Zayi Nedeniyle Çek İptali Dilekçe Örneği

Zayi Nedeniyle Çek İptali Dilekçe Örneği -1-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

                        –  İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-

DAVACI                             :

VEKİLİ :Av.

DAVALI                                 :Hasımsız

DAVA KONUSU                    : Zayi nedeniyle ihtiyati tedbir talepli çek iptali

OLAYLAR                                 :

Müvekkil şirkete ciro yolu ile intikal aşağıda bilgilerini yazdığımız çekler zayi olmuştur.Çekler müvekkilin ilgili işyerinde meydana gelen su baskını sonuu kaybolmuş ve çeklerin akibeti müvekkilce bilinmemektedir.Müvekkil ilgili çeklerden 2 tanesinin vadesi gelmesine rağmen bankaya ibraz edememiş ve çeklerin karşılığını alamamıştır.Çeklerin başkalarının eline geçmesi müvekkilin ticari hayatını olumsuz etkileyecektir.

Zayi Olmuş Çek Bilgileri:

1-) Xbank … caddesi şubesi, Keşide Yeri: Şanlıurfa , Tarih:22.04.2018 Miktar 70.000,00 TL, Keşideci: X Gıda ithalat ihracat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Çek No:5530 Seri No: E1-1423531”

2-) Xbank … Caddesi Şubesi, Keşide Yeri: şanlıurfa , Tarih:25.04.2018 Miktar 70.000,00 TL, Keşideci: x Gıda ithalat ihracat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. şti. Çek No:5530 Seri No: E1-1423532”

3-) Xbank … Caddesi şubesi, Keşide Yeri: şanlıurfa , Tarih:28.04.2018 Miktar 17.000,00 TL, Keşideci: X Gıda ithalat ihracat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. şti. Çek No:5530 Seri No: E1-1423533”

Yukarıda toplam 157.000,00 TL bedelli çeklerin meşru hamili müvekkil şirket olup söz konusu çekler kaybolmuştur. Hatta çeklerin 2 tanesinin vadesi/keşide tarihi gelmesine rağmen çekler bankaya ibraz edilmemiştir. Zayi edilen çeklerin üçüncü şahısların ellerine geçmesi halinde müvekkil mağdur olacaktır. Bu nedenle kötü niyetli üçüncü kişilerin haksız şekilde yararlan arak sebepsiz zenginleşmesine mahal vermemek ve müvekkilin mağdur olmaması için ihtiyati tedbir kararı verilerek ödeme yasağı konulmasına (çek teminat bedeli vs)  ve çeklerin kayıp nedeniyle iptaline karar verilmesi amacıyla işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : TTK, BK, HMK ve sair ilgili mevzuat

DELiLLER                             :Çek fotokopisi,  tanık ve sair her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM            :Yukarıda arz  edilen nedenlerle ,

1-)Yukarıda bilgileri verilen ;

Xbank … Caddesi şubesi, Keşide Yeri: şanlıurfa , Tarih:22.04.2018 Miktar 70.000,00 TL, Keşideci: Uzman Gıda ithalat ihracat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. şti. Çek No:5530 Seri No: E1-1423531”

Xbank …. Caddesi şubesi, Keşide Yeri: şanlıurfa , Tarih:25.04.2018 Miktar 70.000,00 TL, Keşideci: Uzman Gıda ithalat ihracat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. şti. Çek No:5530 Seri No: E1-1423532”

Xbank … Caddesi şubesi, Keşide Yeri: şanlıurfa , Tarih:28.04.2018 Miktar 17.000,00 TL, Keşideci: Uzman Gıda ithalat ihracat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. şti. Çek No:5530 Seri No: E1-1423533”

çeklerin 3. Kişilere ödenmemesi yönünde iHTiYATi TEDBiR KARARI verilerek ilgili bankalara müzekkere yazılmasına,

2-)Tensiple Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına akabinde söz konusu çeklerin kayıp nedeniyle iPTALiNE karar verilmesi saygılarımızla bilvekale arz ve talep olunur.

      Davacı Vekili

                                                                             Av. Saim İNCEKAŞ

Zayi Nedeniyle Çek İptali Dilekçe Örneği -2-

ADANA ( ). TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

                ÖDEME YASAĞI TEDBİR TALEPLİDİR.

DAVACI :

VEKİLİ  :

DAVALI : Hasımsız

KONU : Kıymetli evrak iptali ve ödeme yasağı talebi.

İZAHI

1- Müvekkil, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.  ……………..’ne ait, Keşide Yeri ……….., Keşide Tarihi …………….., Çek No: ………….. olan ……………TL bedelli çekin hamilidir. (ek-1-çek ön yüz fotokopisi) Ancak  davacı müvekkil, ………….. tarihinde, iş bu çeki ve başkaca bonoları ticari ilişki nedeniyle borcunun karşılığı olarak  ………………………’ne  gönderilmek üzere ……………. Kargo’nun …………….. Şubesine teslim etmiştir.

2- Akabinde davacı müvekkil, iş bu şirket ile ilgili hesaplarına baktığında, göndermiş olduğu bonoların hesaplara geçtiğini ancak dava konusu çekin hesaplara girmediğini fark edince şirketi aramış ancak dava konusu çekin gelen kargo içerisinde hiç çıkmadığını öğrenmiştir. Bunun üzerine yapılan tüm araştırmalara rağmen dava konusu çek bulunamamıştır. Dolayısıyla dava konusu çek kaybedilmiştir.

3- Zayi edilen çekin üçüncü şahısların ellerine geçmesi halinde müvekkil mağdur olacaktır. Ayrıca çeklerin keşidecisi olan …………………….. bu durum karşısında mağdur olacaktır. Bu nedenle iş bu çek hakkında öncelikle ödeme yasağı kararı verilmesini akabinde yine iş bu çekin iptali için iş bu davanın ikamesi zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Türk Ticaret Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Banka kayıtları, tanık beyanları, çek fotokopisi ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, fazlaya ilişkin dava, ek dava, talep, beyan ve diğer tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla; davamızın kabulü ile,

1- İleride telafisi imkânsız zararlara uğranılmasının önlenmesi bakımından, .……………………………, KEŞİDE YERİ …………, KEŞİDE TARİHİ ……………….. ÇEK NO: …………. OLAN  …………. TL BEDELLİ çekin icra konusu yapılmaması, protesto ettirilmemesi, ciro edilmemesi, tahsile verilmemesi için üzerine ihtiyati tedbir niteliğinde T.T.K.’nun 669 ve 711. maddeleri gereği ÖDEME YASAĞI KONULMASINA, İLGİLİ BANKA  ŞUBESİNE iş bu çek BEDELİNİN ödenmemesi amacıyla ÖDEME YASAĞI KONULDUĞU hususunu bildirir müzekkere yazılmasına,

2- Akabinde zayi olan dava konusu çekin iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …………………..

                             DAVACI VEKİLİ

Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi Avukat Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 23:24

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.