TEBLİGAT KANUNU 21/2’YE GÖRE MERNİS ADRESİNE TEBLİĞ DİLEKÇESİ

Tebligat Kanunu 21 2ye Göre Mersin Adresine Tebliğ Talebii

Tebligat Kanunu 21/2’ye Göre Mersin Adresine Tebliğ


MERNİS ADRESİNE GÖRE TEBLİGAT NASIL YAPILIR?

Öncelikle ilgili kanun maddesini ele alalım.Yazımızın sonunda icra müdürlüğüne tebligatın 21/2′ ye göre yapılması talep dilekçe örneği yer almaktadır. Diğer hukuk ve ceza mahkemelerinde ise tebligat 21/2’ye göre yapılması özet olarak ‘kişinin mernis( e- devlet kayıtlarında bulunan adresi) adresine yapılan tebligatın, apartmanın girişine ihbar yapıştırılarak ve tebligatta ilgili mahalle muhtarlığına bırakılarak tebliğ edilmiş sayılması ‘ anlamını taşır.

Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina:
Madde 21 – 
-Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

-Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

-Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurları yukarıdaki fıkralar uyarınca kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar. 


Tebligat Kanunu 21/2’ye Göre Mersin Adresine Tebliğ Talebi -1-

     

  ADANA 9. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

DOSYA NO:……… E.

Borçlu … ya gönderilen ödeme emri bila döndüğünden bu kere borçlunun mernis adresi olan … adresine T.K 21/2 uyarınca yeniden ödeme emrinin tebliğe çıkartılmasını, talep ederim.

Alacaklı Vekili
Av. Saim İNCEKAŞ
E-İMZALIDIR

Dosya incelendi.
Uygun talep gereğince işlem ifasına karar verilerek tutanak birlikte imzalandı.

Adana 9. İcra Müdürü


Tebligat Kanunu 21/2’ye Göre Mersin Adresine Tebliğ Talebi -2-


 

ADANA 21. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

 

BORÇLU/LAR:

Yukarıda numarası belirtilen Müdürlüğünüz dosya borçlusuna Ödeme emri tebliğ edilememiştir. Borçlunun MERNİS (Adres Kayıt Sistemi) sorgulamasındaki adresi ile bila olarak geri dönen tebligat adresi aynıdır. MERNİS adresine Tebligat Kanunu’nun 21.maddesine göre ödeme/icra emri gönderilmesini müvekkilim adına saygıyla talep ederim dedi.

 

Tebligat Kanunu 21/2’ye Göre Mersin Adresine Tebliğ Talebi -3-

2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                 ADANA 

DOSAYA NO       : 201./… E,

DAVACI                : Teslime S.  T.C ………..

VEKİLİ                   : Av.

KONU                  : Davalının mernis adresine TK 21.maddeye göre tebligat çıkartılması talebi hakkında,

AÇIKLAMALAR

Davalının adresine çıkartılan tebligat iade olmuştur,

Davalının mernis adresine TK 21.maddeye göre tebligat çıkartılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.TARİH

 

   Davacı Vekili

Av. 

Tk 21’e göre tebligat talebi -4-

ADANA  1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO: 2016/xxxx Esas

BORÇLU   : XXXXXX (TC Kimlik No: xxx )

TALEP      : Yukarıda esas numarası anılan Müdürlüğünüz dosyasında borçlunun adresine çıkarılan tebligat iade dönmüştür. Ödeme emrinin borçlunun MERNİS adresine TK 21/2 uyarınca tebliğini talep ederim. 18.02.2019

                                                                                                                                              Alacaklı Vekili

                                                                                                                                            Av.

Tebligat Kanunu 21/2’ye Göre Mersin Adresine Tebliğ Talebi -5-

ADANA  İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                                                     

 

Dosya No :2019/17806 E.

Yukarıda yazılı müdürlüğünüz dosyasında 15.07.2019 tarihinde icra takibi başlatılmış olup ödeme  emri gönderilmemiş olup , Borç/Borçlular’a MERNİS’ adresine  ödeme emri gönderilmesini   talep ederim. 22.07.2019

                                              

                                                                                                                                              Av.

MASRAF YATIRILMIŞTIR.

 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.