Yedieminliği Suistimal Şikayeti Dilekçe Örneği

Eki 20, 2018 | DİLEKÇELER

Yedieminlik görevini layığı ile yerine getirmeyerek kötüniyetli ve şüpheli davranışlarda bulunan kişi hakkında yedieminliği suistimal ve güveni kötüye kullanma şikayeti sonucunda dava açılır. Bu sürecin başlaması için kişi “yedieminliği suistimal şikayet dilekçesi” yazarak savcılığa sunmalıdır. İlgili dilekçe örneği aşağıdaki gibidir.

Yedieminliği Suistimal Şikayeti Dilekçe Örneği -1-


T.C.

ADANA

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

ŞİKAYETÇİ                            : TC-Adres

VEKİLİ                                    : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

ŞÜPHELİ                               : TC-Adres

SUÇ                                         : Yedieminlik Görevini Suistimal.

SUÇ TARİHİ                          : 

KONU                                    : Şüpheli hakkında muhafaza görevini kötüye kullanma suçundan (TCK. 289) gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması talebimiz hk.

AÇIKLAMALAR                     :

1 – Tarafımızca borçluya karşı, Ankara ….. İcra Müdürlüğü’nün 2016/……E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatmıştır.

2 – İcra takibinin kesinleşmesi ile dosya borçlusu ………. adına kayıtlı menkul malların haczi maksadıyla borçlunun mahalline gidilmiştir.

3 – 1 adet ……. marka dikiş makinası, 1 adet …….. marka dikiş makinası ve 1 adet ……… marka overlok makinası, fiilen haczedilerek, İİK’nın ilgili hükümleri çerçevesinde, yediemin sıfatıyla borçlu …………… teslim edilmiştir.(Ek-1)

4 – Daha sonra tarafımızdan, söz konusu mahcuzların satışı talep edilmiş, İcra Müdürlüğünce ……….. günü, saat 11.15 – 11.18 saatleri arası satışa karar verilmiştir.

5 – Şüpheliye, menkul satış ilanı, ………. bizzat icra dairesinde tebliğ edilmiş ancak satış günü şüpheli tarafından, kendisine yediemin olarak teslim edilen mahcuzları getirme ücreti dosyaya yatırılmasına rağmen satış mahalline getirilmemiştir. Dolayısıyla da İcra Müdürlüğü’nce satışın düşürülmesine karar verilmiştir.

Tüm bu nedenlerle şüphelinin cezalandırılması amacıyla işbu şikayette bulunma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : 5237 S. TCK  m. 289, CMK, İİK ve ilgili sair tüm mevzuat.

DELİLLER                             : Ankara … İcra Md.lüğünün 2016/…… E. Sayılı takip dosyası ve tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle re’sen göz önünde bulundurulacak sebepler doğrultusunda,

 • Kendisine yediemin olarak teslim edilen mahcuzu satış mahalline getirmeyerek satışın düşmesine neden olan ve
 • Böylece 5237 sayılı kanunun 289. maddesini ihlal eden şüphelinin eylemine uyan 5237 S. K. 289 uyarınca cezalandırılması için,
 • Gerekli soruşturmanın yapılarak şüpheli hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz. 19.10.2018

                                                                                  Şikayetçi Vekili

EKLER                              :

 • …………. tarihli haciz tutanağı
 • ….. İcra Md.lüğü’nün …………. tarihli satışın düşürülmesi hakkındaki kararı
 • Vekaletname Örneği

Yedieminliği Suistimal Şikayeti Dilekçe Örneği -2-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

Müşteki                      :

Vekili                          :

Şüpheli                       : … (T.C.)

Suç Tarihi                   : 

Suç                              : Muhafaza görevini kötüye kullanma (TCK m. 289/1)

İcra Dosya No                        : Adana …. İcra Müdürlüğü’nün …/… E. sayılı dosyası.

Açıklamalar

 • İstanbul … İcra Müdürlüğü’nün …/… Esas sayılı dosyası ile şikayetçi müvekkile borçlu olan şüpheli …… hakkında icra takibi başlatılmış ve takibin kesinleşmesi ile icra işlemlerine devam edilmiştir.

 

 • … tarihinde Küçükçekmece …. İcra Müdürlüğü’nün …/… Tal. Numaralı dosyasından borçlunun işyeri adresine haciz işlemi tatbik edilmek üzere gidilmiş ve muhtelif marka ayakkabı haczedilerek şüpheliye yediemin sıfatıyla teslim edilmiş ve kanuni ihtaratlar yapılarak yedieminliğin cezai-hukuki sorumlulukları anlatılmıştır.

 

 • Şüpheli, borcu kısa sürede ödeyeceğini beyan etmesine rağmen haciz tarihinden sonra hiçbir surette borcu ödemeye yanaşmaması ve telefonları da açmaması sebebiyle haczedilen eşyanın muhafaza altına alınması için ….. tarihinde mahcuz malların bulunduğu adrese gidildiğinde şüphelinin dükkânı kapatmış olduğu, herhangi bir iletişim bilgisi de bırakmadığı, dolayısıyla hacizli malları kaçırmış olduğu saptanmıştır. Aynı tarihli haciz zaptında bu husus sabittir.

 

 • 2004 s. Kanun’un 336/a maddesinin yürürlükten kaldırılması ile artık 5237 sayılı Kanun’un 289. maddesinde düzenlenen “Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma” suçu açısından, kanun metninde yediemine muhtıra gönderilmesi şartı aranmamakta ise de, icra dosyamızdan, şüpheliye mahcuzu İcra Dairesi’ne teslim etmesi ve süresi içinde teslim etmemesinin hukuki sonuçlarını içeren ihtarname gönderilmiş, ancak şüphelinin MERNİS adresine yapılan bu ihtarname bilâ tebliğ dönmüştür. Bunun üzerine T.K. m.21/2’ye göre yeniden tebligat çıkartılması yönünde icra dairesine talep açılmış ise de bu defa yapılan sorgulamada şüphelinin MERNİS adresinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla şüpheliye muhtıra tebliğ edilmesi imkânı kalmamıştır. İşbu hususlar icra dosyası ile sabittir.

 

 • İşbu sebeple şüphelinin eylemine uyan yasa maddeleri uyarınca cezalandırılmasını sağlamak amacıyla Başsavcılığınıza başvurmak zarureti hâsıl olmuştur.

Hukuki Sebepler           : 5237 sayılı TCK. m. 289 ve ilgili yasa maddeleri.

Hukuki Deliller              : Adana …. İcra Müdürlüğü’ nün …/… E. sayılı dosyası ve sair her türlü delil.

Netice-i Talep                : Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen tespit edilecek nedenlerle; ek beyan ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile;

Gerekli soruşturma yapılarak şüphelinin eylemine uyan Türk Ceza Kanununun 289. maddesi uyarınca cezalandırılması için hakkında kamu davası açılmasını vekil olarak saygı ile arz ve talep ederim.

                       Müşteki Vekili

                          Av.

Eki       :

Vekâletname

Haciz Tutanakları

Yedieminliği Suistimal Şikayeti Dilekçe Örneği -3-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

YAKINAN                     :

VEKİLLERİ                 :

 

ŞÜPHELİ                      : 

 

SUÇ                                : Muhafaza Görevini Kötüye Kullanmak

 

SUÇ TARİHİ                :

 

TAKİP DOSYASI        :      …. İcra Dairesi …./…. Esas

 

AÇIKLAMALAR         :       

 • Müvekkilimizin alacağının sağlanması amacıyla yukarıda belirtilen icra dosyası ile yapılan takip sırasında…..5. İcra Müdürlüğünün … Tal. Nolu dosyası ile … tarihinde haczedilen ve aşağıda belirtilen mallar şüpheliye yediemin olarak teslim edilmiştir.

             Yediemin olarak bırakılan mallar şunlardır:

             …

 • Şüphelinin haciz tarihinden sonra hiçbir surette borcu ödemeye yanaşmaması nedeniyle haczedilen eşyanın muhafaza altına alınması için X tarihinde … İcra Müdürlüğü’nün … Tal. Nolu dosyasından hacze çıkılmış ancak mahcuzların bulunduğu adrese gidildiğinde, daha önce şüpheliye yediemin sıfatıyla bırakılan hacizli malların adreste bulunmadığı, bu adresten taşınıldığı saptanmıştır.
 • Şüphelinin eylemine uyan yasa maddeleri uyarınca cezalandırılmasını sağlamak amacıyla Başsavcılığınıza müracaat gereği hasılolmuştur.

YASAL NEDENLER   :    5237 Sayılı Türk Ceza Yasası md. 289 ve ilgili yasa maddeleri

DELİLLERİMİZ           :    İcra dosyaları ve diğer deliller

NETİCE-İ TALEP      :   Yukarıda açıklanan nedenlerle gerekli soruşturma yapılarak şüphelinin eylemine uyan TCK 289. maddesi uyarınca cezalandırılması için hakkında kamu davası açılmasını müvekkilim adına talep ederim.05.05.2020

 

EKLER                             :

1)Vekaletname örneği

2)Malların haczedildiğini gösteren X tarihli haciz tutanağı sureti

3)Mahcuzların yerinde olmadığını göstern X tarihli haciz tutanağı sureti

4)Şüpheliye ait kimlik bildirme belgesi fotokopisi

                                                                                                               Vekili

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Şikayet Dilekçesi

ADANA … CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN        :

VEKİLİ                         :

ŞÜPHELİ                      :

KONU                             : Muhafaza görevini kötüye kullanma suçuna ilişkin şikayet dilekçemizdir.                

AÇIKLAMALAR          :

 

Borçlu … tarafından müvekkilimiz …. lehine 31/12/2015 günlü 75.000,00-TL bedelli, 29/02/2016 günlü 50.000,00-TL bedelli, 31/08/2015 günlü 50.000,00-TL bedelli ve 31/10/2015 günlü 50.000,00-TL bedelli çekler düzenlenmiştir. Çeklerin ödeme gününün gelmiş olmasına rağmen borç ödenmeyince tarafımızca müvekkilimizin alacağını tahsil amacıyla borçlu hakkında Samsun 9. İcra Müdürlüğü’nün 2016/… E. sayılı ile kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip başlatılmıştır.(EK1) Takip sırasında Ayancık İcra Müdürlüğü’nün 2016/… Talimat sayılı dosyası ile borçlunun iş yeri olan … hacze gidilmiştir. Haciz esnasında …. haczedilen mallar hakkında istihkak iddiasında bulunmuştur. Tutanakta da ifade edildiği gibi yedieminliğin hukuki ve cezai sorumluluğu kendisine anlatılmış, haczedilen mallar şüpheli … bırakılmıştır.(EK2)Bunun üzerine tarafımızca haczedilen menkullerin takip borçlusu …. ait olduğundan bahisle Samsun 3. İcra Hukuk Mahkemesi 2016/… E. sayılı dosyası ile istihkak davası ikame edilmiştir.

Yapılan yargılama neticesinde Samsun 3. İcra Hukuk Mahkemesi 2016/… E. 2017/… K. sayılı kararında davamız reddedilmiştir. Bu kararın üzerine yerel mahkeme kararı istinaf edilmiş ve Samsun 3.İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2016/… E., 2017/…. sayılı kararının kaldırılıp lehimize hüküm tesisi talep edilmiştir. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin 2017/…  E., 2017/…  17/07/2017 tarihli gerekçeli kararında:

“Yukarıda da açıklanmaya çalışıldığı üzere, somut olayda, alacaklı tarafından açılan 3. kişinin istihkak iddiasının reddine ilişkin davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle ret  karar verilmesi doğru olmayıp, bu nedenle, davacı vekilinin istinaf isteminin kabulüyle, HMK. 353/1-b-2 maddesi gereğince kararın kaldırılarak davanın kabulüyle 3. kişinin istihkak iddiasının reddine ilişkin yeniden hüküm oluşturulması gerektiği kanaatine varılarak aşağıda yazılı olduğu şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklanmaya çalışıldığı üzere;

 1-Davacının istinaf başvurusunun; 6100 sayılı HMK.nun 353/1-b-2 maddesi uyarınca KABULÜ ile, Samsun 3. İcra Hukuk Mahkemesi’nin28/03/2017 tarih, 2016/… E.- 2017/… K. sayılı kararının KALDIRILMASINA, yerine aşağıdaki hükmün OLUŞTURULMASINA,

2-“1-Davacının davasının KABULÜ ile Samsun 9. İcra Dairesi’nin 2016/… Esas sayılı dosyasında 02/06/2016 tarihinde haczedilen taşınırlarla ilgili 3.kişi olan … İSTİHKAK İDDİASININ REDDİNE,” şeklinde hüküm kurulmuş, iş bu mahkeme kararı lehimize sonuçlanmıştır.

Yukarıda lehimize sonuçlanan istinaf kararına istinaden daha önce haczedilen malların muhafazası için 07/08/2017 tarihinde … İcra Müdürlüğünün 2016/… talimat sayılı dosyasıyla tekrar hacze gidilmiş; ancak 02/06/2016 tarihinde haczedilen malların 12.520 TL’lik kısmı mahalde bulunmuş; geri kalanın ise mahalde olmadığı görülmüştür. İş bu durum tutanaklarla da sabittir. Yediemin, koruma ve muhafazası kendine bırakılan mallara sahip çıkmakla mükelleftir. Bu sebeple … malları yedieminliği aldığı şekilde muhafaza edememiş olması apaçık TCK. Madde 289’un ihlalidir. Bu durum 07/08/2017 tarihli haciz tutanağıyla da sabittir.

Tüm bu olaylar neticesinde görüldüğü üzere, şüpheli … muhafaza görevini gereği gibi ifa etmemiş, muhafaza görevini kötüye kullanmıştır.

Muhafaza görevini kötüye kullanma

Madde 289:

 

 (1) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle el konulmuş olan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Kişinin bu malın sahibi olması halinde, verilecek ceza yarı oranında indirilir.

(2) Birinci fıkrada tanımlanan suçun konusunu oluşturan eşyayı kovuşturma başlamadan önce geri veren veya bunun mümkün olmaması halinde bedelini ödeyen kişi hakkında verilecek cezaların beşte dördü indirilir.

(3) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle el konulmuş olan malın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle kaybolmasına veya bozulmasına neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Bir suça ilişkin soruşturma veya kovuşturma kapsamında el konulan eşyayı amacı dışında kullanan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 25/09/2012 tarihli, 2012/3600 E., 2012/9878 K. sayılı kararı:

 Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle el konulmuş malı teslim amacına uygun olarak muhafaza ve istenildiğinde iade yükümlülüğü bulunan sanığın, teslim edilen aracı muhafaza haczinde hazır ve iade etmediği gibi teslim amacı dışında tasarrufta bulunduğunun dosya kapsamından anlaşılması karşısında yüklenen suçtan mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirir.

Söz konusu TCK 289. maddede ‘muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli, hacizli veya herhangi bir nedenle el konulmuş olan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunan kişi…’demektedir. Burada ‘teslim amacı dışında tasarrufta bulunmak’ ifadesine dikkat etmek gerekir. Kişi, kendisine teslim edilmiş malları kendisi veya başkasının yararı için saklar,gerekli kimselere(icra dairesine)teslimden kaçınırsa,sahibine veya başkalarına verirse,teslim amacı dışında tasarrufta bulunmuş olur. Yani yedieminliği suistimal suçunda şüphelinin mutlaka malı başka amaçlarla kullanması gerekmez. Önemli olan teslim amacı dışında tasarrufta bulunmaktır. Teslimden başka her davranış teslim amacı dışında tasarruftur. Örneğin borçlunun kendisine muhafaza etmesi için bırakılan malları arkadaşına saklaması için vermesi durumu da borçlunun kendisinin bulunduğu adresten taşınıp yeni adresini bildirmemesi yani muhafaza edilmiş malları kaçırması durumu da yedieminliği suistimal suçunu oluşturur. Ayrıca kişinin muhafaza edilmesi için kendisine bırakılan malları aldığı şekliyle hiçbir nitelik kaybına uğramış olarak teslim etmesi de önemlidir. Aksi halde yediemin olarak sorumluluğu doğar. Bu nedenlerle yedieminliği suistimal suçunun unsurları oluşmuş olduğu için şüpheli hakkında sayın Savcılığınıza başvurmak zarureti hasıl olmuştur.

Şüpheli …, yediemin olarak kendisine bırakılan malları gereği gibi muhafaza etmemiştir. Muhafaza görevini kötüye kullanmıştır. Tüm bu ayrıntılı olarak izah edilen sebeplerle şüpheli TCK 289. Maddesinde belirlenen ‘’muhafaza görevini kötüye kullanma’’ suçunu işlemiş olduğundan hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu dava açılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER    : TCK, CMK ve tüm yasal mevzuat hükümleri

HUKUKİ DELİLLER       :

 • … İcra Müdürlüğü’nün 2016/… E. Sayılı dosyası,
 • … İcra Müdürlüğü’nün 2016/… Talimat sayılı dosyası,
 • Yargıtay kararları
 • Sair yasal her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle:

 Şüpheli … eylemine uyan 5237 sayılı TCK. madde 289 uyarınca cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak şüpheli hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

                                                                    Şikayetçi Vekili

EK 1: … İcra Müdürlüğü’nün 2016/…. sayılı ile kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip talebi

Ek 2: … İcra Müdürlüğü’nün 2016/… Talimat sayılı dosyası ile 02/06/2016 tarihli haciz tutanağı

Ek 3: … İcra Müdürlüğü’nün 2016/…Talimat sayılı dosyası ile 07/08/2017 tarihli haciz tutanağı

Ek 4: Vekaletname sureti

Yedieminliği Suistimal Şikayeti Dilekçe Örneği

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.