Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Asliye Ticaret Ayıplı Mal Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik mermerlerin satış bedeli olan 80.000 TL’nin iadesi, bunun mümkün olmaması halinde mermerlerin ayıpsız bir misli ile değiştirilmesine karar verilmesi ve temerrüt tarihinden itibaren en yüksek ticari avans faiz işletilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil şirket 12 tarihinde davalı şirketten ticari amaçla 3 cm cilalı plakalık Muğla Beyazı 320 m2 mermer satın almıştır. Müvekkil şirket bu mermerler için 80.000 TL ödemiştir; mermerler, müvekkil şirketin Suriye ülkesinde bulunan şubesine gönderilmiştir. Mermerlerin Suriye’de bulunan şubesine ulaşmasının ve incelenmesinin ardından gelen mermerlerin sipariş edilen ürünlerden farklı cins ve boyutta olduğu anlaşılmıştır.

Müvekkil şirket ise davalı firma ile iletişime geçerek ürünlerin iadesini talep etmişse de herhangi bir sonuç alamamıştır. Bu sebeple davalı firmaya ve firma sahibine ürün iadesi için noter marifetiyle ihtar gönderilmiş, lakin davalı tarafından herhangi bir dönüş yapılmamış ve iade talebimiz reddedilmiştir.

Davalı ile müvekkil şirket arasında ticari ilişki bulunmaktadır; müvekkil şirket dava konusu mermerleri ticari amaçla satın almıştır.

Dava konusu mermerler, müvekkil şirketin Suriye’de bulunan şubesine ulaşmış ve burada yapılan kontroller sonrasında mermerlerin sipariş edilen ve faturada gösterilen boyut ve cinslerde olduğu anlaşılmıştır.

3 cm cilalı plakalık Muğla Beyazı(1) 320 m2 mermer sipariş edilmesine karşın mermer boyutları 3 cm’den daha ince ve yoğun koyu gri, turuncu renkte damarlı mermerler gönderilmiştir.  

Yapılan kontroller sonrasında davalı firmaya bildirim yapılmış ve sorunun çözülmesi istenmiştir. Ancak davalı çözüme yanaşmamıştır.

Davalının çözüme yanaşmaması üzerine müvekkil şirket tarafından Adana 4. Noterinden 17345 Yevmiye numaralı ihtarname gönderilmiş; ancak davalı tarafından iade veya herhangi bir çözüm yoluna yanaşılmamıştır.

Ticari satış, sözleşmenin her iki tarafının da tacir olduğu ve her iki tarafın da ticari işletmesi ile ilgili olan satıştır. Tacirler arası ticari satımlarda satıcının ayıplı ifadan sorumluluğu esas itibariyle TBK Madde 219 vd. hükümlerine tâbidir ancak tacirler arasındaki ticari satımlardan kaynaklanan ayıplı ifa hallerinde alıcının muayene ve ihbar külfetlerinin süresi hakkında ise TTK Madde 23’de “Ticari satış ve mal değişimi” başlığı altında düzenlenen hükümlerin uygulanması gerekmektedir. 

TTK md 23/1-c gereğince;

“Malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise alıcı iki gün içinde durumu satıcıya ihbar etmelidir. Açıkça belli değilse alıcı malı teslim aldıktan sonra sekiz gün içinde incelemek veya incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu bu süre içinde satıcıya ihbarla yükümlüdür. Diğer durumlarda, Türk Borçlar Kanununun 223. maddesinin ikinci fıkrası uygulanır.”

(1) Muğla Beyazı Mermer, seleksiyonu Muğla ili çevresindeki mermer ocaklarından çıkarılmakta ve içerisinde çok az miktarda gri dumansı damarlar girmektedir. Gri damarların yoğun olduğu seleksiyonlar düşük fiyatlardan alıcı bulmaktadır.

TBK md 223 gereğince;

“Alıcı, devraldığı satılanın durumunu işlerin olağan akışına göre imkân bulunur bulunmaz gözden geçirmek ve satılanda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse, bunu uygun bir süre içinde ona bildirmek zorundadır. Alıcı gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır.

Ancak, satılanda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması hâlinde, bu hüküm uygulanmaz. Bu tür bir ayıbın bulunduğu sonradan anlaşılırsa, hemen satıcıya bildirilmelidir; bildirilmezse satılan bu ayıpla birlikte kabul edilmiş sayılır.”

Satın alınan mermerler, Suriye’ye ulaştıktan hemen sonra kontrol edilmiş ve sipariş edilen/vaat edilenden farklı gelmesi sebebiyle satıcıya derhal bildirim yapılmıştır. Satıcı ile yapılan görüşmelere rağmen çözüm yoluna yanaşamamış ve son çare olarak satıcıya noter yoluyla ihtarname gönderilmiştir. Mermerlerde bulunan ayıp, anlaşıldığı anda satıcıya bildirilmiş ve gerekli görüşmeler sağlanmıştır; anlaşma yapılamadığından 12 tarihinde ihtarname gönderilmiştir. TBK md 223 kapsamında satıcıya gerekli bildirimlerin süresi içerisinde yapıldığını belirtmek isteriz.

TBK md 219 gereğince;

“Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumlu olur. Satıcı, bu ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur.”

Davaya konu iadesi istenen mermerler sipariş edilen/vaat edilenden farklı cins kalite ve boyutlarda gönderilmiştir. Müvekkilin, bu ürünlerden beklediği fayda ortadan kalkacak derecede azalmıştır, zira bu ürünler müvekkilin ödediği bedelden daha düşük bedelde fiyatlanmakta ve alıcı da bulamamaktadır. Dolayısıyla satıcının bu ayıplara karşı sorumluluğu bulunmaktadır. Dilekçemiz ekinde sunduğumuz resimlerden de anlaşılacağı üzere mermerlerin ayıplı olduğu ve sipariş edilenden farklı kalite ve boyutta olduğu anlaşılmaktadır.

TBK md 227 gereğince;

Satıcının satılanın ayıplarından sorumlu olduğu hâllerde alıcı, aşağıdaki seçimlik haklardan birini kullanabilir:

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme.

2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme.

3. Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme.

4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme.

Alıcının genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır.

Müvekkil şirket de sipariş ettiğinden farklı kalite ve boyutta ayıplı olarak gönderilen mermerleri geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme hakkını kullanmak istemektedir. Sayın mahkemenin aksi kanaatte olması halinde ise satış bedelinden indirim veya ürünlerin ayıpsız olan benzerleri ile değiştirilmesi talep edilmektedir. 

HUKUKİ DAYANAK: TBK, TTK, HMK ve sair mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: Davalı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydı ile; 80.000 TL bedelli  fatura, Ürünlerin Suriye ülkesine gönderildiğini gösteren gümrük belgesi, Adana 4. Noterliği tarafından gönderilen ihtarname, Telefon arama ve mesaj kayıtları, Mail içerikleri, Yargıtay içtihatları, Keşif, bilirkişi, yemin, tanık, vd.

SONUÇ: Yukarıda izah edilen nedenlerle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik

1- Mermer satış bedeli olan 80.000 TL’nin iadesi,

2- Bunun mümkün olmaması halinde mermerlerin ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar verilmesi veya satış bedelinden indirim yapılmasına,

3- Bedel iadesinde veya satış bedelinden indirim halinde temerrüt tarihinden itibaren en yüksek ticari avans faiz işletilmesi,

4- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini müvekkil adına vekaleten talep ederiz.

Davacı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir