Boşanma Davalarında Kullanılacak Etkili Hukuki Sözler

May 14, 2019 | Boşanma Usul

Boşanma Davalarında Kullanılacak Etkili Hukuki Sözler

Tazminat

 • Medeni Yasa 174/1. maddesi mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Tarafların sosyal ve ekonomik durumu, hakkaniyet gereği davacı tarafın boşanma ile koca desteğini kaybetmesi evlenme şansı ve gelecek haklarının zedelenmesi dikkate alınarak 7.000,00 YTL maddi tazminatın karar kesinleştikten sonra davalı taraftan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine karar vermek gerekmiştir.
 • Yaşı itibariyle de yeniden evlenme ihtimalinin çok düşük olduğu anlaşıldığından…
 • Tazminatın zenginlik ve yoksulluğa sebep olmama özelliği… Manevi tazminatın zenginleşmeye ve yoksulluğa sebebiyet veremeyeceği ilkesi ve hakkaniyet…
 • En azından yaşı itibari ile boşanmak ile evlenme şansının azalması
 • Davalının kusurunun ağırlığı ve yoğunluğu…
 • Davacının boşanmaya neden olan olaylarda çekmiş olduğu elem ve ıstırabın bir nebzede olsa giderilmesi…
 • Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı-davalı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanununun 50 ve 52. maddesi hükmü dikkate alınarak daha uygun miktarda maddi (TMK m. 174/1) ve manevi (TMK m. 174/2) tazminat takdiri gerekir. Bu yönler gözetilmeden hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.
 • Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davalı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat çoktur. Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanununun 50 ve 52. maddesi hükmü dikkate alınarak daha uygun miktarda maddi (TMK m. 174/1) ve manevi (TMK m. 174/2) tazminat takdiri gerekir.
 • Tazminat zenginleşmeye neden olmamalıdır ilkesini de gözeterek…
 • Davalının evliliğin temelinden sarsılmasındaki kusurunun ağırlığı ve yoğunluğu gözetildiğinde davacı müvekkile lehine tazminata hükmedilmesi zarureti hasıl olmuştur.
 • bu vakıalar müvekkilenin kişiliğinde telafisi güç enkazlar yaratmıştır,
 • her türlü izahtan varestedir

Delil ve İspat

 • Davacı tarafın talebi üzerine davalıya ait telefon kayıtları celp edilmiş, davalının F.İ. isimli bayanla normalin üzerinde sürekli bir irtibat halinde olduğu gelen telefon kayıtlarından anlaşılmıştır. 
 • Dava dilekçemizde öne sürdüğümüz tüm iddialar ek olarak sunduğumuz deliller ile örtüşmektedir ve ispat niteliğine haizdir.
 • Artık davacı bu sava dayanamaz.
 • vakıalarının davalı-davacı erkekten aktarılan duyuma dayalı beyanlar olup, bu haliyle kusur belirlemesinde dikkate alınamaz.
 • Gerek doktrinde; gerek Yargıtay içtihatlarında kabul edildiği üzere, ispat yükü hayatın olağan akışına aykırı durumu iddia eden ya da savunmada bulunan kimseye düşer

Şiddetli Geçimsizlik

 • Davalının bu evliliğin çekilmez hale gelmesinde asli kusurlu olduğu anlaşılmıştır. 
 • Eşi ile geçinemediği, birlikte yaşama bilincinin ortadan kalktığını…
 • Tarafların bir daha bir araya gelmelerine imkan vermeyecek şekilde temelinden sarsılmış olması gereği…

Temelinden Sarsılma

 • İleri sürülen bir olayın gerçekten evlilik birliğini temelden sarsıp sarmadığını belirleyen hakim, olayın özelliklerine ve oluş biçimine; eşlerin kültürel ve sosyal durumlarına, eğitim durumlarına; parasal durumlarına; toplum içinde sahip oldukları ün, saygınlık ve pozisyona; eşlerin birbirleri ve çocukları ile olan ilişkilerine; yaşadıkları çevrenin özelliklerine; yöresel gelenek ve düşüncelere; toplumun değer yargılarına bakıp ona göre bir sonuca varacak, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına vicdanen kanaat getirirse boşanmaya hükmedecektir.
 • Aile birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanmanın gerçekleşmesi için, tarafların kusurlu olup olmamasının önemli olmadığı kuralıdır.

Boşanma Sonucuna Gitme

 • Bu evliliğin devamında toplumsal ve kişisel anlamda fayda kalmadığı
 • Evlilik birliğinin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmadığından
 • Tarafların barışma veya sulh olma imkanı bulunmamaktadır.
 • Evlilik birliğinin korunması adına yapıcı ve sağduyulu tavrını korumuştur…
 • Sevgi ve saygı bitmiş, tarafların fiili birliktelikleri de sona ermiştir.
 • Tarafların tekrar bir araya gelmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede evlilik birliği temelinden sarsılmıştır…
 • Bu minvalde, haklı davamızın kabulüne ilişkin pek çok emsal Yargıtay Kararı bulunmaktadır.
 • Sonuç olarak; evlilik her iki tarafa da görevler ve sorumluluklar yükleyen toplumsal müessese olmasına rağmen bu hususların gereği gibi vuku bulmadığı hallerde evliliğin temelinden sarsılması kaçınılmazdır.

Nafaka 

 • Davacı kadının boşanmadan dolayı yoksulluğa düşmeyeceği anlaşılmış olmakla yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verilmiştir. 

Kusur Atfı

 • Hakaretamiz sözler ve davranışlar (hakaret içeren)
 • Bu durum davacı İbrahim’i derin elem ve keder içerisine sürüklemiştir,
 • Davacı İbrahim’in manevi dünyasında büyük yaralar açmıştır
 • Evlilik bilincinden uzak bu davranışların mütemadiyen devam etmesi davacı müvekkil nezdinde güven çöküntüleri oluşturmuştur,
 • Müvekkil maddi ve manevi anlamda eşi ve çocuğu ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiği için davacının iddiaları kabule şayan değildir.
 • Soyut ve ispattan yoksun, iftira niteliğinde iddialarda bulunmuştur
 • İspattan yoksun, suç bastırma mantığı ile hazırlanan, somut gerçeklikten uzak, genel geçer ifadeler ile hazırlanmış dava dilekçesindeki iddiaların hiçbirini kabul etmek mümkün değildir.
 • İşbu davaya delil üretme çabasından ibarettir
 • Davacının iddiaları tamamen asılsızdır
 • Bu iftiralar bu şahısları da ziyadesiyle üzmüştür
 • Yargıtay aşırı kıskançlığı duygusal şiddete yönelik bir davranış olarak kabul etmiştir.
 • Taraflar evliliklerinin ilk zamanlarında mutlu bir birliktelik sürdürmüş olsa da evliliklerinin ilerleyen zamanlarında davalının müvekkilimize karşı olan tutum ve davranışlarından kaynaklı olarak tartışmalar yaşanmaya başlamıştır
 • Her zaman eşinin istekleri doğrultusunda hareket etmiş, olumlu ve ılımlı tavır sergilemiştir.
 • Davalının tavır ve davranışlarından kaynaklanan bu olumsuzluk, evlilik birliğinin olmazsa olmazlarından olan güven ilişkisini tamamen ortadan kaldırdığı gibi birlikte yaşamadan beklenen toplumsal ve kişisel faydayı da yerle bir etmiştir
 • Davalının evlilik öncesi kendisi ile ilgili anlattığı birçok konunun sonradan doğru olmadığının ortaya çıkması güven duygusunu ortadan kaldırmıştır
 • Evlilik her iki tarafa da görevler ve sorumluluklar yükleyen bir toplumsal müessese olmasına rağmen davalı evlilik birliğinin bir kadına yüklediği görev ve sorumlulukları yerine getirmekten ısrarla kaçınmıştır
 • Evlilik birliğinin bir daha düzelemeyecek derecede temelinden sarsılmasına sebebiyet vermiştir
 • Bu halde taraflar arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır.
 • Kusur çoğu kez kişilerin sosyal ve kültürel yapılarına, değer yargılarına ve çevrelerine göre değişen, bir ölçüde soyut, göreli bir kavramdır. O halde önceden şu yada bu eylemin ve davranışın daha ziyade kusur veya daha az kusur olarak kabulü ve bu konuda kesin, değişmez, nesnel bir ölçü konulması olanak dışıdır.
 • Evini ciddi şekilde ihmal etmiştir.
 • Davalının, davacı ve ailesine karşı soğuk, ilgisiz, samimiyetten uzak ve saygısız tavırları tartışmaların gündemini oluşturmuştur. Davacı müvekkil, davalıya kendisine ve ailesine karşı daha saygılı ve samimi davranması konusunda salık vermiş ve fakat bu yaklaşımların da hiçbir etkisi olmamıştır.
 • Evlilik birliğinin devamı için hiçbir çaba sarfetmemiştir.
 • Davalının anlaşılmaktan uzak tavırları neticesinde taraflar arasında şiddetli geçimsizlik baş göstermiştir. Şiddetli geçimsizliğin doğal bir sonucu olarak davacı müvekkil evlilik birliğinin devamına karşı duyduğu inancı yitirmiştir.
 • Evlilik birliği içerisinde eş olmanın yükümlülüklerini hiçbir zaman yerine getirmeyen davalı taraf…
 • Bu süreçte ruhsal sağlığı zarar gören davacı müvekkil evlilik birliğini sonlandırmak istemiş ve fakat bu ilişkiye mahkum edilmiştir.
 • … nazarında davacı müvekkilin şeref ve itibarı lekelenmiştir.
 • Onur, şeref ve haysiyetine leke sürmüşlerdir.
 • Alelade yapılmış bir savunma

Bağlaçlar

 • Nitekim
 • Bilahare bildirilecektir
 • İlk olarak, ayrıca, bir diğeri, bundan başka, son olarak, yine
 • Çünkü, böylece, nedeniyle, yüzünden, bu sebepten dolayı
 • Benzer şekilde, aynı şekilde, daha doğrusu, oldukça, rağmen, tersine,
 • Sonuç olarak, bundan dolayı, bu nedenle, bundan dolayı
 • Gibi görünüyor, belki, muhtemelen, belki de, neredeyse, hemen hemen, adeta
 • Her şeyden önce, özellikle, bilhassa, en dikkat çekici, kesinlikle, şüphesiz, elbette, 
 • BU MEYANDA DAVACININ İLERİ SÜRDÜĞÜ…
 • İZAHTAN VARESTEDİR.
 • hasebiyle
 • BU BAĞLAMDA 

Eşlerin Sorumlulukları

 • Medeni hukukta eşler evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri birlikte yerine getirmek durumundadırlar.
 • Eşler hukuken evlenerek bu birliğin mutluluğunu elbirliği ile sağlamak ve çocukların bakımına ve gözetimine özen göstermek ile yükümlüdür.

Velayet

 • Küçük Hasret’in uzun süreli, geniş kapsamlı, gelecekteki ve toplumsal çevre içindeki yararının temin edilmesi amacıyla işbu velayetin değiştirilmesi davasını açmak zarureti hasıl olmuştur,

Tanık Beyanlarına Beyan

 • Tanık Beyanları, Yönlendirme İle Oluşmuştur ve Taraflıdır; Hükme Esas Alınacak Nitelikte Değildir.
 • Tanık Beyanları Çelişkilidir ve Gerçeği Yansıtmamaktadır.

Karşı Davaya Cevap

 • Akıl ve mantığa taban tabana zıt düşmektedir
 • davacmın boşanma sebebi olarak ileri sürdüğü hususların gerçek dışı olduğunu, boşanma davasında sebep bulabilmek için ortaya atılmış sebep ve saiki olmayan mücerret iddialardan ibaret olduğunu, gerçek dışı olan bu iddiaları kabul etmediğini, evlilik birliğinde görevlerini yerine getirmeyenin davacı olduğunu,
 • Davalı/Karşı davacı tarafından mahkemeye verilen cevap dilekçesinde ileri sürülen hususlar gerçek dışıdır. Yapılacak yargılama, dinlenecek tanıklar ve celp edilecek deliller ve kayıtlar ile bu husus ortaya çıkacaktır.
 • Davalı vekili tarafından mahkemeye verilen karşı dava dilekçesinde ileri sürülen hususlar gerçek dışıdır. Yapılacak yargılama, dinlenecek tanıklar ve celp edilecek deliller ve kayıtlar ile bu husus ortaya çıkacaktır. Davalı /Karşı davacı tarafın dilekçesinde iddia edildiği gibi Müvekkil kusur izafe edilemez tam aksine Müvekkil , Davalı/Karşı Davacının tüm olumsuz davranışlarına ,şiddet içeren eylemlerine ve de ölüm tehditlerine rağmen evliliğini kurtarmaya çalışmış ancak Davalı/Karşı davacı tarafından olumsuz davranışlar ve de silahlı tehdide varan davranışları yüzünden Müvekkil işbu huzurunuzdaki davayı açmak zorunda kalmıştır.
 • İspattan yoksun, suç bastırma mantığı ile hazırlanan, somut gerçeklikten uzak, genel geçer ifadeler ile hazırlanmış dava dilekçesindeki iddiaların hiçbirini kabul etmek mümkün değildir. Müvekkilim ile davacının evliliğinde eğer bir kusurlu var ise o da davacıdır. Bu hususlar cevap ve devamında yer alan karşı dava dilekçemizde kanıtlanacaktır.
 • Kusurlu davranışları nedeniyle evlilik birliğini müvekkilim için çekilmez bir hale getiren davacı-karşı davalının dava dilekçesinde iddia etmiş olduğu hususlar asılsız, mesnetsiz ve gerçek dışı olduğundan, tarafımızca iş bu karşı davayı açma zarureti hasıl olmuştur. Yukarıda yer alan cevap dilekçemizde de belirtiğimiz üzere evliliğin temelinden sarsılmasında davacı/ karşı davalının ağır kusuru söz konusudur. Şöyle ki:

Dava Dilekçesinde Konu Kısmı

 • 23.01.2017 tarihli cevap dilekçesine ve aynı tarihli karşı dava dilekçesine cevaplarımızdan ibarettir,
 • Şiddetli geçimsizlik sonucu evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmalarına karar verilmesi,
 • Müşterek çocuklar x ve x’ün velayetlerinin dava süresince tedbiren davacı müvekkile tarafında bırakılmasına, boşanma davasının sona ermesiyle birlikte velayetlerin kesin olarak müvekkil anneye verilmesi, müşterek çocuklar için davalının ekonomik durumu göz önünde bulundurularak dava tarihinden itibaren çocuk başına 1.000 TL tedbir nafakası belirlenmesi, davanın sona ermesiyle birlikte çocuk başına 1.500 TL iştirak nafakasına çevrilmesi,

Dava Dilekçesine Giriş

 • Taraflar birbirini severek evlenmiş olmalarına rağmen evlendikten bir süre kadar sonra taraflar arasında sorunlar yaşanmaya başlanmıştır. Öyle ki,
 • Müvekkil ile davalı 21.08.2014 tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten müşterek çocukları bulunmamaktadır. Evlilik birliği açıklanacak olaylar nedeniyle temelinden çökmüş ve taraflar için çekilmez bir hale gelmiştir.
 • Müvekkil ile davalı … tarihinde birbirlerini severek evlenmelerine rağmen, evlendikten kısa bir süre sonra fikren ve ruhen anlaşamamaktan kaynaklı olarak taraflar arasında şiddetli geçimsizlik baş göstermiştir. Şiddetli geçimsizliğe davalının kusurlu hareketleri de eklenince evlilik birliği temelinden sarsılmış olup, taraflar ayrı yaşamaya başlamışlardır. Müvekkil, evlilik birliği içerisinde eşine her bakımdan destek olmuş, maddi ve manevi açıdan üzerine düşen görevleri yerine getirmek için azami çaba sarf etmiştir. Aşağıda detaylıca izah edileceği üzere, davalının kusurlu hareketleri ile sebebiyet verdiği tüm huzursuzluklara müvekkil tarafından düzelebilir umuduyla katlanılmış ise de, davalının kusurlu hareketleri evlilik birliğinin devam etmesini imkansız kılacak ölçüye ulaşmıştır. Şöyle ki;
 • Taraflar arasında vuku bulan çeşitli tartışma ve olaylar neticesinde evlilik birliği temelinden sarsılmış ve ortak yaşam taraflar için çekilmez hale gelmiştir. Bu hususu sayın mahkemeniz nezdinde sübut deliller ve tanık beyanları ile kanıtlayacağız.
 • Tarafların kişisel sorumlulukları, hayattan beklentileri, evlilik kurumuna bakış açıları gibi saiklerde ortaya çıkan uyumsuzluk zamanla eşler arasındaki sevgi ve saygının ortadan kalkmasına yol açmıştır.
 • Davalı ağır kusur ve davranışlarıyla evlilik birliğinin temelden sarsılmasına ve ortak yaşamın taraflar için çekilmez hale gelmesine neden olmuştur. Şöyle ki;
 • Davalı kusur ve davranışlarıyla evlilik birliğinin temelden sarsılmasına ve ortak yaşamın taraflar için çekilmez hale gelmesine neden olmuştur. Bu hususu sayın mahkemeniz nezdinde sübut deliller ve tanık beyanları ile kanıtlayacağız. Şöyle ki;

Deliller

 • Tanık,
 • Bilirkişi incelemesi,
 • Mali ve ekonomik durum araştırması,
 • Her türlü yasal delil,
 • davalı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü yasal deliller ile mukabil deliller.

Celp Edilmesi İstenecek Deliller

 • Mali ve içtimai durum araştırması,
 • Davalı eşin Çalıştığı …’e müzekkere yazılarak maaş bordrolarının celbi,

Tanık

 • Taraflar arasındaki anlaşmazlığın, çatışmanın ve sadakatsizliğin ispatı olarak dinletilecektir,
 • Davalı annenin yaşadığı ortamı, davacı müvekkil babanın ekonomik durumu, refah seviyesi ve karakteri, davacı-davalı arasında yaşanan vakıaları, davacı müvekkile çocuğun gösterilmediğini, davacı müvekkilin darp edildiğini, küçük X’in üstün yararına olabilecek ortamı aydınlatmak amacı ile dinletilecektirler.

Sonuç ve Talep

 • Davamızın kabulü ile taraflar arasındaki evliliğin temelinden sarsılması sebebiyle boşanmalarına,
 • Karar verilmesini vekaleten, saygılarımla arz ve talep ederim,
 • Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini,
 • Müvekkilenin madden ve manen uğradığı zarar sonucu , davalı aleyhine 30.000 TL maddi 30.000 TL manevi tazminata hükmedilmesini,
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, şiddetli geçimsizlik ve sadakat yükümlüğünün ihlali nedeniyle tarafların boşanmalarına karar verilmesini,

Boşanma Dilekçesi Hazırlarken Gözden Geçirilmesi Gerekenler

Bu yazımızda boşanma davasına nasıl hazırlanılması gerektiği, ne gibi kalıp beyanların kullanılabileceği Boşanma Avukatı Saim İncekaş tarafından ele alınmıştır.

Teslim

 • EVLEVİYETLE TESLİM

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.