Hukuk Öğrenciliği ve Staj

Avukatlık Nedir, Avukat Ne İş Yapar? Avukat Nasıl Olunur ve Mesleğin Özellikleri Nelerdir?

Çeşitli Bilgelerin Avukatlık Tanımı

Avukat: akıl danışılan, sürekli okuyan, toplumun öncüsü bireydir. Binlerce yıllık geçmişi olan avukatlığın günümüze kadar uzanan süreci içinde değişik tanımları yapılmıştır.

1-) Caton (MÖ 237-142) avukatı, “Konuşmasını, inandırmasını bilen namuslu adam” olarak tanımlamıştı.

2-) Rönesansta avukat, “yumuşak, sakin, Tanrıdan korkan, hakikati ve adaleti seven” kişi olarak tanımlandı.

3-) Fransız Akademik Lugat’ı Avukatı, “adalet huzurunda davaların müdafaasını kendisine meslek edinen kişi” olarak tanımlamaktadır.

4-) Littre ise, adalet huzurunda müdafayı meslek edinen kişi tanımını ileri sürmekte ve avocat sözcüğünün eski Fransızca’daki avoue sözcüğünü oluşturan advocatus sözcüğünden on ikinci yüzyılda doğduğunu ifade etmektedir.

5-) Repertöire Dalloz’a göre avukat, “hukuk fakültesini bitirip yeminini ettikten ve yasal koşulları yerine getirdikten sonra kendisine başvuranların hayatını, şerefini, hürriyetini ve servetini mahkemeler huzurunda sözle ve yazıyla müdafaa eden kişidir”.

6-) Jean Appleton, “bir baroya usulü dairesinde kayıtlı olup, hukuki veya çekişmeli nitelik gösteren konular hakkında fikir vermeyi ve danışmalarda bulunmayı, yardım ettiği ve hatta icabında temsil bile eylediği taraflann çıkarlannı, hayatlannı, hürriyetlerini ve şeref ve haysiyetlerini yazı ile veya söz ile müdafaa etmeyi kendisine meslek edinen kimseye avukat denir” şeklinde bir tanım yapmaktadır.

7-) Meydan Larousse’da, “hukuk işlerinde para mukabili, halka yardım eden kimse” olarak tanımlanmaktadır.

8 -) Lande avukatı, “kaba gücün yerine merhameti, adaleti, hakkaniyeti koyan, insanoğluna diğerlerinin hakkına, mülkiyetine, hürriyetine saygıyı, vicdan, ifade ve toplanma özgürlüğünü öğreten, yoksulun, mazlumun dul ve yetimin savunucusu” olarak tanımlamaktadır.

9-) Avrupa Konseyinin Avukatlık Mesleğinin İcrasındaki Özgürlükler Hakkında 9 Numaralı Tavsiye Kararında avukat, “Bu tavsiyenin amacı bakımından ‘avukat’ sözcüğü, ulusal kanuna uygun olarak dava açmaya, müvekkili adına hareket etmeye, hukukun uygulanmasına, müvekkili adına mahkemeye çıkmaya veya ona danışmanlık yapmaya ve onu temsil etmeye ehil ve yetkili olan ve Prensip l.(2)’ye göre meslek örgütüne (baroya) kaydı kabul edilmiş kişidir.”

10-) Yabancı kaynaklı bu tanımların yanı sıra 1876’da yürürlüğe konulan Mecelleye göre avukat, mahkeme huzurunda taraflardan birini müdafaa eden kimsedir.

Benim avukat nedir sorusuna vereceğim cevap ise şu şekilde:

Avukat, hukuk fakültesinden mezun olarak ikamet ettiği ilde yer alan “baro” dahilinde stajını tamamlayarak Adalet Bakanlığı izni ile “avukatlık ruhsatı” almaya hak kazanan kişiye verilen isimdir. Avukatlar ancak bulundukları ildeki baroya kayıt olarak çalışabilirler. Uyap avukat sistemine kayıt olarak avukatlara özel sistemi kullanırlar. Avukat portalı olarak adlandırılan bu sistemde avukatlar açtıkları davaları, gidişatı ve evrakları sistem üzerinden kontrol edebilirler.

Avukatlık serbest ve bağımsız bir meslektir. Bir maaşa bağlı olarak yapılan işe avukatlık değil, hukuk müşaviri denir. Avukat hür düşünen ve savaşan kişinin icra ettiği meslektir. Karakteristik özellikleri arasında direnişçi yanı zayıf olan kişi memur olur, işçi olur ancak avukat olamaz. Avukat maaşları denince kulağa dolgun para dolu bir çanta gelir fakat avukat maaşları avukat cübbesinin içinde bulunur. Uluslararası hukuk, ceza avukatı, avukata soru sormak bir avukatın izleyebileceği yollardandır.

Avukatlık mesleği hukuk danışmanlığı anlamını da taşır bir noktada. Hukuki sorularınızı ve davalı olduğunuz davaları hukuk danışmanlığı alarak çözebilirsiniz. Avukatlar, stajer avukat sürecinden geçerek zorlu ve meşakkatli bir meslekle uğraşmaktadırlar. Avukat dosyası, avukat evrak, avukat net olarak hukuk danışmanlığı önemli nitelik taşır. Hukuk mekanikleri gelişmemiş bir toplumda avukat her ne kadar önemsiz bir obje gibi görünse de , kişilerin mahkemelik bir dosyaları olduğu zaman tek sığınabilecekleri kapı hukuk danışmanlığının kapısıdır. Vatandaşlar avukatları ücretsiz bilgi öğrenme platformu gibi görmektedir. Online avukat, online avukata soru sorma gibi yollardan ücretsiz olarak sorunlarına çözüm ararlar. Ancak hukuk danışmanlığının bir meslek olduğu unutulmamalıdır.

Avukatların uymakta zorunluğu olduğu, mesleklerini icra ederken dikkat etmeleri gereken ve ezbere bilmeleri gereken kanundur. Avukatların sorumluluğuna bu kanun çerçevesinde gidilir. Avukatlık mesleğinin anayasasıdır denilebilir.


Avukatlar, “kamu hizmeti” gören serbest meslek mensubu kişilerdir.

Avukatların temelde iki önemli görevi vardır;

 • Temsil ettikleri tarafın hak ve menfaatlerini korumak.
 • Yargılama faaliyetlerinde hukukun uygulanmasına ve adaletin tecellisine yardımcı olmaktır.

Hukuk Fakültelerini bitirip gerekli sınavları başaran ve Avukatlık Stajı yapan ve Avukatlık Ruhsatnamesi aldıktan sonra bir Baro’ ya kayıt yaptıranlar, avukatlık yapabilirler.

Avukat ne anlama gelir, Avukatlık nedir, Avukat kime denir?

Avukatlık mesleği, işi yapmayan memura işini yaptırma, karar vermeyen hakime karar verdirme, özel hakları gasp eden idareye karşı halkın yanında olma mesleğidir. Diyeceksiniz ki bu hep mi böyle, birkaç iyi örnek dışında evet hep böyle. Kısaca avukatlık sorun çözme, çözüm üretme mesleği. Üstadın da dediği gibi “Öyle bir meslek seçtiniz ki kimse size gelip de bugün çok mutluyum bunun belgelenmesi i istiyorum demeyecek.”

Avukat hukuk eğitimini tamamlamış ve yargısal makamlarda kişilerin haklarını iddia ve savunma çerçevesinde koruma görevini meslek edinmiş kişilere denir. Aynı zamanda avukat hukuki ve yasal alanlarda  kişilere danışma ve yol gösterme hizmeti sunar. Avukatlar serbest olarak çalışabileceği gibi özel bir kuruma bağlı olarak da çalışabilirler.

Türkiye Cumhuriyeti yasalarında ise avukatın tanımı şu şekilde yapılmıştır:

Madde 1 – Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.

Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.

Avukat bir dava sürecinde davalı veya davacı tarafın mahkeme işlemlerini kontrol eden, savunmasını veya iddialarına öne süren ve tarafların haklarını savunmakla görevlendirilen kişiye denir. Avukat müvekkilinin menfaatine olacak işlemleri yapmakla yükümlüdür. Günümüzde avukatlardan gerçeği ortaya çıkarması değil vekili olduğu tarafı etkili  bir şekilde temsil etmesi beklenir. Avukat müvekkil aleyhine olan delil ve belgeleri kullanmaz bu tarz davranışlarda bulunmaz. Avukatın genel anlamıyla görevleri bu şekildedir.

Avukatlık nedir, avukatlar ne iş yaparlar? Avukatın görevi nelerdir?

 • Hukuksal  ve yasal konular hakkında yorum yapmak,
 • Mahkemelerde, hakem heyetlerinde ve çeşitli yargı organlarında kişilerin  haklarını korumak, mağdur olanların haklarını dava etmek ve savunmak,
 • Resmi kurumlardaki işleri takip etmek, adliyedeki dosyaları takip etmek ve duruşmalarına katılmak ve bu işlerle ilgili gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp hazırlamak,
 • Vekili olduğu davaların duruşmalarına katılmak ve etkili bir şekilde iddia ve savunmada bulunmak,
 • Avukat alacaklının hakkını savunur, borca sadık olma sorumluluğu ve dürüstlük ilkesi gereği alacaklı kişi kanunen avukat aracılığı ile alacağını tahsil edebilir,

Avukatların genel olarak yaptığı işler, görevleri ve sorumlulukları yukarıda bahsettiğimiz gibidir.

Nasıl Avukat olurum? Avukat olmanın şartları nelerdir? Kimler avukat olabilir?

Türkiye’de avukatlık yapabilmek için,  avukat olabilmek için belirli şartları taşımanız gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir:

avukatlık mesleğinin içeriği, özellikleri
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Türkiye’de yer alan bir hukuk fakültesi mezunu olmak,
 • Yasal avukatlık stajını tamamlamış olmak,
 • Kanunda sayılan avukatlığa engel hallerden herhangi birine sahip olmamak,

Yukarıda sayılmış olan şartlar kişinin avukat olabilmesi için kişide mevcut olması gereken şartlardır. Ayrıca kanunda avukat olan kişinin belirli suçları işlememiş olması aranır. Avukat olarak görev yapabilmek için  işlememeniz gereken suçlar şu şekildedir:

 • 2 yıldan fazla hapis veya 1 yıldan fazla ağır hapis cezası Hükmü giymiş olmamak,
 • Kesinleşmiş bir karar sonucunda Avukat olma niteliğini kaybetmiş olmamak,
 • Avukatlık mesleği ile bağdaşmayan davranışlar sergilemek,
 • Hukuken kısıtlı olmamak,
 • İflas etmiş olmamak,
 • Hakkında aciz vesikası çıkarılmış olunmamak,
 • Avukatlık mesleğini devam ettirmeye yönelik zihinsel bir engeli bulunmamak,

Nasıl Avukat olurum?  Avukat olmak için nasıl bir yol izlemem gerek?

Avukat olabilmek için öncelikle 4 senelik hukuk eğitimi veren bir üniversiteden mezun olmanız gerekmektedir. akabinde bir yıllık avukatlık stajının tamamlanması ardından mesleğe ilk adımınızı atarsınız. mesleği serbest bir avukat olarak icra edebilmek için Bulunduğunuz çevredeki il  barolarına kayıtlı olmanız gerekmektedir. Türkiye’de hangi ilimizde o ilin adını taşıyan bir Baro bulunmaktadır. baroların görevi avukatlık mesleğinin itibarını korumak, bu katlar arasındaki dayanışmayı sağlamak ve kuvvetlendirmek, avukatlık mesleğinin işlemine uygun bir şekilde yürütüldüğünden  emin olmak.

Yazımızda yer alan avukat olabilme şartları taşıyan herkes Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde avukatlık mesleğini icra edebilir. Siz de avukat olmak istiyor iseniz lise eğitiminizi tamamlamanız ile birlikte bir hukuk fakültesini kazanarak bu yola adım atabilirsiniz. Hukuk  Fakültesinden mezun olduktan sonra Kanunen zorunlu olan bir senelik avukatlık stajını yönetmeliğe uygun bir şekilde yerine getirerek avukatlık ruhsatını almaya hak kazanabilirsiniz. avukatlık stajı 6 ay Adliye, 6 ay hukuk Ofisi olmak üzere toplam 1 yıldır. 6 aylık hukuk ofisinde yapacağınızı Taş en az 5 senelik deneyimli bir avukatın yanında olmak zorundadır.

Yasal stajınızın sona ermesi itibarıyla Türkiye Barolar Birliği ne yapacağını ruhsat başvurusu sonucu kayıtlı olduğunuz Baro tarafından avukatlık ruhsatı tören ile tarafınıza teslim edilir.

Avukatlık Mesleği

Avukatlık mesleğinin koşulları nasıldır? Avukat nasıl bir ortamda çalışır?

Avukatlar genellikle adliye ve ofis  çerçevesinde çalışırlar. Ancak bazı hukuk alanlarında haciz, keşif gibi işlemler için çeşitli adreslere giderek bizzat adreste hazır olmaları gerekir. Avukatlar çalışma hayatları boyunca adliyelerdeki personel  ile hakim ve savcılar ile ve diğer devlet memurları ile sürekli iletişim halindedir. Avukatlık mental olarak yorgunluk verici bir meslektir. Kişi sürekli öğrenmeye açık olmak zorundadır. Araştırmak ve düşünmek akabinde ise yorumlamak mesleğin altın kuralıdır.

Mesleğin içinde olan bir şahıs Avukat Saim İncekaş tarafından kaleme alınan bu yazıda,  avukatlık mesleğinin tanımını, nasıl Avukat olabilirim sorusunun cevaplarını, devlete bağlı Avukat nasıl olunur sorusunun cevabını, avukatların görev ve sorumlulukları nelerdir, avukatların aldıkları ücretler sorusunun cevabını almış olduk.  avukatlık mesleği hakkında aklında soru işareti olanlar bu yazının altına yorum olarak sorularını dile getirebilirler.

Barolar Birliği Nedir? Ne İşe Yarar?

TBB” kısaltması ile anılan “Türkiye Barolar Birliği” tüm illerde bulunan baroların bağlı bulunduğu Ankara’da bulunan merkez baroya verilen isimdir. Avukatlık mesleğinin icrasını kontrol eden mekanizma barodur. Her bir baroda “baro levhası” bulunur. Baro levhası avukatların isimleri, adresleri ve telefon gibi iletişim bilgilerinin listelendiği bir listedir. Bu liste güncel olarak yenilenir. Avukatın mesleğini icra edebilmesi için işbu levhaya kayıtlı bulunması gerekmektedir.

Avukat olmak için gerekli şartlar, avukat olmak için nasıl bir yol izlenmesi gerekir?

Avukatlara sıkça sorulan sorular nelerdir?

 • Meslek Hayatınız boyunca hiç yalan söylediniz mi?
 • Birisi tarafından tehdit  edildiniz mi?
 • Suçluları savundunuz mu?
 • Bir Hırsızın davasına baktınız mı?
 • Davayı kaybettiğiniz zaman ne oluyor?
 • Bu kitapların hepsini okudunuz mu?

Avukat olarak tarafıma  sıkça sorulan sorular bu şekildedir. Bu sorular aynı zamanda toplumun avukatlık mesleğine olan bakış açısını da sergilemektedir.

Stajyer avukat ne anlama gelir? Stajyer Avukat ne iş yapar?

Hukuk Fakültesinden mezun olan bir öğrenci meslek olarak Avukatlık yapmak istiyorsa bulunduğu ilin barosuna kayıtlı olarak  1 yıllık stajyer avukatlık görevini yerine getirmelidir. Stajyer avukatlık görevini yerine getiren kişi hak kazanmış olduğu avukatlık ruhsatını alarak görevini ifa etmeye başlar.

Avukatın karakteri ve kişiliği nasıl olmalıdır?

 • Avukat mesleğini yerine getirirken müvekkilini tüm aşamalar hakkında  bilgilendirmelidir. Yani bir avukat müvekkiline karşı şeffaf olmalıdır.
 • Avukat müvekkili  hakkında öğrendiği bilgileri gizli tutmalıdır. Kanunlarımızda buna sır saklama yükümlülüğü denir. Çünkü avukatlık karşılıklı güven ilişkisine dayanır. Avukat Gerektiği zaman müvekkili aleyhinde tanıklıktan çekilebilir.

Avukat olabilmek için yaş sınırı var mıdır?

Avukatlık bir kamu hizmetidir. Avukatların ise büyük bir çoğunluğu bu hizmeti serbest avukat olarak sunmaktadır. Dolayısı ile avukat olabilmek için herhangi bir yaş sınırı yoktur. Her yaştan avukat olmak isteyen vatandaş yukarıda bahsettiğimiz avukat olabilme şartlarını yerine getirerek avukat sıfatına hak kazanabilirler.

Avukatların uzmanlık alanı var mıdır? Ceza avukatı Nasıl olunur? Boşanma avukatı nasıl olunur?

Türkiye’de avukatlık mesleği için herhangi bir uzmanlaşma ve branşlaşma zorunluluğu yoktur. Yasal stajını tamamlayan avukat ister ise ceza avukatı ister ise boşanma avukatı olarak kendini tanımlayabilir. Daha basit bir anlatımla Türkiye’de avukatlık mesleğini icra eden bir kişi istediği her  çeşit davaya bakabilir. Dünya genelinde bazı ülkeler avukatların belirli bir alanda uzmanlaşması zorunluluğunu taşıyan uygulamalarda bulunmaktadır. Ancak bahsettiğimiz üzere Türkiye’de böyle bir uygulama bulunmamaktadır.

Avukatlık mesleği boşanma avukatı, ceza avukatı, icra avukatı, miras hukuku, boşanma, avukat arama, hukuk bürosu, tazminat terimlerini içerir bir meslektir. Avukatlık negatif enerjili bir meslektir. Miras, boşanma, ceza gibi alanları barındıran bu meslek grubunda gergin bir gün geçirilmektedir. Avukata soru sorma aslında avukat danışmanlık hizmeti almak anlamına gelir. Kimi avukat karşılıksız sorularınızı cevaplarken bilgisine güvenen kimi avukat ise danışmanlık ücreti mükabilinde soruları cevaplar. Yargıtay kararları avukatlık mesleğinin yapı taşıdır.

Avukatlar kendilerine uzmanlık alanları seçerler. Örneğin adana’da çalışan bir avukat boşanma ve aile davaları üzerine uzmanlık alanı seçebilir. Dolayısı ile kendisini bu alanda geliştirir. Aynı avukat adana ceza avukatı olarak çalışabilir ve kendisini bu alanda da geliştirebilir. Yine değişik bir uzmanlık alanı olarak idare davalarına bakan avukatlar bulunmaktadır.

Mahkeme, Adliye ve Hukuk Bürosunda Avukat

Avukatlık bir kamu hizmeti, avukat ise bir kamu personelidir. Avukatın işi yargının bağımsızca savunma yapmak ve savunma makamını temsil etmektir. Avukat yargının kurucu unsuru olduğu için mahkemelerin, adliyelerin vazgeçilemez bir unsurudur. Hukuk bürosu bir avukatın evi olduğu gibi mahkeme ve adliyeler avukatın iş yeridir.Avukatlık mesleği iyi yapıldığı taktirde kişiyi ihya eder, yüceltir; kötü yapıldığı takdirde ise kişiyi kahya eder, yalancı, dolandırıcı bir konuma koydurtur toplum gözünde. Mahkemeler ve adliyeler arasında dolaşmak, tüm günün gerginliğine hukuk bürosunda devam etmek mesleği zor bir alan yapar. Avukatlık bu bakımdan kendini ifade edebilme ve aktarma mesleğidir. Her davada bir taraf her zaman kaybeder.

Türkiye’de halk arasında Örneğin “iyi bir ceza  avukatı arıyorum, ağır ceza avukatı arıyorum, Adana’da boşanma avukatı arıyorum” Şeklinde cümleler duymanız mümkündür. Türkiye’de bir avukat genel olarak kendisini başarılı gördüğü alan için kendisine uzmanlık alanı ile hitap edilmesini ister.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 27 Ocak 2021 07:19

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.


Arama

Nitelikli arama yapmak için tıklayınız.


Adalet olmayınca devlet büyük bir çeteden başka nedir ki?
Augustinus


Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!