Vekaletsiz İş Görme Dava Dilekçesi Örneği

SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

(Farklı olaylara göre davanın açıldığı mahkeme değişiklik gösterir.)

DAVACI:
VEKİLİ:
DAVALI:
KONU:(Örnek 1): Vekaletsiz iş görme nedeniyle alacağımızın ödenmesi istemimizden ibarettir.
(Örnek 2): Davalı tarafça yapılan hatalı işçilik nedeniyle ve heba edilmiş malzemeler nedeniyle toplam 4.100.00 TL alacak miktarının davanın açıldığı tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan istenmesi talebi.
(Örnek 3): Hak ve yetkisi olmayan davalının müvekkilimin mülkiyetindeki mesken tipi gayrimenkulün kiralarını iki yıl boyunca haksız hukuksuz şekilde iktisap etmesi ve müvekkilime talep etmesine rağmen hiçbir şekilde kira gelirlerini ödememesi nedeniyle davalının mal varlığında meydana sebepsiz zenginleşme sebebiyle uğranılan zararın davalıdan tazmini talebidir.
DAVA DEĞERİ:

AÇIKLAMALAR

(Giriş Örnek 1: Kiracının yaptığı zorunlu masrafların iadesi konulu)

1-) Mülkiyeti davalıya ait olan taşınmazı müvekkil kiracı sıfatıyla 01.04.2022 tarihinden 01.04.2027 tarihine kadar kiralamıştır. Ancak söz konusu iş yerine ilişkin olarak bir takım zorunlu masrafların yapılması gerekmiş ve müvekkil tarafından işbu masraflar karşılanmıştır. (EK-1)

(Giriş Örnek 2: Tadilat hasarı dolayısıyla bedel iadesi)

1-) Müvekkil, … tarihinde davalı Ahmet’in işyerine giderek, maliki olduğu evinin banyo ve tuvalet tadilat işlerini yaptırmak için davalı ile 2.800,00 TL bedelle anlaşmıştır.

2-) Akabinde … tarihinde Ahmet isimli şahısla birlikte Koçtaş firmasına giderek 5.300.00 TL bedelle tuvalet ve tadilat için gerekli olan malzemeleri satın almıştır. Faturaları delil listemizde sunuyoruz.

(Giriş Örnek 3: Habersizce kiraya verilen taşınmaza ait kira bedellerinin talep edilmesi konulu)

1-) Müvekkilim … şehrinde yaşamaktadır. Müvekkil yurt dışına çıkmadan önce öğretmenlik yaptığı dönemde tanıdığı davalı ile küçük ölçekli işlerde ticaret yapmış ortaklık etmiştir. Ancak müvekkilim … tarihinde Avustralya’ya yerleşmiş ve bu tarih itibariyle davalı ile görüşmemiş hiçbir şekilde ticari faaliyette bulunmamıştır.

Müvekkil yurt dışında bulunduğu sıralarda yeni bir ev alırken davalıdan 80.000 TL borç almıştır. Müvekkilim Avustralya’da bulunması nedeniyle Türkiye’de bulunan işlemlerinde hak ve yetki hususunda kısa sürede tasarrufta bulunma olanağı olmamıştır. Müvekkilim yurt dışına çıkarak Avustralya’ya yerleşmek zorunda kalmıştır. Müvekkil yurt dışına çıktıktan sonra uzunca bir süredir tekrar Türkiye’ye giriş yapmamıştır.

Müvekkilin yurt dışında olması sebebiyle müvekkilin almış olduğu mesken tipi taşınmazı davalı hiçbir hak ve yetkisi olmamasına rağmen kiraya vermiş ve almış olduğu aylık veya yıllık kira bedellerini de müvekkilime ödememiştir. Dilekçe ekimizde sunmuş olduğumuz belgelerden de anlaşılacağı üzere yaklaşık 2 yıl boyunca alınan kira bedellerinin davalıya ödendiği anlaşılmaktadır.

(Gelişme Örnek 1)

2-) TBK ilgili maddeleri uyarınca müvekkilin vekaletsiz iş görme hükümleri kapsamında yapmış olduğu harcamaların müvekkilimize iade edilme yükümlülüğü bulunmaktadır.

3-) Davalıyı bu konuda ihtar etmiş bulunmaktayız. Adana Noterliği’nin … tarih ve … sayılı ihtarnamesi davalıya tebliğ edilmiş lakin herhangi bir neticeye ulaşılamamıştır. (EK-2) İddialarımızı ispata yönelik tanık listemizi de dilekçemiz ekinde sunmaktayız. (EK-3) Yine bilirkişi raporu ve keşif incelemesi neticesinde de iddialarımız sübut bulacaktır.

(Gelişme Örnek 2)

3-) Gerekli olan malzemelerin satın alınmasına istinaden davalı ekibi ile birlikte, müvekkilin evinde tadilat işlerine başlamış ve … tarihinde işi bitirdiklerini müvekkile bildirmişlerdir. Daha sonra müvekkil eve geldiğinde klozetin çapraz montaj edildiğini, tuvaletin kapısının girişlerindeki fayans taşlarının kırık olarak montaj edildiğini ve kırık taşları kapatmak için alçı sıvayla kırık kısımları doldurduğunu, klozete giden su tesisatının 6-7 cm aralık meydana geldiğini, dışarıdan estetik olarak çok kötü bir görüntü oluşmasına sebep olduğunu görmüştür.

4-) Tüm bunların üzerine müvekkil Adana 3. Asliye Hukuk Mahkemesi … değişik iş numarası ile delil tespiti için dava açmış, mahkemece söz konusu evde keşif yapılmış ve … tarihli bilirkişi raporunca davalı Ahmet’in yapmış olduğu seramik ve fayans kaplama işleri nedeniyle hatalar olduğu, bu hataların düzeltilmesinin mümkün olmadığı. Bu yüzden davalının hatalı işçilikler nedeniyle ve alınan malzemeler de heba edilmiş olduğundan işçilik bedeli ve malzeme bedelinin toplam 4.100.00 TL’nin Ahmet’ten talep edilmesini gerektiğine dair raporunu sayın mahkemeye sunmuştur. İşbu bilirkişi raporunu da sayın mahkemenize delil listemizde sunuyoruz.

(Gelişme Örnek 3)

2-) Davalı bu arada müvekkilin kendisinden almış olduğu fakat yurt dışına çıkması sebebiyle ödeyemediği 80.000 TL(SEKSENBİN TL) değerindeki senedi Adana İcra Dairesi’nde … esas numaralı icra takip dosyası ile takip başlatmış ve söz konusu taşınmaz üzerine haciz koymuştur. Haricen yapılan görüşmeler sonunda icra takip dosyasındaki yaklaşık … TL değerindeki borç müvekkilin kardeşi ve babası tarafından ödenmiştir.

İcra takip dosyasının kapatılma döneminde müvekkilin babası ve kardeşi söz konusu adresteki müvekkile ait evin kiralarının da davalı tarafından alındığını ve kendilerine gönderilmediği öğrenmişlerdir. Haricen görüşmelerde alınan bu kira bedellerinin geri ödenmesi istenilmişse de bu talep davalı tarafından kabul edilmemiştir.

3-) 2012-2014 yılları arasında söz konusu taşınmazı davalının kiraladığı ve kira bedellerini bizzat kendisi aldığı ekte sunmuş olduğumuz evraklardan açıkça anlaşılmaktadır. Taşınmazın kiracıları dinlendiği takdirde iddialarımızın haklı olduğu anlaşılacaktır.

(Sonuç Örnek 1)

4-) Davacı müvekkilin yapmış olduğu zorunlu masrafların tahsil edilmesi amacıyla işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

(Sonuç Örnek 2)

5-) Tüm yukarıdaki belirtiğimiz nedenlerden dolayı işbu alacak davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

(Sonuç Örnek 3)

4-) Davalı yukarıda belirtildiği üzere haksız ve hukuka aykırı olarak müvekkile göndermesi gereken kira bedellerini bizzat iktisap ederek mal varlığında haksız bir şekilde artış meydana getirmiştir. Bu haksız iktisabın tazmini için dava açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve yasal ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: 1) Sözleşmeler, 2) İhtarname, 3) Tanık listesi, 4) Bilirkişi incelemesi, 5) Tespit dava dosyası, 6) Yemin, 7) İcra takip dosyası, 8) Dava konusu taşınmazın kiracılarından alınan yazılı beyanlar, 9) Tapu kaydı

SONUÇ VE İSTEM: (Örnek 1): Arz ve izah ettiğimiz sebeplerle, vekaletsiz iş görme nedeniyle elde edilen haksız kira gelirinin davalıdan alınarak davacı müvekkile ödenmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini, vekaleten arz ve talep ederiz.

(Örnek 2): Yukarıdaki açıkladığımız nedenlerden dolayı davamızın kabulü ile dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte 4.100.00 TL alacak miktarımızın davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygı ile vekâleten talep ederiz.

(Örnek 3): Yukarıda belirtilen hususlar nedeniyle yargılamanın yapılarak;

1- Davalının müvekkil adına davranarak gayrimenkul kiralarını iki yıl boyunca alması ile bu şekilde mal varlığında sebepsiz zenginleşme sağlaması ve bu süre zarfında almış olduğu kiraları müvekkile vermemiş olması nedeniyle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla … maddi zararın, kiraların alınmış olduğu tarihten itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalıdan tazminine karar verilmesi,

2-Davalının mallarını kaçırma ihtimali olması nedeniyle dava değerince davalının mal malvarlığı üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesi,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesi vekaleten arz ve talep olunur.

Davacı Vekili

EK: Onanmış Vekâletname örneği, Bilirkişi raporu

İlgili Mevzuat

Türk Borçlar Kanunu: ONUNCU BÖLÜM – Vekaletsiz İşgörme

A) İşgörenin hak ve borçları

İşin görülmesi

Madde 526 – Vekaleti olmaksızın başkasının hesabına işgören, o işi sahibinin menfaatine ve varsayılan iradesine uygun olarak görmekle yükümlüdür.

Sorumluluk

Madde 527 – Vekaletsiz işgören, her türlü ihmalinden sorumludur. Ancak, işgören bu işi, işsahibinin karşılaştığı zararı veya zarar tehlikesini gidermek üzere yapmışsa, sorumluluğu daha hafif olarak değerlendirilir.

İşgören, işsahibinin açıkça veya örtülü olarak yasaklamış olmasına karşın bu işi yapmışsa ve işsahibinin yasaklaması da hukuka veya ahlaka aykırı değilse, beklenmedik halden de sorumlu olur. Ancak, işgören o işi yapmamış olsaydı bile, bu zararın beklenmedik hal sonucunda gerçekleşeceğini ispat ederse sorumluluktan kurtulur.

İşgörenin ehliyetsizliği

Madde 528 – İşgören, sözleşme ehliyetinden yoksunsa, yaptığı işlemden ancak zenginleştiği ölçüde veya iyiniyetli olmaksızın elinden çıkardığı zenginleşme miktarıyla sorumlu olur.

Haksız fiillerden doğan daha kapsamlı sorumluluk saklıdır.

B) İşsahibinin hak ve borçları

İşin işsahibinin menfaatine yapılması halinde

Madde 529 – İşsahibi, işin kendi menfaatine yapılması halinde, işgörenin, durumun gereğine göre zorunlu ve yararlı bulunan bütün masrafları faiziyle ödemek ve gördüğü iş dolayısıyla üstlendiği edimleri ifa etmek ve hakimin takdir edeceği zararı gidermekle yükümlüdür. Bu hüküm, umulan sonuç gerçekleşmemiş olsa bile, işi yaparken gereken özeni göstermiş olan işgören hakkında da uygulanır.

İşgören, yapmış olduğu giderleri alamadığı takdirde, sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre ayırıp alma hakkına sahiptir.

İşin işgörenin menfaatine yapılması halinde

Madde 530 – İşsahibi, kendi menfaatine yapılmamış olsa bile, işgörmeden doğan faydaları edinme hakkına sahiptir; ancak zenginleştiği ölçüde, işgörenin masraflarını ödemek ve giriştiği borçlardan onu kurtarmakla yükümlüdür.

İşin işsahibi tarafından uygun bulunması halinde

Madde 531 – İşsahibi yapılan işi uygun bulmuşsa, vekalet hükümleri uygulanır.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir