Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Franchise Sözleşmesine Aykırılık İhtarname

Franchise Sözleşmesine Aykırılık İhtarname 1

ADANA 4. NOTERLİĞİ’NE

İHTAR EDEN :

VEKİLİ :

MUHATAP :

KONU : Müvekkil şirket ile muhatap firma arasında akdedilen Franchise Sözleşmesi kapsamında Franchise veren olan müvekkilim şirket tarafından Franchise alan olan muhatap firmaya karşı 12 tarihinde yapılan denetimde muhatap firmanın Franchise sözleşmesine aykırı bir takım davranışlarda bulunduğu tespit edilmiş olup işbu sözleşmeye aykırılığın muhatap firma tarafından derhal giderilmesi aksi takdirde sözleşmenin müvekkilim şirket tarafından feshedileceği ve müvekkil şirketin uğradığı veya uğrayacağı maddi ve manevi zarar ve ziyanlar ile müvekkil şirketin İl Çevre Gıda Tarım Müdürlüğü vb. kuruluşlar tarafından yapılacak olan denetimlerde ödemek zorunda kalacağı cezai şartlardan ve kar kayıplarından, müspet ve menfi zararlardan dolayı ve muhatap firmanın müvekkilim şirket markasının adı altında ürün dağıtımı yaptığı 3. Kişilerin/firmaların uğradığı veya uğrayacağı tüm zararlardan ve müvekkilim şirkete iletilen/iletilecek müşteri zarar ve şikayetlerinden dolayı muhatap firmanın sorumlu olacağının ihtarı ile ayrıca işbu sözleşmeye aykırılık sebebiyle Franchise alan muhatap firmanın sözleşmenin 11. Maddesi gereği cezai şart ödemekle yükümlü olduğu hususlarının muhataba ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR

1. Müvekkil şirket ile muhatap firma arasında 12 tarihinde 5 yıl süre ile Franchise sözleşmesi akdedilmiş olup işbu sözleşme kapsamında Franchise alan muhatap firma Franchise veren müvekkilim şirketin ürünlerini ve markasını belirli süre, koşul ve sınırlar içinde, belirli bir bedel karşılığında kullanmayı beyan ve taahhüt etmiştir. Ancak müvekkilim şirket tarafından 15 tarihinde muhatap firmaya karşı yapılan denetimde taraflar arasında akdedilen Franchise sözleşmesine aykırı hususlar tespit edilmesi sebebiyle işbu aykırılığın derhal giderilmesi aksi takdirde sözleşmenin müvekkilim şirket tarafından feshedileceği hususlarının muhatap firmaya ihtar edilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur. Şöyle ki;

2. Taraflar arasında akdedilen Franchise sözleşmesinin sözleşmenin konusu başlıklı 1. Maddesi “İşbu sözleşmenin konusu Adalet markası adı altında çalışan Franchise verenin belirli süre için meslek, deneyim ve ticari haklarını 3. Şahısların kullanımına vererek daha geniş bir piyasa hizmeti sunması, Franchise alan tarafından üretilecek olan işletme menüsünde bulunan veya daha sonradan ilave edilecek ürünlerin, reçete, uygulama ve servis yöntemlerinin öğretilerek, uygulama becerisinin kazandırılması ile sistem usul ve prensipleri doğrultusunda en iyi hizmetin sunulmasıdır.” Şeklinde ve tarafların yükümlülükleri başlıklı bölümünün (K) hükmü “Franchise alan sözleşme konusu çerçevesinde kullandığı markaların itibarına zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınmakla yükümlüdür.” Şeklinde olup bu kapsamda Franchise alan muhatap firmanın müvekkilimin markasını ve itibarını zedeleyici davranışlar içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Şöyle ki;

15 tarihinde gerçekleştirilen denetimde muhatap firmanın işyerinde Adalet markasına ait olmayan ve müvekkilim şirketin üretimi dışında olan çiğ sucukların olduğu ve satışa sunulduğu görülmüştür. Satışa sunulan çiğ sucuklar etiketsiz olduğundan ve faturasız alındığından ürünlerin nereden temin edildiği tespit edilememiştir. Yine muhatap firma tarafından satışa sunulan pişmiş dönerin de müvekkilim şirketin markasına ve üretimine ait olmayan etlerden yapıldığı görülmüş, bu husus muhatap firmaya sorulduğunda dönerin dışarıdan hazır olarak alındığı beyan edilmiş ve faturası müvekkilim şirkete ibraz edilememiştir. Müvekkilim şirket tarafından yapılan denetimde tespit edildiği kadarı ile müvekkilim şirket markasına ve üretimine ait olmayan 7-8 kg çiğ sucuk ve 10-12 kg pişmiş döner bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda Franchise alan muhatap firma taraflar arasındaki Franchise anlaşmasına ve Franchise ilkelerine açıkça aykırı hareket etmekte olup muhatap firma tarafından sözleşmeye aykırılığın derhal giderilmesi ve dışarıdan faturasız ürün alımının derhal durdurulması gerekmektedir. Zira kendi markasını güvenle satışa sunan ve ürettiği her üründe kalite standartlarına uyan müvekkilim şirket muhatap firmanın işbu nereden temin edildiği belli olmayan ürünleri kendi franchisingi adı altında satışa sunmasından ve firmasında kullanmasından ötürü maddi ve manevi anlamda önemli zararlara uğrayacak olup ve ayrıca 3. Kişi/firmalara karşı da itibar kaybına uğrayacaktır.

Nitekim Franchising sistemi, bir imtiyaz verme sistemi olup bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip olan tarafın belli şartlar ve sınırlamalar dahilinde biri veya bir firmaya bu hakları vermesiyle doğan iş ilişkilerinin bütünüdür. Bu kapsamda Franchise alan isim hakkını satın aldığı markanın çatısı altında belli bir ürün veya hizmeti, belli standartlarda üreten veya pazarlayan yatırımcı kapsamında olduğundan firmasında Franchise verenin markası adı altında üretilen ürünlerin dışında başkaca ürün satamaz ve başka firmalardan da başkaca ürün satın alamaz. Zira Franchise sisteminde tedarikçi, ürünlerini satması için satıcı ile bir sözleşme yapmakta, ürünler üzerinde ana firma karar vermekte ve satıcı ana firmanın markası dışında ürün satamamaktadır. Bu kapsamda taraflar arasında akdedilen işbu sözleşme Franchise alan muhatap firmaya, müvekkilim şirketin kendi ürünlerinden başka bir ürünün bulundurulmasını, satılmasını ya da dağıtımının yapılmasını yasaklamakta olduğundan muhatap firma nereden temin edildiği belli dahi olmayan yukarıda sayılı ürünleri işyerinde bulundurup satışa arz etmekle sözleşmeye açıkça aykırı davranmaktadır. Bu cihette Sözleşmenin fesih başlıklı bölümünün (B) maddesi “ Franchise alanın bu sözleşemeden doğan yükümlülüklerini haklı sebep olmaksızın yerine getirmemesi halinde Franchise veren önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir.” Şeklinde olup müvekkilim şirketin sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal fesih etme hakkı saklıdır.

Kaldı ki, bu durum müvekkilim şirket tarafından muhatap firmanın işyerinde 15 tarihinde gerçekleştirilen denetim sırasında da açıkça tespit edilmiş olup bu kapsamda müvekkilim şirket tarafından sözleşmeye aykırılığa ilişkin bir tutanak tutulmuş ancak bu tutanak muhatap firma yetkilileri tarafından imzalanmaktan imtina edilmiştir. Bu sebeple söz konusu tutanağı ihtarnamemiz ekinde tekrar muhatap firmaya tebliğ ediyoruz. Zira gelinen bu noktada müvekkil şirketin zarara uğrayacak ve itibar kaybına uğrayacak olması gün be gün ortada olup işbu sözleşmeye aykırılığın derhal giderilmesi gerekmektedir.

Yukarıda izah edilenler kapsamında ve muhatap firmanın sözleşmeye aykırı davrandığının sabit olması karşısında müvekkilim şirket işbu sözleşmeye aykırılığın muhatap firma tarafından derhal giderilmesini talep etmektedir. Aksi takdirde taraflar arasında akdedilen işbu sözleşme muhatap firmanın sözleşme yükümlülüklerini ihlal etmesi sebebiyle müvekkil şirket tarafından haklı sebeple derhal feshedilecek olup bu kapsamda müvekkil şirketin İl Çevre Gıda Tarım Müdürlüğü vb. kuruluşlar tarafından yapılacak olan denetimlerde ödemek zorunda kalacağı cezai şartlar, fiyat farkları, yoksun kalınan karlar, müspet ve menfi bilumum ticari zararlar ile her türlü müşteri şikayetinden ve müşteri kayıplarından muhatap firmanın sorumlu tutulacağı ve müvekkil şirketin ürün dağıtımı yaptığı ve hizmet sunduğu 3. Kişi/firmaların uğradığı veya uğrayacağı zararlardan da muhatap firmanın sorumlu tutulacağı hususunu ihtar etme ve ayrıca sözleşmenin 11. Maddesi gereği 20.000-TL cezai şart talep etme hakkımızın bulunduğu ve işbu cezai şartı sözleşmeye aykırılık sebebiyle muhatap firmanın ödemekle yükümlü olduğu hususlarını ihtar etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

3. Muhatap firmanın nereden temin edildiği belli dahi olmayan yukarıda sayılı ürünleri işyerinde bulundurup satışa arz etmesinin yanında müvekkilim şirket tarafından yapılan denetimde ayrıca muhatap firma tarafından müşterilere serviste ikram edilen kolonyalı mendillerde müvekkilim şirketin logosunun yanında başka firmaların reklam ve logosuna da rastlanılmıştır. Sözleşmenin tarafların yükümlülükleri başlıklı bölümünün (L) hükmü “Franchise alan Franchise sistemi içindeki markaları, sadece Franchise verenin izin verdiği yerlerde ve tarzda teşhir edecektir. Mevcut işyerinin herhangi bir yerinde Franchise verenin ön yazılı izni olmadan başka ek işaretler, dağıtımcı ve ürün satan şirketin reklamları, tanıtım araçları vb. veya posterler konulmayacaktır.” Şeklinde olup muhatap firma ancak müvekkilim şirketin verdiği kolonyalı mendilleri kullanabilir ve sadece müvekkilim şirketin reklam ve logosunun olduğu kolonyalı mendilleri kullanabilir. Bu kapsamda da muhatap firma tarafından müşterilere serviste ikram edilen kolonyalı mendillerde müvekkilim şirketin logosunun yanında başka firmaların reklam ve logosunun bulunması açıkça sözleşmeye aykırılık teşkil etmekte olup işbu sözleşmeye aykırılığın da muhatap firma tarafından derhal giderilmesi gerekmektedir.

4. Yine sözleşmenin cezai şart başlıklı 11. Maddesi “Franchise alanın sözleşmeye aykırı herhangi bir davranışından dolayı oluşan zararı giderme yükümlülüğü yanında ayrıca 20.000-TL para cezası ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. “ şeklinde olup bu madde sebebiyle de yukarıda açıklanan nedenler cihetinde sözleşmeyi ihlal eden muhatap firmanın işbu ihlaller sebebiyle müvekkilim şirkete karşı 20.000-TL cezai şart ödeme yükümlülüğü bulunmakta olup işbu 20.000-TL cezai şartın da müvekkilim şirketin her türlü talep ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla müvekkilim şirketçe muhataptan talep edilebileceği hususu da muhataba ayrıca ihtar olunur.

5. Ayrıca sözleşmenin tarafların yükümlülükleri başlıklı bölümünün (N) hükmü “Franchise alan sözleşmenin sona ermesinden itibaren aynı muhitte sözleşme içeriğiyle benzer veya aynı iş çevresinde çalışan bir şekilde bu sözleşmenin feshinden veya herhangi bir nedenle sonlandırılmasından başlayarak 5 yıl içinde çalışamaz, bu tip bir işe doğrudan veya dolaylı olarak iştirak edemez.” Şeklinde olup bu kapsamda muhatap firma tarafından söz konusu sözleşmeye aykırılıkların giderilmemesi sebebiyle müvekkilim şirketin sözleşmeyi feshetmesi halinde muhatap firmanın 5 yıl boyunca işbu sözleşme içeriğiyle aynı veya benzer mahiyette bir iş yapamayacağı yasağını da muhataba ayrıca ihtar ederiz.

6. Yukarıda anlatılan sebeplerle sözleşmeye aykırılığın muhatap firma tarafından derhal giderilmesi gerekmektedir aksi takdirde müvekkil şirket tarafından sözleşme haklı sebeplerle derhal feshedilecek olup bu kapsamda müvekkil şirketin fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla müvekkil şirketin İl Çevre Gıda Tarım Müdürlüğü vb. kuruluşlar tarafından yapılacak olan denetimlerde ödemek zorunda kalacağı cezai şartlar, fiyat farkları, yoksun kalınan karlar, müspet ve menfi bilumum ticari zararlar, itibar kayıpları ile her türlü müşteri şikayetinden ve müşteri kayıplarından muhatap firmanın sorumlu tutulacağı ve müvekkil şirketin ürün dağıtımı yaptığı ve hizmet sunduğu 3. Kişi/firmaların uğradığı veya uğrayacağı zararlardan da muhatap firmanın sorumlu tutulacağı hususları ve ayrıca sözleşmenin 11. Maddesi gereği 20.000-TL cezai şart talep etme hakkımızın bulunduğu ve işbu cezai şartı sözleşmeye aykırılık sebebiyle muhatap firmanın ödemekle yükümlü olduğu hususları ve yine uğranılacak maddi ve manevi her türlü zarar, cezai şart, fiyat farkı ve yoksun kalınan karın muhatap firmadan tahsili cihetine gidileceği bu nedenle ortaya çıkacak her türlü yargılama masrafı ve vekalet ücretinin muhatap şirkete ait olacağının bilinmesi hususları muhataba tebliğ ve ihtar olunur.

Sayın Noter 3 nüsha olarak hazırlanan iş bu ihtarnamenin bir nüshasının usulü dairesinde muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde alıkonulmasını ve tebliğ şerhine havi bir nüshanın da tarafıma verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

Avukat

Franchise Sözleşmesine Aykırılık İhtarname 2

ADANA 4. NOTERLİĞİ’NE

İHTARNAME

KEŞİDECİ:

VEKİLİ:

MUHATAP:

KONU: Müvekkil adına tescilli Adalet adlı firma ile franchise sözleşmesinin imzalanması, franchise ilişkisi gereği firmanın isim hakkı bedeli ödemesi ve franchise birikmiş ciro payı hk.

AÇIKLAMALAR

SAYIN MUHATAP,

1. İsim hakkı müvekkil lehine tescil edilmiş olan Adalet isimli firma adı altında, yukarıda belirtilen adreste Kasım 2015’dan beri franchise alan olarak sözleşmeye dayalı şekilde hizmet vermektesiniz.

2. Bununla beraber franchise ilişkisi gereği, müvekkil adına tescilli Adalet isimli firmanın isim hakkı bedeli olan 60.000 TL’yi de müvekkile henüz ödememiş bulunmaktasınız.

3. Ayrıca, Kasım 2015 tarihinden bugüne kadar ciro payınızla ilgili müvekkile herhangi bir bildirim yapmadığınız gibi, kasım 2015 tarihinden bugüne kadar her ay ödemeniz gereken, aylık cironuzun %6,5’ine tekabül eden 36 aylık birikmiş ciro payı bedelini de müvekkile henüz ödememiş bulunmaktasınız.

4. İhtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde, müvekkil adına tescilli Adalet isimli firmanın franchise alanı olarak işbu ihtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde müvekkil adına tescilli Adalet isimli firmayı, franchise alan olarak kullanmanız sebebiyle doğan 60.000 TL isim hakkı bedelini ve franchise ilişkisi gereği Kasım 2015 tarihinden bugüne kadar her ay ödemeniz gereken, aylık cironuzun %6,5’ine tekabül eden 12 aylık birikmiş ciro payı bedelini müvekkil adına vekâleten işlem görmeye yetkili Hasan HAKSEVER hesabına yatırmanızı, aksi takdirde hukuki yaptırımların uygulanması için aleyhinize yasal yollara müracaat edileceğini, müvekkilin uğradığı her türlü zarar için ayrıca dava açılacağını, yapılacak tüm masraflar ile avukatlık ücretlerinin de size ait olacağını ihtar ederiz.

İHTAR EDEN VEKİLİ

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz.

İHTAR EDEN VEKİLİ

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir