Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

İdari Gözetim Kararına İtiraz Dilekçesi

İdari Gözetim Kararına İtiraz Dilekçesi

ADANA SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN         :

VEKİLİ                     :

DAVALI                   : X İl Göç İdaresi Müdürlüğü

İTİRAZ KONUSU: Müvekkil hakkında davalı idarece verilen ….. tarih ve …… sayılı idari gözetim kararına karşı itirazlarımızın sunulmasıdır

AÇIKLAMALAR    :

 1. Müvekkilim ……. günü saat …… sıralarında Numaralı Hudut Bölgesinden yaya olarak İran topraklarından T.C. topraklarına sığınmaya çalıştığı sıralarda yakalanmıştır.
 2. Ülkesini terk etmek zorunda kalarak Türkiye’ye gelen müvekkil, …..Valiliği İl Göç İdaresi’ne Uluslararası Koruma talep başvurusunu yapmış ve sonucunu beklemektedir.
 1. İran uyruklu müvekkil, ülkesinde iş adamı olup ayrıca yine ülkesindeki bir üniversitede İngiliz Edebiyatı öğretmenliği de yapmaktadır. Müvekkil Van İl Göç İdaresince idari gözetim altına alınmıştır. İran hükümeti tarafından işlediği suçtan dolayı müvekkile ağır külfetler yükleyen tüm ömrü buyunca çalışıp da kazanamayacağı …… Euro’luk ağır bir para cezası kesilmiştir. Müvekkil kendisine ağır külfetler yükleyen ödenmesi mümkün olmayan miktardaki bu para cezasından dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalmış ve burada idari gözetim altına alınmıştır.
 1. Müvekkil ülkesine geri gönderildiği taktirde ölüm  cezası verilip verilmeyeceği belli olmamasının yanı sıra ( müvekkil ölüm tehlikesi içinde), ömür boyu çalışıp da kazanamayacağı …….. Euro’luk ağır para cezasını ödeyemeyeceğinden T.C topraklarına sığınan  müvekkile T.C topraklarına sığınması gerekçesiyle ayrıca ömür boyu hapis cezası verileceği kesindir.  Müvekkil ölüm cezası almazsa bile müvekkile ağır para cezası yükletilmesinin yanı sıra T.C topraklarına sığınmasına binaen ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılıp insanlık dışı muamele yapılacaktır.
 1. 6458 sayılı yabancılar ve uluslar arası koruma Kanunu’nun 55. Maddesinde sınır dışı edilebilir yabancılar kapsamında olan kişiler hakkında sınırdışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye insanlık dışı yada onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emareler bulunan kişilerin sınır dışı edilemeyeceği vurgulanmıştır. Müvekkilin BMMYK tarafından mülteci olarak kabul edilip edilmeyeceği yönü de halen eksik kalmıştır, BMMYK’NIN mülteci statüsü yönünden müvekkilin ülkesine gönderilmesi halinde maruz kalabileceği risklerin olup olmadığı yönündeki incelemeleri beklenmelidir. Müvekkilin BMMYK ya başvuru yapabilmesi için idari gözetim kararının kaldırılarak BMMYK başvurusunun önü açılmalıdır. İdari gözetim altında olduğu süre boyunca BMMYK ya başvuru yapamayacak yapabilmesi halinde de hikâyesini kanıtlayacak delilleri de ikame edemeyecektir.

 2. Müvekkil yukarıda açıklanan sebeplerle ülkesine dönememektedir ve idarece başvurusu sonuçlanmamıştır.

 3. 6158 sayılı Yabancılar ve Uluslararası koruma Kanunu’nun 57 maddesi sınır dışı edilmek üzere idari gözetim kararını ve bu kararın koşullarını düzenlemektedir. İlgili maddenin Fıkrası hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan kaçma ve kaybolma riski bulunan Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, Sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmayan kamu düzeni kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında idari gözetim kararı alınır hükmü içermektedir. Ancak aynı maddenin 5. Fıkrası idari gözetim kararının gerekçesiyle birlikte yabancıya yada avukatın tebliğ edileceğini düzenlemiş ve 4. FIKRADA DA İDARİ GÖZETİMİN DEVAMINDA ZORUNLULUK GÖRÜLMEYEN YABANCILAR HAKKINDA DERHAL İDARİ GÖZETİM KARARININ SONLANDIRILACAĞI VE YABANCILARA HAKKINDA BAZI ALTERNATİFLER İDARİ TEDBİRLER UYGULANABİLECEĞİ HUSUSU İFADE EDİLMİŞTİR. Alınan idari gözetim kararı müvekkile tebliğ edilmediği gibi söz konusu kararda belli bir adreste ikamet etme belirlenecek şekil ve sürelerde bildirimde bulunma gibi idari yükümlülüklerin hangi sebeplerle yetersiz kalacağı hususunda bir değerlendirme yapılmadan gerekçeden yoksun olarak düzenlenmiştir.

