Bir Sayfa Seçin

Zabıt Katibi Nedir? Zabıt Katibi Ne Yapar?

Zabıt Katibi mesleği nedir? Zabıt katipleri nerelerde çalışır ve maaşları ne kadardır? “Zabıt Katipliği”nin kanuna dayalı açıklaması yazımızda yer almaktadır.


Zabıt Kâtipleri

Zabıt kâtipleri (tutanak yazmanları), yargılama sırasında yargısal safahatı, ânında tutanaklara geçirmek, verilen kararları usulünce yazmak hususlarında hâkime yardımcı olurlar ve hâkimin
emir ve gözetimi altında görev ifâ ederler.

Zabıt kâtipleri, gerek duruşmalarda gerekse mahkeme dışında hâkim (ya da naip hâkim) huzuru ile yapılan bütün yargısal iş ve işlemlerde zabıt kâtiplerinin bulunması zorunludur (HMK. md.157).

Zabıt kâtipleri, tarafların ve hâkimin duruşma süresince yaptıkları iş ve işlemlerin resmi tanığı konumundadırlar. Görevlerini nasıl yapacakları, dosya, defter ve tutanakları nasıl düzenleyecekleri
yönetmelikte gösterilmiştir.

Zabit kâtipleri, hâkimin gözetimi altında yargılamanın işleyişini tutanağa yazar. (HMK. md.154).

Tutanak, derhal hâkim ve zabıt kâtibince imzalanır. (HMK. md. 155).

Zabıt kâtibinin tutanağı imzalamamış bulunması, Yargıtay’ca bozma sebebi sayılır.

Mahkemelere sunulan dava ile ilgili her tür dilekçe ve belgeler, hâkim ya da yazı işleri müdürünün havalesinden sonra zabıt kâtibince dosyasına konulur. (HMK. md. 159).

Zabıt kâtiplerinin mahkemelerin zorunlu unsurlarından olmaları, onların da hâkimler gibi, tarafsız olmalarını gerektirir.

Zabıt Katiplerinin Yasaklılık ve Reddedilme Halleri

Zabıt kâtiplerinin görevlerini yerine getirirken hâkimler gibi tarafsız olmaları zorunludur.

Bu sebepledir ki, hâkimler hakkındaki yasaklılık hallerinden ya da hâkimler hakkındaki red sebeplerinden biri var ise, zabıt kâtipleri de red olunabilirler. ( HMK.md. 34,36,45).

Zabıt kâtibinin red talebi, zabıt kâtibinin görev yaptığı mahkemece kesin olarak karara bağlanır (HMK. md. 45/1).

Zabıt kâtibi, (HMK. md.34’deki yasaklılık sebeplerinden birini) gerekçe göstererek de görevden çekinebilir.

Zabıt kâtibinin çekinmesi hallerinde de gerekli karar, yine görev yaptığı mahkemece verilir (HMK. md.45/2).

Zabıt kâtibinin aynı işte, hâkim ile birlikte reddedilmeleri ya da davadan çekinmeleri istenmiş olursa, hâkim hakkındaki red ve çekinmeyi inceleyecek olan merci, her ikisi hakkında da karar verir
(HMK. md.45/3).

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız