Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2004/352 E. ve 2019/365 K. Sayılı Kararı

Bu mahkeme kararı Türkiye Ulusal Yargı Ağı Bilişim sisteminde paylaşılmıştır. Sitemizde paylaşılan tüm yerel mahkeme kararları kesinleşmiştir. Unutmayınız ki kanun yolu incelemesine tabi tutulmadan kesinleşen bir yerel mahkeme kararı emsal niteliği taşımaz.

Karardan önemli kesitler:

  • Davacı kooperatif başkanlığının ve yönetim kurulu üyeliğini yapan davalıların kooperatifin … Manavgat’ta edindiği gayrimenkulü üzerinde yapılan inşaatlarla ilgili birçok usulsüz iş ve eylemler yaptıklarını, kasten ve ihmal suretiyle kooperatifi zarara uğrattıklarını, davalı tarafından Kooperatif aleyhine Antalya İcra Müdürlüğü’nün … sayılı takip dosyasından borçlu olmadıkların tespitine, dava sonuna kadar takibin tedbiren durdurulmasına, kooperatif hesaplarına konan haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkeme ve Karar Sayısı:Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Esas: 2004/352 Karar: 2019/365
DavaMenfi Tespit
HükümFeragat Nedeniyle Ret, Kısmen Kabul, Kısmen Ret
Dava Tarihi11/03/2004
Karar Tarihi28/05/2019
Karar DurumuKesinleşti

Mahkeme Kararı

Mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle:

Davacı kooperatif başkanlığının ve yönetim kurulu üyeliğini yapan davalıların kooperatifin … Manavgat’ta edindiği gayrimenkulü üzerinde yapılan inşaatlarla ilgili birçok usulsüz iş ve eylemler yaptıklarını, kasten ve ihmal suretiyle kooperatifi zarara uğrattıklarını, eski yönetimin 2000 yılı başlarında, alt yapı sözleşmesinin genel kuruldan yetki alınmaksızın ve üyelerden gizlenerek, başka firmalardan teklif alınmaksızın o günkü rayiç değerlerin çok üzerinde yüklenici … Ltd.. Şti. ile yapıldığını, genel kurulda tahmini bütçede ödenek ayrılmadığı için yüklenici firmaya ödeme yapılamadığını ve kooperatifin neticede iflasa sürüklendiğini, başlangıçta 160 milyar liraya yapılması ön görülen iş nedeni ile kooperatif 366 milyar tutarında ödeme yapmak zorunda kaldığını, sadece bu eylemleri nedeni ile kooperatifi uğrattıkları zararın 200 milyar tutarında olduğunu, … Ltd.Şti’nin alacaklarını alamayınca işi yarım bıraktığını, alacaklarım takibe koyduğunu ve kooperatifin Antalya Asliye Ticaret Mahkemesinin …/… E – …/… K sayıı ilamı ile iflasına karar verildiğini, işin tamamlanması başka bir firmaya … Çevre Yapı Elamanları İnş.Tur.San ve Tic.Ltd ŞTi’ye veriliğini, ancak işin yarım bırakıldığı ve başka bir firmaya tamamlattırıldığı hususunda tespit yaptırılmış olmasına rağmen gerekli dava açılmadığı için, Antalya Asliye Ticaret Mahkemesinin … esas sayılı dosyasında yapılan bilirkişi incelemesi ile sanki iş tamamen … İnşaat Ltd.Şti tarafından yapılmış gibi telaki edildiğini ve haksız ödeme yapılmasına sebebiyet verildiğini, eski yönetimin, elektrik, su, sigorta borcu ve vergi borçlanı zamanında yatırmadığını fahiş faizlerle ödenmesine sebebiyet verdiğini, aynı şekilde eski yönetim zamanında ödenmeyen üçüncü şahıslara olan borçlar nedeni ile de aşırı gecikme faizleri ve avukatlık ücretleri ve harçların ödenmesine sebebiyet verdiklerini, kooperatife alınan veya alındı gibi gösterilen bir çok malın gerçekte …’e veya yakınlarına ait … İnşaat Ltd.Şti’nin inşaatları ile …’in yaptırdığı diğer inşaatlarda kullanıldığı iddialarının üçüncü kişilerce taraflarına bildirilmekte olduğunu, kooperatifin bilançolarında avans olarak gözüken ve ne için ve ne karşılığı verildiği anlaşılamayan kayıtlar mevcut olduğunu, … Boya ve Kimya San. İnş, Tur. Tic.Ltd Şti (…)’ne … TL ve … Ltd.Şti ( adres aynı)’ne … TL. olmak üzere İki firmaya bu şekilde kooperatif hesaplarından avans ödemesi yapıldığını, ancak bu avansa karşılık ne irsaliye, ne de faturalı olarak giriş yapılmadığının tespit edildiğini, bu firmalar ile yapılan görüşmelerde kooperatifi tanımadıklarını, kooperatife her hangi bir mal ve hizmet satmadıklarım, ancak … ve … İnşaat Ltd.Şti ile ticari alışverişlerinin olduğunu bildirdiklerini, kooperatifin denetleme organı tarafından 09.04.2003 tarihinde daha önceki defterlerin incelenmesinin istenmiş olmasına rağmen, defterlerin inceleme için denetleme organına verilmediğini, denetleme organının Olağanüstü Genel Kurul çağrısının da yerine getirilmediğini, o günkü şartlarda ibraz edilemeyen defter ve kayıtlar dışında gelir ve gider evrakları üzerinden yapılan incelemede, …’in sekreteri …’in kooperatif elemanı gibi gösterildiğini, maaş ödemeleri ve sigorta primlerinin kooperatife ödettirildiğini, aynı şekilde kooperatifin inşaatlarında her hangi bir faaliyetin yürütülmediği, hiçbir çalışmanın yapılmadığı dönemde kooperatifle hiçbir bağı olmayan … adında birinin de kooperatif çalışanı olarak gösterildiğini, bu şahsa maaş ödememi yapıldığı ve sigorta primlerinin ödendiğinin tespit edildiğini, işçi çalışmadığı dönemde … Gıda adında bir şirketten gıda maddesi alındığını ve …-TL gider gösterildiğini, … Ltd Şti’ye yaptırıldığı bilinen 1056 adet kapı ve montajı için … Ahşap Ürünleri Ltd.Şti’nden ….-TL fatura alındığını, kooperatif iflas durumunda iken kooperatif kayıtlarında … ait birkaç adet yemek faturasının, … Sofrası adında bir lokantaya ait yemek faturasının olduğunu, 01.02.2002 tarihinde … adında birine çimento nakliye bedeli olarak ….-TL ödeme yapıldığını, ancak o tarihte veya yakın bir tarihte her hangi bir mal alımının yapılmadığını, mizanda görülen … -TL tutarında kooperatife 2002 yılı öncesi bilgisayar alındığı ve ve ….-TL de büro mobilyası alındığı şeklindeki ibareye rağmen bu bilgisayar ile mobilyalarıh ortada olmadığının tespit edildiğini, …’in … Çevre Ltd Şti, ‘ye kendi şahsi borçları için verdiği şahsi senedini, kooperatif bilançolarına, sanki kooperatifin borcuymuş gibi borç kaydettirdiğini, haricen edindikleri bilgiye göre de; kooperatif üyelerinin aidat borçlarına istinaden alınan senetleri yedinde tuttuğu, bu senetleri yeni yönetime devretmeyerek sanki kendi alacağıymış gibi, üyeleri arayarak, bedellerini kendisine ödemelerini istediğini, …’m üyelerin özel olarak talep ettikleri ek işlerini ( mutlak dolabı, boya badana, elektrik, gün ısı vs.) yaptığı, bunun için üyelerin …’e haricen para ödedikleri, banka hesaplarına para yatırıldığı, bu işlerin kooperatifin malzemeleri ve işçileri kullanılarak yapılmış olmasına rağmen, bedellerinin tamamen …’e ödenmesi suretiyle kendisine gelir temin ettiğinin tanık anlatımlarından tespit edildiğini, davalılardan …in, kooperatifin acze düştüğü dönemde bu durumu kullanarak ve kendi adına değişik tarihlerde alacak belgesi düzenleyerek ( 20.08,2003 tarihli 40 milyon, 06.08.2003 tarihli l milyar, 05.06,2003 tarihli 2 milyar, 05,07.2003 tarihli ….-TL, 21.04.2003 tarihli ….-TL olmak üzere) kendisini kooperatiften alacaklı göstediğini, bu hayali alacak belgelerini gerekçe göstererek Antalya … Müdürlüğü’nün … esas sayılı dosyasından kooperatif aleyhine icra takibi başlatıldığını, ödeme emrinin aynı zamanda iflas masası olan … İcra Müdüriüğü’ne tebliğ edildiğini, takibe itiraz edilmediği için takibin kesinleştiğini, ancak o tarihte iflası istenen ve iflas masası oluşturulan Kooperatifin İflas davasının görüldüğü Asliye Ticaret Mahkemesi’ne bu alacağın kaydedilmemiş ve mahkemeye de bildirilmediğini, kooperatifin iflasına dair kararın temyizi aşamasında, alacaktan ödenmesi ile kooperatif iflastan kurtarıldıktan sonra da, tamamen habersiz şekilde kooperatifin banka hesaplan üzerine haciz koyulduğunu, (Antalya … Müdürlüğünün … esas sayılı dosya). Kooperatifin …’e herhangi bir borcu olmadığını, bu sebeple Antalya … Müdürlüğünün … esas sayılı takip dosyasına konu belgeler nedeni ile borçlu olmadıklarının tespiti ile takibin iptaline, dava süresince takip dosyası üzerine ihtiyati tedbir konularak takibin durdurulmasına karar verilmesini, kooperatifin bugüne kadar, davalı eski yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılan işler, tutulan kayıtların belge ve dökümlerinin konusunda uzman bilirkişi heyeti tarafından incelenmesi suretiyle gerek kasten, gerek ihmal suretiyle ne kadar zarar uğrattıklarının, ne kadar şahsi menfâat sağladıklarının tespitinin yapılmasını, kooperatifin eski yönetim kurulu başkanı … ve diğer yönetim kurulu üyelerinden fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik 150 milyarın müştereken ve müteselsilen, dava tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte alınıp davacı kooperatife verilmesine, …’in kooperatifteki üyeliği karşılığı olan C-5 nolu yapı üzerine, …’in ortağı olduğu … İnşaat Ltd. Şti’ndeki hak ve hisseleri üzerine tedbir konulmasına, davalı … tarafından Kooperatif aleyhine Antalya … Müdürlüğü’nün … sayılı takip dosyasından borçlu olmadıkların tespitine, dava sonuna kadar takibin tedbiren durdurulmasına, kooperatif hesaplarına konan haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA

Davalı … vekili cevap dilekçesinde özetle: Müvekkilinin dava dilekçesinde belirtilen olaylarla hiçbir alakası olmadığını, kooperatifin kuruluşundan 21/09/2003 tarihine kadar yönetim kurulu başkanının … olduğunu, tüm kayıtların bu şahsın elinde bulunduğunu, kooperatifte mağdur olanlardan birinin de müvekkili olduğunu, müvekkilinin bir önceki yönetimde bulunduğunu ancak bu yönetimin de tasfiye için oluşturulmuş bir heyet olduğunu, özel mülkiyete geçiş için eksik olan trafonun yapımıyla ilgilendiğini bu nedenle iddia edilen usulsüz işlerin hiçbiri ile müvekkilinin ilgisi bulunmadığını yersiz ve yasal dayanaktan yoksun davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı … ve … vekili cevap dilekçesinde özetle: Müvekkillerinin davacı kooperatifin eski yönetim kurulu üyeleri olduğunu,öncelikle yönetim kurul üyelerinin sorumlulukları için dava açılmasına genel kurulca karar alınması ve davanın denetçiler tarafından açılması gerektiğini, dolayısıyla dava şartının gerçekleşmemiş olduğunu, davanın bu nedenle reddinin gerektiğini, eski yönetim kurulu üyeleri olan müvekkillerinin davacı kooperatif genel kurulunca yapılan her genel kurul toplantısında ibra edildiğini, dava dilekçesinde iddia edilen bütün hususların genel kurullarda açıkça görüşüldüğünü, yönetim kurulu faaliyet raporlarında ve bilançolarda gösterildiğini, tartışıldığını ve genel kurul yönetim kurullarını ibra ettiğini, yerleşik Yargıtay içtihatlarından da anlaşılacağı üzere eski yönetim kurulu üyeleri olan müvekkillerin sorumluluğunun ortadan kalktığını, davanın zamanaşımı süresinin dolduğunu bu nedenle reddinin gerektiğini, …’in söz konusu bonoyu halen ödemediğini bononun müvekkil yedinde olduğunu ve sair nedenlerle davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

… tarihli yazılı beyan ile davacı Kooperatif Denetim Kurulu üyelerinin davaya iştirak ettikleri görülmüştür.
Yargılama sırasında davacı vekili … tarihli celsedeki beyanı ile, menfi tespit davasından feragat ettiklerini bildirmiştir.

Kooperatif Defterleri üzerinde yapılan inceleme sonucu;

Bilirkişiler Av. …, Mali Müşavir … ve İnşaat Mühendisi …’den oluşan bilirkişi heyetinin … tarihli bilirkişi kök raporunda özetle:
1-İnşai yönden yapılan değerlendirmede;
Davacı … SAHİL ARSA EDİNDİRME KONUT YAPI KOOPERATİFİ ile … LTD.ŞTİ arasında mevcut sözleşmeler gereği, yüklenici tarafından yapılması kararlaştırılan işler süresinde tamamlanmadığından, işbu sözleşmelerde yer alan kooperatif yararına cezai şart hükümlerinin işletilmesi gerekirken işletilmediği,
30.07.2000 tarihinde teslim edilmesi gereken İş için tespit tarihi olan 17.02.2003 tarihine kadar İşleyen cezai şart tutarının 917/gün x … TL : … TL olacağı,
28.02.2001 tarihinde teslim edilmesi gereken işin yine 17.02.2003 tarihinde henüz tamamlanmamış olması nedeniyle bu tarihe kadar işlemiş olan cezai şart tutarının 711 gün x … TL : … TL olacağı,
2. Mali Yönden;
Davacı Kooperatifin 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001 ve 2002 yıllarına ait defterlerinin incelenmesi sonucu, davalıların kooperatif yönetiminde bulunduğu süre İçinde üçüncü kişilere “159 avanslar” hesabı altında … TL ödeme yapıldığı, karşılığında mal ve hizmet alınmadığı gibi bu paralann geri ödenmesinin de istenmediği ve kooperatifin bu suretle zarara uğramasına sebebiyet verildiği,
3. Hukuki yönden;
a. Davacı kooperatifin tasfiye halinde olması nedeniyle davanın TASFİYE MEMURLUĞU tarafından açılmasında hukuka aykırı bir yan bulunmadığı,
b. Yukarıda 1 ve 2. maddelerde belirtilen zararlardan davalıların sorumlu olduklarına,
c. Davalıların sorumluluklarının müteselsil olup olmayacağına, TTK 336/5 maddesi
çerçevesinde aralarında görev paylaşımı var ise bu görev paylaşımı çerçevesinde karar verilebileceği görüş ve kanaatine varıldığı bildirilmiştir.

Davacı vekili … tarihli ıslah dilekçesi ile; davalıların kooperatifi bu günkü rakamla … TL üst yükleniciden alınması gereken cezai şart tutarını istememesi, 281.703,00 TL avans hesabında bulunan ve karşılığında herhangi bir mal alınmaması nedeniyle uğrattıkları zarar olmak üzere 444.403,00 zarara uğratmış olduklarının tespit edildiğini bildirerek, dava dilekçesinde … TL olarak talep ettikleri tazminat miktarını 444.403,00 TL’ye artırdıklarını bildirerek eksik harcı tamamlamıştır.

Davalı … vekili ve … tarafından ıslah talebine karşı zamanaşımı itirazında bulunulmuş, davalı … vekili daha sonra cevap dilekçesini ıslahla zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Tarafların itirazları doğrultusunda alınan Bilirkişi heyetinin … tarihli ek raporunda özetle:

1-İnşai yönden yapılan değerlendirmede;
Davacı … SAHİL ARSA EDİNDİRME KONUT YAPI KOOPERATİFİ ile … LTD.ŞTİ arasında mevcut sözleşmeler gereği, yüklenici tarafından yapılması kararlaştırılan işler süresinde tamamlanmadığından, işbu sözleşmelerde yer alan kooperatif yararına cezai şart hükümlerinin işletilmesi gerekirken işletilmediği,
30.07.2000 tarihinde teslim edilmesi gereken İş için tespit tarihi olan 17.02.2003 tarihine kadar İşleyen cezai şart tutarının 917/gün x … TL : … TL olacağı,
28.02.2001 tarihinde teslim edilmesi gereken işin yine 17.02.2003 tarihinde henüz tamamlanmamış olması nedeniyle bu tarihe kadar işlemiş olan cezai şart tutarının 711 gün x … TL : … TL olacağı,
2. Mali Yönden;
Davacı Kooperatifin 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001 ve 2002 yıllarına ait defterlerinin incelenmesi sonucu, davalıların kooperatif yönetiminde bulunduğu süre İçinde üçüncü kişilere “159 avanslar” hesabı altında 93.206.900.361 TL ödeme yapıldığı, karşılığında 31/12/2004 tarihine kadar mal ve hizmet alınmadığı gibi bu paraların geri ödenmesinin de istenmediği ve kooperatifin bu suretle zarara uğramasına sebebiyet verildiği,
3. Hukuki yönden;
a. Davacı kooperatifin tasfiye halinde olması nedeniyle davanın TASFİYE MEMURLUĞU tarafından açılmasında hukuka aykırı bir yan bulunmadığı,
b. Yukarıda 1 ve 2. maddelerde belirtilen zararlardan davalıların – taleple sınırlı olmak üzere ve TTK 336/5 maddesi çerçevesinde sorumlu oldukları görüş ve kanaatine varıldığı bildirilmiştir.
Bilirkişiler Av. …, Mali Müşavir … ve İnşaat Mühendisi …’den oluşan bilirkişi heyetinin … tarihli bilirkişi raporunda özetle:
1. İmal yönden yapılan değerlendirmede: Kök raporumuzda yer alan değerlendirmelerimizde bir değişiklik olmadığı
2, Mail Yönden ; Taraf vekillerince yapılan itirazların kök ve I. ek raporumuzda incelendiği, bu yönde bir değişiklik olmadığı,
3. Ticaret Sicil Müdürlüğünde yapılan inceleme sonucu davalılann görev sürelerine göre (kooperatifin zararına sebep oldukları) sorumIuluklannın aşağıdaki şekilde olduğu:
… : 112.418,97 Tl
… : 112.418,97 TL
… : 31.068,97 TL
4. Hukuki yönden; .
a. 27.01.2001 tarihli olağan genel kurulda yönetim kurulunun ibra edilmediği, yalnızca denetim raporunun ibra edildiği, 17.03.2001 tarihli olağanüstü kurul toplantısında bir ibra olmadığı, 28.06.2003 tarihli olağan genel kurulda ibra verilmediğinin anlaşıldığı,
b. Temsil ile ilgili olarak yetki paylaşımı yapıldığı konusunda bir açıklık olmadığı ve bu yönde bir iddia da olmadığı için, her bir davalı hakkında yukarıda yer verilen görev süreleri ile ve belirtilen sınırlar içerisinde kalmak kaydı ile müteselsilen sorumlu oldukları
c. Kök raporumuzda yer verilen diğer tüm değerlendirmelerimin geçerliliğini sürdürdüğü görüş ve kanaatine varıldığı bildirilmiştir.
Bilirkişi heyetinin … havale tarihli bilirkişi ek raporunda özetle:
1. İnşat yönden yapılan değerlendirmede; kök ve ek raporlarımızda yer alan değerlendirmelerimizde bir değişiklik olmadığı,
2. Mail Yönden: Taraf vekillerince yapılan itirazların kök ve ek raporlarımızın incelendiği, bu yönde bir değişiklik olmadığı, ancak sayın Mahkemenin karan gereği “dava dilekçesinde talep edilen … TL zarar” tazmin isteğine göre yöneticilerin sorumlu oldukları tutarların tespit edildiği.
3. Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde yapılan inceleme sonucu davalılann görev sürelerine ve … TL zarar tazmini talebine göre (kooperatifin zararına sebep oldukları) sorumluluklarının aşağıdaki şekilde olduğu ;
… : 65.894,44 TL
… : 65.894,44 TL
… : 18.211,12TL
4. Hukuki yönden;
a. 27.01.2001 tarihli olağan genel kurulda yönetim kurulunun ibra edilmediği, yalnızca denetim raporunun ibra edildiği, 17.03.200) tarihli olağanüstü kurul toplantısında bir ibra olmadığı, 28.06.2003 tarihli olağan genel kurulda ibra verilmediğinin anlaşıldığı,
b. Temsil ile ilgili olarak yetki paylaşımı yapıldığı konusunda bir açıklık olmadığı ve bu yönde bir iddia da olmadığı için, her bir davalı hakkında yukarıda yer verilen görev süreleri ile ve belirtilen sınırlar içerisinde kalmak kaydı ile müteselsilen sorumlu oldukları.
c. Kök ve ek raporlarımızda yer verilen diğer tüm değerlendirmelerimizin geçerliliğini sürdürdüğü görüş ve kanaatine varıldığı bildirilmiştir.
Bilirkişi heyetinin … tarihli bilirkişi raporunda özetle:
1. İnsani yönden yapılan deöerlendirmede: kök ve ek raporlarımızda yer alan değerlendirmelerimizde bir değişiklik olmadığı.
Mali Yönden;
– Davalı …’ in mali sorumluğunun 03.09.2001 tarihinde başladığı,
– Söz konusu iki firmaya yapılan avans ödemeler 03.09.2001 tarihinden sonra yapıldıysa davalının sorumluluğu önceki ek raporda yer aldığı gibi 18.211,36 TL olacağı,
– Avans ödemelerin davalının görev başlama tarihi olan 03.09.2001 tarihinden önce veya bir kısmı önce, bir kısmı sonra yapıldıysa o tarihlere göre davalının sorumluluk miktarının yeniden hesaplanması gerektiği,
– Bu hesaplamaların yapılabilmesi için davacı T.H. …KOOPERATİFİNİN
2001 yılına ait defter ve belgelerinin incelenmesi gerektiği kanaatine varıldığı bildirilmiştir.
Bilirkişi heyetinin … tarihli ek raporunda özetle:
1-İnşai yönden yapılan değerlendirmede: Kök ve ek raporlarımızda yer alan değerlendirmelerimizde bir değişiklik olmadığı, davalılar … ve …’nun aşağıdaki tabloda yer alan tutarlarda sorumlu olduğu,
Adı Soyadı Görevi Sebebiyet verilen Sorumluluk oranı Sorumluluk tutarı
zararın açıklaması
… Y.K.Başkan İnşai zarar 1.Sözleşme 0,50 26.875,00 TL
… Y.K.Başkan İnşai zarar 2.Sözleşme 0,50 20.808,32 TL
TOPLAM İNŞAİ SORUMLULUK 47.683,32 TL

… Y.K.Başk.Yrd. İnşai zarar 1.Sözleşme 0,50 26.875,00 TL
… Y.K.Başk.Yrd. İnşai zarar 2.Sözleşme 0,50 20.808,32 TL
TOPLAM İNŞAİ SORUMLULUK 47.683,32 TL

2.Mali yönden yeniden yapılan inceleme ve değerlendirmede;
Davalı …’in mali sorumluluğun 03/09/2001 tarihinde başladığı,
Bu nedenle söz konusu iki firmaya 03/09/2001 tarihinden önceki dönemde yapılan … YTL avans ödemelerinden davalı …’in sorumlu olmadığı
Yukarıda 7 sayılı tabloda “davalıların sorumlu olduktan dönemler” ve davacı tarafından açılan … TL tutarındaki zarar talebine göre yapılan hesaplamaya göre mali zarardaki sorumlulukların:
*Davalı …’in sorumlu olduğu mali zararın : 21.513,09 TL
*Davalı …’ nun sorumlu olduğu malı zararın : 21.513,09 TL
* Davalı … ‘in sorumlu olduğu mali zararın : 11.607,15 TL
3, Davalıların inşai va mali olmak özere toplam sorumluluk tutarlarının ise aşağıda yer olan tablodaki gibi olduğu,
Adı Soyadı Görevi Sebebiyet verilen Sorumluluk oranı Sorumluluk tutarı
zararın açıklaması
… Y.K.Başkan İnşai zarar 1.Sözleşme 1/2 26.875,00 TL
… Y.K.Başkan İnşai zarar 2.Sözleşme 1/2 20.808,32 TL
… Y.K.Başkan Mali zarar 1/2+1/3 21.513,10 TL
… TOPLAM SORUMLULUK TUTARI: 69.196,42 TL

… Y.K.Bşk.Yrd İnşai zarar 1.Sözleşme 1/2 26.875,00 TL
… Y.K.Bşk.Yrd İnşai zarar 2.Sözleşme 1/2 20.808,32 TL
… Y.K.Bşk.Yrd Mali zarar 1/2+1/3 21.513,10 TL
… TOPLAM SORUMLULUK TUTARI: 69.196,42 TL

… Sayman İnşai zarar 1.Sözleşme 0,0 0,00 TL
… Sayman İnşai zarar 2.Sözleşme 0,0 0,00 TL
… Sayman Mali zarar 1/3 11.607,16 TL
… TOPLAM SORUMLULUK TUTARI: 11.607,16 TL

TOPLAM … TL
görüş ve kanaatine varıldığı bildirilmiştir.

Davacı vekiline … tarihli ara kararı ile, davacı Kooperatifin … Ltd.Şti ile yapmış olduğu (05.06.2000 ve 06.01.2001 tarihli) sözleşme örneklerinin ve sözleşmelerin feshine ilişkin bilgi ve belgelerin bir örneğini dosyaya sunması için kesin süre verilmiş, davacı vekili vermiş olduğu beyanda bu sözleşmelere ve feshe ilişkin bilgi ve belgelere ulaşamadıklarını bildirmiştir.

Alınan bilirkişi raporları, davalıların sorumluluk tarihlerinin belirlenmesi için Ticaret Sicil Müdürlüğüne yazılan yazı cevabı ve Kooperatif kayıtlarından, davalı …’in yönetim kurulu başkanı olarak görev aldığı 01.01.2001-16.03.2003 tarihleri arasında, davalı …’nun yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev aldığı 01.01.2001-16.03.2003 tarihleri arasında, davalı …’in sayman-yönetim kurulu üyesi olarak görev aldığı 03.09.2001-16.03.2003 tarihleri arasında doğan kooperatif zararlarından sorumlu oldukları,

Dava dışı şirketlere (… Ltd. Şti. ve … Ltd. Şti.) toplam 93.206,90 TL avans ödemesi yapıldığı halde karşılığında mal ve hizmet alımı yapılmadığı, bu kısımda belirlenen zararın 59.406,90 TL lik kısmının davalı …’in de görevli olduğu dönemde gerçekleştiği, diğer davalıların zararın tamamından sorumlu oldukları, dava tarihi itibariyle alacağın zamanaşımına uğramadığı tespit edilmiştir.

Kök ve ek bilirkişi raporlarında, davacı Kooperatif ile dava dışı … Ltd. Şti arasında mevcut sözleşme gereği yüklenici tarafından yapılması kararlaştırılan işler süresinde tamamlanmadığından, işbu sözleşmelerde yer alan kooperatif yararına cezai şart hükümlerinin işletilmesi gerekirken işletilmediği gerekçesi ile 91.700,00+71.000,00 TL olmak üzere toplam … TL zarardan davalıların sorumlu olduğu yönünde görüş bildirilmiş ve davacı vekilince de bu miktar üzerinden ıslah talebinde bulunulmuş ise de, davacı yanın … tarihli ara kararı ile, davacı Kooperatifin … Ltd.Şti ile yapmış olduğu (05.06.2000 ve 06.01.2001 tarihli) sözleşme örneklerinin ve sözleşmelerin feshine ilişkin bilgi ve belgeleri dosyaya verilen kesin süre içinde sunamadığı gibi, dava dilekçesinin incelenmesinde davalı yönetim kurulu üyelerine atfedilen sorumluluk kalemleri arasında bu sorumluluğun sayılmadığı, yani dava dışı şirketten cezai şart alacağı doğduğu halde davalıların bu cezai şart alacağının tahsili için gereğinin yapmayarak sorumluluklarını yerine getirmedikleri ve kooperatifi zarara uğrattıkları yönünde bir iddialarının ve taleplerinin bulunmadığı, bunun için açılmış bir dava bulunmadığı, bilirkişi incelemesi ile ortaya çıkan durum için, açılmamış bir davanın ıslah miktarına dahil edilerek davalılardan tahsilinin talep edilemeyeceği anlaşılmış ve sonuç olarak, yönetim kurulunun sorumluluğuna dayalı olarak açılan tazminat davası ile menfi tespit davası için aşağıdaki şekildi hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Açılan menfi tespit davasının FERAGAT NEDENİYLE REDDİNE,

2-Tazminat davasının KISMEN KABULÜ İLE; 93.206,90 TL’nin (davalı …’in sorumluluğu 59.406,90 TL ile sınırlı olmak kaydıyla) dava tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, Davacının fazlaya ilişkin talebinin REDDİNE,

3-Alınması gerekli 6.366,96TL harcın, peşin alınan 7.247,41 TL harçtan mahsubu ile bakiye 880,45 TL harcın davalıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydına.

4-Davacı tarafından yatırılan 2.219,75 TL peşin harç ile 5.027,66 TL ıslah harcı olmak üzere toplam 7.247,41 TL harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı tarafından yapılan 3.500,00 TL bilirkişi ücreti, 922,50 TL tebligat ve posta masrafları olmak üzere toplam 4.422,50 TL yargılama giderlerinin davada kabul edilen miktar dikkate alınarak hesaplanan 927,60 TL yargılama giderlerinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile ( davalı …’in sorumluluğu 591,22 TL ile sınırlı olmak kaydıyla) davacıya verilmesine, geri kalan kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

6-A.A.Ü.T uyarınca hesaplanan 10.206,55 TL vekalet ücretinin, davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile (davalı …’in sorumluluğu 6.884,76 TL ile sınırlı olmak kaydıyla) davacıya verilmesine,

7-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife’nin (29 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan) 1 maddesi ile A.A.Ü.T. nin 13. maddesine eklenen 3. fıkra uyarınca belirlenen 10.206,55 TL vekalet ücretinin, davacıdan alınarak davalılar … ve …’e verilmesine,

8-Menfi tespit davası için taraflar arasında akdedilen 03.11.2004 tarihli protokole göre vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

9-Sarf edilmeyen gider avansının HMK 333.maddesi uyarınca davacıya iadesine,

Dair, davacı vekili ile davalı … vekili ve davalı … vekilinin yüzüne karşı davalı …’nun yokluğunda kararın tebliği tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere oy birliğiyle verilen karar açıkça okunup, anlatıldı. 28/05/2019

Başkan, Üye 1, Üye 2, Katip

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dizin