Boşanma Davalarında Kullanılacak Etkili Hukuki Sözler

Boşanma Davalarında Kullanılacak Etkili Hukuki Sözler

Boşanma Davalarında Kullanılacak Etkili Hukuki Sözler

Tazminat

 • Medeni Yasa 174/1. maddesi mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Tarafların sosyal ve ekonomik durumu, hakkaniyet gereği davacı tarafın boşanma ile koca desteğini kaybetmesi evlenme şansı ve gelecek haklarının zedelenmesi dikkate alınarak 7.000,00 YTL maddi tazminatın karar kesinleştikten sonra davalı taraftan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine karar vermek gerekmiştir.
 • Yaşı itibariyle de yeniden evlenme ihtimalinin çok düşük olduğu anlaşıldığından…
 • Tazminatın zenginlik ve yoksulluğa sebep olmama özelliği… Manevi tazminatın zenginleşmeye ve yoksulluğa sebebiyet veremeyeceği ilkesi ve hakkaniyet…
 • En azından yaşı itibari ile boşanmak ile evlenme şansının azalması
 • Davalının kusurunun ağırlığı ve yoğunluğu…
 • Davacının boşanmaya neden olan olaylarda çekmiş olduğu elem ve ıstırabın bir nebzede olsa giderilmesi…
 • Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı-davalı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanununun 50 ve 52. maddesi hükmü dikkate alınarak daha uygun miktarda maddi (TMK m. 174/1) ve manevi (TMK m. 174/2) tazminat takdiri gerekir. Bu yönler gözetilmeden hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.
 • Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davalı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat çoktur. Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanununun 50 ve 52. maddesi hükmü dikkate alınarak daha uygun miktarda maddi (TMK m. 174/1) ve manevi (TMK m. 174/2) tazminat takdiri gerekir.
 • Tazminat zenginleşmeye neden olmamalıdır ilkesini de gözeterek…

Delil ve İspat

 • Davacı tarafın talebi üzerine davalıya ait telefon kayıtları celp edilmiş, davalının F.İ. isimli bayanla normalin üzerinde sürekli bir irtibat halinde olduğu gelen telefon kayıtlarından anlaşılmıştır. 
 • Artık davacı bu sava dayanamaz.
 • vakıalarının davalı-davacı erkekten aktarılan duyuma dayalı beyanlar olup, bu haliyle kusur belirlemesinde dikkate alınamaz.
 • Gerek doktrinde; gerek Yargıtay içtihatlarında kabul edildiği üzere, ispat yükü hayatın olağan akışına aykırı durumu iddia eden ya da savunmada bulunan kimseye düşer

Şiddetli Geçimsizlik

 • Davalının bu evliliğin çekilmez hale gelmesinde asli kusurlu olduğu anlaşılmıştır. 
 • Eşi ile geçinemediği, birlikte yaşama bilincinin ortadan kalktığını…
 • Tarafların bir daha bir araya gelmelerine imkan vermeyecek şekilde temelinden sarsılmış olması gereği…

Temelinden Sarsılma

 • İleri sürülen bir olayın gerçekten evlilik birliğini temelden sarsıp sarmadığını belirleyen hakim, olayın özelliklerine ve oluş biçimine; eşlerin kültürel ve sosyal durumlarına, eğitim durumlarına; parasal durumlarına; toplum içinde sahip oldukları ün, saygınlık ve pozisyona; eşlerin birbirleri ve çocukları ile olan ilişkilerine; yaşadıkları çevrenin özelliklerine; yöresel gelenek ve düşüncelere; toplumun değer yargılarına bakıp ona göre bir sonuca varacak, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına vicdanen kanaat getirirse boşanmaya hükmedecektir.

Boşanma Sonucuna Gitme

 • Bu evliliğin devamında toplumsal ve kişisel anlamda fayda kalmadığı
 • Evlilik birliğinin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmadığından
 • Tarafların barışma veya sulh olma imkanı bulunmamaktadır.
 • Evlilik birliğinin korunması adına yapıcı ve sağduyulu tavrını korumuştur…
 • Sevgi ve saygı bitmiş, tarafların fiili birliktelikleri de sona ermiştir.
 • Tarafların tekrar bir araya gelmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede evlilik birliği temelinden sarsılmıştır…
 • Bu minvalde, haklı davamızın kabulüne ilişkin pek çok emsal Yargıtay Kararı bulunmaktadır.

Nafaka

 • Davacı kadının boşanmadan dolayı yoksulluğa düşmeyeceği anlaşılmış 
 • Davacı kadının boşanmadan dolayı yoksulluğa düşmeyeceği anlaşılmış olmakla yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verilmiştir. 

Kusur Atfı

 • Hakaretamiz sözler ve davranışlar (hakaret içeren)
 • Müvekkil maddi ve manevi anlamda eşi ve çocuğu ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiği için davacının iddiaları kabule şayan değildir.
 • Soyut ve ispattan yoksun, iftira niteliğinde iddialarda bulunmuştur
 • İspattan yoksun, suç bastırma mantığı ile hazırlanan, somut gerçeklikten uzak, genel geçer ifadeler ile hazırlanmış dava dilekçesindeki iddiaların hiçbirini kabul etmek mümkün değildir.
 • İşbu davaya delil üretme çabasından ibarettir
 • Davacının iddiaları tamamen asılsızdır
 • Bu iftiralar bu şahısları da ziyadesiyle üzmüştür
 • Yargıtay aşırı kıskançlığı duygusal şiddete yönelik bir davranış olarak kabul etmiştir.
 • Taraflar evliliklerinin ilk zamanlarında mutlu bir birliktelik sürdürmüş olsa da evliliklerinin ilerleyen zamanlarında davalının müvekkilimize karşı olan tutum ve davranışlarından kaynaklı olarak tartışmalar yaşanmaya başlamıştır
 • Her zaman eşinin istekleri doğrultusunda hareket etmiş, olumlu ve ılımlı tavır sergilemiştir.
 • Davalının tavır ve davranışlarından kaynaklanan bu olumsuzluk, evlilik birliğinin olmazsa olmazlarından olan güven ilişkisini tamamen ortadan kaldırdığı gibi birlikte yaşamadan beklenen toplumsal ve kişisel faydayı da yerle bir etmiştir
 • Davalının evlilik öncesi kendisi ile ilgili anlattığı birçok konunun sonradan doğru olmadığının ortaya çıkması güven duygusunu ortadan kaldırmıştır
 • Evlilik her iki tarafa da görevler ve sorumluluklar yükleyen bir toplumsal müessese olmasına rağmen davalı evlilik birliğinin bir kadına yüklediği görev ve sorumlulukları yerine getirmekten ısrarla kaçınmıştır
 • Evlilik birliğinin bir daha düzelemeyecek derecede temelinden sarsılmasına sebebiyet vermiştir
 • Bu halde taraflar arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır.
 • Kusur çoğu kez kişilerin sosyal ve kültürel yapılarına, değer yargılarına ve çevrelerine göre değişen, bir ölçüde soyut, göreli bir kavramdır. O halde önceden şu yada bu eylemin ve davranışın daha ziyade kusur veya daha az kusur olarak kabulü ve bu konuda kesin, değişmez, nesnel bir ölçü konulması olanak dışıdır.
 • Evini ciddi şekilde ihmal etmiştir.
 • Davalının, davacı ve ailesine karşı soğuk, ilgisiz, samimiyetten uzak ve saygısız tavırları tartışmaların gündemini oluşturmuştur. Davacı müvekkil, davalıya kendisine ve ailesine karşı daha saygılı ve samimi davranması konusunda salık vermiş ve fakat bu yaklaşımların da hiçbir etkisi olmamıştır.
 • Evlilik birliğinin devamı için hiçbir çaba sarfetmemiştir.
 • Davalının anlaşılmaktan uzak tavırları neticesinde taraflar arasında şiddetli geçimsizlik baş göstermiştir. Şiddetli geçimsizliğin doğal bir sonucu olarak davacı müvekkil evlilik birliğinin devamına karşı duyduğu inancı yitirmiştir.
 • Evlilik birliği içerisinde eş olmanın yükümlülüklerini hiçbir zaman yerine getirmeyen davalı taraf…
 • Bu süreçte ruhsal sağlığı zarar gören davacı müvekkil evlilik birliğini sonlandırmak istemiş ve fakat bu ilişkiye mahkum edilmiştir.
 • … nazarında davacı müvekkilin şeref ve itibarı lekelenmiştir.
 • Onur, şeref ve haysiyetine leke sürmüşlerdir.

Bağlaçlar

 • Nitekim
 • Bilahare bildirilecektir
 • İlk olarak, ayrıca, bir diğeri, bundan başka, son olarak, yine
 • Çünkü, böylece, nedeniyle, yüzünden, bu sebepten dolayı
 • Benzer şekilde, aynı şekilde, daha doğrusu, oldukça, rağmen, tersine,
 • Sonuç olarak, bundan dolayı, bu nedenle, bundan dolayı
 • Gibi görünüyor, belki, muhtemelen, belki de, neredeyse, hemen hemen, adeta
 • Her şeyden önce, özellikle, bilhassa, en dikkat çekici, kesinlikle, şüphesiz, elbette, 

Eşlerin Sorumlulukları

 • Medeni hukukta eşler evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri birlikte yerine getirmek durumundadırlar.
 • Eşler hukuken evlenerek bu birliğin mutluluğunu elbirliği ile sağlamak ve çocukların bakımına ve gözetimine özen göstermek ile yükümlüdür.

Tanık Beyanlarına Beyan

 • Tanık Beyanları, Yönlendirme İle Oluşmuştur ve Taraflıdır; Hükme Esas Alınacak Nitelikte Değildir.
 • Tanık Beyanları Çelişkilidir ve Gerçeği Yansıtmamaktadır.
Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.