Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Yeni Malik İhtar Çekmese Dahi Kiracı Durumu Biliyorsa Yeni Malike Karşı Ödeme Yükü Altına Girer – Yargıtay Kararı: Esas : 2015/927 Karar : 2015/2821

Yeni Malik İhtar Çekmese Dahi Kiracı Durumu Biliyorsa Yeni Malike Karşı Ödeme Yükü Altına Girer

T.C.
YARGITAY
ALTINCI HUKUK DAİRESİ

Esas : 2015/927
Karar : 2015/2821
Tarih : 23.03.2015

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı alacaklı kira alacağının tahsili için tahliye talepli olarak başlattığı icra takibine davalı tarafından itiraz edilmesi üzerine icra mahkemesine baş vurarak itirazın kaldırılması ve tahliye isteminde bulunmuştur,Mahkemece davanın reddine karar verilmesi üzerine karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Takibe dayanak yapılan ve hükme esas alınan 01.02.2009 başlangıç tarihli ve beş yıl süreli kira sözleşmesi önceki malik kiralayan Eşref , Macide ile davalı kiracılar arasında imzalanmıştır.Kiralananın 09.06.2012 tarihinde davacı tarafından iktisap edildiği dosya içindeki tapu kaydından anlaşılmaktadır.Her ne kadar davacı tarafından taşınmazın iktisap etdildiği ve kiraların kendisine ödenmesi için ihtar keşide edilmemiş ise de davalı kıracılar tarafından taşınmazın davacı tarafından iktisap edildiğinin bilindiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır.Kira sözleşmesi yapıldıktan sonra kiralanan el değiştirirse yeni malik TBK.nın 310.maddesine göre kira sözleşmesinin tarafı olur.Bu nedenle iktisap tarihinden sonra ödenmeyen kira alacakları için davacının takip yapmasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır.Davalı her ne kadar iktisaptan sonra davacı yeni malik ile 01.01.2012 başlangıç tarihli ve 2+5 yıl süreli kira sözleşmesi yaptıklarını ileri sürmüş ise de davacı bu sözleşme altındaki imzanın kendisine ait olmadığını beyan etmiş davalı vekili ise 24.11.2014 tarihli dilekçesi ile sözleşmedeki imzanın davacıya ait olmadığını haricen öğrendiklerine göre bu imzanın davacının kardeşine ait olduğunu beyan etmişlerdir.Bu nedenle davalının ibraz ettiği sözleşmeye değer verilmesi mümkün değildir.Öte yandan ilk sözleşmenin iptal edildiğine ilişkin bir hükümde bulunmamaktadır.Bu nedenle yeni malik davacı iktisap etmekle sözleşmenin tarafı olduğundan ve takip yapmasında da bir usulsüzlük bulunmadığından önceki maliklerle davalılar arasında imzalanan 01.02.2009 başlangıç tarihli ve 5 yıl süreli kira sözleşmesi esas alınarak işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366.maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 23/03/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Son düzenleme tarihi 1 Mart 2020 21:56

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.