ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ

Bu yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir:

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı olarak boşanma kararı veren çiftler, anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve hazırlayacakları anlaşmalı boşanma protokolünü bulundukları il aile mahkemesine sunmalıdırlar. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi, protokol ve gerekli harçlar ödenerek boşanma davası açılmış olur.

Kısaca özetlemek gerekirse anlaşmalı boşanma dilekçesi, çekişmeli boşanma dilekçesine nazaran çok daha farklıdır.

Aşağıda Boşanma Avukatı Saim İncekaş tarafından 30 adet ayrı anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği mevcuttur. Bu dilekçeler arasından somut duruma en uygun olan seçilebilir. Gerekirse dilekçelerin sadece ilgili kısımları kullanılabilir.

Avukatsız anlaşmalı boşanma davası açmak isteyenler “avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi” yazımızı inceleyebilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi Örneği -1-

Anlaşmalı boşanmak için karar veren çiftler bir avukat aracılığı ile veyahut kendileri asil olarak anlaşmalı boşanma dilekçesi ile bulundukları ilin nöbetçi aile mahkemesine davalarını açabilirler. Aşağıda paylaştığımız anlaşmalı boşanma dilekçeleri bir örnek niteliğindedir. Her somut durumun farklı değerlendirme ve detayları gerektirdiğini unutmayınız.


     İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: (T.C. No: )

ADRES:

DAVALI: (T.C. No: )

ADRES:

KONU: Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile anlaşmalı boşanma talep ve davasıdır.

DAVA TARİHİ:

AÇIKLAMALAR:

1-Davalı eşim ile …….. ../../…. Tarihinden bu yana evliliğimiz devam etmektedir.

2-Ancak, evlendiğimiz günden bu güne kadar evlilik birliğini kuramadığımız, birbirimize uyum sağlayamadığımızdan  müşterek hayat iki taraf için de çekilmez hale gelmiştir. Bu nedenle birarada yaşayarak evlilik birliğini devam ettirmemiz mümkün görünmemektedir.

3-Davalı eş de boşanmayı kabul etmektedir.(EK-2) Medeni bir şekilde biraraya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra, müşterek çocukların velayeti, boşanmanın mali sonuçları, nafaka ve çocuklar ile baba arasındaki şahsi ilişkiyi düzenleyen ve ekte sunulan Protokolü imzalamış bulunmaktayız. ../../…. tarihinde imzalanan Protokol dilekçemiz ekinde Sayın Mahkemeniz’in bilgilerine sunulmuştur. (EK-3)

4-Bu itibar ile Medeni Kanunumuzun ilgili maddesi uyarınca anlaşmalı boşanma talebinde bulunma zaruretimiz hasıl olmuştur.

TMK md 166/3: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.”

HUKUKİ SEBEPLER: TMK md 166, HMK ilgili hükümleri

DELİLLER: Nüfus Kayıtları, ../../…. Tarihli Protokol

SONUÇ VE İSTEK: Yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı davalı eşin davayı kabulü de göz önünde bulundurularak;

 • TMK md166 uyarınca ve hazırlanan Protokol uyarınca boşanma talebinin kabulüne,
 • Ekte sunulu Protokolün aynen hüküm altına alınmasına

karar verilmesini, duruşma gününün tarafımıza bildirilmesini ve iş bu dilekçeminizin kabulünü arz ve talep ederiz.

                                                                  DAVACI

EK-1   : Nüfus kayıtlarını gösterir belge

EK-2   : Davalı eşin kabul beyanı

EK-3   : ../../…. Tarihli Protokol

ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -2-

Adana ( )  Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne

Davacı                  :

Vekili                   

Davalı                  :

D.Konusu: Boşanma istemimizden ibarettir.

ıklamalar         :

1- Müvekkilim ile davalı 1 yıla yakın bir süredir evlidirler. Müşterek evlilikten çocukları bulunmamaktadır.

2- Taraflar arasında uzunca bir süredir devam eden sosyal ve kültürel anlaşmazlıklar, kişilik farklılıkları, mizaç uyumsuzluğu, sıklıkla meydana gelen tartışmalar, hakaretler, kavgalar artık müşterek evliliği her iki taraf için de çekilmez bir duruma getirmiştir. Taraflar boşanma konusunda ortak karar almışlardır. Taraflar boşanma ve ferilerinde anlaşmışlardır. Müvekkilimin boşanma haricinde hiçbir talebi bulunmamaktadır.  

3- Bu itibarla fiilen bitmiş olan evliliği hukuken sonlandırmak adına işbu davayı açma gereği hasıl olmuştur.

Hukuki Sebepler: 4721 sayılı kanun ve sair ilgili mevzuat

Deliller: Nüfus kaydı, tanık beyanları, yemin  sair kanuni deliller.

Sonuç: Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle; davamızın kabulü ile,  müvekkilim ile davalı eşinin boşanmalarına, karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim. 

Ek: Vekaletname aslı

Davacı Vekili


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -3-

ADANA () AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE  

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile anlaşmalı boşanma talebimizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

1-Taraflar … tarihinden beri evli olup, müşterek çocukları bulunmamaktadır.

2-Müvekkilim ile davalı evlilik birliğinin kurulmasından itibaren baş gösteren fikri ve ruhi anlaşmazlık ortak yaşamı çekilmez hale getirmiş olup, fiilen ayrı yaşamaktadırlar. Fiilen biten evliliğin hukuken sonuçlandırılması için Sayın Mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

3-Boşanmanın mali sonuçları konusunda ekte sunmuş olduğumuz 13.07.2018 tarihli anlaşmalı boşanma protokolü çerçevesinde anlaşma sağlanmıştır.

HUKUKİ NEDENLER   :  MK.m.166/III,m.184 f.5, sair mevzuat.

DELİLLER                   : Nüfus aile tablosu, tanıklar ve takdir edilecek deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izahına çalışılan nedenlerle boşanmamıza karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

                                                                                     Saygılarımla

                                                                                     Davacı Vekili

Ek-1: 13.07.2018 tarihli anlaşmalı boşanma protokolü.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -4-

GAZİOSMANPAŞA AİLE MAHKEMESİ

SAYIN YARGIÇLIĞI’NA

DAVACI:

DAVALI:

KONU: Evlilik  Birliğinin  Temelinden  Sarsılması  Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR:

 • Şahsım ile Davalı tarihinde evlenmiş bulunmakta olup, müşterek çocuğumuz bulunmamaktadır.
 • Eşim ile yaşadığımız sorunlar nedeniyle evlilik birliğimizin devamı imkansız hale gelmiş olup bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmemiz ve tekrar birlikte yaşamamız mümkün değildir. Davalı da aynı düşüncededir.
 • Tarafım ile Davalı ekte sunulan tarihli protokolü düzenleyerek boşanmanın tüm sonuçları hakkında anlaşma yapmış bulunmaktayız. Bu protokolün davaya esas olmasını talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER: Medeni Kanun, HMK ve diğer Mevzuat.

DELİLLER:

 • Nüfus Kayıtları
 • …… Tarihli Anlaşmalı Boşanma Protokolü
 • Tanık
 • Ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM             :

Yukarıda açıklanan nedenlerle evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve davalı tarafın da boşanmayı kabul etmesi nedeniyle, ……………….. tarihli protokol de göz önünde bulundurularak tarafımızın BOŞANMASINA karar verilmesini saygılarımızda talep ederiz.

                                                                                   Davacı


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -5-

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

DAVALI:

KONU   : Şiddetli geçimsizlik nedeni ile Anlaşmalı boşanma dava dilekçemdir.

AÇIKLAMALAR

1-Davalı ile XX.XX.XXXX tarihinden evlendik.  O günden bu yana evliliğimiz sorunluda olsa devam etti. Anlaşmalı boşanma davası açmak için gerekli bir yıllık süre de doldu.

2-Davalı ile evlendiğimiz andan itibaren aile hayatımızı kuramadık. Gerek fikir ayrılıkları gerekse kültür farklılıkları sebebiyle davalı taraf ile müşterek bir yaşam oluşturmayı başaramadık. Evliliğimiz ilk gününden itibaren evlilik hayatı sorunlarla geçti. Devamlı surette yaşanan tartışmalar evliliği ikimiz için de çekilmez hale getirdi.  Ne kadar uğraşsak da evliliğin devamı için imkan kalmadı. 

3- Davalı eşimle ortak kararımız sebebiyle devamına imkan kalmayan evliliğimiz bitmesi için iş bu davayı açmak zorunda kaldık. Dava konusu boşanma, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat, yargılama giderleri ve ev eşyaları gibi tüm hususlarda davalı eşim ile anlaştık. Bu anlaşmayı gösterir boşanma protokolünü dava dilekçesine ek olarak sunuyoruz.  

4-Dava dilekçemiz ve boşanma protokolü doğrultusunda hakkımıza boşanma kararının verilmesi için iş bu davayı açma zorunluluğumuz doğmuştur.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca izah ettiğim ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak nedenlerle davalı eşim tarafından da kabuş edilen boşanma talebimin ekte sunduğumuz protokol de dikkate alınarak boşanmamıza karar verilmesini talep ederim. 

DAVACI


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -6-

İSTANBUL  ANADOLU (  ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI               :

VEKİLİ                   :

DAVALI                :

DAVA                   :BOŞANMA (Anlaşmalıdır)

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkil  …… davalı eş ………………….. tarihinde  evlenmiştir. Tarafların bu evliliklerinden ………… 2010 doğumlu …………..adlarında müşterek çocukları bulunmaktadır.

2-Davalı taraf ile müvekkilin severek yaptıkları evlilikleri zamanla her iki taraf için de çekilmez olmuş ve ortak hayatı devam ettiremeyecek hale gelmişlerdir. Taraflar birbirlerini tam olarak tanıma  ve anlama fırsatı bulamadan evlenmiş, evlendikten sonra aralarında ruhi ve fikri anlaşmazlıkların  mevcut olduğunu ve bu anlaşmazlıkların çözümünün mümkün olmadığını anlamışlardır. Evliliğin devamında her iki taraf için bir yarar olmadığına karar vererek, ayrılmanın daha sağlıklı olacağına kanaat getirmişlerdir. Tarafların evlilikten her hangi bir beklentileri kalmamış olup, yollarını medeni bir şekilde ayırmak istemektedirler. Müvekkil ve davalı taraf ortak hayatı devam ettirmeme konusunda kesin kararlı ve hemfikirlerdir.

3-Taraflar evliliğin yürütülmesi için çaba sarf etmelerinin sonuç vermediğini anlamışlar ve bu evliliğin her iki tarafa daha fazla yük ve sorumluluk getirmemesi için boşanmaya karar vermişlerdir.

4-Taraflar halen ayrı yaşamaktadırlar. Tekrar bir araya gelmek istememektedirler.

5-Taraflar hangi şartlar altında boşanacaklarını  …………. tarihli ‘’Boşanma Protokolü’’ ile belirlemişlerdir. Protokol dava dilekçemizin eki olarak dosyaya sunulmuştur.(EK-1)

6-Duruşmalarda ortaya çıkacak durumlar ve ileri sürülecek iddialar karşısında dava dilekçemizi ayrıntılı olarak açıklama ve ıslah hakkımızı saklı tutarız.

HUKUKİ SEBEPLER                  :MK  madde 166 vd. HMK vesair ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER                   :………… Tarihli Boşanma Protokolü, Nüfus kayıtları, gerektiğinde tanık beyanı ve türlü yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM                   :Yukarıda açıklanan gerekçelerle davanın kabulü ile Tarafların protokol hükümlerine göre BOŞANMALARINA karar verilmesini vekaleten talep ederiz……………..

                                                                                         DAVACI VEKİLİ

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -7-

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                    KAYSERİ

DAVACI………..:

VEKİLLERİ………: 

DAVALI…………:

VEKİLİ……….…:

NEVİ DAVA……:Boşanma

D.KONUSU…….:Kayseri ili  ,Melikgazi İlçesi ,Mahallesi, Cilt No  ,Aile Sıra No: Aile  Sıra Numarasında  kayıtlı tarafların  boşanmalarına karar verilmesi talebini içerir dilekçedir.   

AÇIKLAMALAR

1-)Müvekkil ile davalı 07/05/2018 tarihinden beri evli olup taraflar Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, Kayabağ Mahallesi, 70 Cilt No,90 Aile Sıra No da nüfusa kayıtlıdırlar.

2-)Taraflar arasında son yıllarda ciddi düzeyde mizaç farklılıkları yaşanmaya başlamış olup yaşanan olaylar neticesinde bu evliliğin devamı taraflardan beklenemeyecek hale dönüşmüş neticede evlilik birliği temelinden sarsılmıştır. Dilekçe ekinde sunulan protokol içeriği müvekkil ile davalı arasında tanzim edilmiş olup taraflar tüm hususlarda anlaşmış olmakla evlilik birliğinin devamının kendilerinden beklenmeyecek olan tarafların boşanmalarına karar verilmesini saygı ile bilvekale arz ve talep ederiz.

H.NEDENLER: MK. ,HMK, vs yasal mevzuat

DELİLLER: Nüfus kaydı, tanık, protokol vs. yasal delil

NETİCEYİ TALEP………. :Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerden dolayı davamızın kabulü ile Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, Kayabağ Mahallesi, 70 Cilt No,90 Aile Sıra No ‘da nüfusa kayıtlı bulunan tarafların BOŞANMALARINA karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz.

EKİ…:

Vekaletname Sureti

Protokol Sureti

                                                                            DAVACI VEKİLLERİ


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -8-

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

DAVA KONUSU: Şiddetli geçimsizlik nedeni ile Anlaşmalı boşanma talep ve davası.

AÇIKLAMALAR:

1-Davacı müvekkil ………… ile davalı eşi ……….. , …/…/… tarihinden beri evli bulunmaktadır.

2-Ancak eşler evlendikleri günden bu güne kadar birbirine uyum sağlayamamış müşterek hayat çekilmez hale gelmiştir. Bu nedenle bir arada yaşayarak evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün görünmemektedir.

3- Davalı eş …………………’de boşanmayı kabul etmektedir.Eşler arasında karşılıklı …/…/… bir protokol yapılarak boşanmanın mali ve medeni sonuçları hakkında anlaşmaya varılmıştır.

Bu protokol dilekçemize ekli bulunmaktadır. Bu itibar ile Medeni Kanunumuzun ilgili maddesi uyarınca tarafların anlaşmalı boşanmalarını talep etmek zaruretimiz hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEK :

Davalı eş ……………….’de boşanmayı kabül ettiğinden …/…/… tarihli prokol göz önünde tutularak tarafların boşanmalarına

Tarafların boşanma davası için anlaşmış olmalarına binaen, sayın mahkemenin duruşma günü tespit ederek duruşma gününün tarafımıza bildirilmesine dair iş bu dilekçemin kabulünü arz ve talep ederiz.

Davacı vekili


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -9-

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI

( KARŞI DAVALI)              :…..

VEKİLİ                                 : ……

DAVALI

(KARŞI DAVACI)               : …..

DAVA KONUSU                 : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşarak TMK 166/3 boşanma istemidir.

AÇIKLAMALAR                :1-) Ekli vekaletname uyarınca (davacı karşı davalı)…….. vekiliyim.(Ek–1, Onanmış vekaletname örneği).

2-) Vekil edenim ile davalı (karşı davacı) ……. ……. tarihinde evlenmişlerdir. Eşler arasında uzun zamandır, daimi olarak şiddetli geçimsizlik ve kavgalar baş göstermiş; eşler hiçbir şekilde anlaşamayacak duruma gelmişlerdir.

3-) Eşler aynı evde yaşayan iki yabancıya dönüşmüşler, Ancak, eşler arasındaki şiddetli geçimsizlik ve kavgalar sonucu evlilik çekilmez bir hal almış ve eşler fiilen ayrılmışlardır. Eşlerin artık fiili olarak birleşmeleri mümkün değildir.

4-) Eşler ekte sunulan boşanma protokolü gereğince (Ek:2 Boşanma Protokolü) eşlerin birbirlerinden nafaka ve tazminat istemi bulunmamaktadır. eşlerin müşterek yaşadıkları evdeki eşyaları paylaşmışlardır.

5-)  Taraflar …. İli …. İlçesi ….. Mahallesi … Cilt No , … Hane No da nüfusa kayıtlıdır.(Ek:3 Tarafların Vukuatlı Nüfus Kayıtları)

6-) Açıklamış olduğumuz nedenlerle eşler arasındaki evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle M.K. 166/3.madde uyarınca ekli protokol gereğince  anlaşarak boşanmaları için  iş bu davayı açma gereği doğmuştur

HUKUKİ NEDENLER: 4721 S. K. m. 166 ve ilgili mevzuat.

YASAL DELİLLER: Vukuatlı Aile Nüfus Kayıtları, Nüfus Cüzdanları, Tanık Beyanları, Yemin ve diğer her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle ve yargılama esnasında ortaya çıkacak gerçeklerin ışığında bir araya gelmesi mümkün olmayan tarafların,

1-Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni ile M.K.166/3.madde uyarınca ve protokol gereğince  …. İli …. İlçesi …. Mahallesi … Cilt No , … Hane No da nüfusa kayıtlı davacı  ……. ve davalı …….’ın BOŞANMALARINA;

2-Tarafların yaptığı masrafların kendi üzerinde bırakılmasına;

Karar verilmesini asaleten ve vekaleten dileriz

Davacı (Karşı Davalı) – Davalı(Karşı Davacı)

ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -10-

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

                                                                                                                      12.07.2018

DAVACI                   : …………………………………  (T.C……………………..)

                                      Adres

DAVALI                   : …………………………………  (T.C……………………..)

                                      Adres

KONU                       : Boşanma Talepli Dava Dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR    :

 

 1. Davalı yan ile …………………. tarihinde evlendim. Evliliğimizden müşterek çocuğumuz bulunmamaktadır.
 1. Davalı ile aramızda bir süredir yaşanan iletişim kopukluğu ve karakter uyuşmazlığı gitgite artarak devam etmiştir.
 1. Bu sebeple evliliğimizin resmi olarak ekteki protokoldeki şartlarla anlaşarak sonlandırmak istediğimden işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER              :

 1. Nüfus Aile Kayıt Örneği (Ektedir.)
 2. Protokol ve Her Türlü Yasal Delil (Ektedir.)

HUKUKİ DAYANAK: T.M.K. ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM : Davamın kabulü ile davalı ile ekteki protokol uyarınca BOŞANMAMIZA karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                                                  Davacı


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -11-

T.C GAZİOSMANPAŞA (  )  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

DAVACI                : ………

VEKİLİ                 :……………

DAVALI                : …….

KONU                   :Anlaşmalı Boşanma İstemi.

AÇIKLAMALAR    : 

         1-) Davalı ile müvekkilim 1995 yılından beri evli olup, bu evlilikten 22.01.2016 doğumlu ve 07.10.1997 doğumlu reşit iki tane müşterek çocukları bulunmaktadır. 

         2-) Taraflar arasında evliliğin ilk gününden beri devam eden şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğini her iki taraf için de katlanılmaz hale getirmiştir. Taraflar müşterek çocukları için evlilik birliğini devam ettirmek istemişlerse de zamanla daha fazla sorun yaşamışlar ve fikren evlilik birliği kalmamıştır.

3-) Evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamıştır. Taraflar arasında evlilik birliği fiilen bitmiştir ve bunun hukuki olarak da tescil edilmesi zorunluluğu doğmuştur. Evlilik birliğinin devamında yarar ve umut görülmediğinden, evliliğin sürdürülmesinde tarafların hiçbir menfaati kalmadığından ve tarafların birbirlerine daha fazla zarar vermek istememelerinden dolayı iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

         4-) Davalı tarafta boşanmayı kabul ettiğinden taraflar bir araya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra, müşterek çocuğun velayeti, boşanmanın mali sonuçları, nafaka ve çocuk ile baba arasındaki şahsi ilişkiyi düzenleyen ve ekte sunulan protokolü birlikte imzalayarak kabul etmişlerdir.

         5-) Taraflar arasında imza altına alınmış olan 21/05/2016 tarihli protokolün boşanma ilamı ile hüküm altına alınmak suretiyle tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep etmekteyiz. 

HUKUKİ SEBEPLER  :Medeni Kanun, ilgili kanun maddeleri ve sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER  :

1) Taraflar arasında imzalanan 21/05/2018 tarihli anlaşmalı boşanma protokolü, 

2) Tarafların nüfus kayıtları,

3) Gerekirse tanık beyanları, 

NETİCE VE TALEP: Yukarıda izah edilen nedenlerden dolayı;

– Davamızın kabulü ile  tarafların boşanmalarına,

– Ekte sunulan protokolün aynen hüküm altına alınmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. 23/05/2018

EKLER        : 

1)Taraflar arasında imzalanan 21/05/2018 tarihli anlaşmalı boşanma protokolü,

2)Vekaletname.

                                                                                                            DAVACI VEKİLİ


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -12-

İSTANBUL (       ). AİLE MAHKEMESİ

HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                   : ………….

DAVALI                   : …………..

 

KONU                       : Şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma talebidir.

AÇIKLAMALAR    :

            1) Davalı eşim ile … 1984 tarihinden beri evli bulunmaktayız. Evliliğimizden, …………. isimli müşterek bir çocuğumuz bulunmaktadır.

            2)  Davalı ile aramızda uzun zamandır süregelen fikir çatışmaları, zamanla müşterek hayatımızı çekilmez hale getirmiştir. Müşterek çocuğumuzun hatırına davalı ile aramızda şiddetli geçimsizlik bulunduğu halde, evliliğimizi bugüne kadar yürütmeye çalışmış olsak da, son zamanlarda, davalı ile aramızdaki geçimsizlik, her ikimiz içinde hayatı çekilmez hale getirmiştir. Bu nedenle, artık bir arada yaşayarak evlilik birliğini devam ettirmemeniz mümkün değildir. 

            3) Evliliğimizin devamında, tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamıştır. Davalı eşim de boşanmayı kabul etmektedir. Aramızda, …………….. tarihli protokol yaparak boşanmanın mali sonuçları hakkında da anlaşmaya varılmıştır.  İşbu protokol, dava dilekçesi ekinde de sunulmaktadır.

            4) Davalı eşim ile boşanma ve sonuçları hakkında, her konuda anlaşmaya varmış olduğumuzdan, Medeni Kanunun ilgili maddeleri uyarınca, anlaşmalı olarak boşanmamıza karar verilmesini talep etmek zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : M.K. HMK. Ve ilgili kanun hükümleri

DELİLLER                          : Nüfus kayıtları, …………….. tarihli Protokol, tanık beyanları ve her türlü delil.

TALEP VE SONUÇ            :  Yukarıda arz ettiğimiz sebepler nedeniyle, davalı eşim de boşanmayı kabul ettiğinden…………… protokol de göz önüne alınarak ANLAŞMALI BOŞANMAMIZA karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

Davacı

EKLER:

 • 07.2018 tarihli Protokol,
 • Kimlik fotokopilerimiz
ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -13-

 NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                      ADANA

DAVACI                   :

VEKİLİ                    

DAVALI                   :

DAVA                        :MK.m.166/3 Uyarınca Anlaşmalı Boşanma Talep ve Davası.

AÇIKLAMALAR

1) Taraflar 12/06/2013 tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların bu evlilik birliğinden, 2014 doğumlu x isimli müşterek çocukları bulunmaktadır.

2) Eşler, uzun süreden beri ruhen ve mizacen sorunlar yaşamaktadırlar. Bu anlaşmazlık neticesinde ortak hayat eşler için çekilmez hale gelmiş olup, eşlerde evlilik birliğini devam ettirme ruh ve isteği kalmamıştır.

3) Taraflar; boşanmanın mali sonuçları olan nafaka, maddi-manevi tazminat, mal rejimi, katkı payı konularında mutabakata varmışlardır. Bu husus, Sayın Mahkeme’ye protokol halinde sunulacaktır.

4) Taraflar, bu evlilik birliğini devam ettirmek istemediklerinden, boşanma davasını açma zarureti hasıl olmuştur.

H.NEDENLER         : TMK, HMK ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER              : Nüfus aile kayıt tablosu, protokol, tanık ve sair her türlü yasal delil.

SONUÇ                     : Yukarıda izah edilen ve yargılama sırasında ortaya çıkabilecek ve kendiliğinden gözetilecek sair nedenlerle;  Davalı eş de boşanmayı kabul ettiğinden, tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesini arz ve talep ederim.

                                                                                                              Davacı Vekili


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -14-

AİLE HUKUK  MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                 : 

DAVALI                                 : 

KONU                                     : Anlaşmalı olarak boşanma istemimizi içerir.

AÇIKLAMALAR                    :

1-) Hanife ile 08.03.2006 yılında evlenmiş olup bu evliliğimizden Ekte (EK-1) sunulan aile nüfus kaydından da anlaşılacağı üzere, çocuğumuz bulunmamaktadır.

2-) Tüm çabalarımıza rağmen bu evlilik birliği yürümemiştir. Bundan dolayı medeni bir şekilde birbirimize maddi ve manevi zarar vermeden bu evliliğe son verme zarureti hasıl olmuştur

3-) Aramızda  önceden kararlaştırıldığı üzere ve anılan protokol hükümleri çerçevesinde, mahkemenizce boşanmaya karar verilmesini teminen işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER           : 4721 S. K. m. 166, 168, 184, 4787 S. K. m. 4.

HUKUKİ DELİLLER             : Aile nüfus kaydı örneği, kimlik cüzdanı fotokopileri, 22/08/2016  tarihli anlaşmalı boşanma protokolü, tanık beyanları.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, tarafların ekli anlaşma protokolü hükümleri çerçevesinde boşanmamıza  karar verilmesini,  saygıyla, talep ederiz.

                                                                                                                             Davacı

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -15-

ADANA NÖBETÇİ ( ) AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                               : 

DAVALI                               : 

DAVA KONUSU                 : Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması nedeni ile anlaşmalı olarak boşanmamıza karar verilmesi talebidir.                                         

AÇIKLAMALAR                : Davalı ile Medeni Kanun hükümlerine göre 2 yıldır evliyiz. Bu evliliğimizden olma müşterek çocuğumuz bulunmamaktadır.

Bizler mizaç olarak birbirlerinden ayrı yapılara sahip insanlarız. Yetişme tarzlarımız ve kişiliklerimiz birbirinden çok farklıdır. Davalı ile evlendikten beri huzursuzluk çıkarmamak için çaba sarf etmiş isek de bunda başarılı olamadık. İki medeni insan olarak karşılıklı oturup sadece kağıt üzerinde kalan bu evliliği anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık.

Bütün bu izah ettiğim nedenlerden dolayı boşanmamız için mahkemenize müracaat zorunluluğu hasıl olmuştur. Ekte sunduğumuz protokol de tarafımızdan imzalanmıştır. Sayın Mahkemece kabulünü talep ederiz.

Taraflar olarak dilekçeler aşamasından ve ön inceleme aşamasından da açıkça feragat ediyoruz. Duruşma gününün yakın bir tarihe verilmesini talep ederiz.

DELİLLER                          : Nüfus aile kayıt tablosu vs yasal deliller.

NETİCE-İ TALEP               : Yukarıda sunulan ve yapılacak yargılama aşamalarında toplanacak deliller ışığında iddialarımız sabit olacağından davanın kabulü ile boşanmamıza karar verilmesini arz ve talep ederiz. 04.10.2018

 Davacı-Davalı


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -16-

…… AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI       :   (T.C. No:  ) X

VEKİLİ         :  

DAVALI       :   (T.C. No:  )

KONU            : ANLAŞMALI BOŞANMA Talebimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR:

1.) Müvekkil  ….. ile davalı ….. … tarihinden beri evli bulunmaktadır.

2.) Taraflar arasında uzun süreden beridir devam eden şiddetli geçimsizlik mevcuttur. Taraflar arasındaki bu geçimsizlik had safhaya ulaşmış ve evlilik birliği sürdürülmesi imkansız bir hale dönüşmüştür. Bu sebeple taraflar aralarında anlaşarak boşanmaya karar vermişlerdir.

3.) Taraflar medeni bir şekilde bir araya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra boşanmanın mali sonuçları, nafaka ve diğer hususlar konusunda ekte sunulan protokolü birlikte imzalamış bulunmaktadırlar.

4.) Tüm bu nedenlerle, tarafların anlaşmalı boşanmalarına karar verilmesini isteme gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER:  TMK 166.md, HMK ve ilgili kanun hükümleri

HUKUKİ DELİLLER:  Nüfus kayıtları, …….. tarihli protokol ve her türlü yasal deliller.

SONUÇ ve İSTEM     : Yukarıda arz edilen ve resen göz önüne alınacak nedenlerle;

Davamızın KABULÜ ile;

a.) Türk Medeni Kanunu’nun 166/3 md. doğrultusunda, ekli protokol uyarınca Tarafların BOŞANMALARINA,

b.) Velayet, Ziynet Eşyaları, Maddi ve Manevi Tazminat, Nafaka ve Edinilmiş Mallara dair diğer hususlarda ekte sunulan protokolün AYNEN HÜKÜM ALTINA ALINMASINA karar verilmesini talep ederim.

                                                                                                                   Davacı Vekili


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -17-

BAKIRKÖY (   ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI                   : (TC: )

VEKİLİ                     :

DAVALI                   : (TC:)

DAVA KONUSU     : Şiddetli geçimsizlik nedeni ile anlaşmalı boşanma talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR    :

1- Müvekkil ile davalı eşi ……….. yılında evlenmişlerdir. Bu evlilikten ise …………….. doğum tarihli ………………………… isimli ve ………………… doğum tarihli ………………….. isimli çocukları bulunmamaktadır (EK1 Nüfus Kayıt Örneği).

2- Ancak eşler evlendikleri günden bu yana gerek kültürel gerekse kişilik olarak birbirlerine uyum sağlayamamışlar ve uzun zamandan beri evlilikleri fiilen sona ermiş olup ayrı yaşamaktadırlar.

3- Davalı eş de boşanmayı kabul etmiş olmakla eşler anlaşmaya varmış, taraflar arasında ………………….. tarihli protokol yapılmıştır. Söz konusu protokolü ekte sunmaktayız (EK2 ……………………….. tarihli Boşanma Protokolü).

4- Fiili olarak yıllar önce sona ermiş evlilik birliğinin hukuken de sona erebilmesi için tarafların Medeni Kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda anlaşmalı olarak boşanmaları hususunda iş bu davanın açılması mecburiyeti doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : MK m. 166/3 vd. hükümleri, HMK ve tüm ilgili mevzuat hükümleri.

HUKUKİ DELİLLER        : Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve her tür yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM   : Yapmış olduğumuz açıklamalar ve taraflar arasında imzalanmış olan ………………. tarihli protokol doğrultusunda; davamızın kabulü ile duruşma günü verilmesini akabinde tarafların boşanmalarına karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.21/02/2018

EK :   

1- Nüfus Kayıt Örneği,

2- 19/02/2013 tarihli Boşanma Protokolü.                  

DAVACI VEKİLİ


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -18-

KÜÇÜKÇEKMECE AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI            :

ADRES              :

DAVALI            :

 ADRES             :

 KONU              :Anlaşmalı Boşanma talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1-Davalı ile 21.06.1993 tarihinde evlendik.

2-Bu evliliğimizden 01.02.2007 doğumlu ……… adında bir kız çocuğumuz  vardır.

3-Evlilik birliğimiz ,evliliğimizin ilk günlerinden itibaren sıkıntılı başlamıştır.Özellikle son iki yıldır ruhen ve fikren anlaşmazlıklar artmış birbirimizi kıracak duruma gelmiştir.Artık son aylarda evlilik birliği çekilmez bir hal almış ve temelinden sarsılmıştır.Evlilik birliğimiz  temelinden sarsılmış olması nedeniyle bir araya gelmemiz, evliliğimizi devam ettirmemiz şu anki durumuyla mümkün değildir.

4-Ayrıca evlilik birliği içerisinde bu sıkıntılardan müşterek kızımızın da menfi yönde etkilenme durumu söz konusudur.Aile içerisindeki kavgalardan psikolojik olarak etkilenmesi ilerde daha büyük sıkıntılara sebebiyet verecektir.Kızımızın  bu olaylardan etkilenmemesi ve tarafların daha kırıcı olmamaları için karşılıklı ve rızai olarak boşanmaya karar verdiğimizden bu davanın açılması zaruri olmuştur.

HUKUKİ SEBELER             :TMK.ve ilgili mevzuat

DELİLER                           :Nüfus kaydı,protokol,,vs.delil

TALEP VE NETİCE             :Yukarıda izahına çalıştığım nedenlerden

Ötürü ,sübut bulacak davamızın anlaşma protokolü muvacehesinde  kabulü ile tarafların boşanmalarına  karar verilmesini,müşterek kızımızın hem küçük olması hemde anlaşma protokolü neticesinde velayetinin tarafıma verilmesini,yargılama giderlerinin taraflar üzerinde bırakılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

Eki    :

Nüfus kaydı

Boşanma protokolü

                                                                                     Davacı

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -19-

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

(…..). AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI                      :

VEKİLLERİ                   :

DAVALI                       :

 

KONU                         : Anlaşmalı boşanma talebimizdir.

 

AÇIKLAMALAR           :

1-Müvekkilim ile davalı 27.11.1998 yılında evlenmiş olup, bu evliliklerinden müşterek çocukları ……. ve …….. dünyaya gelmiştir.

2- Uzun süre önce aralarında ruhen ve fikren uyumsuzluk çıkmış, bir arada yaşama için gösterilen çabalar da yeterli olmamıştır. Taraflar Çocukların küçük olması sebebiyle boşanma kararı almamışlardır ancak 2014 yılından bu yana da fiilen ayrı yaşamaya başlamışlardır. Artık evlilik birliğini devam ettirmek imkânsız hale gelmiştir. Davalı da boşanmak istemektedir.

3-Görüldüğü üzere evlilik birliği temelinden sarsılmış olup, müşterek hayatı sürdürmeleri artık taraflardan beklenemeyecek hal almıştır.  Davalı her ne kadar davacı ile ayrı yaşamakta ise de bu süreç içerisinde çocukların masraflarını, özel okul ücretlerini, aile temel ihtiyaçlarını ve davacı eş ve çocukların oturdukları evin kredi ödemelerini karşılamaya devam etmektedir.

4- Taraflar müşterek çocukların velayetinin annelerinde kalması hususunda ve boşanmanın mali sonuçları hususunda anlaşmışlardır. Tarafların karşılıklı olarak hiçbir maddi manevi tazminat talepleri ve nafaka talepleri yoktur. Şahsi eşyalar konusunda da taraflar iyiniyet çerçevesinde anlaşmış olup davacı annenin adresinde bulunan eşyaların tamamı davacı anneye bırakılmıştır. Bunun yanında mal paylaşımı ile alakalı da davacı adına kayıtlı araç ve gayrimenkullerin davacı tarafa bırakılacağı konusunda anlaşmışlardır. Davalı adına kayıtlı herhangi bir taşınır ve taşınmaz yoktur. Davalı taraf davacı üzerine kayıtlı protokolde belirtilen araç ve gayrimenkulden hak talep etmeyeceğini, katılma alacağı, katkı payı, değer artış payı talebinde bulunmayacağını kabul etmiştir.  Müşterek çocukların tüm ihtiyaç ve harçlıkları davalı baba tarafından karşılanmaktadır. Müşterek çocuklar için nafaka talebinde bulunmamaktadır. (EK 1 anlaşmalı boşanma protokolü)

5- Yukarıda arz edilen sebepler ve tarafların anlaşmaları göz önünde bulundurularak tarafların boşanmalarına karar verilebilmesi için işbu davayı açmak zorunluluğu hasıl olmuştur.  

HUKUKİ SEBEPLER     : TMK md. 166/f.3, HMK ve sair yasal deliller. 

HUKUKİ DELİLLER       : Nüfus Kayıtları ve her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP          : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle davamızın kabulü ile davalı da boşanma isteğimizi kabul edeceğinden anlaşmamıza binaen TMY. 166/3 maddesi uyarınca boşanmalarına, müşterek çocukların velayeti, şahsi ilişki tesisleri, görüşme düzenleri ve diğer hususların ekli protokol gereğince düzenlenmesine ve ekli protokolün kararın eki sayılmasına karar verilmesini bilvekale saygıyla arz ve talep ederim.06/03/2018                                         

                                                                                                             DAVACI VEKİLİ

                                                                                                          Av.


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -20-

İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

DAVACI:

DAVALI:

KONU                        : Evlilik birliğinin anlaşmalı olarak sona erdirilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR      :

Davalı ile ………………  tarihinde evlendik. Bu evlilikten ………………..yaşlarında iki kız çocuğumuz bulunmaktadır.(NOT:Bu maddeye Çocukların adı soyadı ve doğumları yazılacak)

Davalı ile aramızda uzun zamandan beri geçimsizlik bulunmakta olup,  ruhi ve fikri anlaşmazlık boyutunun bir arada yaşamamızı engeller boyuta ulaşması nedeniyle evlerimizi ayırdık. Evlilik birliğinin sürdürülmesinde tarafımızın ve toplumun hiçbir menfaati kalmadığı gibi evlilik birliği de fiilen sona ermiştir. 

Gelinen aşamada fiilen sona eren evlilik birliğini taraflar medeni iki insan olarak hukuken de sona erdirme kararı almış olması nedeniyle TMK md.166 çerçevesinde ve ekte sunulan “Anlaşmalı Boşanmaya Dair Protokol” kapsamında boşanmaya karar verilebilmesi için sayın mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: TMK, HMK Ve İlgili Yasal Mevzuat

 

İLGİLİ DELİLLER   : Nüfus Kayıt Örneği, Anlaşmalı Boşanma Protokolü  (Ekte)

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda izah edilen ve resen tespit edilecek nedenlerle;

 • TMK md:166 uyarınca tarafların boşanmalarına,

Ekte sunulan “Anlaşmalı Boşanmaya Dair Protokol”’ ün aynen hüküm altına alınmasına karar verilmesini talep ederiz. Saygılarımızla.                                                                                                                                              Davacı


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -21-

(…) AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DAVACI       :

VEKİLİ         :

DAVALI       :

VEKİLİ         :

KONU           : Anlaşmalı boşanma protokolü uyarınca tarafların boşanmasına karar
verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

1.Davacı … ve davalı …, aralarındaki evlilik birliği temelinden sarsıldığı için, evlilik birliğini artık devam ettiremeyecekleri yönünde vardıkları karşılıklı ve kesin mutabakat sonucu MK m. 166/f.3 uyarınca anlaşmalı olarak boşanma kararı almışlardır.

2.Taraflar …. tarihinde kurulan evliliklerinin anlaşmalı boşanma ile sonuçlanmasına ilişkin mutabakatlarına bağlı olarak, boşanma ve diğer nedenlerle ileri sürülebilecek nakdi ve ayni taleplerine ilişkin konularını düzenlemek maksadı ile ekli anlaşmalı boşanma protokolünü akdetmişlerdir.

3.Tarafların evlilik birliğinden doğan müşterek çocukları bulunmamaktadır. Bu nedenle velayete ilişkin herhangi bir talepleri de bulunmamaktadır.

4.Tarafların birbirlerinden iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, maddi veya manevi tazminat alacağı gibi hiçbir maddi talebi bulunmamaktadır.

5. Taraflar arasındaki mal rejimi de, imzalanan anlaşmalı boşanma protokolü ile tasfiye edilmiş olup, üstlerine kayıtlı herhangi bir taşınmaz bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra, menkul mallar da her kime aitse onda kalmaya devam edecek olup, taraflar evlilik birliği içinde müşterek kullandıkları tüm eşyalar ile evlilikten önce ve evlilik birliği sırasında edinilen tüm ziynet eşyalarını geri almışlardır.

Tüm bu nedenlerle, Medeni Kanun’un 166/3 maddesi uyarınca, tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesi talep olunmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER       : Konu ile ilgili yasal ve yargısal kurallar.

DELİLLER                          : Taraflar arasında imzalanmış olan anlaşmalı boşanma
protokolü, nüfus kayıtları, tanık ve sair her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle, temelinden sarsılan evlilik birliğinin sona erdirilerek, tarafların anlaşmalı protokol hükümleri uyarınca boşanmalarına karar verilmesini yargılama gideri ve vekâlet ücreti talebi olmaksızın vekil sıfatı ile talep ederim. ../../20..

                          Davacı Vekili

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -22-

BÜYÜKÇEKMECE NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI_______: …………………TC

                                 Adres……..

VEKİLİ                   : Av……………

Adres

DAVALI_______ : ……………….TC

   Adres

DAVA KONUSU    : TMK 166/3 maddesi uyarınca evlilik birliğinin ANLAŞMALI  BOŞANMA ile sona erdirilmesi istemini havi dava dilekçesinin  sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR     :

1- Davalı taraf ile müvekkil 01.09.2002 tarihinden beri evli bulunmaktadır. Lakin aralarındaki mevcut evlilik birliği ruhi ve fikri uyuşmazlık nedeniyle sürdürülemez hale gelmiştir. Bu sebeple davalı taraf ile müvekkil karşılıklı ve uygun irade beyanlarıyla almış bulundukları kararla boşanmak istemektedirler.

2- Bu evlilikten ; ………… doğumlu ………… isimli müşterek çocuk bulunmaktadır. Müşterek çocuğun velayeti tarafların anlaşmaları üzerine anne ………..’e bırakılacaktır.

3-  Boşanmanın fer i hükmü olarak davalı ile müvekkilin yapmış olduğu PROTOKOLÜ ekte sunuyoruz. İş bu protokol ile eşler arasında boşanmanın sonuçlarına ilişkin bir ihtilaf kalmamıştır.

4- İş bu dava nedeni ile taraflar birbirlerinden yargılama gideri, avukatlık ücreti, herhangi bir tazminat talep etmemektedirler.

5- Arz olunan nedenlerle müvekkil, davalı tarafla , her iki tarafın özgür iradesi ile imza altına alınan protokolde yazılı şartlar muvacehesinde boşanmayı istemektedir. Sair nedenle T.M.K. 166/3 maddesi uyarınca tarafların anlaşmalı boşanmalarını talep etmek zaruretimiz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : T.M.K. 166/3, HMK vs mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : T.M.K. 166/3 md gereğince hazırlanan boşanma protokolü, nüfus suretleri, nüfus kayıtları

NETİCE-İ TALEP         : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle ekte sunduğumuz ../../…. tarihli protokol şartları muvacehesinde tarafların boşanmalarına karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz.

Ek : T.M.K. 166/3 gereğince boşanma protokolü


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -23-

ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

..….. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLIĞİ’NE

DAVACI ……………………….:Adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adresi

DAVALI ……………………….:Adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adresi

DAVA KONUSU : Anlaşmalı boşanma protokolünün ibrazı

AÇIKLAMA:

 1. Mahkemenizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasında, davacı …… tarafından aleyhime açılmış bulunan boşanma davası bulunmaktadır.
 2. Davacı ile davalı, boşanma ve sonuçları konusunda anlaşmaya varmış olup boşanmanın sonuçlarına ilişkin aşağıdaki koşullarda protokol yapmışlar ve protokol uyarınca boşanmaya karar verilmesinden sonra başkaca talepte bulunmaktan vazgeçmişlerdir.

BOŞANMA:

Anlaşmalı boşanma konusunda serbest iradeleriyle davacı ile davalı fikir birliğine varmıştır.

VELAYET:

….. doğumlu X’in velayetinin davalı …….’e, doğumlu Y’nin velayetinin ise davacı ……’ye verilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. X henüz 3 yaşında olup, anne bakım ve şefkatine muhtaç olduğundan, Y de bu sene okula başlayacağı için bu şekilde bir velayet düzenlemesinin daha uygun olacağına karar verilmiştir. Çocuğun velayetinin taraflardan birine bırakılması halinde, her iki tarafın da velayet görevini gereği gibi ifa edemeyeceği düşünülmektedir. Her iki taraf da çocuğun menfaatine en uygun düzenlemenin bu şekilde olacağı fikrindedir.

İŞTİRAK NAFAKASI :

Çocukların velayetinin anlaşmamıza uygun düzenlenmesi halinde, iki taraf da velayeti diğer tarafa bırakılan çocuk için iştirak nafakası talep etmeyecektir. Bu anlaşmamızın mahkemece uygun görülmemesi halinde iki taraf da velayeti diğer tarafa bırakılan çocuk için ………………. TL iştirak nafakası vermeyi kabul etmektedir.

ŞAHSİ İLİŞKİ TESİSİ :

Ayda ……. kez, her ayın …….. inci günü, hafta sonu …./…. Saatleri arası, yaz ayları …… ayı boyunca ve dini/milli bayramların ……inci günü saat ….. ile saat ….. arasında şahsi ilişki tesisi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

YOKSULLUK NAFAKASI, TEDBİR NAFAKASI, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT:

Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat talep etmeme konusunda anlaşmaya varmıştır.

MAL PAYLAŞIMI:

Taraflar sahip oldukları malvarlıkları konusunda anlaşmaya varmışlar, paylaşımı aralarında gerçekleştirmişlerdir. Protokolün tasdikinden sonra bu hususta birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.

YARGILAMA GİDERLERİ:

Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden yargılama gideri ve avukatlık ücreti talep etmeyeceklerdir.

NETİCE VE TALEP:

Yukarada açıklanan ve re’sen dikkate alınacak sebeplerle, mahkemece uygun görülmesi halinde boşanma protokolünün tasdikini, hüküm tesis edilirken dikkate alınmasını ve boşanmaya karar verilmesini Sayın Mahkeme’den arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla,

DAVACI DAVALI

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -24-

 NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI       :                        ( T.C. No:      )

                                   

DAVALI       :                        (T.C. No:       )

                        :                        

KONU           : Anlaşmalı boşanma talep ve davası

 

AÇIKLAMALAR    :

 

 1. Davalı taraf ile 29.05.2015 yılından beri evliyiz.
 2. Davalı taraf ile evlilik birliğini devam ettiremez hala geldiğimizden, müşterek hayat çekilmez hale gelmiştir. Bu neden ile evlilik birliğini devam ettirmemiz mümkün görünmemektedir.
 3. Davalı  boşanmayı kabul etmektedir.
 4. Bu neden ile davalı ile 24.10.2017 tarihli bir protokol yapılarak mali sonuçları ve konusunda anlaşmaya vardık. (Ek-1)
 5. Aramızda imzalanan protokol, iş bu dava dilekçesi ekinde Sayın Mahkemenize sunuyorum.
 6. Yukarıda açıklanan nedenler ile Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca ben ve davalının, anlaşmalı boşanmasını Sayın Mahkemenizden talep etme zorunluluğu hâsıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEK  : Ben ve davalı taraf boşanmayı kabul ettiğinden 24.10.2018 tarihli protokol de göz önünde tutularak davalı ile boşanmamıza, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, saygılarımla talep ederim.24.10.2018

Davacı                                   

Ekler:

 1. 10.2018 Tarihli Protokol

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -25-

GAZİOSMANPAŞA (…) AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DAVACI         :

VEKİLİ           :

DAVALI         :

KONU           : Anlaşmalı boşanma protokolü uyarınca tarafların boşanmasına karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

1.Davacı  ve davalı  aralarındaki evlilik birliği temelinden sarsıldığı için, evlilik birliğini artık devam ettiremeyecekleri yönünde vardıkları karşılıklı ve kesin mutabakat sonucu MK m. 166/f.3 uyarınca anlaşmalı olarak boşanma kararı almışlardır.

 1. Taraflar tarihinde kurulan evliliklerinin anlaşmalı boşanma ile sonuçlanmasına ilişkin mutabakatlarına bağlı olarak, boşanma ve diğer nedenlerle ileri sürülebilecek nakdi ve ayni taleplerine ilişkin konularını düzenlemek maksadı ile ekli anlaşmalı boşanma protokolünü akdetmişlerdir.

3.Tarafların evlilik birliğinden doğan  isminde üç müşterek çocukları bulunmaktadır. Müşterek çocukların velayeti babaya verilecek olup davalı anne ile çocuklar arasında şahsi münasebet kurulmayacaktır.

4.Tarafların birbirlerinden iştirak nafakası, tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat, katkı payı, katılım, katılma alacağı, değer artış payı alacağı, ziynet eşyası ve sair talepleri yoktur. Taraflar karşılıklı olarak nafaka ve tazminat taleplerinden bu dosya için ve ileriye yönelik olarak vazgeçmişlerdir.

 1. Taraflar evlilik birliğinin kurulması ile mal paylaşımına konu edilecek herhangi bir edinilmiş menkul veya gayrimenkulün bulunmadığını kabul etmişlerdir.

Taraflar ortak yaşadıkları süre zarfında edindikleri ev eşyaları ve ziynet eşyaları konusunda tamamen anlaşmışlardır. Bu protokol ile taraflar karşılıklı olarak bu konuda hiçbir uyuşmazlıklarının olmadığını kabul etmişlerdir.

6.Taraflar yapmış oldukları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılması konusunda anlaşmış olup ayrıca bir vekalet ücreti talepleri yoktur.

Tüm bu nedenlerle, Medeni Kanun’un 166/3 maddesi uyarınca, tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesi talep olunmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER   : TMK ve sair mevzuat.

DELİLLER                      : Taraflar arasında imzalanmış olan anlaşmalı boşanma protokolü, nüfus kayıtları, tanık ve sair her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM       :

Yukarıda açıklanan nedenlerle, temelinden sarsılan evlilik birliğinin sona erdirilerek, tarafların anlaşmalı protokol hükümleri uyarınca BOŞANMALARINA karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim. 19.03.2018

Davacı Vekili

Av.


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -26-

İSTANBUL ANADOLU AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                               :

VEKİLİ                                                  :

DAVALI                                                :

               

D.KONUSU                                         : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma Talebimizi içerir.

AÇIKLAMALAR                                 :

                1 ) Taraflar 05.01.2006  tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların çocukları yoktur.

                2 )Tarafların fikren ve ruhen anlaşamamaları sonucu aralarında geçimsizlik baş göstermiştir. Taraflar iyi niyetle anlayış ve sabır göstererek uyuşmazlıkları gidermeye çalışmışlarsa da bunda başarılı olamamışlar ve her geçen gün birbirlerinden daha da uzaklaşmışlardır. Şuan ayrı yaşamaktadırlar.

                3) Taraflar boşanma hususunda anlaşmış olup birbirlerinden nafaka,tazminat ve başkaca bir talebi yoktur. Bu hususlara ilişkin protokol sunacağız. Davalı da boşanmayı kabul etmiştir.

                4 ) Davalı ile müvekkilimin ortak herhangi bir malvarlığı yoktur. Kendisinden herhangi bir nafaka ve tazminat talebimiz yoktur.

                5  ) İş bu sebeplerle bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER                          : TMK166/3, HMK ve Sair Mevzuat.

HUKUKİ SEBEPLER                           :Nüfus kayıtları,protokol vs.her türlü maddi delail

NETİCE-TALEP                                   : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlere binaen talebimizin kabulü ile evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve tarafların bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün olmaması ve davalı tarafın da boşanmayı kabul etmesi sebebiyle tarafların boşanmalarına karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.11.01.2018

                                                                                                                                                             Davacı Vekili

                                                                                                                                             Av.


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -27-

İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ  AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI               : ………..

VEKİLİ                   :………….                             

DAVALI                :………….

KONU                :Evlilik  birliğinin  temelinden  sarsılması  nedeniyle anlaşmalı     boşanma talebimizdir.

AÇIKLAMALAR      :

1)Davalı .. ile müvekkil ……………. 21.11.2008  tarihinde evlenmiştir. Taraflar anlaşmalı boşanma davası açabilmek için gerekli olan yasal 1 yıllık süreyi doldurmuş bulunmaktadır.

2) Tarafların bu evlilikten müşterek çocukları bulunmamaktadır.

3) Müvekkil ile davalının  yaşadıkları sorunlar nedeniyle  evlilik birliğinin devamı imkansız hale gelmiştir. Tarafların tekrar bir araya gelmeleri ve evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün değildir. Davalı ……………. da müvekkilim ile aynı düşüncededir.

4)  Davalı ile müvekkilin ortak kararları neticesinde devamına imkan kalmayan evliliğin sonlandırılması için iş bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.   Taraflar ekte sunulan  26.03.2018 tarihli protokolü düzenleyerek boşanmanın tüm sonuçları hakkında anlaşma yapmış bulunmaktadır. Dava konusu boşanma, nafaka, müşterek malların paylaşımı, maddi-manevi tazminat, yargılama giderleri vs. gibi tüm hususlarda davalı……………..ile müvekkil ekte sunulan protokol doğrultusunda anlaşmış bulunmaktadırlar.

5) Bu anlaşmayı gösterir boşanma protokolünü dava dilekçesine ek olarak sunmaktayız. Ekte sunulan  protokolün iş bu boşanma davasına  esas olmasını Sayın Mahkemenizden talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER           :Medeni Kanun, HMK ve diğer Mevzuat.

DELİLLER                              :

1-Nüfus Kayıtları

2-26.03.2018 Tarihli Anlaşmalı Boşanma Protokolü

3- Ve sair her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP                 :

Yukarıda kısaca izah ettiğimiz  ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak nedenlerle müvekkil  ile Davalı ………….. ın evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile ekte sunulan anlaşmalı boşanma Protokolü davaya esas alınarak  ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMALARINA, yargılamanın bir an evvel yapılabilmesi için USUL EKONOMİSİ İLKESİ gereği olarak duruşma günü için yakın bir tarih olarak belirlenmesine karar verilmesini Sayın Mahkemenizden saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -28-

KÜÇÜKÇEKMECE (  )  AİLE MAHKEMESİ

                                                      SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 DAVACI                              :  

                              

VEKİLİ                                   :

                                                

DAVALI                               

KONU                                   : Anlaşmalı Boşanma Davasıdır.

AÇIKLAMALAR                  :

1-)Müvekkilim ile  davalı ile 18.08.1990 tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten 28.02.1992 doğum tarihli —ve 19.01.2007 doğum tarihli —–  adında iki müşterek çocukları bulunmaktadır.

2-) Davacı ile davalı,  uzun zamandır birbiri ile uyum sağlayamamakta, huzursuzluklar  yaşamakta ve müşterek hayatı devam ettirememektedirler.

3-) Bu sebeplerle  bir arada yaşarak evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün değildir.

4-)Müvekkilim ile davalı  boşanma hususu ve tüm sonuçları ile ilgili anlaşmış bulunmakta ve 24.04.2015 tarihli protokolü imzalamış bulunmaktadırlar.

5-) Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle tarafların boşanmalarına  karar verilmesi için Sayın Mahkemenize müracaat etmek zarureti hasıl olmuştur. 24.04.2015

HUKUKİ NEDENLER                        : MK ,HMK vs.

MADDİ DELİLLER                              : Nüfus Kayıtları, protokol vs.

NETİCE-İ TALEP                                : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle

1-)Davanın kabulü ile, tarafların boşanmalarına ,

2-) 24.04.2015 tanzim tarihli boşanma protokolünün tanınmasına karar verilmesini saygı ile bilvekale arz ve talep ederim. 24.04.2018

                                                                                                                                              DAVACI VEKİLİ 

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -29-

    

ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                   : ………….. (T.C.K.No: …………..)

                       Adres: …………………

VEKİLİ       : Av. …………..

                       Adres: …………

DAVALI                    : …………… (T.C.K.No: …………….)

                       Adres:     

DAVA KONUSU : Evlilik birliğinin anlaşmalı olarak sona erdirilmesi talepli dava dilekçemizin                   arzından ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ         :

 1. Taraflar ………. tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilik, sayın mahkemenizce temin edilecek nüfus kayıtlarından da görüleceği üzere bir yılı doldurmuştur. Tarafların bu evlilikten …… doğumlu ……….. (T.C.K.No: …………..) isimli ve ……. doğumlu …………. (T.C.K.No: ………..) isimli iki çocukları bulunmaktadır.
 2. Taraflar arasındaki geçimsizlik had safhaya ulaşmış ve evlilik birliğinin sürdürülmesi imkansız bir hale dönüşmüştür. Bu sebeple taraflar aralarında anlaşarak boşanmaya karar vermişlerdir.
 3. Ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nün kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz.

DELİLLER                               : Nüfus kayıt örneği, Anlaşmalı Boşanma Protokolü.

HUKUKİ SEBEBLER           : Türk Medeni Kanunu ve sair tüm mevzuat

NETİCE VE TALEP    : Yukarıda arz ve izah olunan sebepler doğrultusunda, tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına, ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nün tasdikine karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. 19.10.2018

                                                                                                   DAVACI VEKİLİ

                                                                                              Av. …………………….

Eki: Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -30-

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE
ADANA

DAVACI                   :  

VEKİLİ                     :

 

DAVALI                   :

DAVA KONUSU     : Evlilik birliğinin TMK. 166/3 maddesi gereğince anlaşmalı olarak

                                      sona erdirilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR    :

1-Davacı Funda ile davalı eşi Serkan ………..tarihinden beri evli bulunmaktadır.
2-Taraflar arasında evlendikten sonra ortaya çıkan sorunlar, yaşantılarını zora sokmuştur. Bu sorunlar tarafların evliliklerini sürdürülmesi imkânsız bir hale getirmiştir. Tarafların evliliklerini sürdürmelerinin imkânsız olduğu yaşadıkları sorunlardan da anlaşıldığından aralarında anlaşarak boşanmaya karar vermişlerdir.

3-Tarafların müşterek çocuğu bulunmamaktadır. Her iki tarafın da nafaka, maddi ve manevi tazminat, mal rejiminden kaynaklı talepleri bulunmamaktadır. Tüm bu hususlarda anlaşılmış ve   sunduğumuz (Ek:2) boşanma protokolünde karşılıklı imza altına alınmıştır.

4-Açıklamış olduğumuz nedenlerle eşler arasındaki evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle M.K. 166/3.madde uyarınca ekli protokol gereğince anlaşarak boşanmaları için iş bu davayı açma gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : TMK 166 ve ilgili yasa

SONUÇ VE İSTEK              : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve yargılama esnasında ortaya çıkacak gerçeklerin ışığında bir araya gelmesi mümkün olmayan tarafların, TMK 166/3 ve protokol uyarınca BOŞANMALARINA karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.01.03.2019

                                                                         DAVACI VEKİLİ

AVUKAT

 

 

Ek:1 – Vekâletname

Ek:2 – Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi Örneği -31-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

                                                                                             

 

 

DAVACI       

VEKİLİ           :

                      

DAVALI         :

KONUSU      :   EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI  NEDENİYLE

                         MK.166/2 M.GEREĞİ ANLAŞMALI BOŞANMA HUSUSUNDADIR

İZAHI             :

 1. Ekte bir suretini ibraz  etmiş olduğumuz Nüfus Kayıt Örneği’nden anlaşılacağı üzere taraflar; 1994 yılında evlenmişlerdir.
 2. Bu evlilikten beş  adet çocukları dünyaya  gelmiş olup halen dört tanesi hayattadır.
 3. Taraflar arasında devam eden yıllarda şiddetli geçimsizlik husule gelmiştir.Evlilik birliği temelinden sarsılmıştır.
 4. Taraflar karşılıklı olarak anlaşmak suretiyle boşanmaya karar vermişlerdir.
 5. Üstelik , taraflar boşanmanın tüm sonuçları hususunda anlaşmışlardır.
 6. Taraflar boşanmanın tüm sonuçları hususunda  yaptıkları anlaşmayı bir yazılı sözleşme haline getirmişlerdir ve bu sözleşme sureti de  dava dilekçemizin ekindedir. 
 7. Taraflar arasındaki bu boşanma anlaşması gereğince:
 8. Müşterek çocukların velayeti davalı annede kalacaktır.
 9. Yine taraflara müştereken ait olan tüm ev eşyaları davalı annede kalacaktır.
 10. Tarafların birbirlerinden karşılıklı olarak herhangi bir nafaka ve tazminat ve dahi bunların dışında her hangi bir hak ve alacak talepleri yoktur.
 11. Yine tarafların birbirlerinden masarifi muhakeme ve dahi ücreti vekalet talepleri de yoktur.
 12. Taraflar birbirlerini karşılıklı olarak ibra ederler.

HUKUKİ DELİLLER           : İlgili Mevzuat

MADDİ DELİLER                : Her türlü yasal delil

NETİCE-İ TALEP    :

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz vechile  ve de ekte ibraz etmiş bulunduğumuz                  << Boşanma Sözleşmesi >> gereğince;yapılacak yargılama sonucunda sübuta erecek , davamızın kabulü ile  ; tarafların BOŞANMALARINA karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz. 

EKLER          :

 1. Nüfus Kayıt Örneği
 2. Vekaletname
 3. BOŞANMA SÖZLEŞMESİ

                       

                                                                                                          DAVACI VEKİLİ

Yabancı Uyruklu ile Türk’ün Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi -32-

ADANA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :

 

ADRES                                 :

VEKİLİ                                 : Av. Saim İNCEKAŞ

 

ADRES                                 :

 

DAVALI                               : ………………………………- İsveç uyruklu

 

ADRESİ                                : ……………………………..Storvık/ SWEDEN

 

 

KONU                                   : Şiddetli geçimsizlik, ve terk nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma istemlerimizi içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR                :

1-) Müvekkilimiz, davalı eşi ile … tarihinde evlenmişlerdir. Aile nüfus kaydından da anlaşılacağı üzere, tarafların çocukları bulunmamaktadır.

2-) Müvekkilimiz davalı eşi ile Türkiye de karşılıklı anlaşarak  evlenmiştir. Ancak taraflar evliliklerinin ilk zamanlarından itibaren aralarında  ciddi karakter  ve mizaç uyumsuzluklarının bulunduğunu anlamışlardır. Tarafların farklı uyruk ve kültürlere sahip olmaları nedeniyle evliliklerinin ilk zamanlarından itibaren ciddi  tartışmalar ve kavgalar yaşamıştır. Yaşanan bu kavga ve tartışmalara müvekkilin ailesi ve tanıdıkları da şahit olmuştur. Davalı evlilikten sonra yaşanan sorunlar nedeniyle müvekkili terk ederek kendi ülkesi İsveç e geri dönmüş ve bir daha hiçbir şekilde bir araya gelmeyeceğini beyan etmiştir.  Müvekkilimiz yaklaşık 3 yıldır hiçbir şekilde davalı ile bağlantı kuramamaktadır.

3-) Müvekkilimiz ve davalı açısından evlilik fiilen sona ermiştir.  Müvekkilimiz yaşanan bu sorunlar nedeniyle  kağıt üstünde kalan bu evliliği sona erdirmek istemektedir.

4-) Netice itibari ile müvekkil  ile davalı eşi bir daha bir araya gelme ihtimalleri tamamen ortadan kalkmıştır. Müvekkilimiz bu nedenlerle yaşamını yeniden kurma çabası içindedir. Gelinen noktada iş bu boşanma davasını açma zorunluluğu doğmuştur. Bu durum yargılama aşamasında dinleteceğimiz tanık beyanlarından da açıkça anlaşılacaktır.

5-) Müvekkilin karşı taraftan maddi manevi tazminat nafaka, yargılama gideri vekâlet ücreti veya başkaca herhangi bir talebi bulunmamaktadır.

HUKUKİ NEDENLER       : 4721 S. K. m. 4, 166, 168, 169, 174, 175, 182, 4787 S. K. m. 4, 6098 S. K. m. 49, 50, 51, 52, 6100 S. K. m. 240, 266.

HUKUKİ DELİLLER        :  Nüfus kaydı örneği, her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM              : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, tarafların BOŞANMALARINA, karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

  Davacı Vekili

                                                                                                                      Av. Saim İncekaş

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi -33-

ADANA ( ).AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI                   :

VEKİLİ                   :Av. ..(adres)

DAVALI                   :

VEKİLİ                   :Av…  adres)

DAVA                        : ANLAŞMALI BOŞANMA

OLAYLAR               :

1-Müvekkilim  ……davalı eşi ….. ile 14.04.2016 tarihinde evlenmiş ve bu evliliklerinden ortak çocukları bulunmamaktadır.

 2- Taraflar birbirlerini tam olarak tanıma ve anlam fırsatı bulamadan evlenmişlerdir. Taraflar, evlendikten sonra aralarında ruhi ve fikri anlaşmazlıkların mevcut olduğunu ve bu anlaşmazlıkları gidermenin mümkün olmadığını anlamış, evlilik birliğinin devamının her iki taraf için bir yarar olmadığına karar vererek yol yakınken ayrılmalarının daha sağlıklı olacağına kanaat getirmişlerdir. Tarafların evlilikten herhangi bir beklentileri kalmamış olup yollarını medeni bir şekilde ayırmak istemektedirler.

3- Taraflar, evliliğin yürütülmesi için çaba sarf etmelerinin sonuç vermediğini anlamışlar ve bu evliliğin her iki tarafa daha fazla yük ve sorumluluk getirmemesi için boşanmaya karar vermişlerdir.

 4-Taraflar halen ayrı yaşamaktadırlar. Bir daha bir araya gelmeleri mümkün değildir. Evlilik birliğinin devamında eşler için var olan bir menfaat kalmamıştır.

 5-Taraflar birbirlerinden maddi ve manevi tazminat, nafaka, katılma alacağı, ücret-i vekâlet ve yargılama gideri namıyla herhangi bir talepte bulunmamaktadırlar.

 6- Tarafların boşanmanın mali hükümleri ile ilgili düzenledikleri protokol ekte sunulmuştur.

SÜBUT DELİLLER      :  Nüfus Kaydı, anlaşmalı boşanma protokolü ve her türlü         yasal delil.

 

NETİCE VE TALEP  :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplere istinaden tarafların BOŞANMALARINA, karar verilmesini saygılarımla talep ederim. 03.07.2017

                                                                                               Davacı vekili

Avukatsız Olarak Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -34-

ADANA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                               :

DAVALI                               :

DAVA KONUSU                 : Evlilik birliğinin anlaşmalı olarak sona erdirilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR                :

 

 • Davalı eşim ile …………. evlendik. Sunulan nüfus kayıt örneğinden de anlaşılacağı üzere bu evlilikten müşterek çocuğumuz bulunmamaktadır.
 • Evliliğimizin üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçmiştir. Fakat evlendiğimiz günden bu yana birtakım anlaşmazlıklar yaşanmış ve tüm çabalara rağmen evlilik birliği kurulamamıştır. Müşterek hayat ikimiz için de zor hale gelmiştir ve bu nedenle bir arada yaşayarak evlilik birliğini devam ettirmemiz mümkün görünmemektedir.
 • Davalı ile boşanma hususunda mutabakata varılmıştır. Her iki tarafın da özgür iradesi ile imzaladığı Anlaşmalı Boşanma Protokolü dilekçe ekinde Sayın Mahkemenize sunulmuştur. İşbu protokol ile taraflar arasında boşanmanın sonuçlarına ilişkin bir ihtilaf kalmamıştır.
 • Gelinen noktada evlilik birliğini medeni iki insan olarak hukuken sona erdirme kararı almış olmamız nedeni ile TMK m.166 çerçevesinde ve ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Protokolü kapsamında boşanmaya karar verilebilmesi için Sayın Mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : Türk Medeni Kanunu madde 166/3 ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER        : Nüfus kayıt örneği, Anlaşmalı Boşanma Protokolü ve her tür kanıt

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda izah edilen nedenlerden dolayı ve davalı eşim de boşanmayı kabul ettiğinden yakın bir zamana duruşma günü verilerek anlaşmalı boşanmamıza karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği -35-

ADANA AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                  

DAVACI                                :

 

DAVALI                                :

 

KONU                                    :Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması nedeniyle tarafların  T.M.K. 166/3 uyarınca  anlaşmalı  olarak BOŞANMAMIZA karar verilmesi talebimizden ibarettir.

                                              

OLAYLAR 

1-Ben davacı, davalı eşim ile ………… tarihinde   evlendik.  Mevcut evlilik iki tarafın ilk  evliliği olup taraflar olarak bu evliliğimizden ………… Doğumlu …………….. isimli  1 çocuğumuz bulunmaktadır. Taraflar  olarak Balıkesir İli, ………………………….da nüfusa kayıtlı bulunmaktayız.

2-Evlendiğimizde başlangıçta mutlu bir birliktelik ve beraberliğimiz olmasına rağmen sonradan taraflar  olarak aramızda  tartışma ve münakaşalar başlamış, bu tartışma ve münakaşalar zaman zaman kavgaya dönüşmüştür. Taraflar olarak aramızdaki bu kavga ve münakaşaların temeli  karakter uyuşmazlığıdır. Karı ve Koca olarak durumu bildiğimizden  ve artık mevcut evliliği ayni çatı altında birlikte sürdüremeyeceğimiz konusunda  kanaat getirmiş olmamızdan dolayı anlaşarak boşanmaya karar vermiş bulunmaktayız. Halen 2015 yılından bu yana  davacı ben babaevinde  yaşamaktayım. Fiilen 4 yıldır ayrıyız. Eşim  boşanmayı istemektedir.

3-Taraflar olarak müşterek evlilik birliğini karakter uyuşmazlığı nedeniyle sürdüremeyeceğimizden  ve her iki tarafın da anlaşarak boşanmak istemesinden dolayı temelinden sarsılmış olan ve artık devamında gerek taraflar gerekse toplumsal hiçbir sosyal yarar kalmamış bulunan bu evliliği hukuken de sona erdirebilmek amacıyla  M.K.  166/3 uyarınca  anlaşmalı  olarak BOŞANMAMIZA, karar verilmesini teminen iş bu davayı açmamız zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER                          :  M.K. 166 vs ilgili yasal mevzuat hükümleri.

DELİLLER                                           :  Nüfus ve evlilik kayıtları vs. ilgili yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM                              : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ile;

1-) Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle T.M.K.   166/3 uyarınca  anlaşmalı  olarak      BOŞANMAMIZA,ekli protokolün tasdikine,

2-) Yargılama giderlerinin anlaşma uyarınca üzerimizde bırakılmasına,

karar verilmesini asaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. ……….2018

                                          

               Davalı                                                                                                                                                                                                                                                                                        Davacı  

 

Eki                              :

1-Nüfus Cüzdan Örnekleri

2-Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -36-

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

 

 

KARŞILIKLI BOŞANMAK

İSTEYEN TARAFLAR

(DAVACI)                                 :

                                                    

 

VEKİLİ                                      :

  

DAVALI                                    :  

                                                  

 

DAVA KONUSU                     : Şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR                      :

 

1- Müvekkilim, davalı ile görücü usul evlenmiş olup söz konusu evlilik birliğinden olan 1999 yılı doğumlu Gizem Ecem Öztürk ve … yılı doğumlu Can Yağız Öztürk isimli iki tane müşterek çocukları bulunmaktadır.

2-Taraflar … tarihinde bir araya gelerek anlaşmalı olarak boşanmaları konusunda protokol düzenlemişler ve söz konusu protokolün işbu davaya delil olarak sunulmasını kararlaştırmışlardır. (Ek-1)

3- Taraflar müşterek çocuklardan Can Yağız Öztürk’ün velayetinin baba Özcan Öztürk’de kalması yönünde mutabık kalmışlardır. Ayrıca taraflar müşterek çocuklar ile anne Demet Öztürk arasında; hafta sonları, dini bayramların 2. ve 3. Günleri, sömestr tatilin ilk haftası ve her yıl temmuz ayının ilk günüyle son günü arasında çocukların anneye teslimi sureti ile şahsi münasebet tesis edilmesi konusunda anlaşmışlardır.

                                                         

4- Tarafların evlilikleri ve aralarındaki birliktelik karakter uyumsuzluğu nedeniyle artık çekilmez hale gelmiştir. Sürekli kavga etmekte olup bu durum çocukların yaşamında olumsuz olarak yansımaktadır. Evlilik birliği temelden sarsılmış ve artık bir arada bulunma imkânı da kalmamıştır. Müvekkil davacı şahsi eşyalarını alarak kendine ayrı bir ev kurmuştur. Söz konusu evlilik böylece fiilen de bitmiştir. Bu nedenle taraflar anlaşmış bulunmakta ve boşanmak istemektedirler.    

    

 5- Boşanma karşılığında taraflar yargılama gideri ve maddi-manevi tazminat talebinde bulunmayacaklardır. Taraflar, müşterek çocuklar Gizem Ecem Öztürk ve Can Yağız Öztürk için herhangi bir nafaka ödemeyecektir. Ayrıca eş Demet Öztürk için de herhangi bir nafaka ödenmeyecektir. Yani müşterek çocuklar ve eş için herhangi bir nafaka ödemesi yapılmayacak olup taraflar bu hususta da mutabık kalmışlardır. Taraflar özel eşyaları ile ev eşyalarını da paylaşmış olup bunun haricinde paylaşıma konu hiçbir mal varlığı yoktur.  

 

6- Bu itibarla, yukarıda arz edilen esaslar çerçevesinde anlaşmalı olarak boşanmak istekli iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

 

HUKUKİ SEBEPLER            :İlgili tüm yasal mevzuat.

SUBUT DELİLLER                :Nüfus kayıtları, … tarihli boşanma protokolü ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP                 :Yukarıda saydığımız nedenlerle; davamızın kabulü ile taraflar arasında kararlaştırılan anlaşmanın esasları doğrultusunda tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.

 Saygılarımızla.                           

                                                                                                                Davacı Vekili

                                                                                                                                                                

EK                :

1- Taraflar arasında imzalanan … tarihli Boşanma protokolü,

2- Vekâletname,                              

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği -37-

BAKIRKÖY (  ) AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

 

Dosya No                  :2019/…

DAVACI                    :

ADRES                      :

DAVALI                    :

 ADRES                     :

DAVA KONUSU     :Evlilik birliğinin temelden sarsılmış olması nedeni ile “Anlaşmalı Boşanma” talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR     :

1-Davalı ile 31.12.2013 tarihinden beri evli olup, bu evlilikten ….. isimli çocuğumuz olmuştur.   

EK-1: Nüfus Kayıt Örneği (celbini talep etmekteyiz.)

2-Ancak evliliğimiz boyunca devam eden şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğimizi her iki taraf için de katlanılmaz hale getirmiştir. Müşterek çocuğumuz için evlilik birliğini devam ettirmek istemişsek de zamanla daha fazla sorun yaşadığımızdan ve aramızda fikren evlilik birliği kalmadığından boşanmak istemekteyiz.

                       

3-Evliliğimizin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamıştır. Evlilik birliğimizin devamında yarar ve umut görülmediğinden, evliliğin sürdürülmesinde hiçbir menfaat kalmadığından dolayı iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

4-Davalı eş de boşanmayı kabul ettiğinden, bir araya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra, müşterek çocuğumuzun velayeti, boşanmanın mali sonuçları, çocuğum ile aramdaki  şahsi ilişkiyi düzenleyen ve ekte Sayın Mahkemenize sunulan protokolü birlikte imzalayarak kabul etmiş bulunmaktayız.

EK-2: 09.07.2019  tarihli Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Bu itibarla Sayın Mahkemenizden;

Davalı ile aramızda imza altına almış olduğumuz 09.07.2019 tarihli Anlaşmalı Boşanma Protokolü”nün boşanma ilamına esas alınması suretiyle uygun görülen en kısa zamanda boşanmamıza karar verilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER       :MK m. 166/3 vd. hükümleri, HMK ve tüm ilgili mevzuat  hükümleri.

HUKUKİ DELİLLER          :

Nüfus Kayıtları,

09.07.2019 Tarihli Anlaşmalı Boşanma Protokolü,

Tanık Beyanları (bilahare Sayın Mahkemenizce gerekli görüldüğünde bildirilecektir.),

Yemi Ve Her Türlü Yasal Delil.

NETİCE VE TALEP             : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerden dolayı,

Sayın Mahkemenizden;

Davamın  kabulü ile Mahkemenizce uygun görülecek en kısa zamanda boşanmamıza ve Ekte sunulan protokolün aynen hüküm altına alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 09.07.2019    

                                               Saygılarımızla,

                                                                                                                      Davacı

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Anlaşmalı Boşanmada Eşlere Sorulacak Sorular

TÜRK MEDENİ KANUNUN: 166/ 3 MD.SİNE GÖRE: ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI MÜVEKKİL BİLGİ FORMU 1. BÖLÜM …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: