Tanıma-Tenfiz Dilekçesi Örneği – Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması

Oca 15, 2019 | Boşanmanın Tanıma ve Tenfizi

Tanıma-Tenfiz Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Adana avukatlarından Saim İNCEKAŞ tarafından bu yazıda sizler için “tanıma-tenfiz dava dilekçesinin” nasıl hazırlanacağı konusunu ele alındı.

Tanıma Tenfiz Dilekçe Örneği -1-

(AİLE MAHKEMESİ SIFATI İLE)

KOZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                     :  

VEKİLİ                       :

DAVALI                     :

DAVA KONUSU      : Solna Yerel Mahkemesinin …………… tarih ve …………. sayılı boşanma kararının tanınması ve tenfizine karar verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR       :

 1. Müvekkilim ile davalı 15/07/1990 tarihinde evlenmişlerdir.
 1. Ancak daha sonra evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle karşılıklı olarak anlaşarak Solna Yerel Mahkemesinin ……….. tarih ve ………..sayılı kararı ile boşanmışlardır. Mahkemenin bu kararı 2017 tarihinde kesinleşmiştir. Söz konusu bu karar yeminli tercümana tercüme ettirilmiştir (Ekte Sunuyoruz)
 1. Müvekkilim Solna Mahkemesinde temyiz edilmeyerek kesinleşen boşanma ilamının Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca da geçerli kılınması için tanınması ve tenfizini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : MÖHUK, HUMK, MK ve yasal tüm mevzuat.

DELİLLER                   : Solna Yerel Mahkemesinin ……….. tarih ve ………….. sayılı  Boşanma kararı, kararın tercümesi bu nüfus kaydı ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda arz edilen nedenlerle, Solna Yerel Mahkemesinin ………. tarih ve ……….. sayılı boşanma ilamının Türkiye’de tanınması ve tenfizine, yargılama gideriyle vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini Sayın Mahkmenizden vekaleten arz ve talep ederiz. 17/05/2018

DAVACI VEKİLİ

Tenfiz-Tanıma Dilekçesi Örneği -2-

SAMSUN AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DAVACI
VEKİLİ
DAVALI
DAVA: Tenfiz
AÇIKLAMA :

1- 8/04/1993 tarihinde evlenen ve bu evlilikten çocukları bulunmayan eşler şiddetli geçimsizlik nedeniyle 08/11/2000 tarihinde Tempelhof Kreuzberg Aile Mahkemesi’nde 179 F 3879/95 sayılı kararla boşanmışlardır. Boşanma kararı 14/12/2000 tarihinde kesinleşmiştir.

2- Boşanmaya dair yabancı mahkemece verilen ve kesinleşen kararın Almanca aslı ve Türkçe onaylı çeviri metinleri ilişiktir.

3- Yargılama yapılarak tenfiz kararı verilmesini, boşanma ilamının nüfus kütüğüne tesciline karar verilmesini istemekteyiz.

H. SEBEPLER : İlgili mevzuat hükümleri
H. DELİLLER : Kesinleşme şerhli yabancı mahkeme ilamı aslı ve onaylı Türkçe çevirisi, nüfus kayıtları (Samsun ili Tekkeköy ilçesi, Cumhuriyet Mah., Cilt 17, sahife:70, kütük sıra: 50); vs.
Sunulan nedenlerle: Nüfus kayıtlarının getirtilerek yargılama icrasıyla: tenfiz kararı verilmesini; yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tanmması ile Samsun ili Tekkeköy ilçesi, Cumhuriyet Mah., Cilt 17, sahife:70, kütük sıra: 50’ya) tesciline, yargı giderlerinin üzerimizde bırakılmasına karar verilmesini bilvekale arz ederim.

SONUÇ:
Saygılarla. 15/04/2002
Ekleri:
1- Vekâletname
2- Yabancı mahkemenin kesinleşme şerhli, boşanma kararı ve Türkçe onaylı çeviri metni
3- Tebligat pulu            

                                                                                                                                                                                                                                                                          Davacı Vekili Av.

Tanıma Tenfiz Dilekçe Örneği -3-

ADANA (.) AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI                    :

ADRESİ:

VEKİLİ                      :

DAVALI                    : 

ADRESİ                     :

DAVA KONUSU      : X Aile Mahkemesinin 26.04.2012 tarih ve 12-02804 sayılı boşanma kararının tanınması ve tenfizine karar verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkilimiz ……. ile davalı …… evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle karşılıklı olarak anlaşarak ……. Aile  Mahkemesinin 26.04.2012 tarih ve 12-02804 dava sayılı kararı ile boşanmışlardır. Mahkemenin bu kararı ………tarihinde kesinleşmiştir(Ek:1). Söz konusu bu karar yeminli tercümana tercüme ettirilmiştir(Ek:2).

2- Müvekkilimiz hakkındaki …… Aile Mahkemesinden temyiz edilmeyerek kesinleşen boşanma ilamının Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca da geçerli kılınması için tanınması ve tenfizini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER  : MÖHUK, HUMK, MK ve yasal tüm mevzuat.

DELİLLER  : Delaware Eyaleti Aile  Mahkemesinin 26.04.2012 tarih ve 12-02804 sayılı boşanma kararının, Apostille şerhi, kararın ve Apostille şerhinin tercümesi bu nüfus kaydı ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz edilen nedenlerle, ……… Aile Mahkemesinin26.04.2012 tarih ve 12-02804 sayılı boşanma ilamının Türkiye’de tanınması ve tenfizine, yargılama gideriyle vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla dileriz.

 

                                                                                                                                          DAVACI VEKİLİ

Tanıma Tenfiz Dilekçe Örneği


Yabancı Mahkeme Velayet Kararının Tenfizi(Olumlu Netice) -4-

ADANA ( ) NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACILAR       : Büyük Anne-Büyük Baba

VEKİLİ                : Av. Ad ve Soyadı -Adres-Tel

DAVALI               : 1-Ad ve Soyadı-T.C Kimlik No:

DAVA                  : Torunla kişisel ilişki tesisi

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilim ile davalı tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten … isminde bir çocukları dünyaya gelmiştir.

Taraflar Almanya Berlin 1. Aile Mahkemesinin tarih ve … sayılı kararı Almanya’da boşanmışlardır. Müşterek çocuklarının … velayeti müvekkilim olan anneye verilmiştir. İşbu yabancı mahkeme kararı kesinleşmiştir. Yabancı mahkeme kararının aslını konsolosluk onaylı tercümesini, kesinleşme şerhini ve konsolosluk onaylı tercümesini ekte sunuyoruz.

Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de hüküm ifade edebilmesi için tanınmasını ve icra olunabilmesi için tenfizini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER               : Nüfus kayıtları ve her tür deliller.

HUKUKSAL NEDENLER: MÖHUK HMK İlgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan ve re’sen dikkate alınacak olan nedenlerle açılan davanın kabulüne, Almanya Berlin 1. Aile Mahkemesinin tarih ve … sayılı boşanma kararının tanınmasına ve nüfusa tesciline, velayete ilişkin kararın tenfızine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Tenfiz Dilekçesi Sonrasında Mahkemenin Vereceği Karar Örneği -5-

T.C SAMSUN ( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO: 
KARAR NO
HAKİM
KATİP
DAVACI
VEKİLİ
DAVALI
VEKİLİ
TALEP
D.TARİHİ
K.TARİHİ

Davacı vekilince davalı aleyhine açılmış bulunan tenfiz davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonucunda;

İDDİA: Davacı vekili, dava dilekçesinde müvekkili ile davalı eşinin Almanya’da Tempelhof Kreuzberg Aile Mahkemesi’nin 179 F 3879/95 sayılı dosyası üzerinden 8.11.2000 tarihinde boşandıklarını, kararın 14.12.2000 tarihinde kesinleştiğini, tenfiz kararı verilmesini, masrafların üzerlerinde bırakılmasını talep etmiştir.

SAVUNMA: Davalı vekili, davayı kabul beyanında bulunmuştur.

GEREKÇE: Dosyaya sunulan 8.11.2000 tarih ve 179 F 3879/95 sayılı kesinleşmiş boşanma ilamının Almanca aslının kesinleşme şerhli Türkçe çevirisi ve vukuatlı aile nüfus kayıt tablosu incelenmiş ve talebin yerinde olduğu kanısına varılmıştır.

HÜKÜM: Davanın kabulü ile; aslen Samsun ili Tekkeköy ilçesi, Cumhuriyet Mah., Cilt 17, sahife:70, kütük sıra: 50’da nüfusa kayıtlı, 49044080622 TC. numaralı Necati F. İle Alman uyruklu Heinz Günter ile Gerda Frieda’dan olma Christine Birgit F’nin boşanmalarına ilişkin Almanya Tempelhof Kreuzberg Aile Mahkemesi’nin vermiş olduğu 14.12.2000 kesinleşme tarihli boşanma kararımn tenfizine, kararm kesinleştiğinde nüfus kütüğüne işlenmesine; davacı vekili yararma vekâlet ücreti takdirine yer olmadığma, yargı giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına; kanım yolu açık olmak üzere 18.02.2002 tarihinde verilen karar, taraf vekillerinin yüzlerine karşı açıkça ve usûlen okunup anlatıldı. tarih

Katip 66177-Hakim 4357

Tenfiz Dilekçesi Örneği

Tanıma Tenfiz Dilekçe Örneği -6-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

 X NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞ’İNE

DAVACI:

VEKİLİ  : 

DAVALI:

KONU    : Rusya Federasyonu 15.05.2019 tarih ve 260  sayılı boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizine karar verilmesi talebinden ibarettir.

-AÇIKLAMALAR-

 1. Müvekkilimiz, davalı eşiyle Rusya Federasyonu’n da evlenmiştir.
 1. Tarafların aile birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle evlilik birlikteliği 22 Nisan 2005 tarihli Nijegorodskiy ili Kstovskiy İlçesi 3 No’lu Adliye Bölgesi Dünya Mahkemesi kararı ile sonlandırılmıştır. Boşanma işlemi ile alakalı 15 Mayıs 2007 tarihli 260 no’lu boşanma belgesi düzenlenmiştir. Bahse konu karar kesinleşmiş olup, 05.12.2018 tarihli 2638 numaralı tasdik şerhi (apostil şerhi) ve yeminli tercümesi de ekte mevcuttur. (EK- 2)
 2. Yukarıda izah edilen nedenlerle boşanma ilamının Türkiye’de tanınması ve tenfizini talep etme zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : TMK, HMK, MÖHUK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER        :

1- Aile Nüfus Kaydı

2- Rusya Federasyonu  3 No’lu Adliye Bölgesi Dünya  Mahkemesi’nin apostil şerhini içerir 22 Nisan 2005 tarihli kararının 05.12.2018 tarih 260 nolu düzenlenmiş boşanma belgesinin onaylı aslı ve yeminli tercümesi.

SONUÇ VE İSTEM :  Yukarıda arz edilen nedenlerle, Rusya Federasyonu Nijegorodskiy ili Kstovskiy İlçesi 3 nolu Adliye Bölgesi Dünya Mahkemesi’nin 22.04.2005 tarihli kararının 05.12.2018 tarih 260 nolu düzenlenmiş boşanma belgesinin Türkiye’de tanınması ve tenfizine karar verilmesini müvekkil adına saygıyla talep ederiz.09.01.2020

EK-1:Aile Nüfus Kaydı

EK-2: Apostil şerhli mahkeme kararı ve yeminli tercümesi

EK-3: Vekaletname

                                                                                                            Davacı Vekili

[/ihc-hide-content]

Tanıma Tenfiz Dilekçe Örneği -7-

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                         :

VEKİLİ                          : Av. 

DAVALI                         : 

DAVA KONUSU  : Yabancı Mahkeme Boşanma Kararının Tenfizi

DAVANIN DAYANDIĞI VAKIALAR:

 • Davalı ile X tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden X doğumlu Nalan ile X doğumlu Selim adlı iki çocuğumuz dünyaya gelmiştir. (Ekli belge: 1)

 • Almanya X Sulh Hukuk (Aile) Mahkemesinin kararıyla tarafların boşanmalarına karar verildi. (Ekli belge: 2) Almanya X Sulh Hukuk (Aile) Mahkemesinin boşanma kararı X günü kesinleşmiş bulunmaktadır. (Ekli belge: 3)

 • Yabancı mahkemelerden boşanma davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlı olduğu için Almanya X Sulh Hukuk (Aile) Mahkemesinden verilen tarafların boşanmalarına dair kararın tenfizini talep zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER                      : Nüfus aile kayıt tablosu, Almanya X Sulh Hukuk (Aile) Mahkemesi kararı.

HUKUKİ SEBEPLER : 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4 b. 2, 5718 sayılı Kanun.

TALEP SONUCU            : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile Almanya X Sulh Hukuk (Aile) Mahkemesinden verilen taraflann boşanmalarına dair kararın tenfizine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. tarih

Davacı Vekili
Av. 

 

EKLİ BELGELER          :

(HMK md 121)

 • Nüfus aile kayıt tablosu.
 • Almanya X Sulh Hukuk (Aile) Mahkemesi ilâmının Almanya makamlarınca usulen onanmış aslı ile ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.
 • İlâmın kesinleştiğini gösteren ve Almanya makamlarınca usulen onanmış belge ile onanmış tercümesi.
 • Noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslı veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneği (HMK md 76 f. I)

Tanıma Tenfiz Dilekçe Örneği -8

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE ‘NE

DAVACI                :

VEKİLİ                   : Av.

DAVALI                :

KONU                                   :  … Sulh-Aile  Mahkemesi’nin 07.02.201 karar ve 07. .201  kesinleşme tarihli  Dosya No: Esas  Sayılı Boşanma Kararının Türkiye’de Tenfizi İstemidir.

AÇIKLAMALAR  :

Müvekkil ile davalı  Neusu Sulh-Aile Mahkemesi’nin tefhim ve kesinleşme  tarihli ve Dosya No: Es Sayılı Boşanma kararı (EK-1) ile boşanmış bulunmaktadırlar.

Söz konusu mahkeme kararı 07/0/201 tarihinde kesinleşmiştir. Buna ilişkin şerh mevcuttur.

Söz konusu nedenlerle boşanma ilamının tanınması ve tenfizini talep etme zorunluluğu doğmuştur

HUKUKİ DELİLLER :          … Sulh-Aile Mahkemesi’nin 07/02/2018 tarih ve 07.02.2018 kesinleşme tarihli Tarih ve Dosya No:Esas 50 F 363/16 S sayılı  kararın makamlarınca usulen onanmış aslı (veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği) ve onanmış tercümesi, Nüfus Kayıtları, İlamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı (veya  belge ile onanmış tercümesi)

SONUÇ VE İSTEM             :

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Neusu Sulh-Aile Mahkemesi’nin    karar ve   kesinleşme tarihli ve  No:   sayılı kararın tenfizine karar verilmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. 

Davacı Vekili İncekaş Hukuk

EKLER    :

1- Neusu Sulh-Aile Mahkemesi’nin   tarih ve    kesinleşme tarihli Tarih ve Dosya No:   sayılı kararın yetkili  makamlarınca usulen onanmış aslı (veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği) ve onanmış tercümesi

2- Bir adet onaylı vekâletname örneği.

İlgili Diğer Yazılarımız:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank