlerini kendisi karşılayacak, iş güvenliği için gerekli tüm eğitimler “Yüklenici” sorumluluğunda olacaktır.

3.14 – Sözleşme konusu işin yapımında çalışan işçilerin SGK Primleri “Yüklenici” tarafından ödenecektir.

3.15 – İş bu sözleşme gereği Zemin betonu için kalıp ve demir imalatıyla beton ve demir malzemesi, Kurulum, nakliye, kurulum sırasındaki mobil vinçler, Operatör giderleri (sgk – yemek -konaklama vs.), servis ve montaj-demontaj işleri Yüklenici’ ye aittir.

3.16 – Sahada bulunacak kalıpçı ve demirci usta sayısı iş programına göre belirlenecektir.

3.17 – Yüklenici her beton dökümünden önce yapılan işi (kalıp-demir) “İşveren” tarafından görevlendirilmiş teknik ekip tarafından kontrol edilmesinden sonra, varsa hataları düzeltmek zorundadır. Beton dökümü iş sahibi tarafından görevlendirilmiş teknik ekibin onayı alındıktan sonra yapılacaktır. “Yüklenici” “İşveren”’in görevlendirdiği teknik ekibin, işle ilgili vereceği talimatları yerine getirmekle yükümlüdür.

3.18 – Yüklenici işbu sözleşme kapsamındaki alanlar ve işlerde tam yetkili ve işin ehli bir şantiye sorumlusu bulunduracak ve şantiye sorumlusunun her türlü işe, eyleme, tedbirlere zamanında ve gereği gibi nüfuz etmesini, denetim ve gözetimini, gerekli hallerde geri bildirimini sağlayacaktır.

MADDE 4. İŞVEREN’ İN SORUMLULUKLARI

4.1 – Binalarda her kata elektrik ve elektrik panosu ve su vanası İşveren tarafından getirilecektir.

4.2 – İnşaatla ilgili her türlü projelerin hazırlanması, inşaat ruhsatının alınması ve benzeri işlemlerin giderleri İşveren’ e aittir.

4.3 – Yapılacak imalatlardan sonra gerekli sulama, kürleme işlemleri “İşveren” tarafından yapılacaktır.

4.4 – Teslimi yapılan tüm imalatların(İnşaat çevresi ve güvenliği, temel çevresi eksi kotlarında, asansör kuyusu, asansör kat girişleri, pis-temiz su toplama çukurları, galeri boşluğu, asma kat tabliyesi, şaft ve baca boşlukları, bina merdiven kovaları ve boşluğu, biten tabliyelerin dış çevre güvenliği)  güvenlik koruma sorumluluğu “İşverene” aittir.

4.5 – İş bu sözleşmenin ifasında kullanılacakelektrik ve su giderleri İşveren tarafından temin edilecektir.

4.6 – İşveren , kendisi tarafından belirlenecek olan teknik ekibe, her aşamada işlerin projesine uygun yapılıp yapılmadığını, fen ve sanat kurallarına uygun olup olmadığını denetlettirebilecektir. Bu denetlemede Yüklenici tarafından meydana çıkacak olan eksiklik ve imalat hataları, yüklenici tarafından (kırım, döküm, yeniden malzeme kullanılması ve işçilik yapılması ve sair nedenlerle) ek bir bedel istenmeden düzeltilecektir.

4.7 –  İşveren inşaat bünyesine girecek tüm imalatlara, tüm malzemelere ve tüm tesisatlara kendi adına şantiyeye tahsis ettiği inşaat makinelerine kendi adına her türlü riske karşı (allrisk) sigorta ettirecektir. Aynı zamanda işyerinde meydana gelebilecek emniyeti suistimal, hırsızlık vb. mali sorumluluklar ile iş kazalarına karşı gerekli sigortaları yaptıracaktır.

MADDE 5. ÖZEL HÜKÜMLER

5.1 – İş bu sözleşme ile İşveren’ e ait yukarıda mevkii bildirilen taşınmaz üzerindeki 12 Adet villa projesindeki temel, subasman, betonarme kalıp, demir işçiliği, beton dökülmesi ve betonun sıkıştırılması, imalat sırasındaki yatay ve düşey taşımaları işleri Yüklenici tarafından yapılacaktır. Temel aplikasyonu ve (+) (-) 1,00 kotları sonrası ve tüm topoğrafik işler iş sahibi teknik personeli kontrolünde Yüklenici teknik ekibi tarafından yapılacaktır. Kalıbın kurulması, teknik kural ve kaidelere uygunluğu Yüklenicinin sorumluluğundadır. Kurulan kalıbın ve demirin uygunluğu ve doğruluğu iş sahibi tarafından yazılı tutanak düzenlenerek teslim alınacaktır. Hazırlanan tüm kalıpların temizlenmesi, süpürülmesi, yağlanması ve bununla ilgili malzemeler Yükleniciye aittir. Bu hazırlıkları yapılmayan kalıplar için diğer imalatların yapılmasına izin verilmeyecektir.

5.2 – Yüklenici sözleşme konusu iş kapsamında yapılacak her türlü imalat projesine, inşaat ruhsatına uygun olarak, Bayındırlık Genel Teknik Şartnamesine, TSE Standartlarına ve fen sanat kaidelerine, iyi niyet esaslarına ve işin gereğine, birinci sınıf işçilik anlayışına, İşveren ve şantiye yetkili elemanlarının sözleşme ve şartnameler çerçevesindeki direktiflerine uygun olarak yapılacaktır.

5.3 – Yüklenici iş bu sözleşme ile yapmayı taahhüt ettiği bütün işlerde bu sözleşme hükümleri ile sözleşmenin ayrılmaz parçalarını teşkil eden projeler, hususi ve fenni şartnameler ve sair hükümlere ve İşveren talimatlarına uymaya ve ona göre iş yapmayı kabul ve taahhüt eder.

5.4 – Yüklenici sahada bulunduracağı teknik ekip, saha kalfası(formen) sayısını işverene bildirilecektir.

5.5 – Tüm imalatlar için gerekli iş programı karşılıklı olarak belirlenecek ve İşverene bildirilecektir.

5.6 – Sahada gerekli hafriyat çalışmaları bittikten sonra yer teslimi Yüklenici’ ye tutanakla yapılacaktır. İmalatın gerekli süre tutanakla başlatılacaktır.

5.7 – Taraflar iş bu sözleşme ile karşılıklı taahhüt ettikleri yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz yerine getirirlerken doğruluk ve dürüstlükten ayrılmayıp iyi niyetle davranacaklardır. Karşı tarafın hak ve menfaatlerini tehlikeye düşürecek her türlü işlem ve eylemden kaçınılacak, belirecek tehlikeler ve olumsuzluklar derhal karşı tarafa bildirilecektir.

5.8 – İş bu sözleşmede yer alan her türlü düzenlemenin değiştirilmesi ancak yazılı şekilde değişiklik anlaşması yapılması suretiyle olabilecektir.

MADDE 6. YAPILACAK OLAN İŞİN BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI

Sözleşme konusu işin yapımında projeden hesaplanan metrajlar üzerine belirtilen birim fiyatlar uygulanacaktır. Bu fiyatlara KDV dahil değildir. Birim fiyatlar iş bitimine (usulen teslime) kadar hesaplanan metrajlar dahilinde sabittir. Yüklenici, işveren’ in talebi ile sözleşme kapsamında yer almayan işleri, tutarı toplam tutarın %10 ’u ile sınırlı olmak üzere fiyat teklifinde belirlenmiş olan birim fiyatlar üzerinden yapmayı taahhüt eder. Toplam tutarın %10u aşılması durumunda yeni birim fiyat güncel olarak belirlenecektir.

Kalıp, Demir, Beton işçiliği m2 fiyatı: 105 TL/m2+KDV

Sözleşme imzalandığı gün İşveren Yüklenici’ye projeden hesaplanan yaklaşık  sözleşme bedelinin % 25’e denk olan kısmını nakit olarak ödeyecektir.

Ataşmanlar: Ataşmana geçirilmesi gereken imalatların röleveleri anında kaybolmadan İşveren ve Yüklenici tarafından birlikte yerinde tespit edilecek ve imza altına alınarak hakkedişlere yansıtılacaktır.

Hakedişler her ayın son günü Yüklenici tarafından İşveren’ e teslim edilecektir. İşveren kendisine teslim edilen hakedişleri yetkili kişileri vasıtasıyla 5 (beş) gün içerisinde kontrol edilecek ve onaylanacaktır. Kontrolü yapılarak onaylanan hakedişlerin bedeli nakden Yüklenicinin belirlediği banka hesabına transfer edilecektir.

Hakediş ödemelerinin yapılabilmesi için SGK primlerin ödendiğini ve İşçi maaşlarının ödendiğini gösterir belge hakkediş kontrol birimine teslim edilmelidir. Edilmediği taktirde hakkediş ödemeleri kesinlikle yapılmayacaktır.

6.1 ÖLÇÜM VE HESAPLAMALAR:

6.1.1 – Temelde dökülen beton dıştan dışa en ve boy olarak ölçülecektir.

6.1.2 – Tabliye metrajları düz ölçü olarak dıştan dışa en boy şeklinde yapılacaktır (kuş bakışı ölçüm). Kalıpta boşluk düşülmeyecektir.

6.1.3 – 1mt’yi geçen kolonlar ve perdeler(kiriş altına kadar olan boy) boy x yükseklik x 1.5 ile hesaplanıp ölçüye dahil edilecektir.

6.1.5 – İnşaatın yapımında kullanılacak olan malzemelerin fiyat artışları ve işçilik fiyat artışları İşveren’ e yansıtılmayacaktır.

6.1.6 – İstinat perdeleri boy x yükseklik x 1.5 ile hesaplanıp ölçüye dahil edilecektir.

6.1.7 – Havuz betonarme ölçüm şekli düz ölçü formatında yapılacaktır. Perdeler tek yüz yükseklik x boy x 1.5 şeklinde hesaplanıp ölçüye eklenilecektir. Temel en x boy alınacaktır. Savaklar metretül cinsinden hesaplanarak ölçüye dahil edilecektir.

6.1.8 – Kat yüksekliği 3.2 metreyi geçen imalatlarda yükseklikte kurulan iskeleler için 75tl / m³ cinsinden hesaplanıp hak edişe eklenecektir.

6.1.9 – 1 metreyi geçmeyen perde ve parapet metretül cinsinden hesaplanıp ölçüye dahil edilecektir.

6.2 İLAVE YAPILACAK İŞ KALEMLERİ :

Sözleşmede yer almayan imalatlar işverenin isteği doğrultusunda, yapılacak olan fiyat analizi neticesinde karşılıklı görüşülüp fiyatlandırarak yapılacaktır.

6.3. TAAHHÜDÜN EMNİYETİ :

Yüklenici, İşveren’in yazılı muvafakati olmaksızın hakedişlerini gerçek veya tüzel üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez. Yapılan işlerin, başlangıçtan kesin kabul işleminin iş sahibince tasdikine kadar geçecek süre içinde her türlü sorumluluk yükleniciye aittir. Bu süre boyunca gerek malzemenin kötülüğünden gerekse işçilik bozukluklarından meydana gelecek kusur ve noksanlıkları, Yüklenici derhal kendi hesabına giderecektir. Yüklenici bu mecburiyetlerini ifa etmediği takdirde İşveren iş bu sözleşmede belirtilen usulle Yüklenici’ yi taahhüdünü ifaya davet eder. Yüklenici bu ikazın yapılmasından sonra derhal gerekli işleri yapmaya başlamaz ise iş sahibi gerekli tamirat ve düzeltmeyi ve bakım işlerini herhangi bir ihtar veya hüküm almaya hacet kalmaksızın Yüklenici nam ve hesabına, kendi yapabileceği gibi başkalarına da yaptırmakta serbesttir. Bu işlem için gerekli bedel Yüklenici’ nin teminatlarından, varsa diğer hak ve alacaklarından karşılanır. Bunlar yetişmediği takdirde geri kalan kısmı için Yüklenici’ ye rücu edilir.  

MADDE 7. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

Yüklenici işi, projeleri, işin yapılacağı alanı, işin miktarını, bölgenin iklimsel koşullarını, geçmiş yıllardaki hava durumu vs her hususu tetkik etmiş ve tüm sözleşmede olduğu gibi bu maddede basiretli tüccar olarak iş süresini ve koşullarını oluşturmuştur. Bundan hareketle;

Yer teslimi tutanak ile Yüklenici’ ye yapıldıktan sonra 120 (Yüzyirmi) iş gününde işler teslim edilecektir.

7.1İş bu sözleşme   /10/2021 tarihinde tanzim ve imza edilmiş olup; İşveren tarafından yer kazılıp, köşe aplikasyonları yapıldıktan sonra proje ve yerin Yüklenici’ ye tesliminden itibaren aynı gün içinde Yüklenici tarafından işe başlanılacak. İşin başlamasından sonra kaba inşaat bitim tarihi proje müdürlüğünün hazırlayacağı iş planına göre takip edilerek 120 (Yüzyirmi) iş gününde teslim edilecektir. Belirtilen iş programındaki sürede tamamlanamayan inşaat için geçecek her gün başına  1000 (BinTL)cezai işlem uygulanarak Yüklenici’ nin hakkedişine yansıtılacaktır. İş başlangıç tarihinden itibaren öngörülen süre kesin süredir.

7.2 – İşverenin sebebiyet verdiği haller, hakkediş ödemelerindeki gecikmeler, projenin değiştirilip gecikmesi, işin mülki makamlarca durdurulması, doğal afetler, işverenin malzeme teminindeki gecikmelerden dolayı oluşacak zaman kayıplarından Yüklenici sorumlu değildir. Bahsi geçen sebeplerden dolayı yükleniciye iş verilemediği durumlarda, Yüklenicinin uğradığı zararlar İşverene yansıtılacaktır.

7.3 -Yükleneci işin yapımı süresince  yapılması gereken tüm işlerle ilgili iş zamanlarını açık ve net bir biçimde gösteren bir iş programı teslim etmekle mükelleftir. İşe başladıktan sonra verilen iş programı ve çalışma temposu ışığında işin geciktiğinin anlaşılması halinde İşveren Yüklenici’ ye ihtarda bulunur.

MADDE 8. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE SAĞLIĞI VE YASALARA UYUM ZORUNLULUĞU

8.1 – İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak kanun, yönetmelik ve tüzüklerde belirtilen tüm önlemleri almak ve alınmış önlemlere uymak ve uyulmasını denetlemek ve doğacak ilgili zarar ve ziyanlardan Yüklenici sorumludur.

8.2 – EK-1 YÜKLENİCİ ve ALT YÜKLENİCİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

MADDE 9. İŞİN YAPIMI İLE İLGİLİ ŞARTLAR

9.1 – Yüklenici, inşaatta TSE ve CE belgeli ürünleri kullanacaktır.

9.2 -İnşaat sahasındaki, Yüklenici kendi işi ile ilgili, yatay ve dikey (düşey)  taşımalar Yüklenici tarafından temin edilecek olan makine ve vinçlerle yapılacaktır.

9.3 – Yüklenici, inşaatta gerekli teknik personeli  ( inşaat mühendisi, demirci kalfası ve kalıpçı kalfası ) bulunduracaktır.

9.4 – Devir Temlik, Yüklenici bu sözleşme ile yapmayı taahhüt ettiği işlerin tamamını veya herhangi bir kısmını veya sözleşme dolayısıyla temin edeceği alacak, hak ve menfaatlerini İşveren’ in yazılı izni olmadan devir ve temlik edemez.

MADDE 10. İŞİN KABULÜ

İşin bitirilmesi gereken günde yapının , Yüklenici veya vekili hazır olduğu halde yapı denetim kuruluşu elemanları ile İşveren veya temsilcisi tarafından iş mahallinde tetkik edilerek o günkü durumu tutanakla tespit edilir. İş kabule hazır değilse , eksik ve kusurlu işler, belirli bir süre verilerek Yüklenici tarafından ikmal edilir. İş kabule hazır halde ise, kabul tutanağı ile İşveren veya temsilcisi işi teslim alır.

MADDE 11. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Sözleşme,  aşağıda belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde;

11.1 – Yüklenici sözleşme ve sözleşme ekindeki şartlara(süresinde işi bitirmeme, işin kusurlu ve ayıplı olması, işin istenilen kalite ve niteliğe uygun olmaması, sigortasız işçi çalıştırma vb) riayet etmemesi halinde sözleşme İşveren tarafından tek taraflı fesih edilir.

11.2 – Yüklenici, yükümlülüklerinden herhangi birisine kısmen veya tamamen uymadığı takdirde İşveren’ ce kendisine ihtarname yazılarak yeterli bir süre tanınır. Bu süre içerisinde Yüklenici, ihtarnameye rağmen yükümlülüklerini yerine getirmezse başka bir merasim ve hüküm almaya ihtiyaç kalmaksızın İşveren sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. Sözleşmesi bu şekilde feshedilen Yüklenici işin bitirilmesine kadar hiçbir ödeme yapılmaz. İşveren’ in belirleyeceği tarihte başlanılmak üzere Yüklenici’ nin hesap kesme hakedişi yapılır. Yüklenici gelmediği veya vekilini göndermediği takdirde bu hakediş İşveren’ ce resen tanzim olunur. Hesap kesme hakedişine göre Yüklenici’ nin alacağı çıkarsa şirketin fesih dolayısıyla bir zararı olup olmadığı anlaşılıncaya kadar bu alacak tevkif olunur. Bu zarar Yüklenici’ nin alacağını geçmez ise aradaki fark Yüklenici’ ye ödenir. İşveren alacaklı çıkarsa iş bu alacak Yüklenici’ den ayrıca tahsil edilir veya teminatından kesilir.

11.3 – Sözleşmenin imzasından sonra İşveren’in sözleşmeden vazgeçmesi halinde ise keyfiyet yazı ile Yüklenici’ ye bildirilir. Bu takdirde Yüklenici tarafından o tarihe kadar yapılmış işin bütün bedelleri tespit ve takdir olunur. Yüklenici’ nin yaptığı işlere karşılık hesaplanan bedeller kati hakediş tutarı, teminatı ve işin toplam tutarının %10’u yükleniciye ödenir.

11.4 – Yüklenici firmanın iflas etmiş olması, Yüklenici işin devamı sırasında ölümü halinde işbu sözleşme İşveren tarafından tek taraflı fesih edilir.

MADDE 12. ÖNGÖRÜLEMEMEZLİK HALLERİ

Savaş, halk ayaklanması, deprem, doğal afet ve mücbir sebep hallerinde işbu sözleşme anki durum itibari ile her iki tarafın da haklarını koruyacak şekilde yeniden gözden geçirilecektir.

MADDE 13. İHTİLAFLARIN HALLİ

Her türlü anlaşmazlığın çözümünde taraflar arasında uzlaşma sağlanması esastır. Uzlaşma sağlanamıyorsa; Arabulucu aracılığıyla uzlaşmaya gidilecektir, bu yöntemle de uzlaşma sağlanamıyor ise; iş bu sözleşmenin uygulamasından doğacak her türlü itilafın hallinde ANTALYA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

MADDE 14. YÜRÜRLÜLÜK, DAMGA VERGİSİ

14.1 – İş bu sözleşmeden doğacak olan resim ve harçlar, damga vergisi ve diğer tüm vergi ve yasal yükümlülükler İşveren tarafından ödenir ve ödeme belgesi yükleniciye ibraz edilecektir.

14.2 – İşbu Sözleşme toplam 7 sayfa ve 14 maddeden oluşur.

14.3 – İşbu Sözleşme    /10/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

14.4 – İşbu Sözleşme taraflarca okunmuş, muhteviyatı kabul edilerek     /10/2021 tarihinde 2 (İKİ) nüsha olarak imza altına alınmıştır.

İŞVEREN-YÜKLENİCİ

Ekler:

1- İşveren İmza Sirküleri

2- Yüklenici İmza Sirküleri

3- Ek-1 Yüklenici Ve Alt Yüklenici İçin İş Sağlığı Ve Güvenliği Prosedürü

4- Ek-2 Projeden Hesaplanan Yaklaşık Ölçüm Listesi

5- Ek-3 Alt taşeron Dosyası

6- Ek-4 Mimari ve Statik Proje

7- Ek-5 Vaziyet Planı ve İnşaat Ruhsatı

8- Ek-6 Su ve Elektrik Abone Başlangıç Belgeleri

9- Ek-7 Yer Teslim Tutanağı

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir