Şiddetli Geçimsizlik ( Evliliğin Temelinden Sarsılması) Boşanma Davası

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Ne Demektir?

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması TMK m. 166/1-2’de düzenlenmiştir. Buna göre, “Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir“.

Böylece evlilik birliği, eşlerden birisi ya da her ikisi için ortak hayatı çekilmez hale getirecek şekilde temelinden sarsılmışsa , bu durumda boşanma davası açılabilir. Bu sebeple açılan boşanma davalarında kusur şartı aranmayacaktır. Eşlerden her ikisi kusurlu veya kusursuz olsa dahi boşanma davası açılabilir . Ancak TMK m. 166/f. 2′ de de belirtildiği gibi, davacının kusuru daha ağırsa, davalı açılan davaya itiraz edebilecektir.

Bununla beraber, itiraz hakkının kullanılması dürüstlük kuralına uygun değil ve evliliğin devamında davalı eş ve varsa çocuklar için korunmaya değer bir yarar kalmamış ise, itiraza rağmen hakim  boşanmaya karar verebilir. Adana boşanma avukatı Saim İncekaş evlilik birliğinin temelinden sarsılması birçok nedenden kaynaklanabilir demektedir.

Evliliğin Temelinden Sarsılması Nasıl Gerçekleşir?

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması genel bir boşanma sebebidir. Çünkü Kanunda diğer boşanma sebeplerinden farklı olarak boşanmaya sebep olacak vakıalar belirlenmemiştir . Eşler arasında geçimsizliğe veya anlaşmazlığa yol açan olaylar çok çeşitli olabilir . Önemli olan, geçimsizlik veya anlaşmazlığa sebep olan olayın evlilik birliğini temelinden sarsacak derecede ciddi ve şiddetli olmasıdır .

Evlilikte karşılıklı saygı ve sevginin yitirilmesi ile evlilik birliğinden beklenebilecek herhangi bir yarar kalmamış olması durumunda “evliliğin temelinden sarsılmış” olduğu konusu gündeme gelecektir. Şiddetli geçimsizlik ve sair nedenler bu başlık altındaki boşanma nedenleri arasına girmektedir.

Genel boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılmasından dolayı boşanmaya karar verilebilmesi için evlilik birliğinin eşler bakımından ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış -çekilmez hal alması- olması, evliliğin devamında gerek taraflar gerek toplum ve varsa taraf çocukları için hiçbir yararın kalmadığının anlaşılması ve evlilik birliğinin çekilmez hal almasında davalının az da olsa kusurlu olduğunun kanıtlanması gerekir.

Belirtilen bu unsurların gerçekleşip gerçekleşmediği her somut olaya göre ve tarafların gösterecekleri delillerin değerlendirilmesiyle anlaşılacaktır. Akıl hastalığı ve terk dışındaki diğer özel boşanma sebepleri aynı zamanda şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmanın dayanağını oluşturabilir.

Geçimsizliğin Boyutu

Eşler arasındaki birçok geçimsizlik sayılabilecek olayların boşanma sebebi olarak kabulünün mümkün olmayacağı, eşler arasında geçimsizlik kabul edilecek bir olayın boşanma sebebi olabilmesi için ; o olay sebebi ile eşler arasındaki evlilik birliğinin tarafların bir daha bir araya gelmelerine imkan vermeyecek şekilde temelinden sarsılmış olması gereği ifade edilmiştir.”

Boşanmaya karar verilebilmesi için objektif ve sübjektif unsurların birlikte varlığı gerekir. Yani hem bir başarısızlık hem de bir kusur söz konusu olmalıdır. Eşler hangi gerekçelerle olursa olsun evlilik birliğini devam ettirmede başarısız kalmışlardır ve boşanmaya karar verilmelidir.

Eşin Kusurlu Davranışlarının Anlamı

Kusur, hukuka aykırı bir fiil işleyen kimsenin hukuk  düzenince beğenilmeyen bir zihin ve ruh hali içinde bulunmasını ifade eder. Kusur bir irade eksikliği olarak ortaya çıkan davranıştır. Sebebi ise zarar verenin başka türlü davranması mümkün ve zorunlu iken; o şekilde davranmayıp zarara yol açacak şekilde davranmış olmasıdır. Kusur, yasaca hoş görülmeyen, kınanan davranışlarda söz konusu olmaktadır.

♦Kusur çoğu kez kişilerin sosyal ve kültürel yapılarına, değer yargılarına ve çevrelerine göre değişen, bir ölçüde soyut, göreli bir kavramdır. O halde önceden şu yada bu eylemin ve davranışın daha ziyade kusur veya daha az kusur olarak kabulü ve bu konuda kesin, değişmez, nesnel bir ölçü konulması olanak dışıdır. Bu nedenle Türk Medeni Yasasının 166. maddesine dayanılarak açılan boşanma davalarında taraflardan hangisinin tutum ve davranışının daha ziyade kusur sayılacağını, başka bir söyleyişle kusurun daha ziyade hangi tarafa ait olduğunu saptamak ve değerlendirmek hakimin takdir yetkisine aittir.  Elbette hakim bu konudaki takdir yetkisini ve hakkını olayların kendi yapılarına ve oluşlarına özgü yönleri içinde kullanacaktır.

Boşanmayı elde etmek isteyen kişi karşı tarafın hiçbir eylem ve davranışı söz konusu olmadan, evlilik birliğini, devamı beklenmeyecek derecede temelinden sarsar, sonrada mademki birlik artık sarsılmış diyerekten boşanma doğrultusunda hüküm kurulmasını talep edebilir.

Öyle ise Türk Medeni Kanununun 166. maddesine göre boşanmayı isteyebilmek için tamamen kusursuz yada az kusurlu olmaya gerek olmayıp daha fazla kusurlu bulunan tarafın dahi dava hakkı bulunmakla beraber, boşanmaya karar verebilmek için davalının az da olsa kusurunun varlığı ve bunun belirlenmesi kaçınılmazdır.

Az Kusurlu Eş Davaya İtiraz Ederse

Az kusurlu eş boşanmaya karşı çıkarsa bu halin tespiti dahi tek başına boşanma kararı verilebilmesi için yeterli olamaz. Az kusurlu eşin karşı çıkması hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olmalı, eş ve çocuklar için korunmaya değer bir yararın kalmadığı anlaşılmalıdır. (TMK 166/2) Bu durumun tespiti mahkeme tarafından yapılacaktır. Sonuçta az kusurlu eşin boşanmaya karşı çıkmasına rağmen evlilik birliğinin çekilmez hal aldığı gerek toplum gerek taraflar ve müşterek çocuklar için bir yarar kalmadığı anlaşıldığında boşanmaya karar verilmesi gerekecek, az kusurlu eşin itirazına boşanmaya karar verilmesi noktasında itibar edilmeyecektir.

Örneğin karının cinsel ilişkiden kaçındığı buna rağmen kocanın da başka kadınla cinsel ilişkiye girdiği, yıllardır tarafların ayrı yaşadıklarının ispatlandığı bir boşanma davasında kadın kocasına rağmen daha az kusurlu ise de bu evliliğin korunmasında hukuki yarar kalmadığından ve davalı kadının boşanmaya karşı çıkması iyiniyetli bir davranış olarak yorumlanamayacağından boşanmaya karar verilmesi gerekecektir.

Kusurun aranmadığı yani tamamen başarısızlığın temel alındığı olaylar da karşımıza çıkabilmektedir.

Bazen eşlerde hiç kusur yokken bile yuva temelli bir sarsıntıya uğramış olabilir. Bu takdirde boşanma kararı verilmesine engel yoktur. Kusurun ağırlığı, karşılıklı kusur söz konusu olan hallerde, dava hakkı yönünden önem taşır. 

Kusur Olmaksızın Evlilik Temelinden Sarsılmış Olabilir 

Örnek; Kadının ırzına geçilmiş olması, koca açısından ortak hayatı çekilmez hale getiren bir olaydır. Türk toplumu, karısı böyle bir duruma düşen kocadan, onu şefkatle bağrına basması beklenemez. Aksine kocanın bunu hoşgörü ile karşılaması toplum içindeki değerinin yitirilmesine yol açar. Bu yargı giderek onu herkesin gözünden düşürür. Öte yandan eşinin isteği dışında da olsa başka birisi tarafından ırzına geçilmesi hali kocada, istemeyerek de olsa, eşine karşı tiksinti ve benzeri duyguların doğumuna yol açar. Bu şartlar altında kocayı ortak hayatı devam ettirmeye zorlamak haksızlık olur. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu benzeri bir olayda bu görüşü benimsemiştir.

Bu nitelikteki davalarda geçimsizliğe yol açan olayların mahiyetleri itibariyle dava dilekçesinde genel bir biçimde belirtilmesi yeterli olup, olayların dava dilekçesinde ayrıntılı olarak açıklanması zorunluluğundan söz edilemez. Bunun doğal sonucu olarak olayların yargılama sırasında açıklanması, iddianın genişletilmesi niteliğinde sayılamaz. Ancak 4787 sayılı Kanun’daki düzenleme uyarınca tarafların duruşmada hazır bulunmaları halinde hakimin genel nitelikteki dava dilekçesini geçimsizlik sebeplerinin nelerden ibaret olduğunu tespit etmek zorunda olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Aile mahkemelerinde görülen dava ve işlerdeki özel yargılama usulü özel olarak işlenmiştir. 

YARGITAY İÇTİHATLARINDA KABUL GÖREN EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI (ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK ) HALLERİNE ÖRNEKLER:

 1. Davalı kadının eşini ve ailesini küçük düşürücü davranışlar içerisine girmesi, birlik görevlerini yerine getirmemesi,
 2. Türk Medeni Kanunu’nun 338/1. maddesi uyarınca; eşlerin, ergin olmayan üvey çocuklarına da özen ve ilgi göstermekle yükümlülüğü bulunmasına rağmen eşin üvey çocuklarına özen ve ilgi göstermemesi,
 3. Eşini evden kovup, hakaret etmek,
 4. Birlik görevlerini yerine getirmeyerek eşi ve çocuğuyla ilgilenmemek, borçlanıp eve haciz gelmesine neden olmak,
 5. Eşin zina yapması, buna karşın diğerinin de zina yapana “…bu iş bitti ben istemiyorum… diyerek, bu suretle birlikte yaşamaktan kaçınması,
 6. Eşine saldırıp, küfretmek,
 7. Eşin diğerinin ailesi ile birlikte oturması hususunda baskı yapması, kendi ailesi ile görüşmesine engel olması,
 8. Ailesinin eşini dövmelerine karşı duyarsız kalmak, eşinin annesinin ameliyatından sonra annesini ziyaret için göndermemek,
 9. Eşinin hastalığı ile ilgilenmemek, hastalığı sırasında eşini terk ederek çocuklarının yanına gitmek,
 10. Eve bakmamak, sürekli içki içip kumar oynamak suretiyle birlik görevlerini yerine getirmemek,
 11. Davalı ve ailesinin, davacının yakınlarına “kızınız şeker hastası, akıl hastası, bize hastalıklı kızı sattınız, alın götürün, kızınızı istemiyoruz” diyerek davacıyı evden göndermeleri,
 12. Davalının, davacının elini ısırıp, zehirlemekle tehdit etmesi,
 13. Güven sarsıcı davranışlar içerisine girmek. Örneğin eşin parklarda yabancı kişilerle oturup, geceleyin kocasının vardiyalı işçi olmasından da yararlanarak eve birden fazla kişiyi alması, alınan bu kişilerin geceleyin evde kalması, eve girenlerden birinin kartının da yatağın altında bulunması güven sarsıcı ve boşanmaya neden olan kusurlu davranışlar olarak değerlendirilebilecektir.
 14. Eşine sen adam mısın, alçak, deyyus şeklinde hakaret etmek, evin eşyalarını kırıp, eşini dövmek,
 15. Eşine karşı sırık, hayvan, hayvan oğlu hayvan gibi sözlerle hakaret etmek,
 16. Eşin kumar oynayıp borçlanması, alacaklıların diğer eşi rahatsız etmelerine neden olması,
 17. Eşi ve çocukları yokken eve karşı cinsten başkasını almak,
 18. Kendisi ve ailesi tarafından davacının başkaları ile ilişkisi olduğuna dair dedikodular çıkartmak, müşterek çocuğun kendisinden olmadığını ileri sürmek, eski kayınvalidesiyle birlikte yaşamak,
 19. Eşin evlilik birliği görevlerini yerine getirmemesi, eve haciz gelmesine neden olması,
 20. Kocanın başka bir kadın ile gayri resmi olarak yaşaması ve o kadından çocuğunun olduğunun anlaşılması,
 21. Eşin yatağını ıslatmasına rağmen tedaviye yanaşmaması,
 22. Eşine okumuş cahil, aptal, sersem, aşağılık, eşek oğlu eşek, kayınvalidesine orospu diye hakaret etmesi,
 23. Eşin başka birisiyle birkaç gün aynı otel odasında beraber olması,
 24. Eşin boşandığı ilk eşi ile birlikte yaşamaya devam etmesi,
 25. Eşin daha önceki nişanlısı ile görüşmesini sürdürmesi ve eşi ile bir arada yaşamak istemediğini söylemesi,
 26. Seni sevmiyorum, seni ve çocuğunu istemiyorum, köpek, pezevenk şeklinde söz ve hakaretlerde bulunmak,
 27. Eşlerin sürekli olarak kavga edip, birbirlerine vurmaları ve karşılıklı hakaret etmeleri,
 28. Eşi ve çocuğu ile ilgilenmemek,
 29. Kadının evliliğe ısınamadım, evliliğinin umduğu gibi olmadığını, eşi ile cinsel ilişki kuramadıklarını, eşinin erkekliğinin olmadığını başkalarına söylemek suretiyle kocasını aşağılaması,
 30. Eşini zaman zaman dövüp, ailesinin de dövmesine sessiz kalması,
 31. Eşin anne ve babasının azarlamalarına maruz kalması, eşin bu davranışlara sesiz kalması,
 32. Birlik görevlerini yerine getirmemek,
 33. Psikolojik sebeplerle de olsa uzun evlilik süresi içinde cinsel ilişki kurulamaması,
 34. Nedensiz olarak eve geç saatlerde gelmek,
 35. Başkalarının yanında eşine karşı ağır hakaretlerde bulunmak,
 36. Eşine sen anlamazsın, bilmezsin, kültürsüzsün demesi, onu ergin olan çocuklarıyla birlikte oturmaya zorlaması,
 37. Kocanın seni boşadım, boşsun diyerek eşini evden kovması,
 38. Eşini sürekli tehdit etmek,
 39. Eşlerden birinin bağımsız müşterek konut belirlenmesine (TMK. m. 186) yanaşmaması,
 40. Eşin diğer eşe kişiliksiz, kişiliği gelişmemiş, bana layık değilsin diyerek hakaret etmesi,
 41. Sürekli kumar oynamak,
 42. Eşine sen kaç paralık adamsın diye hakaret edip onu itelemesi,
 43. Eşler arasında cinsel uyumsuzluk bulunması,
 44. Eşine tabak fırlatmak, diğerinin de papaz demesi,
 45. Eşin diğer eşi devamlı olarak silahla tehdit etmesi, dövüp, halıya sararak üzerine oturması,
 46. Eşini kastederek yakınlarına alın götürün, istemiyorum, başımı belaya sokacak demesi,
 47. Kocanın davacı karısı için ziynetleri çaldı, bakire değildi diyerek itham etmesi,
 48. Eşini itekleyip, kollarından tutup sarsması,
 49. Davalı kadının eniştesi ile ilişki kurduğu yolunda köyde yaygın bir dedikodu bulunduğunun gerçekleşmiş ve söylentiyi kocanın çıkarmadığının anlaşılması,
 50. Kocanın, tenasül organı normal yapıda olmasına rağmen psikolojik sebeple dahi olsa bir yıllık evlilik süresi içinde eşinin kızlığını bozamamış olması, (Aylarca kocasının cinsi ilişkiyi başaramamış olması gerçekleşeceği belli olmayan ve ondan sonra da devam edip etmeyeceği şüpheli bulunan cinsel yakınlaşmayı beklemek için kadını zorlamak haksızlık olur.)
 51. Kadının kocası ile yatak hallerini başkalarına anlatması, aynca sık sık (amcasının oğlunun aklından hiç çıkmadığını) söyleyerek başka bir erkeğe karşı özlemini dile getirmesi ve zaman zaman da kocası ile yatmaktan kaçınması,
 52. Davalı kadının evini ve çocuklarını ihmal ederek devamlı şekilde taksiyle dolaşması ve kadının bu tutumu sonucu davalının başka erkekle ilişkide bulunduğu yolunda çevrede yaygın söylentinin çıkması,
 53. Evlilik birliği sırasında, fiili ayrılık döneminde nişanlanmak ve güven sarsıcı davranışlarda bulunmak,
 54. Davalının evin kapısını kilitleyip davacının evden çıkmasına engel olup, davalı ve ailesinin, davacının yakınlarına “kızınız şeker hastası, akıl hastası, bize hastalıklı kızı sattınız, alın götürün, kızınızı istemiyoruz’ diyerek davacıyı evden göndermeleri,
 55. Kadının, kocasının cebinden habersiz para alması,
 56. Davalı kadının muhtelif zaman ve yerlerde kocasına “pezevenk seni boynuzlatacağım” diye ağır hareketlerde bulunması, kocasını ölümle tehdit etmesi,
 57. Tarafların cinsel organları normal yapıda olmasına rağmen, psikolojik sebeple de olsa uzun evlilik süresinde cinsel ilişki kuramamaları,
 58. Cinsel ilişkiye engel bulunmayan rahatsızlığını bahane ederek sürekli cinsel ilişkiden kaçınmak,
 59. Davalı kadının aile birliğine karşı yükümlü olduğu sadakat görev ve sınırlarını aştığı yolunda yorumlanmaya elverişli ve özellikle kocada gerçekten şüphe uyandıracak bir takım davranışlar içinde olması, bununla da yetinmeyerek eşini küçük görüp hakaret etmesi, kocasının verdiği paraları yırtıp atacak kadar dengesiz harekette bulunması, hiç bir kocanın hoşgörü ile karşılamayacağı istemleri kapsayacak biçimde başka bir kadına mektup yazması,
 60. Evli bir erkeğin; başka bir kadınla baş başa vermiş, elini boynuna dolamış biçimde ve samimi bir şekilde özel fotoğraf çektirmesi o kadınla ilişkisinin derecesi ne olursa olsun Medeni Kanunun 151. maddesinin (TMK 185) öngördüğü sadakat yükümlülüğüne aykırı ve en azından davacı eş açısından güven duygularını sarsıcı bir davranması ve davalının evlilik dışı ilişkileri konusunda mevcut dedikodularında bu şekilde davalının davranışlarından kaynaklandığının anlaşılması,
 61. Kadının açtığı boşanma davasının reddedilmesinden sonra, baba ile çocuk arasında kurulan şahsi ilişkinin yerine getirilmesi ve çocuk teslim zaptı düzenlendiği sırasında kadının (davalının) av tüfeğini alıp davacının üzerine yürüyüp, tehdit etmesi eyleminin bu olaydan sonra açılacak boşanma davasında şiddetli geçimsiz sayılacağı,
 62. Başka kadınla evlilik dışı birlikte yaşamak,
 63. Eşinin hastalığı ile ilgilenmemek,
 64. Evin kilidini değiştirerek eşini eve almamak,
 65. Eşini evden kovmak ve hakaret etmek,
 66. Çalışmayıp, karısını kendi anne-babasıyla oturtmak,
 67. Kadının eğlence hududunu aşacak şekilde ve para kazanmak amacı ile konken oynaması, kocasının apartman yöneticisi olarak topladığı paraları kumarda harcaması, bununla yetinmeyerek evden bir yatak satacak kadar kendisini bu işe kaptırması, yakınlarından borç para alıp, bu tutkusu yüzünden evini, eşini ve çocuklarım ihmal etmesi, ayrıca ailede ekonomik sıkıntıya ve yıkıntıya yol açması.
 68. Erkeğe kusur olarak yüklenen kadına babasının tarlasını satması hususunda baskı yapması eylemi

YARGITAY İÇTİHATLARINDA EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI (ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK) OLARAK KABUL EDİLMEYEN DAVRANIŞLARA ÖRNEKLER

 1. Gerek özel daire ve gerekse Hukuk Genel Kurulunun kararlılık kazanmış olan uygulamalarına göre; bir taraf boşanma nedeni olacak olaylardan sonra karşı tarafı bağışlamış ise yeni olaylar meydana gelmedikçe boşanmak arzusunda olan taraf önceki olaylara dayanarak boşanma davası açamaz. Ancak kendisin döven eşini cezadan kurtarmak amacıyla kadının şahsi davasından vazgeçmesi ise boşanma davası yönünden eşini affettiği anlamına gelmez.
 2. Oyun alışkanlığının evlilik birliğini temelinden sarsan bir neden kabul edilebilmesi için oyun sebebiyle davalının evliliğin çeşitli yükümlülüklerini yerine getirmediği ekonomik sıkıntı doğurduğu, aile yapısında ve çevre ilişkilerinde çeşitli olumsuzluklar yarattığı hususlarının da sabit olması gerekir.
 3. Kadının ileri sürdüğü gibi kocanın, almayı vaadetse bile altınları almamış olması boşanma sebebi olamaz,
 4. Kadının doğurgan olmaması tek başına boşanma sebebi oluşturmaz. Vajinadaki cinsel ilişkiyi engelleyen olgunun tıbbi müdahale ve tedavisinin mümkün olduğu tıbben belirlenmiş ve kadında tedavi olmayı kabul etmişse ve bunun dışında şiddetli geçimsizliği ispatlayacak başkaca delil yoksa davanın kabulü mümkün değildir. Aksine kadın tedaviye yanaşmıyorsa bu durum boşanma sebebi olur.
 5. Ağız ve vücut kokusu başlı başına boşanma nedeni değildir. Davalıda varolduğu iddia edilen bu rahatsızlığın tedavisinin mümkün olup olmadığı, davalının tedaviden kaçınıp kaçınmadığı bu rahatsızlığın evlilik birliğini davacı koca için çekilmez hale getirip getirmediğinin uzman hekimlerden oluşan sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Mahkemece davalıda iddia edilen bu rahatsızlığın bulunup bulunmadığı bu rahatsızlığın evlilik birliğini davacı için çekilmez hale getirip getirmediği hususunda sağlık kurulu raporu alınması için davalıya bu konulan içerir meşruhatlı davetiye tebliğ edilmesi, müracaat ettiğinde hastaneye sevk edilerek bu konularda rapor alınması gerekir.
 6. Davalının irade dışı oluşan davranışları Medeni Kanun’un 134/1. (TMK. 166/1) maddesi anlamında boşanma nedeni yapılamaz.
 7. Evlilik kader birliğini zorunlu kılıp, tasada ve kıvançta beraberlik ister. Evlilik devam ederken kadının rahminin ameliyatla alınması ve bu yüzden doğum yeteneğini yitirmesi bir çeşit Semavi afettir. Öyle ise eşlerin bunu birlikte göğüslemeleri gerekir. Kadının geçirdiği ameliyat sonucu çocuk yapamaz hale gelmesi kocaya, boşanma hakkı vermez.
 8. Babasından emekli maaşı almak için kadının boşanmak istemesi ve kocanın da buna razı olması boşanma kararı vermeyi mümkün kılmaz.
 9. Kadının gusul (boy abdesti) almakta ihmalkar davranması başlı başına boşanma sebebi sayılamaz.
 10. Fiili ayrılık başlı başına boşanma nedeni değildir.
 11. Nikahtan sonra eşlerin birleşmemiş olmaları, boşanma davası açılmasına engel değildir. Başka bir anlatımla, taraflar birleşmemiş olsalar bile, şartları bulunduğa takdirde boşanma davası açabilir. Davada, taraflar arasında aile birliğini temelli sarsıntıya uğratacak ve şiddetli geçimsizlik yaratacak bir olayın varlığı iddia ve ispat edilmesi gerekir. Kadının ileri sürdüğü gibi kocanın, almayı vaadetse bile altınları almamış olması da boşanma sebebi olamaz.
 12. Eşlerin ayrı yaşamakta olmaları, şiddetli geçimsizliğe dayalı boşanma davasının kabulünü gerektirmez. Evvelce davacı tarafından açılan ve redle sonuçlanan boşanma davalarından sonra taraflar arasında herhangi bir olay meydana gelmemişse davanın reddi gerekir.
 13. Bağımsız evi boşaltıp anasının evine giden kocaya karşı kapı önündeki tartışmada kadının sırta vurması bu taşınmaya direnme niteliğinde olup, boşanma nedeni değildir.
 14. Eşler arasında kan uyuşmazlığının bulunması, boşanma sebebi sayılamaz. Çünkü: her şeyden önce bugünkü tıbbi imkanlar doğacak çocuğun geleceğini güven altına almaya elverişlidir. Esasen, evlilik tasa ve kıvanç paylaşmasıdır. Aslında eşlere kusur bile yükletilemeyecek böylesine talihsiz bir rastlantıdan dolayı karı kocanın birbirine destek olması gerekirken, aksine eşin aşırı bir duyarlık gösterip kan uyuşmazlığını boşanma sebebi olarak ileri sürmesi kanunen korumaya değer bir mazeret sayılamaz. Doğmuş çocuğun felçli olduğuna bakılarak, ileride doğacakların da aynı durumda olacakları endişesi ile de olsa kocanın cinsel ilişkiden çekinmesi az önce açıklanan, tasaları birlikte göğüslemek kuralına ters düşeceği kadar, kısırlığı boşanma sebebi olarak kabule de yol açar. Öte yandan, bu davranışı boşanma sebebi olarak ileri sürmek bir ölçüde iyi niyetle de bağdaşmaz.
 15. Kadının kocasının yaşayış tarzına ayak uydurmadığından bir gerçek payı mevcut olmakla beraber bu, felçli çocuğun bakımı ve özellikle onunla ilgilenmek gibi, aslında kocanın kıvanç duyması gereken bir davranış olup, çocuğun babaya gönderilmesi olayı ise kocayı yuvayı dağıtma hakkı vermez.
 16. Nikahtan sonra kocanın düğüne yanaşmaması (Kanunun öngörmediği bir konuda görenek ve geleneklere üstünlük tanımak caiz olamaz.) boşanma sebebi değildir.
 17. Hoşgörü ile karşılanabilecek; süreklilik arzetmeyen kızgınlık sonucu öfkeyle sarfedilen sözler, görgüye dayalı olmayan tarafların anlattıklarını aktaran tanık anlatımları veya neden ve sonucu, yer ve zamanı açıklanamayan tanık anlatımlarına istinaden boşanmaya karar verilemez. Boşanma davalarında tanıkların görgü ve bilgilerinin çok ayrıntılı olarak alınmasında fayda vardır. Unutmamak gerekir ki, kurtarılabilecek bir evliliğin devamı asildir.
 18. Nikahsız yaşanılan dönemde gerçekleşen olaylar boşanmaya esas alınamaz.
 19. Olaylardan sonra davacı Cumhuriyet Başsavcılığına vermiş olduğu şikayet dilekçesinde eşinin eve dönmesini istemiştir. Bu nedenlerle önceki olayları affetmiş, en azından hoşgörü ile karşılamıştır. Bu nedenle önceki olaylara dayalı boşanmaya karar verilemez.

DAVANIN TARAFLARI

DAVACI: Eşlerden herhangi birisi. Davacı eşin yargılamanın devamı sırasında ölümü halinde mirasçılarının davaya davalının daha ziyade kusurlu olduğunun tespitine ilişkin olarak devamı mümkündür. Bu konuda zina nedenine dayalı boşanma davasında ayrıntılı açıklama yapıldığından işaret edilmekle yetinilmiştir.

DAVALI: Diğer eş.

Evliliğin Temelinden Sarsılması Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

GÖREVLİ MAHKEME: Aile Mahkemesi (Kurulmayan yerlerde ise bu sıfatla görevlendirilen Asliye Hukuk Mahkemesi)

YETKİLİ MAHKEME: TMK’nın 168. maddesi gereğince eşlerden birinin yerleşim yeri veya eşlerin davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Evliliğinde Temelinden Sarsılması Davasında Zamanaşımı

Davanın açılması için herhangi bir süre söz konusu değildir.

Evliliğin Temelinden Sarsılması Davasında Mahkeme Ücreti

Dava maktu harca tabidir. Davanın kabulü halinde davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilir. Davacının kendisini avukat ile temsil etmesi halinde avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca belirlenen maktu avukatlık ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilir. Davanın reddine karar verilmesi halinde ise davacının yaptığı yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına ve davalı tarafından yapılan yargılama giderlerinin de davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine, davalının kendisini avukatla temsil etmesi durumunda ayrıca davalı lehine maktu avukatlık ücretine hükmedilir. Davada boşanmanın eki olan tedbir-iştirak-yoksulluk nafakaları, maddi ve manevi tazminat talepleri için ayrıca herhangi bir harç veya avukatlık ücretine hükmedilmez.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Davası

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, nispi bir boşanma sebebidir . Çünkü evlilik birliğini temelden sarstığı iddia edilen vakıa tek başına boşanmaya karar verilebilmesi için yeterli değildir. Hakimin ayrıca boşanma davasının açılmasına sebep olan olayın, eşlerden birisi veya her ikisi için ortak hayatı çekilmez hale getirip getirmediği konusunda ikna edilmesi gerekmektedir .

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle açılan boşanma davalarında ispatın öncelikli konusu, evlilik birliğini temelden sarstığı iddia edilen vakıalardır. Bunun üzerine ispatı gereken ikinci husus, bu vakıaların en azından davacı eş için evlilik birliğini sürdürmeyi çekilmez hale getirmiş olmasının ispatlanmasıdır .

Bu iki husus ispatlandığında hakimin boşanmaya karar vermesi gerekir. Ancak davalı eş, yaşanan olaylara rağmen evlilik birliğinin temelden sarsılmadığı, ortak yaşamın halen sürdürülebilir olduğu yönünde savunmalar ileri sürerse, bunları ispat etmesi gerekir.

Eşin Yurt Dışına Gitmemesi Kusur Olarak Yüklenemez

Ayrıca davacı erkek tanıklarının beyanlarına göre davacı erkek, davalı kadını Türkiye’ye bırakıp … dönmüştür. Bu sebeple davalı kadına eşiyle yurt dışına gitmediği vakıası da kusur olarak yüklenemez. ( 2016/8960 E.  ,  2017/14777 K. )

Bağımsız Konut Tesis Etmeyen Eş Kusurludur

Mahkemece boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğu kabul edilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden; tarafların mahkemece gerçekleşen ve kabul edilen kusurlu davranışları yanında bağımsız konut tesis etmeyen erkeğin ağır kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. (2016/8747 E.  ,  2017/14491 K. )

Davalı Kadının Evi Terketmekte Kusurlu Olduğu

Davalı kadının çocuğu da alıp evden ayrıldığı, eşini istemediği, başkası ile evlenmek istediğini söylediği, bu nedenle kusurlu olduğu mahkemece dinlenen davacı tanığı …’ün beyanından anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır.

Fiili Ayrılık Başlı Başına Sarsılma Sebebi Değildir

Fiili ayrılık başlı başına Boşanma nedeni yapılamaz. Terk nedenine dayalı bir dava da bulunmamaktadır. (2016/13748 E.  ,  2017/14352 K.)

“Çaldıysam Kocam Ödesin” Sözü Boşanma Sebebidir

Aynı tarihli duruşmada davalı-karşı davacı tanığı … da gelini olan…’ın evinden sürekli para ve altın kaybolduğunu, davacı karşı davalı kadını üst katta oturan oğlunun evine girerken gördüğünü, o gün oğlunun evinden 100 TL. para kaybolduğunu, davacı-karşı davalı ve eşi …’ın konuşmak için geldiklerinde, davacı-karşı davalı kadına 100 TL parayı kendisinin çaldığını söylediğini, bunun üzerine davacı-karşı davalı kadının da kendisine “çaldıysam kocam ödesin” dediğini beyan etmiştir. Gerçekleşen bu duruma göre, davalı-karşı davacı erkek de dava açmakla haklıdır. Öyleyse erkeğin davasının da kabulü ile boşanmaya karar verilecek yerde, davasının reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. (2016/8766 E.,  2017/14312 K.)

Dava Dilekçesinde Dayanılmayan Vakıa Dikkate Alınmaz

Mahkemece davacı erkeğin açmış olduğu Boşanma davası, davacı erkeğin asıl kusurlu, davalı kadının az kusurlu olduğu gerekçesiyle kabul edilmişse de; mahkemece davalı kadına kusur olarak yüklenen hakaret vakıasına davacı erkeğin dilekçelerin karşılıklı verilmesi sırasında dayanmadığı anlaşılmaktadır. Dayanılmayan vakıa tarafa kusur olarak yüklenemez. Bunun yanı sıra davacı erkeğin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği vakıasına ilişkin Tanık beyanları da görgüye dayalı değildir. Bu sebeple sadakatsizlik vakıası da davacı erkeğe kusur olarak yüklenemez. Mahkemece davalı kadına yüklenen hakaret vakıasından başka davalının boşanmayı gerektiren başkaca kusurlu bir davranışı da ispat edilememiştir. Gerçekleşen duruma göre davanın reddi gerekir.

ADANA BOŞANMA AVUKATI | Av. Saim İncekaş | En İyi Adana Boşanma Avukatları

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.