Yedieminliği Suistimal Şikayeti Dilekçe Örneği

Yedieminlik görevini layığı ile yerine getirmeyerek kötüniyetli ve şüpheli davranışlarda bulunan kişi hakkında yedieminliği suistimal ve güveni kötüye kullanma şikayeti sonucunda dava açılır. Bu sürecin başlaması için kişi “yedieminliği suistimal şikayet dilekçesi” yazarak savcılığa sunmalıdır. İlgili dilekçe örneği aşağıdaki gibidir.

Yedieminliği Suistimal Şikayeti Dilekçe Örneği -1-


T.C.

ANKARA

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

ŞİKAYETÇİ                            : ………….. (T.C.K.No: ………….)

                                                  Adres: ……………… 

VEKİLİ                                    : Av. …………

                                                  Adres: ………….

ŞÜPHELİ                               : …………… (T.C.K.No:……………..)

                                                  Adres: ………………                                  

SUÇ                                         : Yedieminlik Görevini Suistimal.

SUÇ TARİHİ                          : …………..

KONU                                    : Şüpheli hakkında muhafaza görevini kötüye kullanma suçundan (TCK. 289) gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması talebimiz hk.

 

AÇIKLAMALAR                     :

 

1 – Tarafımızca borçluya karşı, Ankara ….. İcra Müdürlüğü’nün 2016/……E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatmıştır.

2 – İcra takibinin kesinleşmesi ile dosya borçlusu ………. adına kayıtlı menkul malların haczi maksadıyla borçlunun mahalline gidilmiştir.

3 – 1 adet ……. marka dikiş makinası, 1 adet …….. marka dikiş makinası ve 1 adet ……… marka overlok makinası, fiilen haczedilerek, İİK’nın ilgili hükümleri çerçevesinde, yediemin sıfatıyla borçlu …………… teslim edilmiştir.(Ek-1)

4 – Daha sonra tarafımızdan, söz konusu mahcuzların satışı talep edilmiş, İcra Müdürlüğünce ……….. günü, saat 11.15 – 11.18 saatleri arası satışa karar verilmiştir.

5 – Şüpheliye, menkul satış ilanı, ………. bizzat icra dairesinde tebliğ edilmiş ancak satış günü şüpheli tarafından, kendisine yediemin olarak teslim edilen mahcuzları getirme ücreti dosyaya yatırılmasına rağmen satış mahalline getirilmemiştir. Dolayısıyla da İcra Müdürlüğü’nce satışın düşürülmesine karar verilmiştir.

           Tüm bu nedenlerle şüphelinin cezalandırılması amacıyla işbu şikayette bulunma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER          : 5237 S. TCK  m. 289, CMK, İİK ve ilgili sair tüm mevzuat.

 

DELİLLER                             : Ankara … İcra Md.lüğünün 2016/…… E. Sayılı takip dosyası ve tüm yasal deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle re’sen göz önünde bulundurulacak sebepler doğrultusunda,

 • Kendisine yediemin olarak teslim edilen mahcuzu satış mahalline getirmeyerek satışın düşmesine neden olan ve
 • Böylece 5237 sayılı kanunun 289. maddesini ihlal eden şüphelinin eylemine uyan 5237 S. K. 289 uyarınca cezalandırılması için,
 • Gerekli soruşturmanın yapılarak şüpheli hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz. 19.10.2018

 

                                                                                  Şikayetçi Vekili

                                                                                          Av. …………..

EKLER                              :

 • …………. tarihli haciz tutanağı
 • ….. İcra Md.lüğü’nün …………. tarihli satışın düşürülmesi hakkındaki kararı
 • Vekaletname Örneği

Yedieminliği Suistimal Şikayeti Dilekçe Örneği -2-

KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

Müşteki                      :

Vekili                          :

 

Şüpheli                       : … (T.C.)

 

Suç Tarihi                   :

 

Suç                              : Muhafaza görevini kötüye kullanma (TCK m. 289/1)

 

İcra Dosya No                        : İstanbul …. İcra Müdürlüğü’nün …/… E. sayılı dosyası.

 

Açıklamalar

 

 • İstanbul … İcra Müdürlüğü’nün …/… Esas sayılı dosyası ile şikayetçi müvekkile borçlu olan şüpheli …… hakkında icra takibi başlatılmış ve takibin kesinleşmesi ile icra işlemlerine devam edilmiştir.

 • … tarihinde Küçükçekmece …. İcra Müdürlüğü’nün …/… Tal. Numaralı dosyasından borçlunun işyeri adresine haciz işlemi tatbik edilmek üzere gidilmiş ve muhtelif marka ayakkabı haczedilerek şüpheliye yediemin sıfatıyla teslim edilmiş ve kanuni ihtaratlar yapılarak yedieminliğin cezai-hukuki sorumlulukları anlatılmıştır.

 • Şüpheli, borcu kısa sürede ödeyeceğini beyan etmesine rağmen haciz tarihinden sonra hiçbir surette borcu ödemeye yanaşmaması ve telefonları da açmaması sebebiyle haczedilen eşyanın muhafaza altına alınması için ….. tarihinde mahcuz malların bulunduğu adrese gidildiğinde şüphelinin dükkânı kapatmış olduğu, herhangi bir iletişim bilgisi de bırakmadığı, dolayısıyla hacizli malları kaçırmış olduğu saptanmıştır. Aynı tarihli haciz zaptında bu husus sabittir.

 • 2004 s. Kanun’un 336/a maddesinin yürürlükten kaldırılması ile artık 5237 sayılı Kanun’un 289. maddesinde düzenlenen “Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma” suçu açısından, kanun metninde yediemine muhtıra gönderilmesi şartı aranmamakta ise de, icra dosyamızdan, şüpheliye mahcuzu İcra Dairesi’ne teslim etmesi ve süresi içinde teslim etmemesinin hukuki sonuçlarını içeren ihtarname gönderilmiş, ancak şüphelinin MERNİS adresine yapılan bu ihtarname bilâ tebliğ dönmüştür. Bunun üzerine T.K. m.21/2’ye göre yeniden tebligat çıkartılması yönünde icra dairesine talep açılmış ise de bu defa yapılan sorgulamada şüphelinin MERNİS adresinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla şüpheliye muhtıra tebliğ edilmesi imkânı kalmamıştır. İşbu hususlar icra dosyası ile sabittir.

 • İşbu sebeple şüphelinin eylemine uyan yasa maddeleri uyarınca cezalandırılmasını sağlamak amacıyla Başsavcılığınıza başvurmak zarureti hâsıl olmuştur.

                                                

Hukuki Sebepler           : 5237 sayılı TCK. m. 289 ve ilgili yasa maddeleri.

Hukuki Deliller              : İstanbul …. İcra Müdürlüğü’ nün …/… E. sayılı dosyası ve sair her türlü delil.

Netice-i Talep                : Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen tespit edilecek nedenlerle; ek beyan ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile;

 • Gerekli soruşturma yapılarak şüphelinin eylemine uyan Türk Ceza Kanununun 289. maddesi uyarınca cezalandırılması için hakkında kamu davası açılmasını vekil olarak saygı ile arz ve talep ederim.

                       Müşteki Vekili

                          Av.

 

Eki       : Vekâletname

Haciz Tutanakları

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.