Adli Yardım Talebinin Reddine İtiraz Dilekçesi

Sayfa İçeriği (Özet)

İtiraz Dilekçesi

AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DİYARBAKIR

Dosya No                   :

(Karar İtiraz Eden)

DAVACI                    :

VEKİLİ                      :

DAVALI                    :

KONUSU : ……………… tarihli Adli yardım talebinin reddine ilişkin karara itirazımız hakkındadır.

TEBLİĞ TARİHİ     :

AÇIKLAMALAR     :

Mahkemenizin yukarıda belirtilen esas numaralı dosyasında boşanma talebi ile ………………… tarihinde adli yardım talebi ile dava açmıştık. Sayın mahkemenizin …………………. tarihli Dosya Takip Tutanağının 2. maddesinde adli yardım talebimizin reddedildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Adli yarım talebinin tarafınızca reddi haksız ve dayanaktan yoksundur. Şöyle ki; 6100 Sayılı kanunun (HMK)  337 maddesinin değişik 1. fıkrası uyarınca (Değişik fıkra: 6459 S.K. – K.T: 11.04.2013 – R.G.T: 30.04.2013/m.23) Adli yardım taleplerinin reddine ilişkin mahkeme kararlarında sunulan bilgi ve belgelerin kabul edilmeme sebebi açıkça belirtilir.” denmektedir. Sayın mahkemenin tarafımıza gönderdiği tutanakta matbu olarak yazıldığı açıkça belli olan bir ifade ile “adli yardım talebine ilişkin yeterli bir delil” sunmadığımız belirtilmektedir. Zira sayın mahkemeye ………………… tarihinde sunduğumuz dava dilekçesinin eklerinde müvekkilimin ekonomik olarak mahkeme masraflarını karşılamayacak ölçüde sıkıntılı olduğu apaçık ortadadır. Sayın mahkemenin bu delilleri yeterince incelemediği kanaati tarafımızca oluşmuş ve iş bu itirazın yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

DELİLLER                   : …………….. tarihli dava dilekçesi ve ekleri

HUKUKİ NEDENLER: HMK, 6459 s.k. ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda ayrıntıları açıklandığı üzere ilgili kanunların amir hükümlerine ve hukuka aykırı bir şekilde verilen Adli Yardım Talebinin Reddine karşı karara İTİRAZ EDİYORUZ. Bu kararın düzeltilerek ADLİ YARDIM TALEBİMİZİN KABULÜNE karar verilmesini sayın mahkemeden vekâleten arz ve talep ediyoruz.

      Karara İtiraz Eden

         Davacı Vekili

Av.

İtiraz Dilekçesi 2

ADANA X MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                    :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :

Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KONU                        :

Adli yardım talebinin reddine karşı itirazlarımızın sunulması hakkında

AÇIKLAMALAR      :

  • …/…/… tarihinde mahkemenizden kanunda belirtilen gerekli şartlar yerine getirilerek adli yardım talebinde bulunulmuş olup; …/…/… tarihli karar ile müvekkilimizin kanunda yer alan “yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler” kapsamında olunmadığından söz edilerek adli yardım talebimiz reddedilmiştir.
  • Tarafınıza sunulan belgeler çerçevesinde müvekkilimizin yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olduğu açıkça ortadadır. Adli yardım talebimin kabul edilmemesi durumunda müvekkil davayı takip etmekte zorluğa düşecektir.
  • Tüm bu nedenlerle adli yardım talebimizin reddine dair itirazlarımız ve talebimizin tekrar değerlendirmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER                : Adli yardım talebi belgeleri, …. Mahkemesi kararı ve sair tüm deliller.

HUKUKİ SEBEPLER : 6100 Sayılı HMK. m. 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340.

TALEP SONUCU      : Yukarıda açıklanan nedenlerle, adli yardım talebimizin reddine dair itirazımızın kabulü ile tekrar değerlendirmesini vekaleten arz ve talep ederiz.  Saygılarımızla. …/…/…

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 19 Haziran 2020 18:35

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.