Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

İnşaat Mühendisi Proje Hizmeti Sözleşmesi

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROJE HİZMETLERİNE AİT SÖZLEŞME

Madde 1- Bu sözleşmede taraflar, (İnşaat Mühendisliği proje hizmetini ya-pacak olan kişi) Projeci ve (proje hizmetini yaptıracak olan gerçek veya tüzel kişi) İşveren’dir.

Projeci İşveren

Adı Soyadı Adı Soyadı

Ünvanı Ünvanı

Oda Sicil No V.H.Hes. No.

Oda Belge No

V.D.Hes. No. Adres

Adres

Madde 2- Aşağıda tapu kayıtları arsada yapılacak olan;

( ) Yeni inşaata ( ) Ek inşaat ( ) Onarım veya tadilata ait statik hesap ve be-tonarme projelerinin hazırlanması, projenin bağlı olduğu meslek odasına vize ettirilmesi hizmetlerini kapsar.

Arsanın

Belediyesi :

İlçesi :

Mah. ve Köyü :

Mevkii :

Pafta No :

Ada No :

Parsel No :

İmar Durumu

Tarih No :

Madde 3- Proje ücreti ve ödeme şekli meslek odasının belirlediği asgari üc-ret ve ödeme şekline göre yapılır (bkz. Ek-5).

Yapının

Kullanma Amacı :

Taşıyıcı Sistem :

Kat Alanları :

Kat Sayısı :

Toplan İnşaat Alanı :

İnşaat Süresi :

Proje Bedeli :

Bu işin proje ücreti ………. yılı asgari ücretlerine göre yalnız (……….) TL’dir.

Madde 4- Projecinin hizmetleri, İnşaat Mühendisleri Odasının yürürlükte bulunan proje hizmet standartlarına, TSE ve şartnamelerine, konu ilgili tüm yasa ve yönetmelik esaslarına uygun olacaktır.

Madde 5- Bu sözleşme ile hazırlanacak bütün projelerin ve sahibi, inşaat yapılsın veya yapılmasın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre pro-jecidir. Bunların asılları projecinin mülkiyetinde kabul edilecektir. İşveren Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca projecinin sahip olduğu haklara tümüyle uyacağını belirtir. Bu haklara tümüyle uyulmaması sözleşmenin feshini gerekti-rir.

Madde 6- İşin tamamından veya bir kısmından vazgeçilmesi veya belirsiz bir zamana ertelenmesi durumunda sözleşmenin feshi için, işveren o zamana kadar yapılmış proje bedellerini projeciye öder.

Madde 7- Yapının inşaatı sırasında uyulması gereken her çeşit kanuni gö-revlerin yerine getirilmesi ve bunlarla ilgilenilmesi işverenin sorumluluğunda-dır.

Madde 8- Ruhsat, tapu ve kadastro, pul ve vb. harçlar, projelerin dört ta-kımdan fazla ozalit giderleri ve kimyasal denelerin yaptırılması gibi benzeri gi-derleri ile katma değer vergisi işverene aittir.

Madde 9- Projeci ve işverenin 1. maddedeki adresleri kanuni ikametgahla-rıdır. Bu adreslere yapılacak her türlü bildirimin kendilerine yapılmış sayılacağı-nı şimdiden kabul etmişlerdir.

Madde 10- Taraflardan birisi sözleşme ve eklerinde belirtilen yükümlülük ve şartlardan her hangi birine uymazsa karşı taraf bu davranışlarda bulunan tarafa noter aracılığı ile 15 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen bir uyarı yazısı gönderir. Meslek odasına bilgi verir. Bu süre içerisinde istenen hususların yerine getirilmemesi halinde fesih hakkı doğar.

Madde 11- Sözleşme tarafları arasındaki anlaşmazlık yoluyla çözülemediği takdirde önce taraflardan birinin isteği üzerine projecinin bağlı olduğu meslek odasının atayacağı bilirkişi tarafından çözülür. Bilirkişi ücreti oda veznesine peşin olarak ödenir. Bilirkişinin taraflarca kabul edilmemesi halinde ………. Mahkemelerine başvurulur.

Madde 12- Sözleşmenin doğal ekleri;

1- 3194 sayılı İmar Kanunu,

2- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

3- 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Hakkında Kanun

4- ………. Belediyesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ………. İl Temsil-ciliği arasında yapılmış olan protokol hükümleri.

Madde 12- Özel Şartlar

Oniki maddeden ibaret olan bu sözleşme …/…/…. tarihinde aşağıda imzala-rı bulunan taraflarca üç suret olarak imzalanmıştır. Oda onayından sonra ör-neklerin biri projeci, diğeri işveren de kalacaktır.

İŞVEREN PROJECİ ODA ONAYI

Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı

İmza İmza

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir