Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

İş Makinası Kiralama Sözleşmesi

İŞ MAKİNESİ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

1-TARAFLAR

Kiraya Veren :

Kiralayan :

2-SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu X adresinde bulunan ve X İnşaat şantiyesinde kullanılmak üzere X Seri/Şase numaralı iş makinesinin işbu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde kiralanmasıdır.

3-KİRA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ

İşbu sözleşme imzalanmasına müteakip X tarihinde yürürlüğe girer ve 1 yıl süreyle devam eder.

4- KİRA BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI

A. İşbu sözleşmeye konu iş makinesinin kira bedeli X/ay + KDV’dir.

B. Kira bedelleri her ayın sonunda kiraya veren tarafından faturalandırılacak olup düzenlenen faturanın faks yoluyla ve/veya herhangi bir yazılı iletişim aracılığıyla kiracıya ulaşmasına müteakip en geç 15 gün içinde kiraya verenin X Bankası X şubesi X no’lu hesabına gönderecektir. Kiracı kira bedelini ödemede gecikmesi durumunda günlük/aylık/yıllık kira bedelinin %10 tutarında gecikme cezası ödeyecektir.

5-TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Kiracının Hak ve Yükümlülükleri

A. Kiracı söz konusu iş makinesini kullanım amacına uygun, gerekli donanıma sahip ve eksiksiz olarak teslim aldığını ve kullanım amacına uygun olarak kullanacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

Sözleşme konusu iş makinesinde herhangi bir nedenden dolayı arıza meydana gelmesi halinde kiracı söz konusu arızayı derhal kiraya verene bildirecek ve servis talebinde bulunulacaktır. Kiracının söz konusu arızayı geç bildirmesi nedeniyle arızanın artması ve arızaya kiraya verenin haberi ve onayı olmaksızın iş sahasında bulunan elektrikçi, usta, kalfa veya formen gibi çalışanlar tarafından müdahale edilmesi halinde kiracı, iş makinesinde meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olacağını, zararı, değer kaybını ve iş makinesinin çalışamayacağı sürede oluşan kazanç kaybını karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

B. İş makinesinin yakıt, nakil ve olağan sair masrafları kiracıya ait olup, kiracı bu masraflar için kiraya verenden hiçbir hak ve bedel talep edemeyecektir.

C. İş makinesinin çalışma saatleri 08:00 ile 17:00 saatleri arası, aylık 26 gün olarak kararlaştırılmış olup, günlük çalışma saatinin veya aylık 26 günü aşılması halinde 40,00 TL /Saat 400,00 TL/Gün(pazar günü) olarak kiraya veren tarafından faturalandırılacaktır. Kiracı faturalandırılan işbu fazla mesai ücretlerini derhal ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kira süresi içerisinde malzeme eksikliği, kötü hava koşulları vesair sebeplerden dolayı çalışılamayan günlerde de ücrete tabidir.

D. Kiracı sözleşmeye konu iş makinesini işbu sözleşmede belirtilen inşaat şantiyesinden başka bir yere nakledemez, başka bir işte kullanamaz ve hiçbir şekilde aynı ve başka koşullarda üçüncü kişiye devredemez. Kullanılması, nakledilmesi ve devredilmesi halinde kiraya verenin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

E. Kiracı, kiraya verenin işbu sözleşmeden doğan/doğabilecek olası zarar ve alacağının teminatı olarak işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve EK1 de yer alan Teminat Senedini vermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Senedin bedeli her halükarda X Günlük/aylık/yıllık kira bedelini geçmeyecektir.

F. İşbu sözleşmenin konusu olan iş makinesi operatörlü olarak kiralanmış ise kiracı, iş makinesi için seçeceği operatörün ve iş makinesinde çalışacak personelin sigortalı işçisi olduğunu, alanında uzman, iş sağlığı ve güvenliği ve iş makinesi kullanımı hususlarında gerekli tüm eğitimleri aldığını ve operatöre yapılacak iş, iş sahası ve iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirdiğini, aksi halde operatörün bilgisizliği ve deneyimsizliğinden gerek 3. Şahısların gerekse iş makinesinin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyandan, iş makinesinin değer kaybından ve iş makinesinin çalışamayacağı sürede oluşan kazanç kaybından sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Operatör, iş makinesinin çalışma süresini tespit için işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan EK-2’de yer alan puantaj formunu dolduracak ve kiracı işbu puantaj formunu kiraya verene aynı gün içerisinde her türlü iletişim aracıyla ulaştıracaktır.

G. Kiracı, iş makinesi üzerinde çalışacak personelin iş ve iş sahasında uzman olduğunu, iş sağlığı ve güvenliği hususunda gerekli eğitimleri aldığını, personelin bilgisizliği ve deneyimsizliğinden meydana gelecek her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İş makinesi üzerinde çalışacak personel işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve EK-3’te yer alan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak çalışacağına dair taahhütnameyi kiraya verene en geç işin başladığı gün mesai saati bitimine kadar ulaştıracaktır.

5.2 Kiraya Verenin Hak ve Yükümlülükleri

A. Kiraya veren işbu sözleşme konusu iş makinesini sözleşmenin imzalanmasına müteakip ilgili kanun ve yönetmeliklerin zorunlu kabul ettiği bütün donanımlara sahip olacak şekilde kiracının kullanımına sunmuş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

B. Kiralanan iş makinesinde kira süresinde iş makinesinde arıza meydana gelmesi ve kiracının arızayı herhangi bir iletişim aracıyla kiraya verene derhal bildirmesi halinde kiraya veren arızanın giderilmesini sağlayacaktır. Söz konusu arıza kiracının ve/veya çalışanlarının kullanımı ve kusuru nedeniyle meydana gelmişse arızanın onarım süresi kira süresinden sayılacak olup arıza bedeli de kiracı tarafından karşılanacaktır. Ayrıca arıza hemen giderilemeyecekse kiraya veren kiracıya aynı niteliklerde ve bedeli karşılığında günlük tarife üzerinden yeni bir iş makinesi temin edecektir. Aynı niteliklerde temin ve teslim edilen iş makinesinin işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan EK-4’deki tutanakla imza altına alınacak ve aynı şartlarda kullanılmaya devam edilecektir.

C. İş makinesinde meydana gelen arızanın kiracının ve/veya çalışanlarının kullanım ve kusurundan kaynaklanmaması halinde işbu sözleşmenin üstteki B maddesinde belirtilen usuller mucibinde kiraya verene haber verilecektir. Kiraya veren arıza hemen giderilmeyecekse işin aksamaması adına derhal kiracıya aynı niteliklerde yeni bir iş makinesi temin edecektir.

D. İş makinesinde meydana gelen arızanın basit ve hemen giderilebilecek nitelikte olması halinde kiracının kiraya verenden derhal onay alması halinde arızayı kiracı giderebilecek ve bunun için kiraya verenden herhangi bir bedel talep edemeyecektir.

E. İş makinesinin operatörlü kiralanması halinde operatörün ücret, yemek ve sair giderleri kiraya veren tarafından karşılanacaktır. Kiraya veren kiralanan iş makinesinin operatörünün alanında uzman, iş sağlığı ve güvenliği ve iş makinesi kullanımı konusunda gerekli eğitimleri verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6-SONA ERMESİ

A. Kiracının işbu sözleşmeyi haklı bir nedene dayanmaksızın süresinden önce feshetmesi halinde sözleşme süresi sonuna kadarki tüm kira bedelleri muaccel hale gelecektir. Ayrıca haksız fesih nedeniyle doğacak zararların giderilmesi amacıyla işbu sözleşmeyi haksız olarak fesheden taraf işbu sözleşmede belirlenen günlük/aylık/yıllık kira bedelinin %10’u tutarında cezai şart ödeyecektir.

B. Sözleşmenin 1yıllık süresinin bitiminden en az 15 gün önce taraflarca yazılı fesih bildiriminde bulunulmadığı sürece işbu sözleşme aynı süre ve şartlarda uzamış sayılır.

7-İMZA VE YETKİ

A. İşbu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıkların çözümünde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

B. İşbu 7 ana maddeden ibaret sözleşme, taraflarca okunarak ve tarafların mutabakatı ile X Tarihinde iki(2) nüsha olarak tanzim, imza ve teati edilmiştir.

KİRAYA VEREN – KİRALAYAN

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir