Ziynet Alacağı Davası Kısmen Reddedilmişse Davalı Vekil Nispi Vekalet Ücreti Hak Eder – Yargıtay Kararı: 3HD E. 2015/17119, K. 2015/20539

Ziynet Alacağı Davası Kısmen Reddedilmişse Davalı Vekil Nispi Vekalet Ücreti Hak Eder

Davacı vekili, dava dilekçesinde; müvekkiline ait ziynet ve çeyiz eşyasının davalıda kaldığını ileri sürerek, liste halinde saydıkları ziynet ve çeyiz eşyasının aynen iadesi olmadığı taktirde ıslah ile artırılmış olarak toplam 37.583 TL ziynet, 9.419,50 TL çeyiz eşyası bedelinin davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, cevap dilekçesinde; ziynet eşyasının davacının da rızasıyla kuyumcuda bozdurulup düğün borcu için harcandığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, dosya kapsamına göre; davanın kısmen kabulü ile, bilirkişi raporlarında tek tek açıklanan ziynet ve çeyiz eşyasının aynen davalıdan alınarak davacıya verilmesine, aynen ifası mümkün olmadığı takdirde ziynet eşyası için toplam X TL ve çeyiz eşyası için ise, 4.572,00 TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.

Hükmü, davalı vekili temyiz etmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalının aşağıdaki
bendin dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak, dava kısmen kabul/kısmen reddedildiğine göre, kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına, reddedilen miktar üzerinden nispi vekâlet ücretine hükmolunması gerekirken, maktu vekâlet ücretine hükmolunması doğru değil ise de; bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, davalı tarafın bu yöne ilişkin temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün 7. bendinde yer alan “440,00 TL” rakamının çıkartılarak yerine “2.460,06 TL” rakamının eklenmesi suretiyle hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekliyle onanmasına (Y3HD, 17.12.2015, E. 2015/17119, K. 2015/20539)

Son düzenleme tarihi 14 Mart 2020 01:00

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.