 4. Müvekkil İl Göç İdaresi nezdinde 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 65. maddesi doğrultusunda uluslararası koruma talebinde bulunmuştur. Van Göç İdaresi tarafından yönlendirileceği ilde dosyasını takibe ve imza yükümlülüğünü yerine getirmeye hazırdır. Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde istisnai olarak başvurulması gereken İdari Gözetim Kararı verilmeden önce Belli bir adreste ikamet, belli şekil ve sürelerde bildirimde bulunma yükümlülüğünün yeterli olup olamayacağı değerlendirilmelidir. Yeterli görülmemesi halinde gerekçesi belirtilerek idari gözetim kararı alınmalıdır.6458 Sayılı YUKK 68/7. Fıkra “İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetime karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir. Başvuru idari gözetimi durdurmaz. Dilekçenin idareye verilmesi hâlinde, dilekçe yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır. Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir.”
 5. Müvekkil hakkında BMMYK, …İl Göç İdaresi tarafından tanınmış bir statü olmadığından veya kimlik, kimlik yerine geçer bir belgesi mevcut olmadığından hali hazırda vekâletname çıkaramamaktayız.“1951 Cenevre Sözleşmesi – Madde 16:
 • Her mülteci, bütün Taraf Devletlerin toprakları üzerindeki hukuk mahkemelerine serbestçe ve kolayca başvurabilecektir.
 • Her mülteci, sürekli ikametgâhının bulunduğu Taraf Devlette, adli yardım ve teminat akçesinden muafiyet dâhil, mahkemelere müracaat bakımından vatandaş gibi muamele görecektir…” ve YUKK Avukatlık hizmetleri ve danışmanlık, başlıklı8. Maddesinde; (1)Başvuru sahibi ile uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler, bu Kısımda yazılı iş ve işlemlerle ilgili olarak, ücretleri kendilerince karşılanması kaydıyla avukat tarafından temsil edilebilir.

(2)Avukatlık ücretlerini karşılama imkânı bulunmayan başvuru sahibi ve uluslar    arası koruma statüsü sahibi kişiye, bu Kısım kapsamındaki iş ve işlemlerle ilgili olarak yargı önündeki başvurularında 1136 sayılı Kanunun adli yardım hükümlerine göre avukatlık hizmeti sağlanır.

(3)Başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişi, sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanan danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilir.” Denmektedir. 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 6458 sayılı YUKK vekâletnameyi ikinci plan da arayarak öncelikli olarak başvurucuların hukuki destekten yararlanmalarını hedeflemiştir.

 1. Yukarıda kısaca belirttiğimiz ve mahkememiz tarafından resen göz önünde bulundurulacak diğer nedenlerden müvekkil aleyhine verilen idari gözetim kararının itiraz en incelenerek kaldırılmasını isteme zarureti hasıl olmuştur.
 2. Yukarıda kısaca belirttiğimiz ve mahkememiz tarafından resen göz önünde bulundurulacak diğer nedenlerden müvekkil aleyhine verilen idari gözetim kararının itirazen incelenerek kaldırılmasını isteme zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ VE TALEP :  Yukarıda açıklanan nedenlerle; …… İl Göç İdaresinin müvekkil aleyhine vermiş olduğu, tarafımıza ve müvekkilimize birer örneğinin verilmediği İdari Gözetim Kararının gerekçeden vareste olması nedeni ile, idari gözetim kararı öncesi bildirim yükümlülüğü veya belirli bir yerde kalma zorunluluğunun getirilmesi yönünde de karar alınabilecek iken bu yönünde karar alınmama gerekçesi belirtilmeksizin idari gözetim kararı alınması ve alınan idari gözetim kararının herhangi bir gerekçeye dayandırılmamış olması yasaya aykırılık teşkil ettiğinden, kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

 

İtiraz Eden Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir