Yurtdışına Kaçırılan Çocuğun İadesi Talebi ve Kararı

Eyl 9, 2019 | Çocuğun Mutad Meskene İadesi

Yurtdışına Kaçırılan Çocuğun İadesi Talebi -1-


T.C.
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Esas No
Davaname No

DAVANAME
… AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI : Adı ve Soyadı temsilen Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne İzafeten … Cumhuriyet Savcısı ( ) …

DAVALI : Adı ve Soyadı, ve oğlu, doğumlu, nüfusuna kayıtlı, adresi

VEKİLİ : Adana Aile-Boşanma Avukatı Saim İNCEKAŞ

DAVA KONUSU : Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi uyarınca başlatılan işlemler kapsamında, Adı ve Soyadı ve Adı ve Soyadı müşterek çocukları olan doğumlu Adı ve Soyadı Hollanda Devletine iadesi konusunda karar verilmesi hakkındadır.

DAVA TARİHİ

AÇIKLAMALAR :

Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olan X ve hem Türk hem de Hollanda Devleti vatandaşı olan X aralarında resmi nikah olmaksızın  İli İlçesinde birlikte yaşadıkları bu birlikteliklerinden evlilik dışı olan x’i dünyaya geldiği, X ve X evlilik dışı doğan çocuğu …, Noterliğinin tarih ve nolu belge ile tanıyarak kendi nüfusuna kaydını yaptırdığını, küçüğün annesi ile birlikte Hollanda Devletinde yaşamaya başladığı bilahare annenin çocuğu getirerek babasına teslim ettiği annenin Hollanda Devleti’ne dönmesinden sonra merkezi makamlara başvurarak müşterek çocukları olan X’ın evlilik dışı doğduğunu, babasının çocuğu tanımasının Türk Kanunlarına göre sadece miras hakkını doğuracağını velayetin kendisine ait olduğunu, …T şu an da istememiş olmasına rağmen Türkiye’de
babasının yanında tutulduğunu, çocuğun velayet hakkı çiğnenerek kaçırılmasının söz konusu olduğunu belirterek Türkiye’nin taraf bulunduğu Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi uyarınca çocuğun mutat meskeni olan Hollanda Devletine iadesi için Hollanda Merkezi Makamına başvurmuştur.

Davacının başvurması üzerine, davalı ile yapılan görüşmelerde ve alınan beyanında sözleşme gereğince öncelikle dostane çözüm yolu önerilmiştir, ancak davalı dostane çözümü kabul etmemiştir. Dostane çözüm yolu ile meselenin halli mümkün olmamıştır.

DELİLLER : Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün gün ve sayılı yazılan, Hollanda Merkezi Makamının iadeye ilişkin talep yazısı, iadesi istenen çocuğun güvenliği ve sağlığının tehlikede olmadığına ilişkin doktor raporu ve sosyal inceleme raporları, iadesi istenen çocuğun 5717 sayılı Yasanın 10. maddesi gereğince babasına teslimine dair … Aile Mahkemesinin … değişik iş sayılı kararı, nüfus kayıtları, davalının vekili tarafından dosyaya sunulan belgeler.

HUKUKİ SEBEPLER: Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerin Dair Lahey Sözleşmesi, 5717 sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90 (5) maddesi, Hollanda Merkezi Makamının iadeye ilişkin talep yazısı.

SONUÇ VE TALEP : 5717 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince görev ve yetki mahkemenize ait olduğundan;

1- Mahkemenizde yapılacak olan duruşma ile boşanma ve velayet davalarından bağımsız olarak inceleme yapılarak küçük X Hollanda Devletine iadesi konusunda karar verilmesi,

2- İadeye konu edilen çocuk … doğumlu X hakkında;

a) İade işlemi gerçekleştirilinceye kadar 5717 sayılı Yasanın 24. maddesinde belirtilen geçici tedbirlerden küçüğün durumuna uygun olanına hükmedilmesi,
b) Küçüğün yurt dışına çıkışının geçici olarak durdurulması tedbirine hükmedilmesi durumunda ilgili kararın tüm sınır kapılarına bildirilmesi amacı ile Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi,
c) Tedbirlere aykırılık halinde İİK. 341. maddesi gereğince tazyik hapsine hükmolunacağının ihtar edilmesi, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90 (5).maddesi ve Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesinin 7.maddesi ile 5717 sayılı Yasanın 6 ve 7. maddesi hükümleri uyarınca kamu adına talep olunur. (tarih)

Cumhuriyet Savcısı

Yurtdışına Kaçırılan Çocuğun İADESİ Mahkeme Kararı -2-


Tensip Tutanağı T.C.

…AİLE MAHKEMESİ
TENSİP TUTANAĞI

ESAS NO : … Esas
HAKİM
KATİP
DAVACI : … Cumhuriyet Başsavcılığı
TALEPTE
BULUNAN
DAVALI Adı Soyadı Adresi
VEKİLİ : Adana Aile-Boşanma Avukatı Saim İNCEKAŞ

DAVA : Uluslararası Çocuk Kaçırma İadesi Kararı
DAVA TARİHİ :


Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapıldı.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
1- … Cumhuriyet Başsavcılığına ve davacı tarafa duruşma gününün; davalı tarafa dava dilekçesi ve eklerinin duruşma günü ile birlikte açıklamalı davetiye ile tebliğine,
2- Dava dilekçesinde belirtilen ve getirtilmesi gereken belge ve dosyaların masrafı davacı tarafından karşılandığında ilgili yerlerden getirtilmesine,
3- Dava dilekçesi ve duruşma gününün davalıya tebliğinden itibaren 10 gün içinde ilk itirazları ile birlikte esas hakkındaki cevabını ve varsa karşı delillerini mahkememize bildirmesine, bir örneğini karşı tarafa tebliğ ettirmesine,

Yargılamanın davacıya yapılacak olan yurt dışı tebligatı için gerekli süre de göz önüne alınarak günü saat …’a bırakılmasına tensiben karar verildi.

Hakim-Katip

Yurtdışına Kaçırılan Çocuğun İadesi Davaname Sureti Örneği -3-


T.C.
… AİLE MAHKEMESİ

Sayı : … Esas

ADALET BAKANLIĞI
ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Gönderilmek Üzere
… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine … Başsavcılığı tarafından davalı X aleyhine açılan uluslararası çocuk kaçırma iadesi kararı davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimlik ve adres bilgileri yazılı talepte bulunan X adına düzenlenen duruşma gününü ve davanameyi içeren davetiye yazımız ekinde gönderilmiştir.

Adı geçen talepte bulunana konsolosluk aracılığıyla tebligat yapılarak tebliğe ilişkin belgelerin duruşmanın atılı bulunduğu tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur. …

Katip Hakim

Eki Davaname,
Davetiye.
Talepte Bulunan : Adı ve Soyadı Adresi
T.C. Kimlik No:
Adresi:

Not: Bu dava Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine … Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılmış kamu davası olduğundan yurt dışı tebligat giderlerinin kamu ödeneğinden karşılanması rica olunur.

Yurtdışına Kaçırılan Çocuğun Tedbiren Velayet Kararı -4-


T.C.
… AİLE MAHKEMESİ

DEĞİŞİK İŞ KARAR

ESAS NO : …
KARAR NO
HAKİM
KATİP
TALEPTE
BULUNAN … Cumhuriyet Başsavcılığı
ANNE : …
BABA
KÜÇÜK : …
TALEP KONUSU : Tedbiren Velayet
TALEP TARİHİ : …A../…
KARAR TARİHİ :

… Cumhuriyet Başsavcılığının tarih ve … sayılı müzekkeresi ile tedbir kararı talep edilmesi üzerine, evrak mahkememizin yukarıdaki esasına kaydedilerek dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda;

GEREKÇE :
… Cumhuriyet BaşsavcılığCnın tarih ve … sayılı yazısı ile, hakkında tedbir kararı istenilen Adı Soyadı talepte bulunan Adı Soyadı ile Adı Soyadı gayri resmi evliliklerinden olan çocuklan olduğu, anne X Almanya’da yaşadığı, ortak çocukları X’ın Türkiye’de zorla tutulduğunu, kendisine verilmediğini bildirerek Almanya Merkezi Makamı’na başvurarak küçük X’ın kendisine iadesini istediği, çocuğun Almanya’ya iadesi konusunda baba X ile görüşüldüğü, ancak baba X bunu kabul etmediği, bu nedenle çocuğun Almanya’ya iadesi konusunda mutad meskene iade davası açılacağı bildirilerek bu dava sonuçlanıncaya kadar küçük X’ın Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi çerçevesinde
5717 sayılı yasa uyarınca geçici tedbir önlemlerinin alınması istenilmiştir.

Mahkememizce Cumhuriyet Başsavcılığı hazırlık evrakı ve eklerinin incelenmesi sonucu; 3,5 yaşında olan küçük X’ın yaklaşık 2 aydır aleyhine tedbir istenilen babası X yanında kaldığı; babanın iddiasına göre çocuğun bizzat talepte bulunan anne tarafından kendisine teslim edilmiş olduğu, ayrıca talepte bulunan annenin psikolojik sorunları olduğu, ayrıca 2,5 yıl hapis cezası mahkumiyetinin bulunduğu; sosyal inceleme raporuna göre de çocuğun babanın yanında oldukça sağlıklı ve mutlu olduğu anlaşıldığından, talepte bulunan anne hakkında ileri sürülen iddialar açıklığa kavuşuncaya kadar çocuğun velayetinin tedbiren baba X verilmesine karar vermek
gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçelerle;

1- Tedbir isteminin kabulü ile açılacak “Mutad Meskene iade” davası sonuçlanıncaya kadar ortak çocuk X’in velayetinin tedbiren baba X’e verilmesine,

2- Velayeti tedbiren baba X’e verilen ortak çocuk ile talepte bulunan anne X arasında her ayın 1.hafta sonu Cumartesi günü sabah saat 10.00 ile Pazar günü akşam saat 18.00 arasında, dini bayramların son günü sabah saat 10.00 ile akşam saat 18.00 arasında ve her yıl Temmuz ayının 1’i ile 30’u arasında tedbiren kişisel ilişki kurulmasına,
3- Davanın niteliği gereği harç alınmasına yer olmadığına,
4- Kararın bir örneğinin gereği için C.Savcılığına gönderilmesine, evrak üzerinde yapılan inceleme sonucunda itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.

Katip-Hakim

Adana Aile Hukuku Avukatı – Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

İletişime Geçin

Aklınıza takılan bir soru mu var? Telefon görüşmesi veyahut mesajla yoluyla tarafımızla iletişime geçin!

Our Services

What we Do Best

 

Nulla porttitor accumsan tincidunt. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim.

A Look Inside

 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architectoeaque ipsa quae ab illo inventore.