Adli Yardım Talebinin Reddine İtiraz Dilekçe Örneği -2018

Adli Yardım Talebinin Reddine İtiraz Dilekçe Örneği


AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DİYARBAKIR

 

Dosya No                   :

 

(Karar İtiraz Eden)

DAVACI                    :

 

VEKİLİ                      :

 

DAVALI                    :

 

KONUSU : ……………… tarihli Adli yardım talebinin reddine ilişkin karara itirazımız hakkındadır.

 

TEBLİĞ TARİHİ     :

 

AÇIKLAMALAR     :

 

            Mahkemenizin yukarıda belirtilen esas numaralı dosyasında boşanma talebi ile ………………… tarihinde adli yardım talebi ile dava açmıştık. Sayın mahkemenizin …………………. tarihli Dosya Takip Tutanağının 2. maddesinde adli yardım talebimizin reddedildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

            Adli yarım talebinin tarafınızca reddi haksız ve dayanaktan yoksundur. Şöyle ki; 6100 Sayılı kanunun (HMK)  337 maddesinin değişik 1. fıkrası uyarınca (Değişik fıkra: 6459 S.K. – K.T: 11.04.2013 – R.G.T: 30.04.2013/m.23) Adli yardım taleplerinin reddine ilişkin mahkeme kararlarında sunulan bilgi ve belgelerin kabul edilmeme sebebi açıkça belirtilir.” denmektedir. Sayın mahkemenin tarafımıza gönderdiği tutanakta matbu olarak yazıldığı açıkça belli olan bir ifade ile “adli yardım talebine ilişkin yeterli bir delil” sunmadığımız belirtilmektedir. Zira sayın mahkemeye ………………… tarihinde sunduğumuz dava dilekçesinin eklerinde müvekkilimin ekonomik olarak mahkeme masraflarını karşılamayacak ölçüde sıkıntılı olduğu apaçık ortadadır. Sayın mahkemenin bu delilleri yeterince incelemediği kanaati tarafımızca oluşmuş ve bu itirazın yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

DELİLLER                   : …………….. tarihli dava dilekçesi ve ekleri

HUKUKİ NEDENLER: HMK, 6459 s.k. ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda ayrıntıları açıklandığı üzere ilgili kanunların amir hükümlerine ve hukuka aykırı bir şekilde verilen Adli Yardım Talebinin Reddine karşı karara İTİRAZ EDİYORUZ. Bu kararın düzeltilerek ADLİ YARDIM TALEBİMİZİN KABULÜNE karar verilmesini sayın mahkemeden vekâleten arz ve talep ediyoruz.

 

                                                                                                    Karara İtiraz Eden

                                                                                                       Davacı Vekili

Av.

 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın