Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Kafe Restoran Ortaklık Sözleşmesi

ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

1- TANIMI

İşbu sözleşme X adresinde “YİYECEK AĞIRLIKLI HİZMET VEREN KAFE VE KAFETERYA” alanında “X” adı ile faaliyet gösterecek olan ortaklığın kurulmasını, niteliğini ,faaliyet alanını, işletilmesini, ortaklar arasındaki hak ve yükümlülükleri, kar ve zararın paylaşımını, üçüncü şahıslarla ilişkileri düzenleyen bir adi ortaklık sözleşmesidir.

Sözleşmede kafe işletme, taraflar ise ismen zikredilmedikleri yerde ortak olarak anılacaktır.

Bir taraftan X adresinde ikamet eden X T.C. Kimlik numaralı X, diğer taraftan X adresinde ikamet eden X T.C. Kimlik numaralı X, bir diğer taraftan X adresinde ikamet eden X T.C. kimlik numaralı X aşağıdaki şartlar muvacehesinde iş bu ortaklık sözleşmesini tanzim ve imza etmişlerdir.

2- ORTAKLIĞIN UNVANI VE ADRESİ

İşbu sözleşme ile faaliyetine devam edecek ortaklığın unvanı “X”, ortaklığın merkezi X’dir. Adresi sözleşmenin akit tarihinde “X”dir. Ancak adres değişimi halinde de yeni adreste aynen devam edecektir.

3- ORTAKLIĞIN KONUSU

İşbu sözleşme ile faaliyetine “X” adı ile devam edecek ortaklıkta “YİYECEK AĞIRLIKLI HİZMET VEREN KAFE VE KAFETERYA” alanında hizmet verilecektir.

4- ORTAKLIĞIN SERMAYESİ

Ortaklığın belli bir sermayesi mevcut olmayıp, işin gereğince X %35, X %35, X %30 iştirak sermaye payları oranında iştirak edeceklerdir.

5- TARAFLAR VE HİSSELERİ

X; işletmedeki hissesi %35’dir.(300.000 TL)

X; işletmedeki hissesi %35’dir. (300.000 TL)

X; işletmedeki hissesi %30’dir. (260.000 TL)

Ortaklardan X işletmenin %35’lik hissesi için 300.000 TL (Üç yüz bin TL) sermaye yatırımı yapmıştır. X ise işletmenin %35’lik hissesi için 300.000 TL(Üç yüz bin TL) sermaye yatırımı yapmıştır. Bir diğer ortak X işletmenin % 30’luk hissesi için 260.000 (İki yüz altmış bin TL) sermaye yatırımı ödemiştir. Üç ortağın toplam sermaye yatırımı 860.000(Sekiz yüz altmış bin) TL’dir. Ortaklar yukarıda belirtilen hisse miktarı kadar işletme karından pay alma hakkına sahibidir.

6- SÖZLEŞME SÜRESİ

İşbu sözleşmenin imza ve teati edildiği tarihten itibaren yirmi(20) yıldır. Ortaklar bu sürenin bitiminden bir ay evvel birbirlerine fesih ihbarında bulunmadıkları takdirde ortaklık bir o kadar süre daha uzar. Ancak ortaklar kendi aralarında anlaşarak her zaman için ortaklığa son verebilirler.

7- İŞLETMENİN İDARESİ, TEMSİL VE İLZAMI

İşletmenin idaresinde ortaklar eşit reye sahiptir. İttifak sağlanmamış olmasına rağmen işletme adına yapılan işlemlerden zarar halinde işlemi yapan ortak sorumlu olacak, diğer ortaktan bu zarar nedeniyle talepte bulunamayacaktır.

İşletmenin kira sözleşmesi, işyeri ruhsatı, vergi sicili, belediye, sigorta ve ticaret sicili kayıtları gibi tüm resmi kayıtları ortaklardan X adınadır. İşletmenin faaliyet merkezi X’den 10(on) yıllığına kiralanmıştır.

İşletmenin işleyişi ile ilgili olarak her türlü gider(kira vergi, stopaj, eleman gideri, sigorta, apartman ortak giderleri, telefon, elektrik, su, sair tüm giderler) ortaklık bütçesinden karşılanacaktır.

İşletmede devamlı surette bulunacak X için de ayrıca tarafların belirleyeceği bir ücret tespit edilecek ve de bu ücret de yine ortaklık bütçesinden karşılanacaktır.

Ortaklardan X İşyerinin çalışma sürecinde, daimi olarak bulunacak ve buradaki faaliyetin, çalışmanın kontrolünü, denetimini, işbirliğini sağlayacaktır.

İşletmede gelir ve giderleri ile geleceği hakkında her türlü karar ortaklar tarafından birlikte kararlaştırılacaktır.

Sermayenin ve karın hesaplanmasında günlük, aylık ve yıllık yapılan cirolar esas alınacaktır.

İttifakla verilmiş kararlar ile günlük faaliyetlerin yürütülmesinde mutat muameleler bakımından işletmeyi tüm resmi merciiler ve üçüncü şahıslara karşı X temsil edecektir.

İşletmenin günlük faaliyetlerinden doğan borçlar ile kira, elektrik, su, telefon, sigorta primi, tüm vergi, resim ve harçlar v.s. tüm giderler temsil yetkisi bulunan X tarafından zamanında ödenecektir. Bu ödemelerin zamanında yapılmaması halinde doğacak ceza, zam ve faiz adı altında doğacak tüm ek ödemelerden diğer ortaklar X ve X sorumlu olmayacaktır.

İşletmeye ait normal muhasebe kayıtları yanında tüm faaliyetin izlenmesine olanak sağlayacak şekilde aylık gelir-gider, girdi-çıktı kayıtları tutulacak ve her zaman incelemeye hazır bulundurulacaktır.

Bu bölümde düzenlenen hükümlere aykırı davranış sözleşmeye ayrılık teşkil eder. Bu durumda diğer ortak düzeltilmesi ve yerine getirilmesi mümkün olan işlemlerin ifası için uygun mehil verip diğer ortağa tebliğ ederek bu mehil sonunda sözleşmeyi fesih edebilir.

8- KÂR VE ZARARIN TEVZİİ

Kâr ve zarar ortakların hisseleri oranında yani X %35, X %35, X %30 oranında iştirak edeceklerdir.

İşletmede yapılan iş ile ilgili toplanan nakit ve pos ödemelerinden (önce nakit kısmından) belirlenen kalemlerdeki masraflar düşüldükten sonra kalan kısımdan kar bölüşülecektir.

Hesaplaşma ilk iki ay için haftalık(Her Pazartesi) periyodlar dâhilinde yapılacaktır.

Her ayın son günü işletmenin o dönem faaliyetlerine ilişkin mali portresi çıkarılır. Bu tarihte 1. maddede yazılı olduğu şekilde kâr ve zarara katılım fiilen tatbik edilebileceği gibi bir sonraki döneme de aktarılabilir. Yılın sonunda bir yıllık döneme ilişkin yapılacak hesaplamada da aynı yöntem uygulanır.

9- DEVİR YASAĞI VE İSTİSNASI

Ortaklardan biri ortaklık payını diğer ortağın yazılı muvafakati olmadan üçüncü bir kişiye devir ve temlik edemez, kapatamaz, yanına ortak alamaz veya kısmen tatil edemez. Ortaklar aynı zamanda işletmeye üçüncü bir kişiyi ortak olarak alamazlar. Aksi davranış sözleşmeye aykırılık ve fesih sebebidir. Fesih halinde taraflar anlaşma sağlayabileceği gibi anlaşma sağlanmazsa TMK kapsamında paydaşlığın giderilmesi söz konusu olacaktır. Ayrıca işletme üçüncü bir şahsa devredildiği zaman devredilen tutardaki her bir ortağın hissesi yukarıda yazıldığı gibi %35,%35,%30’dur. Ortaklar yeni bir işletme devir alma ve girişiminde bulunurlarsa, her bir ortağın, yeni devir alınan yerdeki hisse payı %35,%35,%30 olarak kalacaktır.

Herhangi bir ortak işletmedeki hissesini devretmek isterse, bu hisseyi devir alma hakkı ilk önce diğer ortaklarındır. Aynı zamanda herhangi bir ortak işletmedeki hissesini devretmek isterse, devir ücreti işletmenin o anki değeri üzerinden hesaplanacaktır. Ortaklardan herhangi biri devredilen hisseyi almak isterse, işletmenin o anki değeri üzerinden devir alabilecektir.. Ayrıca hisse devir ücreti o andaki işletme değerinin ortağa düşen hissesi kadar olacaktır.

10- ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ, FESİH VE TASFİYE

Sözleşme süre sonunda kendiliğinden sona erer.

Taraflar bu işletmedeki ortaklıklarını devam ettirmek isterlerse yeni bir ortaklık sözleşmesi yapacaklardır.

Ortaklardan birinin şahsi borcu nedeniyle ortaklık konusu malların haczedilmesi sözleşmenin bildirimsiz feshi sebebidir. Şahsi borcu nedeniyle işletmenin mallarının haczedilmesine sebebiyet veren ortak, işletme mallarına fiilen el atılmadan ve her halde bir ay içinde kısıtlamayı kaldırıp sorunu çözmediği takdirde, ortaklık payı diğer ortağa geçer. Her türlü fesih halinde feshi takip eden bir ay içinde kâr-zarar hesabı yapılıp ortaklık tasfiye edilecek, bu tasfiyeye ilişkin protokol düzenlenecek ve aynı süre içinde tüm resmi merciler nezdinde kapanış ve tasfiyeye ilişkin işlemler ikmal edilecektir. Bu hükme aykırı davranan ortak kararlaştırılan cezai şartı ödeyecektir.

Anlaşma halinde ortaklardan her biri payını diğer ortağa devredebilir. Devredilecek payın herhangi bir ortak tarafından devir alması durumunda, devir ücreti o anki işletme değeri üzerinden hesaplanacaktır.

Taraflardan X’in ölümü halinde aynı pay ve bu sözleşmeyle bağlı şekilde X ve X bu sözleşmeyi ayakta tutmak isterler ise payı hiçbir fark gözetmeksizin iktisap etmiş olacak ve ölen ortak yerine hiçbir değişiklik olmadan devam edebileceklerdir. Taraflardan X’in Ölümü halinde ise X ve X yine bu sözleşmeyi ayakta tutmak isterler ise aynı şekilde payı iktisap etmiş olacak ve sözleşmeyle bağlı kalacak şekilde sözleşmeyi devam ettirebileceklerdir. Taraflardan X’in Ölümü halinde ise X ve X yine bu sözleşmeyi ayakta tutmak ister ise aynı şekilde payı iktisap etmiş olacak ve sözleşmeyle bağlı kalacak şekilde sözleşmeyi devam ettirebileceklerdir. Tarafların ölümünden sonra sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ölüm tarihinde kadar geçen süre hesaplanır bu süre sözleşme süresi olan 20 yıldan çıkarılarak kalan süre için sözleşme varisler tarafından devam ettirilebilir.

11- İŞLETMENİN DEMİRBAŞLARI:

İşletmenin bulunduğu yerdeki tente, cam balkon dükkân sahibine aittir. Raflar, tezgâhlar, masalar, sandalyeler, çiçekler, çiçeklikler, oturma grupları, mutfak malzemeleri, nargile takımları ve malzemeleri, klima ,TV, mutfak tezgahları, kolon giydirmeleri, dış gölgelik, lavabo ve işletmenin geriye kalan tüm malzemelerin alımı üç ortak tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak bu demirbaşların bakım, onarım ve değişim masrafları dükkan sahibi tarafından karşılanacaktır, dükkan sahibi tarafından karşılanmazsa ortaklık bütçesinden karşılanacaktır.

12- İş bu sözleşmede bahis olunmayan hususlarda Borçlar Kanunu umumi hükümlerinden yararlanılacaktır. İtilaf halinde Şanlıurfa mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

13- İş bu sözleşme taraflarca dört nüsha olarak hazırlanmış olup 13 maddeden meydana gelmiş, hazır bulunan tanıklar(şahitler) ve ortaklarca okunarak imza altına alınmıştır

ORTAK-ORTAK-ORTAK

TANIK(ŞAHİT)-TANIK(ŞAHİT)-TANIK(ŞAHİT)

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Yorum var.

  1. Selamlar biz bir kafeye ortak olmak istiyoruz yanliz bu ortaklığı yasal zemin üzerinde yapmak istiyoruz hangi prosedürü izlememiz ve nerelere baş vuru yapmamız gerek..?
    Teşekkür ederim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir