Adli Yardım Talepli Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesi

Adli Yardım Talepli Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesi -1-

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

Adli Yardım Taleplidir.

DAVACI                                                                                            

DAVALI  :                                                                                      

KONU       :Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması ve Haysiyetsiz Yaşam Nedeni ile Boşanma ve Adli Yardımdan yararlandırılarak harç ve giderlerden muaf tutulma istemi.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilim ile davalıtaraf  1975 yılında evlenmiş, bu  evliliklerinden 4 çocuk dünyaya gelmiştir.

2- Müvekkilim ev hanımı, davalı taraf ise emeklidir. Davalı tarafın aylık geliri günümüz şartlarında iyi seviyededir. Müvekkilim ise ev hanımıdır. Müvekkil ağır hastadır. İki sene önce geçirmiş olduğu ameliyat neticesinde bir böbreği tümör nedeni ile alınmıştır. Bu nedenle müvekkil hiçbir şekilde çalışamamaktadır.Müvekkilin en ufak bir geliri bulnmamaktadır.

3-Müvekkilim, evliliği süresince bir eş olarak üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmiş, ailesine ve çocuklarına bağlı bir eş olmuştur. Ancak evliliklerinin ilk zamanlarından itibaren, davalı taraf müvekkilime ve çocuklarına karşı olan sorumluluklarını yerine getirmemiştir. Müvekkilim, çok uzun yıllardan beri ailesinin birliği ve huzuru için bu evliliği devam ettirmiştir. Ancak , davalı tarafın davranışları , sorumsuzluğuve ailesine karşı ilgisizliği nedeniyle bu evlilik müvekkilim açısından çekilmez bir hale gelmiştir.

4-Davalı tarafın asabi ve geçimsiz bir kişiliği vardır. Karşı taraf evlilikleri boyunca aile içerisinde en küçük sorunları bile büyütmüş, kavga ve tartışma ortamı yaratmıştır. Müvekkkilimise  tüm bu hakaret ve ilgisizliklere karşı ailesini ve çocuklarını düşünerek evliliğini sabırla devam etmiştir. Ancak davalı taraf, müvekkile ve müşterek çocuklara  karşı hiçbir saygı ve sevgi  göstermemiştir. Ayrıcakarşı taraf, müvekkilin kişiliğine ve saygınlığına karşı ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde bulunmuştur. Bu tür davaranış ve hakaretlerini toplum içerisinde de devam ettirmiştir. Müvekkil açısında bu evlilik devam etmeyecek bir duruma gelmiştir. Bu hususlar dinleteceğimiz tanık ifadelerinden de açıkça anlaşılacaktır.

5- Bir diğer hususta davalı taraf evine ve çocuklarına karşı son derece ilgisizliğine ilişkindir. Davalı taraf evliliğinin son onaltı (16) yıllık diliminde evine ayda sadece bir (1) defa uğramıştır. Son yedi ila sekiz (7-8) yıldır ise hiçbir şekilde evine uğramamıştır. Müvekkilim tüm bu süre zarfında evinin geçimini tek başına sağlamıştır, ev temizliği yaparak dört (4) müşterek çocuğun ihtiyaçlarını da tek başına karşılamaya çalışmıştır. Müvekkilim tüm bu süreçte tek başına çocukları ile ilgilenmiş, davalı taraf ise bu süreçte müşterek çocuklarının yaşını bilemeyecek kadar ailesine ilgisiz kalmıştır.

Müvekkilimin yakın zamanlarda böbrek rahatsızlığı ortaya çıkmış, bu nedenle çalışamaz hale gelmiştir.Davalı taraf,müvekkilin  hastanede yattığı süre zarfında da en ufak bir maddi yardımda bulunmamıştır. Davalı taraf tüm evlilik boyunca müvekkile ve çocuklarına en ufak bir maddi yardımda bulunmamıştır. Davalı taraf deyim yerindeyse ailesini yüzüstü ortada bırakmıştır.

Ayrıca müvekkilin şu an evde hali hazırçalışan konumda bir tek adında bir kızı bulunmaktadır. da yakın zamanda evlenecektir. Müvekkil hasta olup bakıma ihtiyacı vardır. Müvekkil bu temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını bilmemektedir.

6-Ayrıca davalı tarafın içki ve kötü hayata karşı düşkünlüğü vardır. Davalı tarafın kendisinden hayli ufak yaşlarda sevgililileri vardır. Davalı taraf kazandığı tüm paraları bu yolda harcamıştır. Davalı taraf sırf sevgilisi yüzünden çalışmakta olduğu işten ayrılmış ve ailesini zor durumda bırakmıştır.Bu hususlar dinleteceğimiz tanık ifadelerinden açıkça anlaşılacaktır.

Müvekkil davalı tarafın tüm bu sadakatsizliklerine karşı hep aile birliğini devam ettirmeden yana olmuştur. Ancak davalı tarafın tüm bu davranışları artık bu evliliği devam ettirmeyi mümkün kılmamaktadır. Ayrıca davalı tarafın ilgisizliğinden ve maddi imkansızlardan dolayı, müşterek çocuklar üniversite eğitimlerine devam edememişler yada hiç başlayamamışlardır.

7- Müvekkil ev hanımı olup herhangi bir geliri bulunmamaktadır.. Müvekkilin mevcut ekonomik durumuyla yargılama harç ve giderlerini karşılaması mümkün değildir. Müvekkilin mevcut sosyal ve ekonomik durumuna ilişkin sunacağımız belgeler de dikkate alınarak adli yardımdan yararlandırılmasını talep etme  ve bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 164, HMK m. 334 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus Kaydı, tanıklar ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenler ile öncelikle müvekkilin adli müzaheretten yararlandırılarak yargılama harç ve giderlerinden muaf tutulmasına, tarafların boşanmalarına, müşterek çocuklarının velayetlerinin davacıya verilmesine, davacı anne için ileride yoksulluk nafakasına dönüştürülmek üzere aylık …TL tedbir ve müşterek her bir çocuk için aylık …TL iştirak nafakasının davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili
Av.

Adli Yardım Talepli Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesi -2-

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİNE

 

DAVACI                   :…..–T.C. Kimlik No…………

VEKİLİ                      :Av. ……-T.C. Kimlik No…………

DAVALI                   :…..-T.C. Kimlik No…………

KONU           :Adli yardımdan yararlandırılmamız ile tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile  boşanmalarına ve nafaka istemlerimize ilişkin dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR                :

 

 • Davalı taraf ile müvekkilim …….. yılında evlenmişlerdir. Bu evlilikten olma ……… doğumlu müşterek çocukları ………. ve ……….. doğumlu müşterek  çocukları ………… bulunmaktadır. Aile nüfus kaydı, dilekçemiz ekinde sunulmuştur.

 • Müvekkilim bir eş olarak üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmesine rağmen, evlilik sonrası davalının müvekkilime karşı olumsuz kişiliği ortaya çıkmıştır. Davalının asabi ve geçimsiz bir kişiliği vardır. En küçük sorunları bile büyütmüş kavga ve tartışma ortamı yaratmaya başlamıştır. Müvekkile karşı hiçbir saygı göstermemiş, müvekkilin kişiliğine de saygınlığına da ağza alınmayacak küfürler hakaretler etmiştir.

 • Müvekkilim evlendikten itibaren şiddet görmeye başlamıştır. Müvekkilimin gördüğü şiddet aylarca yıllarca devam etmiş, müvekkilimin psikolojisi üzerinde ağır yaralar açmıştır. Son olarak üç hafta kadar önce dayanılmaz boyutlarda gördüğü şiddet nedeni ile ve de çocukların araya girmesi ile canını kurtarmak adına tek çareyi evden ayrılmakta bulmuştur.

 • Müvekkilim davalı eşi tarafından gördüğü bu kötü muamele sebebiyle canından endişe duymakta, bu sebeple üç haftadır davalı eşle ayrı yaşamaktadırlar. Çevresindeki kişilerden yardım göremediğinden dolayı ve endişeleri sebebi ile iki haftadır kadın sığınma evinde kalmaktadır.

 • Müvekkilim zaten uzunca süredir zor şartlarda evden ayrı yaşamaktadır. Tarafların bir araya gelerek huzuru bulmaları imkansız hale gelmiştir. Tarafların barışma veya sulh olma imkanı bulunmamaktadır. Kaybolan sevgi ve saygıda davalı tam kusurludur. Bu nedenle tarafların boşanmalarını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

 • Müvekkilemiz, hiçbir gelir ve desteğe sahip değildir. Bu nedenle, Mersin Barosu’na 24/10/2018 tarihinde yapmış olduğu adli yardım talebine ilişkin belgeler ile bu talep karşılığında kendisinden istenen durumu tevsik edici belgeler, dilekçemiz ekinde mahkemenizin tetkiklerine sunulmuştur. Bu belgelerin incelenmesi ile de açıkça anlaşılacağı üzere, müvekkilemizin yargılama masraflarını karşılayacak durumu yoktur. Bu nedenle, öncelikle, müvekkilemiz yararına adli yardım talebinin kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER       : TMK, HMK, TBK vs Her türlü yasal mevzuat.

DELİLLER                           :

 • Nüfus kayıtları,
 • Ekonomik durum araştırması,
 • Yemin,
 • Tanık ve sair her türlü yasal delil.

NETİCE ve TALEP             :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle,

 • Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, öncelikle, müvekkilimizin adli yardım kurumundan yararlandırılmasına
 • Tarafların boşanmalarına,
 • Müşterek çocukları ………. yaşı itibariyle anne şefkati ve bakımına muhtaç olması sebebiyle velayetinin müvekkilim üzerinde bırakılmasına.
 • Dava süresince, kendisi için 500 TL ve müşterek çocuk için 500TL olmak üzere, toplam 1000 TL tedbir nafakasına, tedbir nafakasının davadan sonra yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamına,. TARİH

 

Davacı …… Vekili

Av.

EK                                          :

 • Vekaletname
 • Nüfus kayıt örneği
 • Adana Barosu Adli Yardım Bürosu avukat görevlendirme yazısı
 • Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı adli yardım talep yazısı
 • Yerleşim yeri adresi belgesi
Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.