Şuanda MAKALELER kategorisi sayfasındasınız.

BOŞANMAYA CEVAP DİLEKÇESİ

BOŞANMAYA CEVAP DİLEKÇESİ     

Aşağıda yer alan boşanma davasına cevap dilekçesi örneği her durum için farklılık göstererek hazırlanması gereken bir dilekçedir. Dilekçe sizlere bir örnek ve taslak olabilmesi adına paylalışmıştır. Dilekçede yer alan esasa dair çoğu husus kesilmiştir. Boşanma davası büyük hak kayıplarına uğranabilecek bir süreç olup profesyonel destek alınması önerilir.


ADANA 1. AİLE MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE
DOSYA NO         : 2018/248. E.
 
DAVALI  VE          : İsim Soyisim (T.C.:..)
KARŞI DAVACI     (Adres)
VEKİLİ               : Av. Saim İNCEKAŞ
                                 (Adres)
DAVACI              : İsim Soyisim (T.C.:..)
VE MUKABİL      (Adres)
DAVALI
VEKİLİ                : Av. …
KONU                 :  Haksız ve hukuka aykırı davaya karşı cevaplarımız ve karşı davamızın kabulü dileğidir.
   DAVAYA CEVAPLAR
  Davacının müvekkilimiz aleyhinde açmış bulunduğu davayı ve dava dilekçesinde davacı vekili tarafından sıralanan asılsız iddiaları kabul etmiyoruz. Müvekkilim ile davacının evliliğinde eğer bir kusurlu var ise o da davacıdır. Bu hususu açıklamalarımızda ve mahkeme süresince sunacağımız deliller ile kanıtlayacağız.
1-) Davalı müvekkilim ile davacı Döne’nin tanışma süreci 2011 yılı itibari ile öğrencilik yaptıkları Fırat Üniversitesi’nde başlamış, süreç 17.09.2017 tarihinde evlilik ile neticelenmiştir.
2-) Davacı “Bipolar Duygu Durum Bozukluğu” hastalığının evlilikten önce kendisinden gizlendiğini iddia etmektedir. Bu iddia asılsız ve mesnetsiz olduğu gibi davacının davalı müvekkilimize bir şekilde kusur atfederek kendi kusurlarını gizleme niyetini ortaya koymaktadır. Şöyle ki:
Davalı müvekkil Ersin‘e ait evlilik sürecine kadar herhangi bir muayene yapılmamış ve teşhis konulmamıştır. Ersin‘in iddia konusu hastalığı gizleme niyetinde olabilmesi için öncelikle bu hastalıktan haberi olması gerekir idi. Davacının mesnetsiz iddialarını kanıtlaması gerekmektedir.
3-) Davacının “davalı eve gelmemeye başlamıştır” iddiası asılsız olmakla birlikte aynı zamanda davacının bir eş olarak davalı Ersin‘e destek olmadığını, büyük emekler vererek maddi kazanç sağlamaya çalışan Ersin‘e karşı en ufak bir eşten beklenen sevgi ve saygıyı göstermediğine delalet eder. Şöyle ki:
Davalı müvekkilimiz mevcut ülke koşullarında büyük zorluklar içerisinde ticaret ile uğraşmaktadır. Yeni evli bir şahıs olarak maddi refahını arttırmak, eşi ve kendisinin geleceğini sağlam temeller üzerine kurabilmek için büyük efor sarfetmektedir. Her bir zorluğun üstesinden gelebilmek uzun mesailer gerektirmekte ve bu nedenle davalı müvekkil Ersin eve geç gelebilmektedir.Davacının “Davalı eve gelmemeye başlamıştır” iddiası davalı Ersin için büyük bir üzüntü yaratmakta, Ersin‘in evliliğin refah seviyesini yükseltme emeklerini ve mesaisini hiçe saymaktadır. Davacı Döne evlilikte bir eşten beklenen destek, sevgi ve saygıyı göstermeyerek kusurlu taraf konumuna düştüğünü henüz dava dilekçesinde dahi kanıtlamıştır.
4-) Davalı müvekkilimizin hastalığı ….
 ….
5-) Davalı müvekkilimizin işlerinin …
6-)  Davalı müvekkil …
7-) Söz konusu…
😎 Davacı ..
9-) Davacının her sohbetin sonunda gündeme “boşanma” kelimesini getirmesi ve isteğini belirtmesi karşısında davalı Ersin manevi olarak çöküntüye uğramış, ailesini geçindirmek adına fazla çalışma saatleri ile evine katkıda bulunmaya çalışır iken  bir anda kendisini “boşanılmak istenen eş” konumunda bulmuştur. Davacı evliliğin temelinden sarsılmasında ağır kusurludur.
10-) Davacı mental olarak çöküntüye uğrattığı müvekkili tartışmalar sonucunda başka odada yatması için telkin etmiş, bu kusurlu davranışını dava dilekçesinde davalı müvekkile atfetmeye çalışmaktadır.
11-) Davacı  dava dilekçesinde bahsedildiği üzere kimya öğretmenidir. Mevcut ülke koşullarında “kimya” branşında bulunan iş bulma zorluğu, gerek özel sektörde gerek ise devlet kadrosunda “kimya” branşına dair bir işçi talebinin bulunmadığı aşikardır. Davacının bu stresli durumunda davalı müvekkilimiz evlilikten beklenen görevini gereği gibi icra ederek moral ve destek vermiştir. Dava dilekçesinde bu durumun “ben çalışmanı istemem, hiçbir yerde çalışma, tüm masraflarını ben karşılarım” iddiaları ile yansıtılması davacı tarafın kötü niyeti sonucudur.
Davalı müvekkilin banka havalesi ile yaptığı ödemeler davacıya her ay harcaması için verdiği bir kalem değildir. Bu havale ödemeleri davalı müvekkil Ersin‘in davacı Döne’ye olan borcuna yönelik ödemelerdir. Bu husus ziynet eşyalarına yönelik kısımda ayrıca açıklanarak ispatlanacaktır.
12-) Davalı müvekkil davacıdan aldığı tüm borcun ödemesini banka havalesi olarak ifa etmiştir. İlgili banka havalesi nüshaları sayın mahkemeye sunulacaktır. Davacı taraf mükerrer ödemeye yol açmaya çalışmakta, gerçek dışı iddialarda bulunmaktadır.
13-) Davalı müvekkilin ekonomik durumu son 1 yıldır kötüte gitmekte, …
14-) Müvekkile ait herhangi bir menkul ve gayrimenkul malvarlığı bulunmamaktadır. Bugüne kadar tapuda herhangi bir alım ve satım dahi yapmamıştır. Davalı Ersin annesi ile altlı-üstlü bir şekilde oturmaktadır ve söz konusu ev ise babasına aittir. Davacı tarafın asılsız ve mesnetsiz iddiaları evlilik kurumundan maddi kazanç sağlama niyetine yöneliktir.
15-) “Ortak evde bulunan eşyaların davacı tarafından alındığı” iddiasını davacı taraf ispatlamakla mükelleftir. Bu iddia gerçeğe aykırı olmakla birlikte davacı taraf evden ayrılırken dahi davalı müvekkil Ersin‘e ait leptop, telefon ve tableti yanında götürmüştür
16-) Dava dilekçesinde yer alan ve 3 sayfadan oluştuğu belirtilen 1’nolu delil davacı tarafından dosyaya sunulmamıştır. Bu iddia ile ilgili beyanımızı bahsi geçen belge sunulur ise yapacağız.
Haksız ve yersiz olarak müvekkilim aleyhine açılan davanın reddine, ağır kusurlu taraf olan davacı/karşı davalının tazminat taleplerinin reddine, sosyo-ekonomik durumu itibariyle nafaka ödeyecek durumda olmayan müvekkilimiz aleyhine istenen tedbir nafakası talebinin reddine, karşı davamızın kabulü ile arafların boşanmasına  evlilik birliğinin son bulması nedeniyle zarara uğrayan müvekkil lehine 50.000 TL maddi ve kişilik hakları zarar gören ve süreç boyunca aşşağılanarak kayba uğraması sebebi ile 50.000 TL manevi tazminata hükmedilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim. 
HUKUKİ NEDENLER : M.K sair yasal mevzuat
DELİLLER:  Tanık, Bağkur ve vergi borçlarını gösterir belgeler
 ve ileride delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydı ile her türlü yasal delil
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle;
1-Haksız ve yersiz olarak müvekkilim aleyhine açılan davanın REDDİNE,
2-Mukabil davamızın kabulü ile tarafların boşanmasına, müvekkil lehine 50.000 TL maddi ve 50.000 TL manevi tazminata hükmedilmesine,
3-Masraflarla ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini,
Vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.
 
                               Davalı Vekili
                           Av. Saim İNCEKAŞ
EK 1-Bağkur ve Vergi Borcunu Gösterir Belgeler
TANIK LİSTESİ:

Özet- Aşağıdaki Tabloda Bilgi Almak İstediğiniz Maddelere Tıklayabilirsiniz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İletişim
error: Silence is golden