Yüksek Lisans Nedeni İle Tayini Red – İdari İşlemin İptali Dilekçesi

Yüksek Lisans Nedeni İle Tayini Red – İdari İşlemin İptali Dilekçesi


ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

GÖNDERİLMEK ÜZERE,

 

İSTANBUL İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR

 

 

DAVACI                               :

                                                  

 

VEKİLİ                                  :

 

DAVALI                                : Milli Eğitim Bakanlığı – ANKARA

 

 

DAVA KONUSU İŞLEM  :  03.09.2018 tarihli sayılı Öğrenim durumunda yer değiştirme konulu Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından verilen red kararıdır.

 

TEBLİĞ TARİHİ                : 

 

OLAYLAR VE AÇIKLAMALAR

 

 Müvekkil ve İptali İstenen İşlem Hakkında Özet Bilgi

 

 1. X Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olan Atatürk Ortaokulunda öğretmeni olarak görev almakla beraber aynı zamanda İstanbul X Üniversitesi’nde Felsefe Yüksek Lisans Programında Tezli ve devam zorunluluğu olan Yüksek Lisan eğitimi yapmaktadır.

 

 1. 08.2013 tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne sunduğu dilekçe ile İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nde Felsefe Yüksek Lisans Programında Tezli ve devam zorunluluğu olan Yüksek Lisan eğitimi sebebiyle 2013 yılı öğretmenlerin (öğrenim) özür durumuna bağlı olarak yer değiştirme kapsamında görev yerini İstanbul iline alınmasını ve bu talebinin Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne iletilmesini arz etmiştir.

 

 

 1. 08.2013 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından X adına öğretmenlerin Özür(öğrenim) durumundan yer değiştirme ile ilgili dilekçeleri ve öğrenci belgeleri sunulmuştur.

 

 1. 09.2013 tarihinde öğrenim özründen dolayı yapılan başvuru, 2013 Yaz Dönemi Öğretmenlerin Özür Durumundan İl İçi ve İller Arası Yer Değiştirmelere İlişkin Açıklamalarda öğrenim durumunda yer değiştirmeye ilişkin olarak Danıştay İkinci Dairesinin 16/10/2012 tarihli ve Esas No:2012/8768, 16/10/2012 tarihli ve Esas No:2012/8650, 16/10/2012 tarihli ve Esas No:2012/8944, 29/05/2013 tarihli ve Esas No:2013/937, 29/05/2013 tarihli ve Esas No:2013/1034 sayılı kararlar gereğince Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından reddedilmiştir.

 

Yapılan İşlemin Hukuka Aykırılığının Sebepleri

 

 1. Müvekkilimiz tarafından iptali istenen hukuki işleme dayanak olan “2013 Yaz Dönemi Öğretmenlerin Özür Durumundan İl İçi ve İller Arası Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru”ya göre yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından bilimsel hazırlık, yabancı dil hazırlık ve tez dönemi dâhil tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora eğitimine kayıtlı öğretmenlerden sadece 2012 yaz ve 2013 Şubat dönemlerinde öğrenim özrüne başvuran öğretmenler lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yere atanmak üzere öğrenim özrü sebebiyle yer değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir.

Bu dönemden sonra öğrenim özrü sebebiyle il içi ve iller arası yer değişikliği için başvuran öğretmenlere ilişkin öğrenim özrü hakkı ellerinden alınarak yapılan başvurular Danıştay İkinci Dairesinin 16/10/2012 tarihli ve Esas No:2012/8768, 16/10/2012 tarihli ve Esas No:2012/8650, 16/10/2012 tarihli ve Esas No:2012/8944, 29/05/2013 tarihli ve Esas No:2013/937, 29/05/2013 tarihli ve Esas No:2013/1034 sayılı kararlar gereğince reddedilmiştir.

 

 1. Danıştay 2. Dairesinin söz konusu kararlarında, 2012/Temmuz dönemi Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu’nun 1.1. maddesinin (öğrenim özrüne yer verilmemesi nedeniyle eksik düzenlemenin), 7.1.2 maddesinin ve Kılavuzda il emri uygulamasına yer verilmemesi nedeniyle eksik düzenlemenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açılmış ve Danıştay, Anayasanın 49.maddesi gereğince kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağını ifade ederek söz konusu kılavuzun 1.1. maddesi(öğrenim özrüne yer verilmemesi nedeniyle eksik düzenlemenin) ve 7.1.2 maddesine ilişkin yürütmenin durdurulması istemini kabul etmiştir.

 

 1. Danıştay 2. Dairesi Esas No:2012/8768 ve Esas No:2012/8944 sayılı kararlarında da ifade edildiği gibi Anayasanın 42. maddesi ile güvence altına alınan eğitim ve öğrenim hakkından kimse yoksun bırakılamaz. İptali istenen işleme konu olan Duyuru da öğrenim özrü sebebiyle yer değiştirmeye imkan verilmemesi anayasal hak olan eğitim ve öğrenim hakkına aykırılığı sebebiyle hukuka aykırıdır.

 

 

 1. Öğrenim özrü bulunan öğretmenler Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Öğrenim durumu özrü” başlıklı 38.maddesinde yer alan hükümlere göre yer değiştirmektedirler.

06.05.2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre;

 

“(1) Bu Yönetmelikle öngörülen zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden; yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında bilimsel hazırlık, yabancı dil hazırlık ve tez dönemi dâhil tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora eğitimine kayıtlı olan öğretmenler, lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yere görev yerlerinin değiştirilmesini isteyebilirler.

(2) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden lisansüstü öğrenim hakkı kazananların lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun bulunduğu ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanmayı kabul etmeleri durumunda bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamış olma şartı aranmaz. Bunların yer değiştirme istekleri atanmak istedikleri yerlerdeki alanlarındaki norm kadro açığı ölçüsünde ağustos ayı içinde değerlendirilir.

(3) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde yüksek lisans öğrenimi hakkı kazananların, özel öğrenci statüsünde lisansüstü eğitim derslerine devam etmekte olanlar ve kayıtlarını bir yıl süreyle dondurmuş olanlar ile lisans düzeyinde bir yükseköğrenim programına kayıt hakkı kazanan öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmaz. Yüksek lisans ya da doktora öğrenimi yaptıkları alanda ikinci kez lisansüstü öğrenim kazananlar ile bir defadan fazla yapılan yüksek lisans ya da doktora öğrenimleri yer değiştirmelerde dikkate alınmaz.

(4) Bu madde kapsamında yer değişikliği isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir;

 1. a) Yer Değiştirme Formu,
 2. b) Başvuru tarihi itibarıyla hazırlık sınıfı, lisansüstü öğrenimine kayıtlı ve halen devam etmekte olduğunu gösterir belge.”

 

Bu hüküm gereğince, yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında bilimsel hazırlık, yabancı dil hazırlık ve te dönemi dahil tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora eğitimine kayıtlı olan öğretmenler, lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yere görev yerlerinin değiştirilmesini isteyebilmektedirler.

Oysaki 2013 Yaz Dönemi Öğretmenlerin Özür Durumundan İl İçi ve İller Arası Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuruda sadece öğrenim özrü sebebiyle yer değiştirme hakkı 2012 yaz ve 2013 Şubat dönemlerinde öğrenim özründen başvuru yapabilecek durumda olan öğretmenlerle sınırlı tutmuştur.

 

 1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 49. maddesine göre; “Yurt içinde ve dışında daha üst öğrenim yapmak veya bilgi, görgü ve ihtisaslarını arttırmak isteyen öğretmenlerin belli şartlarla, aylıklı veya aylıksız izinli sayılmaları sağlanır; bu şartlar, milli eğitimin ihtiyaçları göz önünde tutularak, hazırlanacak Yönetmelikle belirtilir.”

 

 1. 652 sayılı KHK’nin 37.maddesinde belirtilen ve “İl millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, okul ve kurum müdürü olarak görev yapanların yer değiştirmeleri, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılır. Bunların yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” şeklinde ifade edilen idareye tanınan takdir yetkisi öğrenim özrünün 2013 Yaz Dönemi Öğretmenlerin Özür Durumundan İl İçi ve İller Arası Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru’da yer verilmemesi normlar hiyerarşisine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle yapılan işlem hukuka aykırıdır.

 

 

DELİLLER                          :

 

 

HUKUKİ SEBEPLER       :  T.C. Anayasası 42. Maddesi  – Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi

                                                  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 49. Madde – Yurt İçi ve Yurt

                                                  Dışı Yetişme İmkânları

                                                  652 sayılı KHK’nin 37. Maddesi – Atama

                                                  İYUK Madde 27 ve diğer konuya ilişkin maddeler ile

                                                  Mahkemenizce re’sen tespit edilecek ilgili mevzuat.

                                               

SONUÇ VE İSTEM           :               Yukarda açıklanan nedenler  ve re’sen mahkemece tespit edilecek

                                                 sair iptal nedenleri ile 03.09.2013 tarihli

                                                 sayılı konulu işleminin İPTALİNE

                                                 ve YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA

                                                 karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:30

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.