Tanıma-Tenfiz Dilekçesi Örneği – Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması

TanımaTenfiz Dilekçe Örneği -1-

(AİLE MAHKEMESİ SIFATI İLE)

KOZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DAVACI                     :  

 

VEKİLİ                       :

 

DAVALI                     :

 

DAVA KONUSU      : Solna Yerel Mahkemesinin …………… tarih ve …………. sayılı boşanma kararının tanınması ve tenfizine karar verilmesi talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR       :

  1. Müvekkilim ile davalı 15/07/1990 tarihinde evlenmişlerdir.
  1. Ancak daha sonra evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle karşılıklı olarak anlaşarak Solna Yerel Mahkemesinin ……….. tarih ve ………..sayılı kararı ile boşanmışlardır. Mahkemenin bu kararı 2017 tarihinde kesinleşmiştir. Söz konusu bu karar yeminli tercümana tercüme ettirilmiştir (Ekte Sunuyoruz)
  1. Müvekkilim Solna Mahkemesinde temyiz edilmeyerek kesinleşen boşanma ilamının Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca da geçerli kılınması için tanınması ve tenfizini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER : MÖHUK, HUMK, MK ve yasal tüm mevzuat.

DELİLLER                   : Solna Yerel Mahkemesinin ……….. tarih ve ………….. sayılı              

                                      Boşanma kararı, kararın tercümesi bu nüfus kaydı ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda arz edilen nedenlerle, Solna Yerel Mahkemesinin ………. tarih ve ……….. sayılı boşanma ilamının Türkiye’de tanınması ve tenfizine, yargılama gideriyle vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini Sayın Mahkmenizden vekaletenarz ve talep ederiz. 17/05/2018

 

 

DAVACI VEKİLİ

Tenfiz-Tanıma Dilekçesi Örneği -2-

SAMSUN AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DAVACI
VEKİLİ
DAVALI
DAVA: Tenfiz
AÇIKLAMA :

1- 8/04/1993 tarihinde evlenen ve bu evlilikten çocukları bulunmayan eşler şiddetli geçimsizlik nedeniyle 08/11/2000 tarihinde Tempelhof Kreuzberg Aile Mahkemesi’nde 179 F 3879/95 sayılı kararla boşanmışlardır. Boşanma kararı 14/12/2000 tarihinde kesinleşmiştir.

2- Boşanmaya dair yabancı mahkemece verilen ve kesinleşen kararın Almanca aslı ve Türkçe onaylı çeviri metinleri ilişiktir.

3- Yargılama yapılarak tenfiz kararı verilmesini, boşanma ilamının nüfus kütüğüne tesciline karar verilmesini istemekteyiz.

H. SEBEPLER : İlgili mevzuat hükümleri
H. DELİLLER : Kesinleşme şerhli yabancı mahkeme ilamı aslı ve onaylı Türkçe çevirisi, nüfus kayıtları (Samsun ili Tekkeköy ilçesi, Cumhuriyet Mah., Cilt 17, sahife:70, kütük sıra: 50); vs.
Sunulan nedenlerle: Nüfus kayıtlarının getirtilerek yargılama icrasıyla: tenfiz kararı verilmesini; yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tanmması ile Samsun ili Tekkeköy ilçesi, Cumhuriyet Mah., Cilt 17, sahife:70, kütük sıra: 50’ya) tesciline, yargı giderlerinin üzerimizde bırakılmasına karar verilmesini bilvekalearz ederim.

SONUÇ:
Saygılarla. 15/04/2002
Ekleri:
1- Vekâletname
2- Yabancı mahkemenin kesinleşme şerhli, boşanma kararı ve Türkçe onaylı çeviri metni
3- Tebligat pulu            

                                                                                                                                                                                                                                                                          Davacı Vekili Av.

TanımaTenfiz Dilekçe Örneği -3-

ADANA (.) AİLE MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                    :

ADRESİ:

VEKİLİ                      :

DAVALI                    : 

ADRESİ                     :

 

DAVA KONUSU      : ………………….. Aile Mahkemesinin 26.04.2012 tarih ve 12-02804 sayılı boşanma kararının tanınması ve tenfizine karar verilmesi talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkilimiz ……. ile davalı …… evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle karşılıklı olarak anlaşarak ……. Aile  Mahkemesinin 26.04.2012 tarih ve 12-02804 dava sayılı kararı ile boşanmışlardır. Mahkemenin bu kararı ………tarihinde kesinleşmiştir(Ek:1). Söz konusu bu karar yeminli tercümana tercüme ettirilmiştir(Ek:2).

2- Müvekkilimiz hakkındaki …… Aile Mahkemesinden temyiz edilmeyerek kesinleşen boşanma ilamının Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca da geçerli kılınması için tanınması ve tenfizini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER  : MÖHUK, HUMK, MK ve yasal tüm mevzuat.

DELİLLER  : Delaware Eyaleti Aile  Mahkemesinin 26.04.2012 tarih ve 12-02804 sayılı boşanma kararının, Apostille şerhi, kararın ve Apostille şerhinin tercümesi bu nüfus kaydı ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz edilen nedenlerle, ……… Aile Mahkemesinin26.04.2012 tarih ve 12-02804 sayılı boşanma ilamının Türkiye’de tanınması ve tenfizine, yargılama gideriyle vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla dileriz.

 

 

                                                                                                                                          DAVACI VEKİLİ


Yabancı Mahkeme Velayet Kararının Tenfizi -4-

ADANA ( ) NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACILAR       : Büyük Anne-Büyük Baba

VEKİLİ                : Av. Ad ve Soyadı -Adres-Tel

DAVALI               : 1-Ad ve Soyadı-T.C Kimlik No:

DAVA                  : Torunla kişisel ilişki tesisi

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilim ile davalı tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten … isminde bir çocukları dünyaya gelmiştir.

Taraflar Almanya Berlin 1. Aile Mahkemesinin tarih ve … sayılı kararı Almanya’da boşanmışlardır. Müşterek çocuklarının … velayeti müvekkilim olan anneye verilmiştir. İşbu yabancı mahkeme kararı kesinleşmiştir. Yabancı mahkeme kararının aslını konsolosluk onaylı tercümesini, kesinleşme şerhini ve konsolosluk onaylı tercümesini ekte sunuyoruz.

Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de hükümifade edebilmesi için tanınmasını ve icra olunabilmesi için tenfizini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER               : Nüfus kayıtları ve her tür deliller.

HUKUKSAL NEDENLER: MÖHUK HMK İlgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan ve re’sen dikkate alınacak olan nedenlerle açılan davanın kabulüne, Almanya Berlin 1. Aile Mahkemesinin tarih ve … sayılı boşanma kararının tanınmasına ve nüfusa tesciline, velayete ilişkin kararın tenfızine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Tenfiz Dilekçesi Sonrasında Mahkemenin Vereceği Karar Örneği -5-


T.C SAMSUN ( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

                                                                                                                                                                                                                                                         TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO: 
KARAR NO
HAKİM
KATİP
DAVACI
VEKİLİ
DAVALI
VEKİLİ
TALEP
D.TARİHİ
K.TARİHİ

Davacı vekilince davalı aleyhine açılmış bulunan tenfiz davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonucunda;

İDDİA: Davacı vekili, dava dilekçesinde müvekkili ile davalı eşinin Almanya’da Tempelhof Kreuzberg Aile Mahkemesi’nin 179 F 3879/95 sayılı dosyası üzerinden 8.11.2000 tarihinde boşandıklarını, kararın 14.12.2000 tarihinde kesinleştiğini, tenfiz kararı verilmesini, masrafların üzerlerinde bırakılmasını talep etmiştir.

SAVUNMA: Davalı vekili, davayı kabul beyanında bulunmuştur.

GEREKÇE: Dosyaya sunulan 8.11.2000 tarih ve 179 F 3879/95 sayılı kesinleşmiş boşanma ilamının Almanca aslının kesinleşme şerhli Türkçe çevirisi ve vukuatlı ailenüfuskayıt tablosu incelenmiş ve talebin yerinde olduğu kanısına varılmışür.

HÜKÜM: Davanın kabulü ile; aslen Samsun ili Tekkeköy ilçesi, Cumhuriyet Mah., Cilt 17, sahife:70, kütük sıra: 50’da nüfusa kayıtlı, 49044080622 TC. numaralı Necati F. İle Alman uyruklu Heinz Günter ile Gerda Frieda’dan olma Christine Birgit F’nin boşanmalarına ilişkin Almanya Tempelhof Kreuzberg Aile Mahkemesi’nin vermiş olduğu 14.12.2000 kesinleşme tarihli boşanma kararımn tenfizine, kararm kesinleştiğinde nüfus kütüğüne işlenmesine; davacı vekili yararma vekâlet ücreti takdirine yer olmadığma, yargı giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına; kanım yolu açık olmak üzere 18.02.2002 tarihinde verilen karar, taraf vekillerinin yüzlerine karşı açıkça ve usûlen okunup anlatıldı. 18.02.2002

Katip 66177                                                                                                                                                                                                                                  Hakim 4357

Tenfiz Dilekçesi Örneği

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Sağ tıklama ve kopyalama özelliğini sadece Üyeler kullanabilir. Menü >ÜYELİK< sekmesinden siteye üye olunuz.