Yeni Malik Kiracı ile Kira İlişkisini İspatlamak Zorundadır – Yargıtay Kararı:

Mar 2, 2020 | Kira Hukuku Avukatlığı

Yeni Malik Kiracı ile Kira İlişkisini İspatlamak Zorundadır

T.C.
YARGITAY
ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2017/2059
Karar : 2017/6435
Tarih : 03.05.2017

Taraflar arasındaki itirazın iptali ve tahliye davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın görevsizlik nedeniyle reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili dava dilekçesinde; Taraflar arasında 01/09/2011 tarihinde sözlü kira sözleşmesi düzenlendiğini, bu sözleşme gereğince davalı ve annesinin davacıya ait taşınmazda oturmaya başladığını ancak davalının kira bedellerini ödemediğini, kira bedellerinin tahsili için Malatya 8. İcra Müdürlüğünün 2014/3134 esas sayılı dosyasında icra takibi başlatıldığını, davalının takibe itirazında taraflar arasında kira ilişkisinin olmadığını, kira borcunun bulunmadığını belirterek ve kira kontratına itiraz ederek takibi durdurduğunu, 01/03/2013 -02/02/2014 tarihleri arasında aylık 400 TL üzerinden 12 aylık kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle 4.800 TL alacağın oluştuğunu belirterek itirazının iptali ile takibin devamına ve davalının taşınmazdan tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı, dava konusu taşınmazda kiracı olmadığını malik sıfatıyla oturmakta olduğunu, taşınmazın kooperatiften aidatları ödenmek suretiyle satın alındığını, taraflar arasında ne yazılı ne de sözlü herhangi bir kira sözleşmesinin bulunmadığını belirterek yersiz açılan davanın reddi ile davacının kötü niyet tazminatına mahkum edilmesini savunmuştur.

Mahkemece, herhangi bir kiracılık ilişkisi tespit edilemediğinden, mahkemenin görevsizliğine Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli olduğuna karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

HMK’nun 190.maddesi uyarınca ispat yükü, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir. Somut olayda davacı kira ilişkisinin varlığından hareketle tahliye ve alacak isteminde bulunmuş olup bu açıdan kira ilişkisinin varlığını ispat külfeti davacıya aittir. HMK’nun 189/3.maddesi uyarınca kanunun belirli delillerle ispatını emrettiği hususlar başka delillerle ispat olunamaz. Aynı yasanın 200.maddesine göre bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin yapıldıkları zamanki miktar ve değeri 2.500 Türk Lirasını geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir.

TBK.nun 310. maddesi hükmüne göre kiralananın mülkiyetinin kiralayan malik tarafından üçüncü kişiye devri ile birlikte, kiralayan ve kiracı arasındaki kira sözleşmesi tüm hak ve borçları ile birlikte yasa gereği kendiliğinden yeni malike geçer. TBK. nun 310. maddesi gereğince yeni malik önceki malikle yapılan kira sözleşmesinin tarafı olacağından davalının, kiralanan da kiracı olarak bulunduğunu ispat etmekle yükümlüdür. Davacı yeni malik, kira ilişkisini ispat edemediğinden davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi doğru değildir.

Hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı …ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 03.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.