Adli Yardım Talepli Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesi

Mar 13, 2019 | Dava Dilekçesi

Adli Yardım Talepli Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesi -1-

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Adli Yardım Taleplidir.

DAVACI                             

VEKİL: Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ                                                                

DAVALI  :                                                                                      

KONU       :Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması ve Haysiyetsiz Yaşam Nedeni ile Boşanma ve Adli Yardımdan yararlandırılarak harç ve giderlerden muaf tutulma istemi.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilim ile davalıtaraf  1975 yılında evlenmiş, bu  evliliklerinden 4 çocuk dünyaya gelmiştir.

2- Müvekkilim ev hanımı, davalı taraf ise emeklidir. Davalı tarafın aylık geliri günümüz şartlarında iyi seviyededir. Müvekkilim ise ev hanımıdır. Müvekkil ağır hastadır. İki sene önce geçirmiş olduğu ameliyat neticesinde bir böbreği tümör nedeni ile alınmıştır. Bu nedenle müvekkil hiçbir şekilde çalışamamaktadır.Müvekkilin en ufak bir geliri bulnmamaktadır.

3-Müvekkilim, evliliği süresince bir eş olarak üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmiş, ailesine ve çocuklarına bağlı bir eş olmuştur. Ancak evliliklerinin ilk zamanlarından itibaren, davalı taraf müvekkilime ve çocuklarına karşı olan sorumluluklarını yerine getirmemiştir. Müvekkilim, çok uzun yıllardan beri ailesinin birliği ve huzuru için bu evliliği devam ettirmiştir. Ancak , davalı tarafın davranışları , sorumsuzluğuve ailesine karşı ilgisizliği nedeniyle bu evlilik müvekkilim açısından çekilmez bir hale gelmiştir.

4-Davalı tarafın asabi ve geçimsiz bir kişiliği vardır. Karşı taraf evlilikleri boyunca aile içerisinde en küçük sorunları bile büyütmüş, kavga ve tartışma ortamı yaratmıştır. Müvekkkilimise  tüm bu hakaret ve ilgisizliklere karşı ailesini ve çocuklarını düşünerek evliliğini sabırla devam etmiştir. Ancak davalı taraf, müvekkile ve müşterek çocuklara  karşı hiçbir saygı ve sevgi  göstermemiştir. Ayrıcakarşı taraf, müvekkilin kişiliğine ve saygınlığına karşı ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde bulunmuştur. Bu tür davaranış ve hakaretlerini toplum içerisinde de devam ettirmiştir. Müvekkil açısında bu evlilik devam etmeyecek bir duruma gelmiştir. Bu hususlar dinleteceğimiz tanık ifadelerinden de açıkça anlaşılacaktır.

5- Bir diğer hususta davalı taraf evine ve çocuklarına karşı son derece ilgisizliğine ilişkindir. Davalı taraf evliliğinin son onaltı (16) yıllık diliminde evine ayda sadece bir (1) defa uğramıştır. Son yedi ila sekiz (7-8) yıldır ise hiçbir şekilde evine uğramamıştır. Müvekkilim tüm bu süre zarfında evinin geçimini tek başına sağlamıştır, ev temizliği yaparak dört (4) müşterek çocuğun ihtiyaçlarını da tek başına karşılamaya çalışmıştır. Müvekkilim tüm bu süreçte tek başına çocukları ile ilgilenmiş, davalı taraf ise bu süreçte müşterek çocuklarının yaşını bilemeyecek kadar ailesine ilgisiz kalmıştır.

Müvekkilimin yakın zamanlarda böbrek rahatsızlığı ortaya çıkmış, bu nedenle çalışamaz hale gelmiştir.Davalı taraf,müvekkilin  hastanede yattığı süre zarfında da en ufak bir maddi yardımda bulunmamıştır. Davalı taraf tüm evlilik boyunca müvekkile ve çocuklarına en ufak bir maddi yardımda bulunmamıştır. Davalı taraf deyim yerindeyse ailesini yüzüstü ortada bırakmıştır.

Ayrıca müvekkilin şu an evde hali hazırçalışan konumda bir tek adında bir kızı bulunmaktadır. da yakın zamanda evlenecektir. Müvekkil hasta olup bakıma ihtiyacı vardır. Müvekkil bu temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını bilmemektedir.

6-Ayrıca davalı tarafın içki ve kötü hayata karşı düşkünlüğü vardır. Davalı tarafın kendisinden hayli ufak yaşlarda sevgililileri vardır. Davalı taraf kazandığı tüm paraları bu yolda harcamıştır. Davalı taraf sırf sevgilisi yüzünden çalışmakta olduğu işten ayrılmış ve ailesini zor durumda bırakmıştır.Bu hususlar dinleteceğimiz tanık ifadelerinden açıkça anlaşılacaktır.

Müvekkil davalı tarafın tüm bu sadakatsizliklerine karşı hep aile birliğini devam ettirmeden yana olmuştur. Ancak davalı tarafın tüm bu davranışları artık bu evliliği devam ettirmeyi mümkün kılmamaktadır. Ayrıca davalı tarafın ilgisizliğinden ve maddi imkansızlardan dolayı, müşterek çocuklar üniversite eğitimlerine devam edememişler yada hiç başlayamamışlardır.

7- Müvekkil ev hanımı olup herhangi bir geliri bulunmamaktadır.. Müvekkilin mevcut ekonomik durumuyla yargılama harç ve giderlerini karşılaması mümkün değildir. Müvekkilin mevcut sosyal ve ekonomik durumuna ilişkin sunacağımız belgeler de dikkate alınarak adli yardımdan yararlandırılmasını talep etme  ve bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 164, HMK m. 334 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus Kaydı, tanıklar ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenler ile öncelikle müvekkilin adli müzaheretten yararlandırılarak yargılama harç ve giderlerinden muaf tutulmasına, tarafların boşanmalarına, müşterek çocuklarının velayetlerinin davacıya verilmesine, davacı anne için ileride yoksulluk nafakasına dönüştürülmek üzere aylık …TL tedbir ve müşterek her bir çocuk için aylık …TL iştirak nafakasının davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili
Av.

Adli Yardım Talepli Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesi -2-

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİNE

 

DAVACI                   :…..–T.C. Kimlik No…………

VEKİLİ                      :Av. ……-T.C. Kimlik No…………

DAVALI                   :…..-T.C. Kimlik No…………

KONU           :Adli yardımdan yararlandırılmamız ile tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile  boşanmalarına ve nafaka istemlerimize ilişkin dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR                :

 

 • Davalı taraf ile müvekkilim …….. yılında evlenmişlerdir. Bu evlilikten olma ……… doğumlu müşterek çocukları ………. ve ……….. doğumlu müşterek  çocukları ………… bulunmaktadır. Aile nüfus kaydı, dilekçemiz ekinde sunulmuştur.

 • Müvekkilim bir eş olarak üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmesine rağmen, evlilik sonrası davalının müvekkilime karşı olumsuz kişiliği ortaya çıkmıştır. Davalının asabi ve geçimsiz bir kişiliği vardır. En küçük sorunları bile büyütmüş kavga ve tartışma ortamı yaratmaya başlamıştır. Müvekkile karşı hiçbir saygı göstermemiş, müvekkilin kişiliğine de saygınlığına da ağza alınmayacak küfürler hakaretler etmiştir.

 • Müvekkilim evlendikten itibaren şiddet görmeye başlamıştır. Müvekkilimin gördüğü şiddet aylarca yıllarca devam etmiş, müvekkilimin psikolojisi üzerinde ağır yaralar açmıştır. Son olarak üç hafta kadar önce dayanılmaz boyutlarda gördüğü şiddet nedeni ile ve de çocukların araya girmesi ile canını kurtarmak adına tek çareyi evden ayrılmakta bulmuştur.

 • Müvekkilim davalı eşi tarafından gördüğü bu kötü muamele sebebiyle canından endişe duymakta, bu sebeple üç haftadır davalı eşle ayrı yaşamaktadırlar. Çevresindeki kişilerden yardım göremediğinden dolayı ve endişeleri sebebi ile iki haftadır kadın sığınma evinde kalmaktadır.

 • Müvekkilim zaten uzunca süredir zor şartlarda evden ayrı yaşamaktadır. Tarafların bir araya gelerek huzuru bulmaları imkansız hale gelmiştir. Tarafların barışma veya sulh olma imkanı bulunmamaktadır. Kaybolan sevgi ve saygıda davalı tam kusurludur. Bu nedenle tarafların boşanmalarını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

 • Müvekkilemiz, hiçbir gelir ve desteğe sahip değildir. Bu nedenle, Mersin Barosu’na 24/10/2018 tarihinde yapmış olduğu adli yardım talebine ilişkin belgeler ile bu talep karşılığında kendisinden istenen durumu tevsik edici belgeler, dilekçemiz ekinde mahkemenizin tetkiklerine sunulmuştur. Bu belgelerin incelenmesi ile de açıkça anlaşılacağı üzere, müvekkilemizin yargılama masraflarını karşılayacak durumu yoktur. Bu nedenle, öncelikle, müvekkilemiz yararına adli yardım talebinin kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER       : TMK, HMK, TBK vs Her türlü yasal mevzuat.

DELİLLER                           :

 • Nüfus kayıtları,
 • Ekonomik durum araştırması,
 • Yemin,
 • Tanık ve sair her türlü yasal delil.

NETİCE ve TALEP             :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle,

 • Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, öncelikle, müvekkilimizin adli yardım kurumundan yararlandırılmasına
 • Tarafların boşanmalarına,
 • Müşterek çocukları ………. yaşı itibariyle anne şefkati ve bakımına muhtaç olması sebebiyle velayetinin müvekkilim üzerinde bırakılmasına.
 • Dava süresince, kendisi için 500 TL ve müşterek çocuk için 500TL olmak üzere, toplam 1000 TL tedbir nafakasına, tedbir nafakasının davadan sonra yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamına,. TARİH

Davacı …… Vekili

Av.

EK                                          :

 • Vekaletname
 • Nüfus kayıt örneği
 • Adana Barosu Adli Yardım Bürosu avukat görevlendirme yazısı
 • Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı adli yardım talep yazısı
 • Yerleşim yeri adresi belgesi

Adli Yardım Talepli Boşanma Dilekçesi -3-

                                                                                               ADLİ YARDIM TALEPLİDİR.

 

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI       :

VEKİLİ         : Av.

DAVALI       :

KONU           : Evlilik birliğinin temelden sarsılmış olması nedeniyle Boşanmaya karar verilmesi istemlidir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim ile davalı eş 1996 yılında görücü usulü ile evlenmiş olup, bu evlilikten 1997 doğumlu ve 1998 doğumlu isimli çocukları bulunmaktadır.

2-) Evlendikleri yıllarda eşler arasında hiçbir sıkıntı olmamıştır.  Davalı taraf evlendikleri sırada X adlı fabrikada işçi olarak çalışmakta olup 1998 senesinde işten çıkarılmıştır. 1999 yılında Balıkesir Burhaniye’ye taşınmışlar davalı taraf  bir sitede bekçi olarak işe başlamıştır. 15 sene burada kalmışlardır. Müvekkilim de o sıra eve katkı sağlamak amacıyla sitenin temizlik işlerine gitmiştir. Davalı taraf  sitedeki işinden çıkarılmış ve 40.000,00 TL tazminat almıştır. Bu parayı da bankaya yatırmıştır.  İlk yıllarda sıkıntı yaşamamalarına rağmen zamanla davalı taraf  sorumluluklarını yerine getirmekten sakınmış pek istekli çalışmamıştır. İşten çıkarıldıktan sonra davalı taraf arabalarını satarak Döner Dükkanı açmışlar ancak davalı taraf yürütememiş kapatmışlardır. Davalı taraf hiçbir işte tutunamamaya başlamış en son 2014 yılında  Rusya’ya bir gemiye işçi olarak çalışmaya gitmiştir. O sıralar müvekkilimle arasında bir sıkıntı olmayıp ara ara para da göndermiştir. Rusya’da işi bitince evine dönmüş biraz kalmış sonra Arabistan’a inşaat işçisi olarak çalışmaya gitmiştir. Yine o sıralar ailesine para göndermeye devam etmiştir. Kısa bir süreliğine izne gelmiş ancak müvekkilime ve çocuklarına soğuk davranmıştır. Müvekkilim bu durumun işle alakalı olabileceğini düşünmüş kötüye yorup üstüne gitmek istememiştir. İzni bittikten sonra dönmüş aradan iki ay geçtikten sonra işten çıkarıldım diye evine dönmüştür. Davalı taraf uzun süreli çalışmayı seven biri olmadığından çalıştığı işlerde kısa süreli çalışmıştır. Sadece bekçilik işinde uzun süre çalışmış o da müvekkilimin zorlamasıyla olmuştur. 3 4 ay davalı taraf evde kalmış hiçbir işte çalışmamıştır. Bu sırada müvekkilim temizlik işlerine giderek evi geçindirmeye çalışmıştır. Sonra yine davalı taraf  Rusya’ya gitmiş 5 ay kalmış iş bitti diye tekrar eve dönmüştür. Ancak bu sırada tavırları daha da değişmiş iyice soğuk davranmaya başlamıştır. Sürekli telefonla uğraşmaya başlamış ve birileriyle mesajlaşmıştır. Davalı tarafın elinden telefon düşmez olmuştur. Müvekkilim şüphelenmiş ancak ondan önce büyük kızı Yasemin şüphelenmiş ve babasının telefonuna bakmış bir kadınla olan mesajlarını görmüştür. Ancak o sıralar annesi üzülmesin diye müvekkilimden bu durumu saklamıştır.  Davalı taraf müvekkilime karşı iyice soğuk ve ters davranmaya başlamış her fırsatta işim var diyip İstanbul’a gitmiştir. Ailesiyle hiç ilgilenmemeye başlamıştır. İstanbul’da inşaatta çaışmaya başlamış ancak izin günlerinde bile ailesinin yanına gelmemeye başlamıştır. Büyük kızı Yasemin’e söz yapmışlar aradan süre geçtikten sonra sözlüsüyle kaçmıştır. Davalı eş bu durumdan müvekkilimi sorumlu tutmuş müvekkilimin çocuklara sahip çıkmadığını ilgilenmediğini söyleyerek her fırsatta bağırmıştır. Her kavgalarında ‘’sen kızlara bakamıyorsun, ne işe yarıyorsun’’ diyerek her fırsatta müvekkilimi küçük düşürmüş onur ve gururunu kırmıştır. Kızı evden kaçtığında ise davalı tarafın da evde olduğu sıralardır ve müvekilim işte olduğu sırada kaçmıştır. 13 eylül 2016 da aileler anlaşarak düğün yapmışlardır.

3-) Davalı taraf elinden telefonu düşürmemeye devam etmiş yakın akrabaların bile dikkatini çekmiştir. Müvekkilim ile sürekli kavga etmeye başlamış bu durum küçük kızı Tuğçe’yi de etkilemiştir. Derslerinde başarılı olmasına rağmen o sıralar dersteki başarısı düşmüş olup, kavgalardan ve stresten derslerine çalışamamıştır.

4-) Düğünden 7 ay  sonra yeniden yurt dışına çalışmaya gitmiş 3 ay sonra izne gelmiş yine müvekklime ve kızına ters ve soğuk davranışları devam etmiştir. Müvekkilim bir gün davalı tarafı bir kadınla görüntülü konuşurken yakalamış, müşterek küçük kızı da telefonla konuşurken yakalamıştır. Aradan zaman geçtikten sonra müşterek çocuk Yasemin de dayanamayıp annesine babasının yabancı bir kadınla mesajlaştığını birbirlerine aşk mesajları attıklarını, birbirlerini sevdiklerini yazdıklarını söylemiştir. Buna ilişkin müvekkilimin kızı Yasemin mahkemeniz karşısında dinletilecektir.  Müvekkilim bu konuyla alakalı konuşmak istediğinde ise önceleri inkar etmiş sonra ise ilişkisini bitirdiğini söylemiştir.

5-) Müvekkilim boşanacağını bu durumu affedemeyeceğini söylemiştir. O kadını nasıl bulduğunu sorduğunda ise davalı taraf  Rusya’da tanıştığını , çok iyi biri olduğunu, 2015’den beri konuştuklarını, o kadını sevdiğini, imam nikahı kıydıklarını, kadının evlenip boşandığını, bir kızı olduğunu, ona paralar gönderdiğini, orda onunla yaşayacağını ve çalışacağını, müvekkilimi ve çocukları mağdur etmeyeceğini, onların da yanına gelip gideceğini, ne müvekkilimi ne de o kadını bırakacağını söylemiştir. Müvekkilim hal böyle iken evliliklerini devam ettiremeyeceğini ve boşanmak istediğini söylediğinde ise o kadınla kavga ettiklerini, ilişkilerinin bittiğini, o kadının başka biriyle beraber olduğunu söylemiştir. Ertesi gün ise kocasının kadınla konuşmalarına şahit olmuş, davalı taraf telefonda kadına evlenme teklifi etmiştir. Bunun üzerine müvekkilim çok  kötü olmuş ve eşiyle tekrar konuştuğunda ise çok büyük kavga etmişlerdir. Davalı taraf  ‘’Yeter artık bıktım sizden üstüme gelmeyin, herkes benim üstüme geliyor, SEN DE BENİM ÜSTÜME GELİYORSUN, o da benim üstüme geliyor diyerek kendini haklı çıkarma çabası içine girmiştir. Artık müvekkilim evlilikleri için çabalamaktan yorulmuş aralarında bir kadının olduğunu da öğrenince ve buna kendi kulakları ile tanık olunca evlilik birliği çekilmez hal almıştır. Müvekkilimin bu kadın olaylarını affetmesi asla mümkün olmamıştır. Hep şüphe duymuş ancak emin olamamıştır.  Bu olaylar açık verdikten sonra müvekkilim boşanmaya karar vermiş, davalı tarafın da izni bitmiş ve giderken de ‘‘Kafanıza bir şey  takmayın, her şey bitti.’’ Deyip yurt dışına gitmiştir.

Bu en son olaydan sonra müvekkilimi hiç huzuru kalmamıştır. Küçük kızı sürekli üzüntü ve stresten hastalanmıştır. Müvekkilim eşinin arkadaşı X adlı kişiyle konuşmuş bu durumu,  X  ise ‘‘ X’nin o kadını bırakamayacağını, çünkü o kadından bir oğlan çocuğu olduğunu söylemiştir. Bunu eşine sorduğunda ise inkar etmiş müvekkilime bağırmış, öldürmekle tehdit etmiş, herkese olayları söylediğini, rezil olduğunu, müvekkilimi süründüreceğini, çocukları elinden alıp göstermeyeceğini söylemiş ve beraberinde  sinkaflı küfürler etmiştir. Bu olaydan sonra artık müvekkilim başının çaresine bakmaya karar vermiş ve ailecek görüştükleri tanıdık birinin avize dükkanında işe  başlamış ve 1 sene orada çalışmıştır. X’de sitede temizlik yaparken tanıştığı  müvekkilimin X abla dediği bir  kadın onlara kol kanat germiş müvekkilimin küçük kızını X Üniversitesi Sivil Havacılık Bölümü’ne kaydını yaptırmıştır. Şu an da o kadının yardımları sayesinde müşterek çocuk X okuyabilmektedir. Müvekkilime davalı taraf artık para da göndermediği için müvekkilimin geçimi iyice zorlaşmış X’e abisinin evine sığınmıştır. Şu an müvekkilimin hiçbir geliri yoktur. Abisi sahip çıkmaktadır. İş çıktıkça evlere temizliğe gitmektedir. En son X yılında yurt dışına gittiğinden beri ne müvekkilimi aramakta ne de para göndermektedir. Müvekkilim davalı taraf evden gittikten sonra Facebook’da şans eseri eşini X adlı kadınla fotoğraflarını görmüştür. Ayrıca zaman zaman whatsapp profil fotoğrafına baktığında da farklı bir kadınla fotoğraflarını görmüştür. Buna ilişkin fotoğraflar mahkemenize sunulacaktır. Davalı taraf sürekli bu kadınlara para göndermiş, işten çıkartıldıktan sonra aldığı tazminatı da bu kadınlara harcamıştır. Turkcell’den, Türk Telekom’dan ve Vodafone’dan hat almış faturaları da ödememiştir. İcraya düştüğüne dair müvekkilime sürekli mesajlar gelmektedir. Buna ilişkin mesaj kayıtları da mahkemenize sunulacaktır.  Davalı tarafın İş Bankası ve Garanti Bankası’ndan hesap kaydının sorularak X adlı kişiye para gönderlip gönderilmediği hususlarının araştırılmasını talep ediyoruz.

Vekiledenim mutlu olacağına dair büyük bir hayalle evlenmiş ve evlilik birliği içerisinde tüm sorumluluklarını getirmiştir. Eşine ve eşinin ailesine karşı saygıda hiçbir kusur etmemiş ve evin içerisinde yemek, bulaşık, temizlik gibi her türlü ihtiyacı nizam ve iltizam içerisinde yerine getirmiştir. Evlilik birliğinin kurulmasından itibaren davalının DOĞRU DÜZGÜN SÜREKLİLİK ARZ EDEN BİR İŞTE ÇALIŞMAMASI, MÜVEKKİLİME KÜFÜRLER ETMESİ, SORUMSUZLUĞU, AİLESİNE PARA GÖNDERMEMESİ, DUYGUSAL VE PSİKOLOJİK ŞİDDETİ, EŞİNE SADAKATSIZLIĞI, BAŞKA KADINLARLA İLİŞKİ YAŞAMASI ve yukarıda anlatılan olaylar nedeniyle vekiledenim derin bir üzüntü ve yorgunluk taşımakta, bu nedenle de evlilikleri çekilmez bir hal almaktadır. Ayrıca X den beri davalı taraf yurt dışına gitmiş o günden beri ailesine sahip çıkmamış, para göndermemiş, müvekkilimi de hiç aramamıştır. Müvekkilim şu an davalı tarafın nerde olduğunu bilmemektedir. Hal böyle iken evlilik çekilmez hal almış evli olmalarının da bir anlamı kalmamış müvekkilim bütün zorluklarla tek başına uğraşmak zorunda kalmıştır.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2018/4532 E. 2018/10636 K. Sayıılı karara göre ise; ‘‘Yurt dışına gidip eşini ve çocuğunu uzun süre arayıp sormayan, ihtiyaçları ile ilgilenmeyen davacı karşı davalı erkek tamamen kusurludur.’’ Demektedir. Bu durumda farklı kadınlarla sosyal medya hesaplarına fotoğraf  atan ve yurt dışına gidip ailesini arayıp sormayan davalı taraf tamamen kusurludur.

Yukarıda anlatılan tüm olaylar vekiledenimin kişilik haklarına alenen saldırı oluşturmaktadır. Evlilik birliğinin bu şekilde sona erdirilmek zorunda kalınması da vekiledenimin geleceğe yönelik tüm beklentilerinin boşa çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenle vekiledenim lehine 100.000,00 TL maddi,  100.000,00 TL manevi olmak üzere toplam 200.000,00 TL tazminat talep ediyoruz..

Müşterek çocuk X’nin eğitim ve bakım ihtiyaçları bulunmakta müvekkilimin hiçbir geliri bulunmamaktadır. Müvekkilim hayatını devam ettimek için başkalarına muhtaç olup abisini yardımları sayesinde hayatını devam ettirebilmektedir. Bu nedenle vekiledenim lehine aylık 1500 TL tedbir nafakasına boşanmadan sonra iş bu nafakanın yoksulluk nafakası olarak devamına, müşterek çocuk Tuğçe için 1000 TL tedbir nafakasına hükmedilmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

VEKİL EDENİMİN MADDİ GÜCÜ OLMAMASI NEDENİYLE ESKİŞEHİR BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSUNA BAŞVURMUŞ VE ŞUAN YARGILAMA GİDERLERİNİ KARŞILAYACAK DURUMU BULUNMAMAKTADIR. TARAFIMIZA VERİLEN GÖREVLENDİRME YAZISI İLE ADLİ YARDIM TALEBİNDE BULUNMA ZORUNLULUĞUMUZ DOĞMUŞTUR.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK ve İlgili Mevzuat

HUKUKİ DELİLLER :

Davalı eşin delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydı ile,

1: Mali ve içtimai durum araştırması,

2: Davalı eşin  SGK kaydının celbi,

3: Davalı tarafın adres bilgilerinin sorgulanması ve araştırılması,

4: X BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSUNUN X SAYILI GÖREVLENDİRME YAZISI,

5: Davalı eşin sosyal paylaşım sitesi olan Facebook’ta  ve Whastapp’ta bulunan farklı iki kadınla olan fotoğrafları,

6: Davalının kullanmakta olduğu cep telefonu numaralarının GSM şirketlerinden sorulması, tespit edilen numaraların  arama ve mesaj kayıtlarının celbi,

7: Davalının  İş Bankası ve Garanti Bankası hesaplarının ilgili bankalardan sorularak X adlı kişiye para gönderip gönderilmediği hususunun araştırılması,

8: Davalının GSM şirketlerinden birçok hat aldığı ve faturalarını ödemediğine ilşkin müvekkilime gelen mesaj kayıtları,

9: Tanık ve her tür kanıt.

SONUÇ VE İSTEK         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle;

1: ÖNCELİKLE ADLİ YARDIM TALEBİMİZİN KABULÜNE,

2: Davamızın KABULÜNE tarafların BOŞANMALARINA,

Vekiledenim için aylık 1500 TL tedbir nafakasına, boşanmadan sonra iş bu nafakanın     yoksulluk nafakası olarak devamına HÜKMEDİLMESİNE,

Müşterek çocuk X’ın X Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü için aylık 1000 TL tedbir nafakasına, boşanmadan sonra iş bu nafakanın iştirak nafakası olarak devamına HÜKMEDİLMESİNE,

Vekiledenim için, 100.000,00 TL MANEVİ TAZMİNATA,

Vekiledenim için, 100.000,00 TL MADDİ TAZMİNATA,

Hükmedilmesine, masraf ve ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

                                                                                               DAVACI VEKİLİ

                                                                                               Av. 

 

EKLER :

 • X BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSUNUN X SAYILI GÖREVLENDİRME YAZISI
 • MÜVEKKİLİME AİT ADLİ YARDIM BÜROSUNDAN ALINAN ADLİ YARDIM EVRAKLARI

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.