Yabancılar Hukuku İçin Vekaletname Örneği

Yabancıların Türkiye’de avukata vereceği genel yetkiler ve vekaletname örneği aşağıdaki gibidir:

VEKALETNAME

Benim tarafımdan başkalarının, başkaları tarafından da benim leh ve aleyhimizde açılmış veya açılacak bilumum dava, takip ve işlemlerden ihtilaflardan icra takiplerinden dolayı;

T.C. Hükümetince, genel ve özel kanunular ile ihdas edilmiş ve edilecek, Adli ve İdari mahkemelerin, Hakem Heyetlerinin, Tahkim Kurullarının, Mahkemeler ve Meclislerinin, Daire ve müesseselerinin, Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemeleri’nin, İstinaf mahkemelerinin, her kısım ve derecesinde, uzlaşmacı ve arabulucu nezdinde her sıfat tarik ve suretle beni/bizi aşağıdaki yetkilerle temsile, adıma isim tashihi davası, ilgili idarelerden talepte bulunmaya, dava açmaya, bu işlemlerle ilgili leh ve aleyhime açılmış ve açılacak davalarda her sıfatla temsile, arabuluculuk hükümleri kapsamında her türlü arabuluculuk görüşmelerine katılmaya, her türlü belgeye imza atmaya, bilumum resmi, özel mercilerce, hüküm ve kararların infaz ve icrasını istemeye, lehimize olmak üzere ipotek tesis etmeye, tarafıma ait gayrimenkuller üzerindeki ipoteklerin fekkine ve bu hususla ilgili Tapu sicil müdürlüğü nezdinde gerekli işlemleri yapmaya Hakim ve Katipleri reddetmeye, temyize, tashihi karar etmeye, sulh ve ibraya hakem ücretlerini yatırmaya, avans vermeye, yatırılanları geri almaya hasılı ihtilaf ve davaların başlamasından, kesinleşip infazına kadar her safhasında haklarımın muhafaza ve müdafaası için gerekli göreceği çekişmeli ve çekişmesiz tüm işlemlerin hepsini son dereceye kadar namıma yapmaya ve yaptırmaya. Adımıza, dava ve mahkeme kararları neticesinde oluşan ve alınması gereken miktarları ilgili yerlerden, yatırılan özel ve resmi makamlardan ve bankalardan talep tahsil ve ahzu kabza almaya Mahkeme ve İcra veznelerinden para talep tahsil ve ahzu kabza, sulh ve ibraya davaları kabule, davadan feragate, istinaf başvurusundan feragate ve temyizden feragate, bunlardan feragati kabule, mahkeme ve İcra vasıtasıyla yapılacak olan ihalelere namıma iştirake pey sürmeye, teminat yatırmaya, işlemlerini yürütmeye, ihalesi müvekkillerim üzerine neticelenen malları teslim ve tesellüme, ahzu kabza sulh ve ibraya, ve yine Devlet İhale Kanunu’na ve bütün devlet kamu ve kuruluşlarında, bunlarla alakalı bütün harç ve vergileri yatırmaya ,fazla yatırılan harç ve vergileri iade almaya, birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan feragate, davayı, feragati kabule, temyizden feragate, temyizden feragati kabule, icrayı vekalete, tevkil teşrik ve azle ve ayrıca T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer tüm Bakanlıklar ile bağlı Müdürlükleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri, Yabancılar Şube Müdürlükleri, İl ve İlçe Göç idareleri, İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Dış Temsilcilikler, Konsolosluklar ve diğer Devlet daireleri, kurum ve kuruluşları nezdinde beni temsile, adıma düzenlenen yabancı kimlik belgemi teslim almaya, adıma yabancı personel çalışma izni başvurusunda bulunmaya, çalışma izni alınan yabancı için oturma izni ve ikamet izni başvurusunda bulunmaya, bu hususta elektronik ortamda online işlemler yapmaya, gereken dilekçe, belge ve evrakı benim adıma tanzim etmeye ve imzalamaya, bunları ilgili kurum (PTT) ve kuruluşlara vermeye, adıma düzenlenen her türlü belgeyi ilgili kurum ve kuruluşlardan teslim almaya, tebliğ ve tebellüğe, elden evrak alıp vermeye, PTT’den İkamet Kimlik Belgemi teslim almaya, kayıt ve suretler çıkartmaya, sözlü ve yazılı beyanlarda ve müracaatlarda bulunmaya, yazışmalar yapmaya, cevaplar vermeye, her türlü vergi, resim ve harçları ilgili yerlere yatırmaya, makbuzlar almaya, fazla yatanları ve geri verilmesi gerekenleri talep etmeye, tahsil etmeye, ahzu kabza, alındı makbuz ve belgelerini imzalamaya, yanlışlıkları idari yoldan düzelttirmeye, bu hususta yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye yetkili ve mezun olmak üzere; … adresinde mukim İstanbul Barosu avukatlarından; … T.C. kimlik numaralı Av. Saim İncekaş’ı vekil tayin ettim.

VEKİL EDEN:

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir