Alacaktan Feragat Dilekçesi Örneği

Alacaktan Feragat Dilekçesi Örneği


          TC

      KONYA

3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI:2012/  E.

 

          KONYA İL ÖZEL İDARESİ  MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                                            KONYA

 İLGİ A)31.10.2018 TARİH VE 2012/ ESAS SAYILI YAZIMIZ

                                                                                                           

ALACAKLI                  :

 

VEKİLİ                        :

 

BORÇLU                   :

                                                      

BORÇ MİKTARI        : ……………………..(İşleyecek Faiz ve Masraflar Hariç)                                  

Yukarıda verilen bilgiler ışığında borçlunun kurumumuzdan kaynaklanan istihkak,  hakediş  vs. doğmuş, doğacak hak ve alacaklarının üzerine ilgi a) ile belirttiğimiz tarihte haciz şerhi konulması istenmiş olup,

İş bu kere dosyanın feragat olması nedeni ile konulan HACİZ ŞERHİNİN KALDIRILMASINA alacaklı vekilinin talebi veçhi ile karar verilmiştir. 

Karar gereğinin ifası ile neticeden müdürlüğümüz dosyasına bilgi verilmesi rica olunur.22.11.2018

 

                                                                                                                3.İCRA MÜDÜRÜ


 

 FERAGATNAME

 

İstanbul … İcra Müdürlüğü’nün 2014/… Esas Sayılı dosyası üzerinden …..-TL (yazıyla) (KDV ve masraflar hariç) bedelli, 1 (bir) adet bononun tahsilatına yönelik açılan icra takibi kapsamında borçlu sıfatını haiz “……T.C. No.lu ……” tarafından haricen tahsilat yapılmış ve talep üzerine işbu feragatname tanzim edilmiştir.

 

İstanbul … İcra Müdürlüğü’nün 2014/…. Esas Sayılı dosyası ile ilgili olarak boçlu ….’dan hiçbir alacak ve talebimizin olmadığını, dolayısıyla yapılan icrai işlemden feragat ettiğimizi borçlu adına, ……… kayıtlı taşınmaz ile ilgili yapılan işlemlerin fekki yönünde işlem yapılacağını gayrikabili rücu olarak, kabul, beyan ve taahhüt ederiz. (Tarih)

 

 Feragat Eden

Alacaklı

Vekili

Av.  

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın