Yeni ve Eski Ev Sahibinin Depozito Bedelinden Sorumluluğu – Yargıtay Kararı: Esas : 2014/2092 Karar : 2014/12561

Mar 1, 2020 | Kira Hukuku Avukatlığı

Yeni ve Eski Ev Sahibinin Depozito Bedelinden Sorumluluğu

T.C.
YARGITAY
ALTINCI HUKUK DAİRESİ

Esas : 2014/2092
Karar : 2014/12561
Tarih : 18.11.2014

KİRA SÖZLEŞMESİ UYARINCA DAVALIYA VERİLEN DEPOZİTONUN İADESİ
KİRALANANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATILMASI

6098 s. Borçlar K310
ÖZET
Taraflar arasında 01.04.2009 tarihli, bir yıl süreli kira sözleşmesi bulunmakta olup, sözleşme uyarınca davacıdan 2.000 TL depozito alınmıştır. Davalı kiralananı 16.05.2012 tarihinde üçüncü kişiye satmış, davacı da depozitonun iadesi konusunda davalıya karşı icra takibi başlatmıştır. Sözleşmenin kurutmasından sonra kiralananın herhangi bir sebeple el değiştirmesi halinde, yeni malik sözleşmenin tarafı haline gelirken, eski malik ile kiracı arasındaki akdi ilişki de sona erecektir. Sona eren akdi ilişkinin satım tarihi itibariyle tasfiyesi gerekir. Davalı, akdi ilişkinin başlangıcında kiracıdan almış olduğu güvence parasını yeni malike teslim ettiğini kanıtlamadığı sürece güvence parasını kiracıya iade etmelidir.


Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava,kira sözleşmesi uyarınca davalıya verilen depozitonun iadesine yönelik icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili; taraflar arasında 10.04.2009 başlangıç tarihli kira sözleşmesi yapıldığını, sözleşme uyarınca davalıya 2.000 TL depozito verdiklerini, davalının kiralananı 16.05.2012 tarihinde üçüncü kişiye sattığını, kiralananı satarak elinden çıkaran davalının sözleşme uyarınca aldığı depozitoyu iade etmediğini, iadesi için hakkında başlatılan icra takibine itiraz ettiğini belirterek itirazın iptali ve %40 icra inkar tazminatının tahsilini istemiştir. Davalı ise davanın sözleşmenin halefi haline gelen yeni malike yöneltilmesi gerektiğini belirterek davanın reddini istemiştir. Mahkemece, sözleşmenin hak ve borçları ile birlikte yeni malike geçtiği, sözleşme uyarınca verilen depozito bedelinin yeni malikten istenmesi gerektiğinden bahisle davanın reddine karar verilmiştir.

Taraflar arasında 01.04.2009 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi bulunmakta olup, sözleşme uyarınca davacıdan 2.000 TL depozito alındığı uyuşmazlık konusu değildir. Davalı kiralananı 16.05.2012 tarihinde üçüncü kişiye satmış, davacı da depozitonun iadesi konusunda davalıya karşı 08.06.2012 tarihinde icra takibi başlatmıştır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık güvence parasının eski malik olan davalıdan istenip istenemeyeceği noktasında toplanmaktadır. Kiralananın üçüncü kişiye satılmasının kira sözleşmesine etkisi TBK’nun 310.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan her hangi bir sebeple el değiştirirse yeni malik sözleşmenin tarafı olur. Yasa hükmü uyarınca yeni malik satımla birlikte sözleşmenin tarafı haline gelirken, eski malik ile kiracı arasındaki akdi ilişki de sona erecektir. Sona eren akdi ilişkinin satım tarihi itibariyle tasfiyesi gerekir. Bu çerçevede davalının akdi ilişkinin başlangıcında kiracıdan almış olduğu güvence parasını yeni malike teslim ettiğini kanıtlamadığı sürece güvence parasını kiracıya iade etmesi gerekir. Bu nedenle mahkemece güvence parasının davalı tarafından dava dışı yeni malike teslim edilip edilmediği üzerinde durularak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 18/11/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yeni ve Eski Ev Sahibinin Depozito Bedelinden Sorumluluğu

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank