Yüksek Mahkemenin Kararı Bozması Sonrası Aynı Dosyadan İlamlı Takibe Ekleme Yapılarak Devam Edilebilir – Yargıtay Kararı: Esas : 2011/1528 Karar : 2011/16849 Tarih : 27.09.2011

T.C.
YARGITAY
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2011/1528
Karar : 2011/16849
Tarih : 27.09.2011

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlu vekili icra mahkemesine başvurusunda aleyhinde başlatılan ilamlı icra takibinin mükerrer olduğundan bahisle takibin iptalini talep etmiştir.

Somut olayın incelenmesinde, alacaklıların borçlu hakkında daha önce İzmir 9. İcra Müdürlüğü’nün 2005/4451 Esas sayılı dosyasında Seferhisar Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 17.02.2005 tarih ve 2002/185 E., 2005/50 K. sayılı ilama dayalı olarak eksik ve kusurlu işler bedeli 8.304 TL, faiz ve fer’ileri yönünden takip başlattığı görülmektedir. Anılan ilamın Yargıtay 15. Hukuk Dairesince bozulması sonucu verilen bozma ilamına uyularak aynı mahkemenin 13.10.2009 tarih ve 2007/44 E., 2009/267 K. sayılı ilamında 18.400 USD cezai şart alacağı ile birlikte eksik ve kusurlu işler bedeli 7.430 TL alacağın faiziyle tahsiline karar verildiği, alacaklının ilamda yazılı 18.400 Dolar cezai şartı izlemek, faiz ve fer’ileri ile birlikte takibi için İzmir 24. İcra Müdürlüğü’nün 2009/10404 Esas sayılı dosya üzerinden ayrıca borçlu hakkında ilamlı icra takibi başlattığı anlaşılmaktadır. Alacaklı bozma sonrası verilen ilamı önceki ilamlı takibe ibrazla icraya devam edebileceği gibi, bu ilamda yazılı ve daha önceki ilamda hükmedilmeyen ve takip konusu yapılmayan 18.400 USD cezai şart ve fer’ilerini ayrı bir icra takibi konusu yapmasına da yasal engel yoktur. Önceden yapılan ilamlı takibin derdest olması, sonucu değiştirmez. Mahkemece şikayetin reddi yerine kabulü ile İzmir 24. İcra Müdürlüğü’nün 2009/10404 Esas sayılı takip dosyasının mükerrer olduğundan bahisle iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklıların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 27.09.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 14:24

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.